Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Prva familija me mafijaški progoni, sve što znam znaće sva Crna Gora * Amfilohije: Obnovimo se hristolikom ljubavlju * Prao novac za Kašćelana * Registruju auta kod firme pod istragom * Borac oslobodilac dostojan pamćenja * Bliže se izbori, a DIK nema predsjednika * Probio blokadu, povrijeđena dvojica policajaca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2019

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRITAN ABAZOVIĆ - ČELNIK GRAĐANSKOG POKRETA URA:
Snimak na kome se vidi kako Slavoljub Stijepović uzima novac jasno govori da ovo nije zemlja poštenih izbora i da vlast ne proizilazi iz slobodne volje građana.

Vic Dana :)

– Teta Marice, vi mora da ste vrlo jaka žena?
– Otkud ti ta pomisao?
– Pa moj otac kaže da sve muškarce vrtite oko malog prsta.
**********************
Došao Mujo u luna park! Pogodio puškom patku i dobio kornjaču. Sledeći dan opet tako i dobio cvijet. Kaže Mujo:
– Nemoj ti meni cvijet, daj ti meni hamburger ko juče.
****************
Zašto krava pase travu?
Jer nema ruku da smota...
*************
Crkao plavuši auto na autoputu. Zaustavi se kamiondžija pa upita:
– Šta je bilo?
Plavuša:
– Ma taj prokleti vjetar, ugasio svjećice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2019-01-13 AKTUELNI ŠAMPION, EKIPA SUTJESKE, DANAS SE SELI U STARU BAZU – IGALO
Marušić: Ka pravoj formi
Marušić Marušić: Ka pravoj formi
Fud­ba­le­ri Su­tje­ske bez po­go­vo­ra iz­vr­ša­va­ju uobi­ča­je­ne oba­ve­ze to­kom pri­prem­nog pe­ri­o­da. Od pr­vog da­na u re­do­vi­ma šam­pi­o­na, po­če­li su da raz­ra­đu­ju plan ka­ko ak­tu­el­nu se­zo­nu, okon­ča­ti ba­rem sa još jed­nom kru­nom. Nik­ši­ća­ni da­nas kre­ću pre­ma Iga­lu i svo­joj de­se­to­dnev­noj zim­skoj ba­zi.
Mla­di re­pre­zen­ta­ti­vac Alek­sa Ma­ru­šić, za­do­vo­ljan je pr­vim da­ni­ma ra­da na sta­di­o­nu kraj Bi­stri­ce.
– Do­bro smo kre­nu­li, vi­še sam ne­go za­do­vo­ljan sa at­mos­fe­rom, ra­dom, tre­nin­zi­ma. In­te­nziv­no se ra­di, ali se baš svi ra­du­je­mo sva­kom tre­nin­gu. Uvi­jek se sve mo­že iz­bru­si­ti i do­dat­no po­bolj­ša­ti. Ne po­sto­ji mo­že ili ne mo­že, jed­no­stav­no mo­ra. Znam da sa­mo mak­si­mal­no pri­pre­mljen mo­gu oprav­da­ti oče­ki­va­nja struč­nog šta­ba. Kao i na svim pri­pre­ma­ma, i to­kom ovih, glav­ni cilj je ofor­mi­ti sna­žan ko­lek­tiv, ko­ji će na pra­vi na­čin iz­ni­je­ti te­ret tak­mi­če­nja. U fa­zi pri­pre­ma sva­ki tre­ning, sva­ka utak­mi­ca je va­žan. Ra­di se za­i­sta pro­fe­si­o­nal­no, sve u ci­lju da u dru­gom di­je­lu se­zo­ne po­tvr­di­mo da smo sna­žna, kva­li­tet­na eki­pa – is­ta­kao je Ma­ru­šić.
Ma­ru­šić fud­bal zna, ima iz­van­re­dan osje­ćaj za igru. Ka­da se po­gle­da na te­re­nu, za nje­ga se od­mah mo­ra re­ći da zna fud­bal. Pas igra, osje­ćaj za pro­stor, ri­ječ je za­i­sta o ve­li­kom po­ten­ci­ja­lu.
