Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Najveći izazov Crne Gore je suočavanje s korupcijom * Spremni za privremenu radnu grupu bez prekida bojkota * Milo troši 150 hiljada više od Filipa * Povrijeđena tri đaka i pomoćnik direktora * Kineski razarač „otjerao” američki * Politički fundamentalizam * Plakati sramote
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Srđa Keković, generalni sekretar USSCG:
– Ako ne nađemo kompromis s Vladom oko rješenja za nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, tražićemo referendum.

Vic Dana :)

Negdje na sjevernom Atlantiku...
- Kapetane! Imam dvije vijesti, lošu i dobru. Sa kojom da počnem?
- Da čujem prvo lošu.
- Naletjeli smo na ledeni brijeg i uskoro ćemo potonuti!
- Sto mu ajkula! Šta je onda dobra vijest!?
- Dobićemo jedanaest Oskara...
Kaže žena mužu:
– Srećo, moram nešto da ti kažem. Znam da se brak zasniva na povjerenju i zato sam odlučila da ti priznam da uopšte ne razlikujem boje.
– U redu je, dušo, i ja sam već mislio da ti priznam da sam crnac.
Muž se vraća kući sa pogreba svoje žene. Iznenada, s krova jedne kuće pored koje je prolazio, pred noge mu padne cigla. On pogleda u nebo i reče:
- Ah draga, pa već si stigla gore.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-10-02 MJEŠTANI POTKOMOVSKIH SELA TRAŽE DA SE PROBIJE PUT PREKO CARINA 
Do Podgorice za manje od sat
Trasa koja vodi ka Carinama Do Podgorice za manje od sat Dužina tog puta, koji podrazumijeva izgradnju tunela u dijelu Carina, iznosila bi pedesetak kilometara. Ta saobraćajnica bi, pored bolje povezanosti sa glavnim gradom, bitno uticala i na pospješivanje turističke ponude i  na valorizaciju prirodnih potencijala Vasojevića, ističu mještani
ANDRIJEVICA – Nakon što je nedavno započela izgradnja tri hidroelektrane u podnožju Komova, mještani Konjuha su od nadležnih institucija zatražili da konačno počnu da rješavaju egzistencijalna pitanja lokalnog stanovništva. Oni su insistirali da se, uporedo sa elektranama, krene s iz­grad­njom mo­der­nog pu­ta Ko­nju­he–Ca­ri­ne–Pod­go­ri­ca, ko­ji bi, kako su naveli, u pot­pu­no­sti otvo­rio taj dio Va­so­je­vi­ća pre­ma cen­tral­nom di­je­lu Cr­ne Go­re. Podsjetili su da tom zahtjevu nije udovoljeno minulih decenija, zbog če­ga ži­te­lji ovih kra­je­va do Pod­go­ri­ce pu­tu­ju pre­ko Be­ra­na i Bi­je­log Po­lja i tako pre­va­lju­ju tro­stru­ko du­ži put.
– Svjedoci smo da je minulih decenija država, uz pomoć određenih pojedinaca, raubovala prirodne resurse kojima raspolaže područje Potkomovlja, a da od toga lokalno stanovništvo nije imalo nikakve koristi. Možda je sada momenat, s obzirom na to da se krenulo sa izgradnjom elektrana na Mojanskoj rijeci i Perućici, da se u nastavku radova konačno izgradi put preko Carina do Podgorice. Ako bi se napravila ta saobraćajnica, on­da bi lju­di iz na­ših se­la do glav­nog gra­da sti­za­li za ne­punih sat vre­me­na. Du­ži­na tog pu­ta, ko­ji pod­ra­zu­mi­je­va iz­grad­nju tu­ne­la u di­je­lu Ca­ri­na, iz­no­si­la bi pe­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra. Ta sa­o­bra­ćaj­ni­ca bi, po­red bo­lje po­ve­za­no­sti sa glav­nim gra­dom, bit­no uti­ca­la i na po­spje­ši­va­nje tu­ri­stič­ke po­nu­de i na va­lo­ri­za­ci­ju pri­rod­nih po­ten­ci­ja­la Va­so­je­vi­ća, s ob­zi­rom na to da di­o­ni­ca pu­ta pro­la­zi kroz iz­u­zet­no atrak­tiv­ne i ži­vo­pi­sne pre­dje­le. Za­to ape­lu­je­mo na dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je da shva­te zna­čaj na­še ini­ci­ja­ti­ve i pre­du­zmu od­go­va­ra­ju­će mje­re ka­ko bi se ona spro­ve­la u dje­lo, onako kako su određenim investitorima dozvolili da grade elektrane koje podrazumijevaju i izgradnju puta do samog podnožja Komova – is­takli su mješt­ani pot­ko­mov­skih se­la.
Oni tvr­de da bi Ko­nju­he da­nas bi­lo ur­ba­no tu­ri­stič­ko mje­sto da je osam­de­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka iz­gra­đen put pre­ko Ca­ri­na i us­po­sta­vlje­na auto­bu­ska li­ni­ja do Pod­go­ri­ce.
– Osam­de­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka na­ša se­la su bi­la pu­na na­ro­da. Ta­da je sva­ko­dnev­no do po­sled­njeg mje­sta bio pun auto­bus na re­la­ci­ji Ko­nju­he–Be­ra­ne. Pu­to­va­li su đa­ci, rad­ni­ci i sto­ča­ri, kao i broj­ni go­sti ko­ji su ra­do do­la­zi­li u pot­ko­mov­ska se­la. Da je ta­da na­pra­vljen put pre­ko Ca­ri­na pre­ma Pod­go­ri­ci, na­ša se­la da­nas ne bi bi­la ova­ko pu­sta, jer se ra­di o sa­o­bra­ćaj­ni­ci ko­ja bi pre­tvo­ri­la Ko­nju­he u atrak­tiv­nu tu­ri­stič­ku zo­nu. Va­žno je shva­ti­ti da je ovo mno­go zna­čaj­ni­ji i ko­ri­sni­ji pro­je­kat od iz­grad­nje mi­ni-elek­tra­na od kojih narod zasad nema nikakvih benefita –na­gla­si­li su mje­šta­ni.
Sta­nov­ni­ci potko­mov­skih se­la su u mi­nu­lim vje­ko­vi­ma če­sto pje­ši­ce ili na ko­nji­ma za po­slom od­la­zi­li do Pod­go­ri­ce i Ce­ti­nja, jer sve do pe­de­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka na ovom pod­ruč­ju sko­ro i da ni­je bi­lo auto­mo­bi­la. Da bi se do­mo­gli glav­nog gra­da, oni su uglav­nom ko­ri­sti­li put ko­ji od Ko­nju­ha, pre­ko Mo­jan­ske ri­je­ke, Ca­ri­na i Ku­ča vo­di do Pod­go­ri­ce. Taj put pred­sta­vlja naj­kra­ću re­la­ci­ju od pot­ko­mov­skih se­la do Pod­go­ri­ce. Ja­či i sprem­ni­ji lju­di sa ovog pod­ruč­ja svo­je­vre­me­no su za je­dan dan pje­ši­ce išli od Ko­nju­ha do Pod­go­ri­ce i vra­ća­li se na­trag. Mještani se do­bro sje­ća­ju ka­da su lju­di iz pot­ko­mov­skih se­la pje­ši­ce ma­sov­no od­la­zi­li na sa­bo­re na Ca­ri­na­ma.
– Vje­ko­vi­ma su lju­di iz Va­so­je­vi­ća ga­ji­li do­bre od­no­se sa Ku­či­ma. Sva­kog 2. agu­sta, na Ilin­dan, ma­sov­no su išli na Ca­ri­ne ka­ko bi ta­mo pri­su­stvo­va­li tra­di­ci­o­nal­nim na­rod­nim sa­bo­ri­ma. Od­la­zi­li su uglav­nom pje­ši­ce jer od Ja­pa­na do Ca­ri­na ima sve­ga ne­ko­li­ko sa­ti ho­da. Na­ža­lost, do Ca­ri­na i da­nas mo­gu da do­đu je­di­no pje­ši­ce, jer još uvi­jek ni­je pro­bi­jen put u du­ži­ni od ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra – ka­žu mje­šta­ni.
D.J.


