Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Premijer građane proglasio za špijune * Đukanović i Brajović spremaju novu prevaru * ​Pokušao da zapali tetku i kuću * Filipu dodijelili devet tjelohranitelja * Premijer građane proglasio za špijune * Javna kuća * Himnotres
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mira Popović, CGO:
– Licenca za provjeru radova ističe i plagijatori su mirni. Zabrinjava i to što nema javno dostupnog podatka čiji su radovi provjeravani, već imamo samo zbirni podatak Univerziteta Crne Gore.

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2018-10-10 PRVA CRNOGORSKA FUTSAL LIGA – 4. KOLO
Titogradu gradski derbi, Cezar silan
Ilija Mugoša Titogradu gradski derbi, Cezar silan
Stu­dent­ski dom - Ti­to­grad 0:3 (0:1)
Dvo­ra­na: SKC Uni­ver­zi­ta­ta Cr­ne Go­re. Gle­da­la­ca: 20. Su­di­je: Velj­ko Bo­ško­vić (Bi­je­lo Po­lje) i Bran­ko Sta­nić (Bi­je­lo Po­lje). Stri­jel­ci: Mu­go­ša u 3. i 35. i Adžić u 32. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ra­do­njić (Stu­dent­ski dom), Adžić, Baj­če­tić (Ti­to­grad).
STU­DENT­SKI DOM: Živ­ko­vić, Bo­lje­vić, Ra­do­njić, N. Ko­na­tar, Ra­bre­no­vić, Ra­ko­če­vić, Fe­mić, Mr­ku­lić, Bo­gi­će­vić, Ba­bo­vić, F. Po­po­vić, S. Ko­na­tar, J. Po­po­vić, Ću­la­fić.
TI­TO­GRAD: Ra­i­če­vić, De­spo­to­vić, Baj­če­tić, Mi­li­čić, Adžić, Dra­ško­vić, Bo­ja­no­vić, No­vo­vić, Du­ru­to­vić, Ob­ra­do­vić, Kli­ko­vac, Efo­vić.
Ti­to­grad je u grad­skom der­bi­ju po­bi­je­dio Stu­dent­ski dom sa 3:0 i po­ka­zao da je u ovom tre­nut­ku znat­no bo­lja eki­pa. Eks šam­pi­on Cr­ne Go­re po­veo je po­got­kom Ili­je Mu­go­še već u tre­ćem mi­nu­tu, a pred­nost je u 32. mi­nu­tu du­pli­rao Bo­ri­slav Adžić. Tač­ku na ovaj su­sret je svo­jim dru­gim go­lom sta­vio Mu­go­ša, pet mi­nu­ta pri­je kra­ja
D.P.

