Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sa brojevima dva načelnika ANB-a 11 kontakata128 * Teško simbolima koji se poštuju iz straha128 * Direktorova plata tajna, a objavljena na sajtu128 * Država za kiriju platila 54 miliona128 * Jeste mali, al` je planetarni128 * Sa brojevima dva načelnika ANB-a 11 kontakata128 * Savo putuje na Azurnu obalu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 06-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ljiljana Popović Moškov, GP URA:
– Vlada guši opozicione opštine.

Vic Dana :)

Plavuša se srela na kafi s prijateljicom i uzbuđeno im prepričava detalje sa svog vjenčanja na Maldivima, a kad im je počela pokazivati fotke, jedna je zgroženo upita:
- Pa daj, stara, kako si se mogla udati za tog starca?!
Plavuša se nasmije:
- Draga moja, kad uzimaš lovu ne gledaš koje godine je štampana!
Vidi policajac čovjeka koji prodaje koštice od jabuka i pita ga:
- Čemu služe te koštice?
- Pojedeš i postaneš pametniji.
- A koliko koštaju?
- 20 centi komad.
Policajac kupi i pojede 4 koštice i reče:
- Sad sam pametniji. Za 80 centisam mogao da kupim 2 kilograma jabuka i da pojedem 50 koštica.
– Eto vidiš već djeluju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-10-05 OSNOVI SUDU U DANILOVGRADU DONIO RJEŠENJE O ZAHTJEVU MILENE MIJOVIĆ
Saslušaće Šehovića zbog partijskog zapošljavanja
Šehović Saslušaće Šehovića zbog partijskog zapošljavanja
Da­ni­lov­grad­ski Osnov­ni sud od­lu­čio je ju­če da u svoj­stvu svje­do­ka bu­du sa­slu­ša­ni mi­ni­star pro­svje­te Da­mir Še­ho­vić i di­rek­tor vr­ti­ća „Đi­na Vr­bi­ca Vuk Sta­ni­šić zbog sum­nji da je pri­li­kom iz­bo­ra za di­rek­to­ra te pred­škol­ske usta­no­ve kan­di­dat­ki­nja Mi­le­na Mi­jo­vić bi­la po­li­tič­ki dis­kri­mi­ni­sa­na.
U po­stup­ku ko­ji vo­di su­di­ja Ni­na Ra­du­no­vić ju­če je za­po­čet glav­ni pre­tres, na­kon što je Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci uki­nuo pre­su­du da­ni­lov­grad­skog Osnov­nog su­da ko­jom je utvr­đe­no da je Še­ho­vić po­li­tič­ki dis­kri­mi­ni­sao Mi­le­nu Mi­jo­vić ka­da je u ju­lu 2017. za di­rek­to­ra vr­ti­ća „Đi­na Vr­bi­ca” ime­no­vao Sta­ni­ši­ća.
Mi­jo­vi­će­va je na su­đe­nju ka­za­la da je na če­lo jed­nog vr­ti­ća ime­no­van čo­vjek ko­ji je re­kla­mi­rao So­ci­jal­de­mo­kra­te (SD) na dru­štve­nim mre­ža­ma.
–Ni­je­sam ja uoči lo­kal­nih iz­bo­ra ob­ja­vlji­va­la pro­pa­gan­du SD po Fej­sbu­ku, već Sta­ni­šić, da bi on­da na­kon to­ga obri­sao svoj pro­fil na toj dru­šte­noj mre­ži – re­kla je Mi­jo­vi­će­va.
Njen advo­kat Bu­di­slav Mi­nić ka­zao je za „Dan” da su se za­stup­ni­ci tu­že­nih iz­ri­či­to pro­ti­vi­li sa­slu­ša­nju Da­mi­ra Še­ho­vi­ća u svoj­stvu svje­do­ka, na okol­no­sti ko­je su ga opre­di­je­li­le za iz­bor Vu­ka Sta­ni­ši­ća iz­van po­li­tič­kih mo­ti­va.
– Ci­je­ni­mo da je pra­vič­no i mo­ral­no pru­ži­ti pri­li­ku mi­ni­stru da su­du i jav­no­sti sa­op­šti kri­te­ri­ju­me, či­nje­ni­ce, in­te­res usta­no­ve i jav­ni in­te­res ko­ji­ma se ru­ko­vo­dio, te mi­šlje­nje struč­nja­ka za tu oblast u mi­ni­star­stvu ili van nje­ga ko­je je uva­žio u pro­ce­su don­še­nja od­lu­ke, ako od­lu­ka ni­je po­li­tič­ki mo­ti­vi­sa­na. Ta­ko­đe, na­sto­ji­mo da mu po­zi­vom za svje­do­če­nje pred su­dom omo­gu­ći­mo da do­ku­men­tu­je su­du struč­ne re­fe­ren­ce iza­bra­nog kan­di­da­ta i vi­ši kva­li­tet nje­go­vog pro­gra­ma raz­vo­ja vr­ti­ća „Đi­na Vr­bi­ca“ u od­no­su na pro­gram ko­ji je po­nu­di­la Mi­le­na Mi­jo­vić, o či­joj smo pred­no­sti u struč­nom i pro­gram­skom di­je­lu su­du pre­zen­to­va­li ja­sne i ubje­dlji­ve do­ka­ze. Ako mi­ni­star Še­ho­vić pre­do­či ma­kar je­dan do­kaz o ma­kar jed­noj či­nje­ni­ci ko­ja da­je pred­nost iza­bra­nom kan­di­da­tu u od­no­su na pod­no­si­o­ca tu­žbe, jav­no će­mo se iz­vi­ni­ti tu­že­noj dr­ža­vi Cr­noj Go­ri i nje­mu lič­no za svo­je tvrd­nje da je u pi­ta­nju is­klju­či­vo dis­kri­mi­na­tor­ski od­nos po po­li­tič­koj (i ne sa­mo po­li­tič­koj) osno­vi. Ra­zu­mje­li smo pro­ti­vlje­nje za­stup­ni­ka dr­ža­ve da mi­ni­star Še­ho­vić bu­de sa­slu­šan u svoj­stvu svje­do­ka i pru­ži do­ka­ze o svo­joj objek­tiv­no­sti i pro­fe­si­o­nal­no­sti u do­no­še­nju spor­ne od­lu­ke, kao i pro­ti­vlje­nje pu­no­moć­ni­ka umje­ša­ča Sta­ni­ši­ća da su­du pre­do­či svo­je vi­đe­nje ar­gu­me­na­ta, iz­van po­li­tič­kih, ko­ji su ga fa­vo­ri­zo­va­li u spor­nom po­stup­ku iz­bo­ra di­rek­to­ra usta­no­ve, i sa­op­šti­li su­du kao do­kaz vje­ro­vat­no­će na­še sum­nje da na dru­goj stra­ni ne­ma ni jed­nog va­lja­nog ar­gu­men­ta za spor­ni iz­bor osim po­li­tič­ke ne­po­dob­no­sti tu­ži­lje, či­ji je rad na mje­stu po­moć­ni­ce di­rek­to­ra i v.d. di­rek­to­ra bio pre­pre­ka par­tij­skom zbri­nja­va­nju ka­dro­va u toj usta­no­vi – is­ta­kao je Mi­nić.
On je do­dao da su svi nji­ho­vi do­ka­zni pred­lo­zi, uklju­ču­ju­ći i pred­log da Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet u Nik­ši­ću –Od­sjek za pe­da­go­gi­ju kao struč­na in­sti­tu­ci­ja iz­da struč­no mi­šlje­nje o struč­nim re­fe­ren­ca­ma i pro­gra­mi­ma raz­vo­ja usta­no­ve ko­je su pre­zen­to­va­li Mi­jo­vi­će­va i Sta­ni­šić, da­ti u kon­tek­stu ukid­nih raz­lo­ga Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci, ko­ji su po­ten­ci­ra­li ne­struč­nost su­da da se ba­vi ocje­na­ma struč­ne pri­ro­de, a ko­je tre­ba da bu­du pre­sud­ne kod pra­vil­nog i objek­tiv­nog iz­bo­ra di­rek­to­ra usta­no­ve, mi­mo dis­kri­mi­na­ci­je po po­li­tič­koj osno­vi.
– Pro­tiv­na stra­na, tu­že­na i umje­šač na nje­noj stra­ni, ne pred­la­že ni­je­dan do­kaz, a pro­ti­ve se sva­kom pred­lo­že­nom do­ka­zu tu­ži­lje o či­nje­ni­ca­ma od pre­sud­nog zna­ča­ja za objek­ti­van iz­bor po kon­kur­su za di­rek­to­ra usta­no­ve, što uka­zu­je na oba­ve­zu su­da da, u skla­du sa ukid­nim raz­lo­zi­ma dru­go­ste­pe­nog su­da, oba­ve­že tu­že­nu stra­nu da pre­zen­tu­je do­ka­ze i či­nje­ni­ce da spor­na od­lu­ka ni­je po­sle­di­ca po­li­tič­ke dis­kri­mi­na­ci­je – re­kao je Mi­nić.D.B.

