Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom bratu dozvola za dvije elektrane * Direktor nezakonito zaposlio kćerku i rođaka * Teško zakonu koji Brano sprovodi * Spriječena prodaja deset djevojčica * Milovom bratu dozvola za dvije elektrane * Nemate budućnost izvan zone eura * Riblja čorba u parku, di-džejevi na Škveru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-11-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Hajduković, naučnik:
– Ministar Pavle Radulović je grobar naše ekologije.

Vic Dana :)

Utrčava čovjek u ordinaciju:
- Doktore, pas me ugrizao za uho!
- Jeste ga dezinficirali?
- Nisam, odmah je pobjegao.
Čovjek leži na samrtničkoj postelji, oko njega čitava porodica, uplakana žena i četiri sina; tri lijepa kao slike a četvrti sav nikakav i ružan.
- Draga, pita samrtnik, odgovori mi iskreno - da li je ovo četvrto dijete zaista moje. Hoću da znam istinu prije nego što odem.
- Jeste, dragi, kunem se očevim i majčinim grobom, ti si mu otac!
I tako, čovjek umre srećan, a udovica mrmlja: „Hvala Bogu da me nije pitao za ostalu trojicu”.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2018-11-08 PRVA FUTSAL CRNOGORSKA LIGA – 8. KOLO
Lider bez greške
Lider zabilježio novu pobjedu - Foto: DAN Lider bez greške
Mi­ra­bi­le mo­da – Ti­to­grad 1:5 (0:4)
Dvo­ra­na: „Ver­de”. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­je: Bran­ko Sta­nić (Bi­je­lo Po­lje) i Du­šan Jo­vi­će­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Pa­vlo­vić u 25. za Mi­ra­bi­le mo­du, a Dra­ško­vić u 1, No­vo­vić u 4, Du­ru­to­vić u 5, Mi­li­čić u 14. i Baj­če­tić u 37. mi­nu­tu za Ti­to­grad.
MI­RA­BI­LE MO­DA: Sa­vić, Pa­vlo­vić, Ći­par­nić, Vu­či­nić, Du­kić, Mi­ra­no­vić, Ja­nju­še­vić.
TI­TO­GRAD: De­spo­to­vić, Ra­i­če­vić, No­vo­vić, Baj­če­tić, Adžić, Dra­ško­vić, Efo­vić, Du­ru­to­vić, Bo­ja­no­vić, Ob­ra­do­vić, Mi­li­čić, Mu­go­ša.
Li­der na ta­be­li je la­ko sti­gao do bo­do­va u du­e­lu sa Mi­ra­bi­le mo­dom. Za sve­ga pet mi­nu­ta su iza­bra­ni­ci Zo­ra­na Mi­la­še­vi­ća po­sti­gli tri go­la, a on­da su ru­tin­ski od­ra­di­li po­sao do kra­ja. D.P.
Be­ra­ne – Ce­zar 2:1 (1:1)
Sport­ski cen­tar u Be­ra­na­ma. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­je: Sa­ša Go­ra­no­vić (Pod­go­ri­ca) i Ra­do­van Bo­bi­čić (Da­ni­lov­grad). Stri­jel­ci: A. Bo­jo­vić u 13. i Ću­la­fić u 35. za Be­ra­ne, a Ja­ko­vlje­vić u 13. mi­nu­tu za Ce­zar.
BE­RA­NE: Ago­vić, V. Bo­jo­vić, Du­bak, A. Bo­jo­vić, Mi­la­no­vić, Ra­du­no­vić, No­vo­vić, Ću­la­fić, Lu­to­vac, Čoj­ba­šić.
CE­ZAR: Lo­bov, Ja­nju­še­vić, Vu­le­tić, Ja­ko­vlje­vić, Spa­le­vić, Da­ni­lo­vić, Ra­i­če­vić, Mu­go­ša, Ni­ko­lić, Gur­za­ko­vić, Ga­go­vić, Vu­le­tić.
Po­ve­li su go­sti go­lom Dra­ga­na Ja­ko­vlje­vi­ća, a on­da su Be­ran­ci pre­o­kre­nu­li re­zul­tat u svo­ju ko­rist. Stri­jel­ci za do­ma­ći­na bi­li su Alek­san­dar Bo­jo­vić i La­zar Ću­la­fić. M.N.
Če­lik – Ba­jo Pi­vlja­nin 4:2 (2:0)
Dvo­ra­na Sport­skog cen­tra u Nik­ši­ću. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­je: Žar­ko Mar­kuš (Pod­go­ri­ca) i Vla­di­mir Ša­ko­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ba­ro­vić u 2. i 17, N. Du­ru­to­vić u 25. i Ba­jo­vić u 40. za Če­lik, a De­lić u 23. i Mal­tez u 29. mi­nu­tu za Ba­jo Pi­vlja­nin. Žu­ti kar­to­ni: Ba­jo­vić (Če­lik), Mal­tez, Kan­dić (Ba­jo Pi­vlja­nin).
ČE­LIK: Se­ku­lić, Kor­pi­vi­ca, Ba­ro­vić, N. Du­ru­to­vić, M. Du­ru­to­vić, Goj­ko­vić, Ra­du­lo­vić, Drob­njak, Spa­so­je­vić, Ba­jo­vić, Jo­co­vić, An­tu­no­vić, Vuč­ko­vić, Po­po­vić.
BA­JO PI­VLjA­NIN: Ro­ćen, Mal­tez, Osma­jić, Suk­no­vić, Da.Ća­la­san, Ve­lič­ko­vić, Kan­dić, Vu­ko­vić, Ri­stić, De­lić.
Če­lik je bo­lje ušao u kom­šij­ski der­bi i sa dva go­la Ba­ro­vi­ća ste­kao pred­nost. „Go­sti“ su uspje­li u na­stav­ku da pre­po­lo­ve tu pred­nost, ali je Ne­đelj­ko Du­ru­to­vić br­zo od­go­vo­rio na taj iza­zov. Uspje­li su Pi­vlja­ni da još jed­nom za­pri­je­te, ali je Ba­jo­vić u sa­mom fi­ni­šu ot­klo­nio sve di­le­me. B.K.
Nik­šić – Je­din­stvo 5:0 (2:0)
Dvo­ra­na Sport­skog cen­tra u Nik­ši­ću. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­je: Že­li­mir An­đe­lić (Pod­go­ri­ca) i Dra­žen Vuk­če­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Vu­ko­vić u 12. i 29, Ko­va­če­vić u 14. i 23. i Pe­ro­vić u 23. mnu­tu.
NIK­ŠIĆ: Ba­ro­vić, Ćir­ko­vić, Vu­ko­vić, S.Be­ča­no­vić, Ma­šu­lo­vić, Pe­ro­vić, Mi­jo­vić, Pe­jo­vić, Pe­ro­še­vić, Ko­va­če­vić, A.Be­ča­no­vić, Bo­ško­vić, Go­ra­no­vić.
JE­DIN­STVO: Ha­sa­no­vić, F. Ćo­ro­vić, Lju­ca, Ga­če­vić, A. Ćo­ro­vić, I. Ćo­ro­vić, Ka­je­vić.
Nik­šić je pru­žio vi­še ne­go do­bru igru u me­ču sa Bje­lo­polj­ci­ma. Do­ma­ći­ni su bi­li bo­lji u svim ele­men­ti­ma igre i la­ko su slo­mi­li ot­por pro­tiv­ni­ka. Sa dva go­la meč su obi­lje­ži­li Vu­ko­vić i Ko­va­če­vić. B.K.

