Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sa brojevima dva načelnika ANB-a 11 kontakata128 * Teško simbolima koji se poštuju iz straha128 * Direktorova plata tajna, a objavljena na sajtu128 * Država za kiriju platila 54 miliona128 * Jeste mali, al` je planetarni128 * Sa brojevima dva načelnika ANB-a 11 kontakata128 * Savo putuje na Azurnu obalu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 06-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ljiljana Popović Moškov, GP URA:
– Vlada guši opozicione opštine.

Vic Dana :)

Plavuša se srela na kafi s prijateljicom i uzbuđeno im prepričava detalje sa svog vjenčanja na Maldivima, a kad im je počela pokazivati fotke, jedna je zgroženo upita:
- Pa daj, stara, kako si se mogla udati za tog starca?!
Plavuša se nasmije:
- Draga moja, kad uzimaš lovu ne gledaš koje godine je štampana!
Vidi policajac čovjeka koji prodaje koštice od jabuka i pita ga:
- Čemu služe te koštice?
- Pojedeš i postaneš pametniji.
- A koliko koštaju?
- 20 centi komad.
Policajac kupi i pojede 4 koštice i reče:
- Sad sam pametniji. Za 80 centisam mogao da kupim 2 kilograma jabuka i da pojedem 50 koštica.
– Eto vidiš već djeluju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-10-05 SINDIKATI ZDRAVSTVA NEZADOVOLJNI POLITIKOM MINISTARSTVA
Država školuje ljekare, koji bježe u inostranstvo
Hrapović Država školuje ljekare, koji bježe u inostranstvo Nesporno je da KCCG treba da dobije najveći iznos sredstava za aparate i opremu, ali šta je sa 6.000 medicinskih radnika u svim ostalim bolnicama i domovima zdravlja, upitala je Ljiljana Krivokapić
Iz dva re­pre­zen­ta­tiv­na Sin­di­ka­ta zdrav­sta su sa­op­šti­li da su ne­za­do­volj­ni od­no­snom Mi­ni­star­stva zdra­vlja pre­ma zdrav­stev­nim rad­ni­ci­ma, ko­ji­ma su pla­te ne­za­do­vo­lja­va­ju­će, a za­bri­nja­va ih i što se ne vo­di ra­ču­na o 6.000 me­di­ci­na­ra ko­ji ne ra­de u Kli­nič­kom cen­tru Cr­ne Go­re (KCCG).
Ko­men­ta­ri­šu­ći iz­ja­ve mi­ni­stra zdra­vlja Ke­na­na Hra­po­vi­ća da je zdrav­stve­ni si­stem na­pre­do­vao i da su gra­đa­ni za­do­volj­ni uslu­ga­ma, pred­sjed­ni­ca Sa­mo­stal­nog sin­di­ka­ta zdrav­stva Lji­lja­na Kri­vo­ka­pić ka­za­la je za „Dan” da se ula­ga­nje i una­pre­đe­nje uslo­va od­no­si sa­mo na Kli­nič­ki cen­tar, u ko­ji je ulo­že­no de­vet od ukup­no 11 mi­li­o­na eura na­mi­je­nje­nih za na­bav­ku opre­me. Ona je uka­za­la da ve­li­ki pro­blem pred­sta­vlja i ne­kon­tro­li­sa­no an­ga­žo­va­nje kon­sul­ta­na­ta i lje­ka­ra sa stra­ne ko­ji do­la­ze u Kli­nič­ki cen­tar, što uzro­ku­je ve­li­ki tro­šak.
– Ne­spor­no je da KCCG tre­ba da do­bi­je naj­ve­ći iz­nos sred­sta­va za apa­ra­te i opre­mu, ali šta je sa 6.000 me­di­cin­skih rad­ni­ka u svim osta­lim bol­ni­ca­ma i do­mo­vi­ma zdra­vlja? Da li i nji­ma tre­ba da stvo­ri­mo uslo­ve da mo­gu da li­je­če gra­đa­ne – upi­ta­la je Kri­vo­ka­pi­će­va.
Ka­ko je is­ta­kla, iz sin­di­ka­ta su se ja­sno i gla­sno su­prot­sta­vi­li an­ga­žo­va­nju ka­dra sa stra­ne, za ko­ji se odva­ja­ju ve­li­ka sred­stva.