Ni­je po­sto­jao kri­te­ri­jum

Mi­jo­vićeva je ka­za­la za „Dan” da će na­sto­ja­ti da obez­bi­je­di či­nje­ni­ce ko­je će iz­ve­sti iz pred­lo­že­nih do­ka­za ko­ji se od­no­se na sa­slu­ša­nje mi­ni­stra Da­mi­ra Še­ho­vi­ća i Vu­ka Sta­ni­ši­ća.
– Sma­tram da je u kraj­njem po­treb­no do­bi­ti i mi­šlje­nje oko te­re­ta do­ka­zi­va­nja u po­stup­ci­ma dis­kri­mi­na­ci­je, a na­ro­či­to oko ter­mi­na „uči­ni­ti vje­ro­vat­nim dis­kri­mi­na­ci­ju”. Ja ni­je­sam u po­zi­ci­ji da do­sta­vljam do­ka­ze o ne­či­joj pri­pad­no­sti ili ne­pri­pad­no­sti ne­koj po­li­tič­koj par­ti­ji. Je­di­no što mo­gu je da do­ka­žem da ni­je po­sto­jao ni­je­dan raz­log ni­ti kri­te­ri­jum, osim po­li­tič­ke po­dob­no­sti, ko­ji bi opre­di­je­lio mi­ni­stra da iza­be­re Vu­ka Sta­ni­ši­ća za di­rek­to­ra– re­kla je Mi­jo­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"