Mi­ra­bi­le mo­da - Če­lik 3:7 (1:4)
Dvo­ra­na: „Ver­de“. Gle­da­la­ca: 5. Su­di­je: Ra­do­van Bo­bi­čić (Da­ni­lov­grad) i Du­šan Jo­vi­će­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ko­stić u 4, 32. i 37. za Mi­ra­bi­le mo­du, a Po­po­vić u 12, Vuč­ko­vić u 13, Spa­so­je­vić u 17. i 24, Mi­ra­no­vić (auto­gol) u 20, Ba­ro­vić u 29. i Jo­co­vić u 37. mi­nu­tu za Če­lik.
MI­RA­BI­LE MO­DA: Sa­vić, Pa­vlo­vić, Če­le­bić, Ti­ja­nić, Vu­či­nić, Ko­stić, Du­kić, Mi­ra­no­vić.
ČE­LIK: Ko­pri­vi­ca, Se­ku­lić, M. Du­ru­to­vić, Ba­jo­vić, Ba­ro­vić, N. Du­ru­to­vić, Ra­du­lo­vić, Ne­dić, Jo­co­vić, Goj­ko­vić, Spa­so­je­vić, An­tu­no­vić, Vuč­ko­vić, Po­po­vić.
Šam­pi­on je bez pro­ble­ma sti­gao do bo­do­va u du­e­lu sa Mi­ra­bi­le mo­dom.D.P.
Be­ra­ne - Ba­jo Pi­vlja­nin 5:2 (2:1)
Sport­ski cen­tar u Be­ra­na­ma. Gle­da­la­ca: 200. Su­di­je: Bo­ban Ži­va­lje­vić (Pod­go­ri­ca) i Esad Gu­gać (Bi­je­lo Po­lje). Stri­jel­ci: Du­bak u 4. i 26 iz pe­na­la, Ću­la­fić u 15. i 35. i Kuč u 37. za Be­ra­ne, a Kan­dić u 8. i Don­dić u 23. iz pe­na­la za Ba­jo Pi­vlja­nin. Žu­ti kar­to­ni: A. Bo­jo­vić (Be­ra­ne).
BE­RA­NE: Ago­vić, A. Bo­jo­vić, V. Bo­jo­vić, Du­bak, Mi­la­no­vić, Ra­du­no­vić, Bo­le­vić, Ne­dić, Kuč, Ću­la­fić, Lu­to­vac, Čoj­ba­šić.
BA­JO PI­VLjA­NIN: Ća­la­san, Don­dić, Ri­stić, Suk­no­vić, Kan­dić, Ve­lič­ko­vić, Mal­tez, Jo­vo­vić.
Be­ran­ci su po­ka­za­li svo­ju sna­gu i že­lju da ove go­di­ne se us­pu­ste u bor­bu za na­slov pr­va­ka. U du­e­lu sa eki­pom Ba­jo Pi­vlja­nin bi­li su efi­ka­sni i za­slu­že­no su upi­sa­li bo­do­ve.M.N.

Ce­zar - Je­din­stvo 7:2 (3:1)
Dvo­ra­na Me­di­te­ran­skog sport­skog cen­tra u Bu­dvi. Gle­da­la­ca: 150. Su­di­je: Že­li­mir An­đe­lić (Pod­go­ri­ca) i Žar­ko Mar­kuš (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ja­ko­vlje­vić u 2, 12, 29, 25. i 32, Gur­za­ko­vić u 24. i Vu­le­tić u 28. za Ce­zar, E. Ćo­ro­vić u 9. i 37. mi­nu­tu za Je­din­stvo. Žu­ti kar­to­ni: Mu­go­ša (Ce­zar), Ha­sa­no­vić (Je­din­stvo).
CE­ZAR: Da­ni­lo­vić, Vu­le­tić, Gur­za­ko­vić, Ja­ko­vlje­vić, Vu­la­no­vić, Ga­go­vić, Ja­nju­še­vić, Ni­ko­lić, Ra­i­če­vić, Mu­go­ša, Spa­le­vić, Kri­vo­ka­pić.
JE­DIN­STVO: Ha­sa­no­vić, F. ćo­ro­vić, Al. Ćo­ro­vić, Me­ho­vić, Ka­je­vić, E. Ćo­ro­vić, Lju­ca, Ga­če­vić, I. Ćo­ro­vić.
Bu­dva­ni su pro­tiv Je­din­stva sti­gli do tre­će uastop­ne po­bje­de, a ma­e­stral­nu par­ti­ju pru­žio je Dra­gan Ja­ko­vlje­vić. Po­sti­gao je pet go­lo­va i jed­no­stav­no bio ner­je­ši­va enig­ma za Bje­lo­polj­ce.D.P.

