Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Premijer građane proglasio za špijune * Đukanović i Brajović spremaju novu prevaru * ​Pokušao da zapali tetku i kuću * Filipu dodijelili devet tjelohranitelja * Premijer građane proglasio za špijune * Javna kuća * Himnotres
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mira Popović, CGO:
– Licenca za provjeru radova ističe i plagijatori su mirni. Zabrinjava i to što nema javno dostupnog podatka čiji su radovi provjeravani, već imamo samo zbirni podatak Univerziteta Crne Gore.

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2018-10-10 MARKO SIMIĆ, ŠTOPER CRNOGORSKE REPREZENTACIJE, PRED DUEL SA SRBIJOM U LIGI NACIJA PORUČIO
Meč kao i svaki drugi
Simić na jučerašnjem treningu Meč kao i svaki drugi „Crveni” kompletirali redove. Odvojeno od ekipe trenirao Nikola Vukčević. Ulaznica u slobodnoj prodaji neće biti
Du­el dvi­je re­pre­zen­ta­ci­je ko­je su do pri­je de­se­tak go­di­na bi­li jed­na dr­ža­va sa pra­vom no­si pre­fiks isto­rij­ski. Cr­na Go­ra i Sr­bi­ja igra­će pr­vi put fud­bal­ski meč, ko­ji mo­že da bu­de od­lu­ču­ju­ći u bor­bi za pr­vo mje­sto u C gru­pi Li­ge na­ci­ja. Na­rav­no, za ovaj su­sret vla­da ve­li­ko in­te­re­so­va­nje i ne­ma sum­nje da će tri­bi­ne grad­skog sta­di­o­na u Pod­go­ri­ci bi­ti pu­ne.
– Me­di­ji su ti ko­ji su na­pra­vi­li ve­ći pri­ti­sak na nas i na njih, ali ova utak­mi­ca je kao i sva­ka dru­ga. Igra se za bo­do­ve, do­če­ku­je­mo kva­li­tet­nu re­pre­zen­ta­ci­ju, zna­mo ko­ji su im adu­ti, a tru­di­će­mo se da is­ko­ri­sti­mo nji­ho­ve sla­bo­sti. Ide­mo na po­bje­du, vi­dje­će­mo što će bi­ti – is­ta­kao je što­per „cr­ve­nih” Mar­ko Si­mić.
Po nje­go­vim ri­je­či­ma, utak­mi­ca sa „or­lo­vi­ma” je kao i sva­ka dru­ga.
– Sa sport­ske stra­ne utak­mi­ca je kao i sva­ka dru­ga. Sad, da li na su­prot­noj stra­ni Sr­bi­ja ili bi­lo ko­ji dru­ga re­pre­zen­ta­ci­ja, spre­ma­mo se uvi­jek isto, kao i za Ru­mu­ni­ju, Li­tva­ni­ju... Ne­ma ni­ka­kvih dru­gih strep­nji po­seb­no za ovaj meč. Tru­di­će­mo se da na­met­ne­mo svo­ju igru, a u pret­hod­nim me­če­vi­ma po­ka­za­li smo da mo­že­mo sa svi­ma.
U utak­mi­ci sa Sr­bi­jom, „cr­ve­ni­ma” će fa­li­ti Ste­fan Sa­vić, ko­ji se po­vri­je­dio još na me­ču sa Li­tva­ni­jom u Pod­go­ri­ci.
– Ne znam ko­li­ko smo utak­mi­ca od­i­gra­li kom­plet­ni ot­kad sam u re­pre­zen­ta­ci­ji. Na­vi­kli smo na sve po­te­ško­će, ali šta je tu je. Ima­mo tim ko­ji smo gra­di­li go­di­na­ma, do­bru at­mos­fe­ru, ko god bu­de na te­re­nu da­će mak­si­mum. S dru­ge stra­ne, Sr­bi­je je re­pre­zen­ta­ci­ja ko­ja ima ve­li­ki fond igra­ča, kod bu­de igrao si­gu­ran sam da se ne­će to­li­ko osje­ti­ti raz­li­ka.
Naj­ve­ći adut Sr­bi­je je Alek­san­dar Mi­tro­vić, ko­ji igra u sjaj­noj for­mi. Mo­žda će u­pra­vo Mar­ko Si­mić bi­ti taj igrač ko­ji će bi­ti za­du­žen da za­u­sta­vi sna­žnog cen­tar­fo­ra „or­lo­va”.
– Mi­tro­vić je­ste u do­broj for­mi, ali tru­di­će­mo se da ga za­u­sta­vi­mo. Na­ći će­mo na­čin. Sna­žan je, ali za sve ima li­je­ka.
Šta mo­že da bu­de pred­nost Cr­ne Go­re u ovoj utak­mi­ci?
– Do­ma­ći te­ren, pu­bli­ka, sjaj­na at­mos­fe­ra u re­pre­zen­ta­ci­ji, do­bri igra­či...
Da li je Sr­bi­ja fa­vo­rit?
– Sta­vi­te ka­ko god vam od­go­va­ra – kroz osmjeh je re­kao Si­mić i po­tom do­dao: – Sve će se po­ka­za­ti na te­re­nu, bi­će nas 11 na 11, ko bu­de bo­lji po­bi­je­di­će. Ne igra­ju ulo­ge fa­vo­ri­ta, već mi na te­re­nu. Ako že­li­te, daj­te ulo­gu fa­vo­ri­ta Sr­bi­ji, mi će­mo se po­tru­di­ti da to de­man­tu­je­mo.
„Cr­ve­ni­ma” se si­noć na tre­nin­gu pri­klju­čio i Ste­van Jo­ve­tić. Ka­pi­ten Cr­ne Go­re se vra­ća u re­pre­zen­ta­ci­ju, na­kon što je pro­pu­stio dvi­je start­ne utak­mi­ce u Li­gi na­ci­ja.
– Igrač ka­kav je Jo­ve­tić mno­go zna­či svi­ma u re­pre­zen­ta­ci­ji. Psi­ho­lo­ški nam je lak­še da igra­mo ka­da je ta­kav fud­ba­ler u eki­pi.
Na kra­ju, što­per uz­be­ki­stan­skog Pah­ta­ko­ra je po­ru­čio:
– Oče­ku­jem da at­mos­fe­ra bu­de kao uvi­jek. Po­zi­vam na­vi­ja­če da nam da­ju vje­tar u le­đa, kao što su do sa­da uvi­jek ra­di­li, da bu­du uz nas što god i ka­ko god da bu­de, a mi će­mo pru­ži­ti mak­si­mum – is­ta­kao je Si­mić.
D.P.