– Pla­ća­ju im se avi­on­ske kar­te, smje­štaj, hra­na i na­kna­da za an­ga­žo­va­nje. Šta smo mi osta­li u zdrav­stve­nom si­ste­mu? Na­ma se pre­ko­vre­me­ni sa­ti, od­no­sno sve pre­ko 40 rad­nih sa­ti, ne is­pla­ću­ju. Za­kon to ne do­zvo­lja­va. Mi ne mo­že­mo da na­pla­ti­mo ono što smo za­ra­di­li, a enorm­ne pa­re se odva­ja­ju za lje­ka­re sa stra­ne, iako mo­žda ima po­ten­ci­ja­la u dru­gim zdrav­stve­nim usta­no­va­ma ili me­đu mla­dim ko­le­ga­ma ko­je bi do­la­zi­le da ra­de za dnev­ni­cu. Ho­će­mo da nam Mi­ni­star­stvo zdra­vlja sa­op­šti ko­ji iz­no­si se odva­ja­ju za an­ga­žo­va­nje lje­ka­ra sa stra­ne i da li je to oprav­da­no –ka­za­la je Kri­vo­ka­pi­će­va.
Ka­ko je do­da­la, ako se na­sta­vi trend an­ga­žo­va­nja lje­ka­ra sa stra­ne, tu prak­su će pre­u­ze­ti i op­šte bol­ni­ce, pa tre­ba da zna­ju oda­kle no­vac za te na­mje­ne.
– Ima­mo i pro­blem ju­bi­lar­nih na­gra­da u zdrav­stve­nim usta­nov­ma, ko­je se zlu­o­po­tre­blja­va­ju od stra­ne di­rek­to­ra i nji­ma se is­pla­ću­ju du­go­va­nja i dru­ge oba­ve­ze, a za­po­sle­ni osta­ju bez te na­gra­de za go­di­ne pro­ve­de­ne u am­bu­lan­ti. Fond za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje iz­dva­ja no­vac za to, ali po­je­di­ne usta­no­ve to ne re­a­li­zu­ju, zbog če­ga se pla­ši­mo da će rad­ni­ci tu­ži­ti usta­no­ve i još sku­plje na­pla­ti­ti ta­kve pro­pu­ste. Zdrav­stve­ni rad­ni­ci su ne­za­do­volj­ni što im se ne da­ju sti­mu­la­ci­je, jer ne­ma pra­vil­ni­ka po ko­me se one da­ju i ni­je pre­ci­zi­ra­no ko je za to od­go­vo­ran – re­kla je Kri­vo­ka­pi­će­va.
Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta zdrav­stva iz Uni­je slo­bod­nih sin­di­ka­ta Vla­di­mir Pa­vi­će­vić ka­zao je za „Dan” da je pro­blem ni­skih pla­ta evi­den­tan i da su u vi­še na­vra­ta upo­zo­ra­va­li Mi­ni­star­stvo zdra­vlja na trend od­la­ska mla­dih lje­ka­ra, što mo­že da ugro­zi zdrav­stve­ni si­stem u Cr­noj Go­ri.
– Uz ve­li­ke na­po­re, me­di­cin­ski rad­ni­ci uspi­je­va­ju da pru­že za­do­vo­lja­va­ju­ću zdra­stve­nu nje­gu gra­đa­ni­ma. Ka­da bu­du ve­će pla­te u zdrav­stve­nom si­ste­mu, vje­ru­jem da će i kva­li­tet uslu­ga bi­ti na još vi­šem ni­vou. U od­re­đe­noj mje­ri vi­dlji­va su ula­ga­nja u opre­mu i in­fra­struk­tu­ru bol­ni­ca, ali to još ni­je do­volj­no da se pot­pu­no una­pri­je­de uslo­vi za li­je­če­nje. Za­bri­nja­va trend mi­gra­ci­ja mla­dih lje­ka­ra, ko­ji ka­da za­vr­še fa­kul­te­te, ko­ji ni­je­su ni­ma­lo jef­ti­ni, od­la­ze u ino­stran­stvo, iako ima­mo mo­guć­no­sti da ih za­dr­ži­mo. Na to smo i ra­ni­je upo­zo­ra­va­li Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, ali je taj pro­blem i da­lje iz­ra­žen – re­kao je Pa­vi­će­vić.
On sma­tra da tre­ba for­mi­ra­ti re­gi­o­nal­ne cen­tre, ka­ko bi se lak­še pra­ti­li pa­ci­jen­ti i ka­ko bi usta­no­ve bi­le bo­lje po­ve­za­ne.
D.B.

Po­la pla­te tro­še za pre­voz

Kri­vo­ka­pi­će­va uka­zu­je da se na­gra­đu­ju sa­mo dok­to­ri, dok sred­nji ka­dar i me­di­ci­na­ri sa vi­šom ško­lom ne­ma­ju ni­ka­kav sti­mu­lans.
–Pro­blem rad­ni­ka je i pre­voz, jer dio njih pu­tu­je pre­ko šest ki­lo­me­ta­ra do po­sla i po­lo­vi­nu za­ra­de da­ju za pre­voz, a usta­no­ve i ako ima­ju mo­guć­nost ne smi­ju da im da­ju na­kna­du jer je to od­lu­kom Vla­de za­bra­nje­no – ka­za­la je Kri­vo­ka­pi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"