Nik­šić – Br­sko­vo 5:3 (0:0)
Sport­ski cen­tar u Nik­ši­ću. Gle­da­la­ca: oko 150. Su­di­je: Vla­di­mir Ša­ko­vić (Pod­go­ri­ca) i Dra­žen Vuk­če­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ma­šu­lo­vić u 28, Ko­va­če­vić u 30, To­šić u 33. i D. Vu­ko­vić u 34. i 38. za Nik­šić, a Mi­nić u 32, Ra­du­lo­vić u 36. i Vu­če­tić u 38. mi­nu­tu za Br­sko­vo. Žu­ti kar­to­ni: Bo­ško­vić, Ko­va­če­vić (Nik­šić), S. Ćo­rić, Ra­du­lo­vić, Mi­nić (Br­sko­vo).
NIK­ŠIĆ: Ćir­ko­vić, D. Vu­ko­vić, Bo­ško­vić, Ma­šu­lo­vić, To­šić, Pe­ro­vić, Mi­jo­vić, Pe­jo­vić, Agra­mo­vić, Pe­ro­še­vić, Ko­va­če­vić, Be­ča­no­vić.
BR­SKO­VO: Je­lić, Bo­lje­vić, F. Po­po­vić, Fe­mić, Ra­do­njić, Go­ja­ča­nin, J. Po­po­vić, Ra­bre­no­vić, N. Ko­na­tar, Lj. Ko­na­tar, Ra­ko­če­vić.
Na­kon „uspa­van­ke“ u pr­vom po­lu­vre­me­nu, u na­stav­ku je „pu­ca­lo“ sa svih stra­na. U po­sled­njih dva­na­est mi­nu­ta vi­đe­no je čak osam go­lo­va. Do­ma­ći­ni su sti­gli do pred­no­sti od dva go­la, Mi­nić je vra­tio ne­iz­jve­snost, ali Nik­šić je od­go­vo­rio sa no­va dva ve­za­na go­la i ri­je­šio pi­ta­nje po­bjed­ni­ka.
B.K.

Voj­ska Cr­ne Go­re – Gor­štak 7:1 (2:0)
Sport­ski cen­tar Po­li­cij­ske aka­de­mi­je u Da­ni­lov­gra­du. Gle­da­la­ca: 20. Su­di­je: Sa­ša Go­ra­no­vić (Nik­šić) i Ma­ti­ja Mi­la­čić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Pe­jo­vić u 17. i 20, Ra­du­lo­vić u 25, Lak­če­vić u 35. i 36, Sr­na u 38. i Bo­žo­vić u 39. za Voj­sku Cr­ne Go­re, a La­bo­vić u 39. za Gor­štak. Žu­ti kar­ton: Vu­ki­će­vić (Gor­štak).
VOJ­SKA CR­NE GO­RE: Bal­tić, Zo­go­vić, Sr­na, Ka­lu­đe­ro­vić, Mar­ko­vić, Bo­žo­vić, Pe­jo­vić, Šće­pa­no­vić, Pu­šo­nja, Lak­če­vić, Ra­du­lo­vić, Da­če­vić, Jo­vo­vić.
GOR­ŠTAK: Klja­jić, Đu­kić, Bu­la­to­vić, La­bo­vić, Dra­ško­vić, Vu­ki­će­vić, Ze­ko­vić, Mi­la­di­no­vić, Kr­ko­vić, Živ­ko­vić, Ra­do­vić, Du­kić.
Re­zul­tat ovog me­ča sve go­vo­ri. Sa­stav Voj­ske Cr­ne Go­re je de­kla­si­rao Ko­la­šin­ce i sti­gao do dru­gog pr­ven­stve­nog tri­jum­fa.D.P.

Ta­be­la
1. Če­lik 4 4 0 0 19:5 12
2. Ti­to­grad 4 3 1 0 13:4 10
3. Ce­zar 4 3 0 1 16:12 9
4. Br­sko­vo 4 2 1 1 18:15 7
5. Be­ra­ne 4 2 1 1 13:11 7
6. Stu­dent­ski dom 4 2 0 2 12:9 6
7. Nik­šić 4 2 0 2 1210 6
8.Voj­ska CG 4 2 0 2 14:13 6
9. Je­din­stvo 4 1 1 2 9:16 4
10. Gor­štak 4 1 0 3 13:18 3
11. Ba­jo Pi­vlja­nin 4 0 0 4 8:20 0
12. Mi­ra­bi­le mo­da 4 0 0 4 11:25 0

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"