Stu­dent­ski dom – Voj­ska Cr­ne Go­re 0:1 (0:0)
Dvo­ra­na: SKC Uni­ve­ri­te­ta Cr­ne Go­re. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­je: Ma­ti­ja Mi­la­čić (Pod­go­ri­ca) i Mi­lo­sav Dra­go­vić (Bu­dva). Stri­je­lac: Ra­du­lo­vić u 39. mi­nu­tu.
STU­DENT­SKI DOM: Živ­ko­vić, Ra­do­njić, Lj. Ko­na­tar, F. Po­po­vić, J. Po­po­vić, Ba­bo­vić, Ra­ko­če­vić, Fe­mić, N. Ko­na­tar, Go­ja­ča­nin, Mr­ku­lić.
VOJ­SKA CR­NE GO­RE: Đur­ko­vić, Ota­še­vić, Da­če­vić, Mar­ko­vić, Ra­du­lo­vić, Jo­vo­vić, Šće­pa­no­vić, Lak­če­vić, Zo­go­vić, Pu­šo­nja.
Po­got­kom Ni­ko­le Ra­du­lo­vi­ća u 39. mi­nu­tu, Voj­ska Cr­ne Go­re je u Pod­go­ri­ci po­bi­je­di­la Stu­dent­ski dom. D.P.

Br­sko­vo – Gor­štak 6:4 (5:0)
Sa­la u Moj­kov­cu. Gle­da­la­ca: oko 200. Su­di­je: Vla­di­mir Ša­ko­vić (Pod­go­ri­ca) i Esad Gu­gać (Bi­je­lo Po­lje). Stri­jel­ci: M. Vu­če­tić u 2, M. Ćo­rić u 12, Dar­ma­no­vić (auto­gol) u 15, Ra­du­lo­vić u 17. i 34. i Mi­nić u 18. za Br­sko­vo, a La­bo­vić u 31 i 33. iz pe­na­la, Bu­la­to­vić u 34. i 39. mi­nu­tu za Gor­štak. Žu­ti kar­to­ni: M. Ćo­rić (Br­sko­vo).
BR­SKO­VO: D, Vu­če­tić, Pan­du­ri­ca, M. Vu­če­tić, N. Mi­nić, Ra­du­lo­vić, A. Ćo­rić, B. Mi­nić, M. Ćo­rić, Zin­do­vić, Kru­ščić.
GOR­ŠTAK: Klja­jić, La­bo­vić, Bu­la­to­vić, Vu­ki­će­vić, Đu­kić, Mar­ko­vić, Ze­ko­vić, Dra­ma­no­vić, Dra­ško­vić, Živ­ko­vić, Kr­ko­vić, Du­kić, Mi­lo­še­vić.
Moj­kov­ča­ni su se do­bro is­pu­ca­li u pr­vom di­je­lu a on­da u na­stav­ku po­pu­sti­li i do­zvo­li­li kom­ši­ja­ma da ubla­že po­raz. M.N.

Ta­be­la
1. Ti­to­grad 8 6 2 0 36:16 20
2. Br­sko­vo 8 6 1 1 33:21 19
3. Če­lik 8 6 0 2 27:16 18
4. Nik­šić 8 5 1 2 28:13 16
5.Ce­zar 8 4 2 2 34:28 14
6. Be­ra­ne 8 4 1 3 26:21 13
7. Voj­ska CG 8 3 2 3 26:29 11
8. Je­din­stvo 8 3 2 3 19:29 11
9. Stu­dent­ski dom 8 2 0 6 17:20 6
10. Gor­štak 8 1 2 5 25:37 5
11. Ba­jo Pi­vlja­nin 8 1 0 7 20:40 3
12. Mi­ra­bi­le mo­da 8 0 1 7 27:48 1

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"