Oživjela bi Mojanska rijeka

Ko­nju­ški sto­ča­ri kao glav­ni pro­blem vi­de to što dosad nijesu imali od­go­va­ra­ju­ći sa­o­bra­ćaj­nu po­ve­za­nost sa Mo­jan­skom ri­je­kom, pre­ko ko­je je tre­ba­lo da pro­đe put pre­ma Pod­go­ri­ci.
–Pro­šle go­di­ne su u ka­tu­ni­ma Mo­jan­ske ri­je­ke bo­ra­vi­le sa­mo dvi­je po­ro­di­ce, iako je tu ne­ka­da bi­lo pe­de­se­tak ko­li­ba. Sve su one to­kom lje­ta bi­le pu­ne na­ro­da. Da­nas je sve, na­ža­lost, dru­ga­či­je. Pro­blem je što su ovo pod­ruč­je za­o­bi­šli va­žni pro­jek­ti, po­put iz­grad­nje mo­der­nih pu­te­va. Za­to ape­lu­je­mo na lo­kal­nu upra­vu i nad­le­žna mi­ni­star­stva da, nakon izgradnje elektrana, asfaltiraju put do Mo­jan­ske ri­je­ke i na­sta­ve nje­go­vu iz­grad­nju pre­ma Ca­ri­na­ma jer bi na taj na­čin na­ša pla­ni­na oži­vje­la kao ne­ka­da. Ta­da bi Mo­jan­sku ri­je­ku, po­red sto­ča­ra i lo­kal­nog sta­nov­ni­štva, ra­do po­sje­ći­va­li i broj­ni tu­ri­sti i vi­ken­da­ši – sma­tra­ju sto­ča­ri.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"