Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Prva familija me mafijaški progoni, sve što znam znaće sva Crna Gora * Amfilohije: Obnovimo se hristolikom ljubavlju * Prao novac za Kašćelana * Registruju auta kod firme pod istragom * Borac oslobodilac dostojan pamćenja * Bliže se izbori, a DIK nema predsjednika * Probio blokadu, povrijeđena dvojica policajaca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2019

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRITAN ABAZOVIĆ - ČELNIK GRAĐANSKOG POKRETA URA:
Snimak na kome se vidi kako Slavoljub Stijepović uzima novac jasno govori da ovo nije zemlja poštenih izbora i da vlast ne proizilazi iz slobodne volje građana.

Vic Dana :)

– Teta Marice, vi mora da ste vrlo jaka žena?
– Otkud ti ta pomisao?
– Pa moj otac kaže da sve muškarce vrtite oko malog prsta.
**********************
Došao Mujo u luna park! Pogodio puškom patku i dobio kornjaču. Sledeći dan opet tako i dobio cvijet. Kaže Mujo:
– Nemoj ti meni cvijet, daj ti meni hamburger ko juče.
****************
Zašto krava pase travu?
Jer nema ruku da smota...
*************
Crkao plavuši auto na autoputu. Zaustavi se kamiondžija pa upita:
– Šta je bilo?
Plavuša:
– Ma taj prokleti vjetar, ugasio svjećice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2019-01-13 FUDBALERI OFK TITOGRADA POČELI PRIPREME ZA PROLJEĆNI DIO SEZONE, STJEPAN DEVERIĆ PORUČIO
Imamo kvalitet za sam vrh
Deverić - Foto: www.ofktitograd.me Imamo kvalitet za sam vrh Po meni, ovo je jako teška i zahtjevna liga u kojoj svako svakoga može da pobijedi. Ima još dosta utakmica, svašta se može da se desi – poručio je prvi saradnik Igora Pamića
Pri­pre­me za dru­gi dio se­zo­ne ju­če su po­če­li i fud­ba­le­ri OFK Ti­to­gra­da. Pod ko­man­dom Stje­pa­na De­ve­ri­ća, pr­vog sa­rad­ni­ka še­fa struč­nog šta­ba Igo­ra Pa­mi­ća, „cr­ve­ni” su po­če­li sa te­si­ti­ra­nji­ma, ko­ja će bi­ti uvod u ono što ih če­ka u na­red­nom pe­ri­o­du.
– Pri­pre­me su po­če­le, ovo je uvod­ni dio, gdje ima­mo te­sti­ra­nja. Uglav­nom, sve do od­la­ska na no­vu de­sti­na­ci­ju, ra­di­će na toj ba­zič­noj pri­pre­mi. Sve je nor­mal­no kre­nu­lo, svi igra­či su na bro­ju, još do­sta mla­dih smo pri­klju­či­li, a to je po­ka­za­telj da klub ra­ču­na na njih. U per­spek­ti­vi ima­mo je­dan do­ma­ći ka­dar, to je po­zi­tiv­no i nor­mal­no je da ti mla­di ima­ju si­tu­a­ci­ju i pro­sto­ra da se mo­gu na­met­nu­ti. Jed­no­stav­no, že­li­mo da vi­di­mo na ko­ga se ozbilj­ni­je mo­že ra­ču­na­ti i na ko­ga tre­ba pri­če­ka­ti – is­ta­kao je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re Stje­pan De­ve­rić.
U me­đu­vre­me­nu, na Sta­ri aero­drom sti­gla su tro­ji­ca igra­ča. Iz Ko­ma je do­šao što­per Ra­doš De­dić, a iz Bu­duć­no­sti na­pa­dač Bal­ša Se­ku­lić i mla­di ve­zi­sta Mi­loš Br­no­vić. Na pi­ta­nje da li je pre­la­zni rok za „ro­man­ti­ča­re” za­vr­šen, De­ve­rić je od­go­vo­rio:
– Ne vje­ru­jem da je za­vr­šen. Vi­dje­će­mo, ima se vre­me­na da vi­di­mo da li nam ne­što fa­li. Ima­mo taj glav­ni dio u Me­du­li­nu, gdje ima­mo do­sta pri­ja­telj­skih utak­mi­ca i gdje će se na je­dan na­čin eki­pa is­kri­sta­li­sa­ti i gdje će­mo po po­zi­ci­ja­ma vi­dje­ti šta bi nam tač­no tre­ba­lo.
Je­se­nji dio se­zo­ne, „ro­man­ti­ča­ri” su za­vr­ši­li na mje­stu broj tri sa če­ti­ri bo­da za­o­stat­ka u od­no­su na li­de­ra Su­tje­sku. Sva­ka­ko, raz­li­ka ni­je ve­li­ka i svi u klu­bu se na­da­ju da mo­gu na pro­lje­će da se bo­re za na­slov naj­bo­leg.
– Če­ti­ri bo­da ni­su ve­li­ka. Po me­ni, ovo je ja­ko te­ška i za­htjev­na li­ga u ko­joj sva­ko sva­ko­ga mo­že da po­bi­je­di. Ima još do­sta utak­mi­ca, sva­šta mo­že da se de­si. Mi­slim da mi ima­mo kva­li­tet, već smo i bi­li pr­vi, sad je Su­tje­ska, ali to ne mo­ra da zna­či da opet mi ne mo­že­mo. Ali, ne tre­ba u ovoj svoj pri­či za­ne­ma­ri­ti Ze­tu i Bu­duć­nost. Ko bu­de du­že iz­dr­žao i ko bu­de imao ši­ri igrač­ki ka­dar, taj je u pred­no­sti – po­ru­čio je ne­ka­da­šnji fud­ba­ler za­gre­bač­kog Di­na­ma, sa­da član struč­nog šta­ba „cr­ve­nih” sa Sta­rog aero­dro­ma.
Na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re, upri­li­če­noj u pro­sto­ri­ja­ma klu­ba, go­vo­rio je i ka­pi­ten Mir­ko Ra­i­če­vić. Is­ku­sni fud­ba­ler je ka­zao da su svi sa nest­plje­njem oče­ki­va­li po­če­tak ra­da.
– Pred na­ma su pri­pre­me u Me­du­li­nu, ko­je će­mo is­ko­ri­sti­ti da se što bo­lje uigra­mo. Da­će­mo sve od se­be, ima­mo do­bru eki­pu, do­bru ba­zu i pro­ba­će­mo u na­stav­ku da za­dr­ži­mo mje­sto ko­je ima­mo, a za­što ne i pre­stig­ne­mo Su­tje­sku – is­ta­kao je Ra­i­če­vić.
Upo­re­do sa igra­njem, Ra­i­če­vić oba­vlja funk­ci­ju di­rek­to­ra omla­din­ske ško­le OFK Ti­to­grad.
–Na­po­me­nu­ću da smo pri­klju­či­li ra­du ne­ko­li­ko omla­di­na­ca, pa ih sa­da ukup­no ima­mo de­set pri pr­vom ti­mu. Že­lja svih nas je da oni is­ko­ri­ste svo­ju šan­su, ni­su slu­čaj­no tu i uz do­bar rad ko­ji nam pru­ža struč­ni štab si­gu­ran sam da će na­pre­do­va­ti i da će se ne­ko od njih na­met­nu­ti u na­red­nom pe­ri­o­du.
Ima li OFK Ti­to­grad kva­li­te­ta da se su­prot­sta­vi Su­tje­sci i na­pad­ne ti­tu­lu?
–Mi smo u pr­vom di­je­lu ima­li jed­nu fe­no­mal­nu se­ri­ju, pa smo ušli u jed­nu cr­nu ru­pu, gdje smo mo­žda tre­ba­li da iza­đe­mo sa ma­nje mi­nu­sa. Ali, po­ka­za­li smo do­bru he­mi­ju i ka­rak­ter i te po­sled­nje utak­mi­ce smo i od­i­gra­li do­bro i ima­li do­bre re­zul­ta­te. Ka­da je u pi­ta­nju bor­ba za vrh, si­gu­ran sam da ima­mo kva­li­tet da se no­si­mo sa nji­ma. Sva­ka­ko, ne smi­je­mo za­po­sta­vi­ti Ze­tu i Bu­duć­nost, ali je naj­va­žni­je da smo mi u ovom tre­nut­ku za­dr­ža­li gro igra­ča, što ra­ni­je ni­je bi­lo slu­čaj – is­ta­kao je Mir­ko Ra­i­če­vić.
„Cr­ve­ni” u Me­du­lin pu­tu­ju 16. ja­nu­a­ra, a ta­mo ih oče­ku­je uče­šće na tra­di­ci­o­nal­nom tur­ni­ru „Are­na kup”. Ri­va­li su im hr­vat­ski su­per­li­ga­ši Sla­ven Be­lu­po i Lo­ko­mo­ti­va i če­ški Znoj­mo.D.P.