Di­še­mo kao je­dan

Mar­ko Si­mić je u raz­go­vo­ru sa no­vi­na­ri­ma ka­zao da je at­mos­fe­ra u cr­no­gor­skoj se­lek­ci­ji od­lič­na.
– Ne znam ka­kva je at­mos­fe­ra u re­pre­zen­ta­ci­ji Sr­bi­je, znam da je kod nas sjaj­na, da nas to ,,vo­di“ iz me­ča u meč. Di­še­mo svi kao je­dan i to nam je ve­li­ka pred­nost – is­ta­kao je Si­mić.

Vuk­če­vić tre­ni­rao odvo­je­no

Iz ta­bo­ra „cr­ve­nih” je na sa­mom star­tu pri­pre­ma sa­op­šte­no da po­sto­ji mo­guć­nost da se u eki­pi na­đe Ni­ko­la Vuk­če­vić. Ve­zni fud­ba­ler Le­van­tea je sti­gao po­vri­je­đen u Pod­go­ri­cu, ali je u me­đu­vre­me­nu si­tu­a­ci­ja sa njim mno­go bo­lja.
Vuk­če­vić se ju­če po­ja­vio na tre­nin­gu, trč­ka­rao je sam oko te­re­na... Da li će se na­ći u eki­pi u če­tvr­tak uve­če, osta­je da se vi­di.


Sa­su­o­lo i Đe­no­va sni­ma­ju Jan­ko­vi­ća

Na tri­bi­na­ma Grad­skog sta­di­o­na u Pod­go­ri­ci na­ći se se do­sta lju­di iz svi­je­ta fud­ba­la, ali i fud­bal­skih me­na­dže­ra i pred­stav­ni­ka klu­bo­va.
Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, u Cr­nu Go­ru sti­žu pred­stav­ni­ci Sa­su­o­la i Đe­no­ve sa za­dat­kom da „sni­me” igru Mar­ka Jan­ko­vi­ća, igra­ča Par­ti­za­na i re­pre­zen­ta­tiv­ca Cr­ne Go­re.

Ne­ma ka­ra­ta u slo­bod­noj pro­da­ji

Ula­zni­ca u slo­bod­noj pro­da­ji za utak­mi­cu Cr­na Go­ra – Sr­bi­ja ne­će bi­ti, sa­op­štio je ju­če port­pa­rol FSCG Bran­ko La­ti­no­vić.
– Slo­bod­ne pro­da­je ne­će bi­ti. Sve ula­zni­ce su pro­da­te pu­tem tre­bo­va­nja, za­htje­vi ko­ji su sti­gli u FSCG to­kom pro­te­klih mje­sec su bi­li ta­kvi da bi­smo mo­gli da po­pu­ni­mo ka­pa­ci­tet dvo­stru­ko ve­ćeg sta­di­o­na ne­go što je Grad­ski u Pod­go­ri­ci. Kom­ple­tan kon­ti­ngent, ukup­no 10.700 ula­zni­ca zbog ne­što ma­njeg ka­pa­ci­te­ta iz bez­bje­do­no­snih raz­lo­ga, pro­dat je pu­tem tre­bo­va­nja fi­zič­kim i prav­nim li­ci­ma ko­ja su u pret­hod­nom pe­ri­o­du stal­no tre­bo­va­la kar­te za me­če­ve re­pre­zen­ta­ci­je Cr­ne Go­re – is­ta­kao je La­ti­no­vić.
Po­dr­šku na sta­di­o­nu pod Go­ri­com ima­će i re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je.
– Fud­bal­skom sa­ve­zu Sr­bi­je za pro­da­ju nji­ho­vim na­vi­ja­či­ma po­sla­to je 550 ula­zni­ca za ju­žnu tri­bi­nu, ko­ji će, kao i svi osta­li na­vi­ja­či, mo­ra­ti da pri­lo­že iden­ti­fi­ka­ci­o­ni do­ku­ment pri ula­sku na sta­di­on. Na za­pad­noj tri­bi­ni će bi­ti još 200 go­sti­ju FSS, a to je kon­ti­gent ko­ji im pri­pa­da pre­ma pra­vi­li­ma UefA za Li­gu na­ci­ju i kva­li­fi­ka­ci­je za Evrop­sko pr­ven­stvo – do­dao je La­ti­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"