Igrač­ki ka­dar
Struč­ni štab OFK Ti­to­gra­da u ovom tre­nut­ku mo­že da ra­ču­na 30 igra­ča. To su: Da­mir Lju­lja­no­vić, Sa­ša Iva­no­vić, La­zar Ži­va­no­vić, Ser­gej Jok­si­mo­vić (gol­ma­ni), Ivan No­vo­vić, Bran­ko Oj­da­nić, Mar­ko Ro­ga­no­vić, Mi­loš Ra­du­lo­vić, Ra­doš De­dić, Slo­bo­dan Pe­ri­šić, Ma­ti­ja Drin­čić, Amir Mu­zu­ro­vić, Mir­ko Ra­i­če­vić, Vo­jin Pa­vlo­vić, Da­ni­lo Vu­ki­će­vić, Jo­van Ni­ko­lić, Mi­haj­lo Je­lić, Ma­ma­du Men­di, Mar­ko Mi­lič­ko­vić, Bal­ša Se­ku­lić, Zo­ran Pe­tro­vić, Za­im Di­va­no­vić, Ra­du­le Živ­ko­vić, Og­njen Ga­še­vić, Mar­ko Pa­vi­će­vić, Ne­ma­nja Po­po­vić, Al­din Ća­to­vić, Mi­loš Br­no­vić, Al­den Škri­jelj i Eg­zon Di­no­ša.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"