– Oče­ki­va­nja su u Su­tje­sci uvi­jek vi­so­ka. Vi­dje­će­mo ka­kav će bi­ti ras­plet si­tu­a­ci­je u pr­ven­stvu. Kup je ta­ko­đe na­ša ve­li­ka šan­sa, tu nas od tro­fe­ja di­je­le sa­mo tri utak­mi­ce. Pro­šla go­di­na je bi­la vi­še ne­go uspje­šna. Na pro­lje­će će svi že­le­ti da po­bije­de Su­tje­sku, ak­tu­el­nog šam­pi­o­na i je­se­njeg pr­va­ka. Svje­sni smo da će lov bi­ti još že­šći, ali ri­va­li mo­ra­ju da zna­ju da će­mo ima­ti i do­dat­ne ar­gu­men­te u bor­bi za sa­mi pr­vo­li­ga­ški vrh. Svi će na pro­lje­će če­ka­ti na­še kik­se­ve, ali ja sam uvje­ren da će­mo se i u dru­gom di­je­lu se­zo­ne na ve­ći­nu utak­mi­ca ra­do­va­ti. Si­gu­ran sam da će­mo ra­sti iz tre­nin­ga u tre­ning, da će­mo ka­da star­tu­je pr­ven­stve­ne utak­mi­ce bi­ti na za­vid­nom ni­vou, da će­mo ka­ko pro­lje­će bu­de od­mi­ca­lo sve bi­ti bo­lji i bo­lji.
Ula­zak u pr­vi tim pred­sta­vlja hod po mu­ka­ma za sva­kog mla­đeg kan­di­da­ta.
-Su­tje­ska je­ste naj­kva­li­tet­ni­ji ko­lek­tiv u Pr­voj li­gi. Re­spek­tu­jem i po­štu­jem sta­ri­je sa­gra­če, ali se kon­ku­ren­ci­je ne pla­šim. Kao i uvi­jek tru­di­ću se da da is­pu­nim sve što će struč­ni štab tra­ži od me­ne, ako tre­ner pro­ci­je­ni da ne­što tre­ba da is­pra­vim, to ću i na­sto­ji­ti da ura­dim. Ne šte­dim se i uvi­jek ću po­ku­ša­ti da dam mak­si­mum. Ta­ko će bi­ti i na pri­pre­ma­ma, ra­di­ću mak­si­mal­no, ka­ko bih se iz­bo­rio za mje­sto u pr­vom ti­mu.
Pri­pre­me sva­kom od igra­ča mo­gu pu­no do­ni­je­ti, ali i od­ni­je­ti. Jed­ni se že­le iz­bo­ri­ti za mje­sto u eki­pi, dru­gi za­dr­ža­ti osvo­je­ne po­zi­ci­je.
– Kao i na svim pri­pre­ma­ma i to­kom ovih glav­ni cilj je ofor­mi­ti sna­žan ko­lek­tiv, ko­ji će na pra­vi na­čin iz­ni­je­ti te­ret tak­mi­če­nja. Ima­mo oba­ve­zu, ko­ja za Su­tje­sku eto po­sta­je na­vi­ka. Zna­mo što je bi­lo u pro­šloj go­di­ni. Ura­di­li smo ne­što o če­mu ve­ći­na cr­no­gor­skih klu­bo­va sa­nja. To isto že­li­mo i ovo­ga pu­ta. Oprez sva­ka­ko ni­je na od­met, da­kle, ni pod ra­zno ne smi­je bi­ti opu­šta­nja, po­go­to­vo što su kon­kren­ti bli­zu. Ra­ču­na­ju­ći kva­li­tet ko­ji tre­nut­no po­sje­du­je­mo, ja­sno je da mo­že­mo do dru­ge uza­stop­ne ti­tu­le. Vje­ru­jem da smo spo­sob­ni i da to­kom pro­lje­ća bu­de­mo pra­vi. Jed­nom ri­ječ­ju, im­pre­siv­no je bi­lo, a na­dam se da mo­že bi­ti slič­no i u pred­sto­je­ćim pro­ljeć­nim mje­se­ci­ma. Mno­go is­ku­še­nja je pred na­ma – za­klju­čio je Alek­sa Ma­ru­šić. B.K.

Vu­ko­vić na Far­skim ostr­vi­ma

Velj­ko Vu­ko­vić ni­je vi­še igrač Su­tje­ske. Dva­de­set­de­ve­to­go­di­šnji ofan­ziv­ni ve­zi­sta u re­do­ve Nik­ši­ća­na je sti­gao pri­je tri go­di­ne, a ak­tu­el­ni ugo­vor mu je is­ti­cao 1. ju­na. Svo­je­vre­me­no, bio me­đu naj­bo­ljim i naj­stan­dard­ni­jim igra­či­ma pr­vo­li­ga­ša sa Bi­stri­ce, ali to­kom pr­vog di­je­la ove se­zo­ne bio je u dru­gom pla­nu. Sa upra­vom Su­tje­ska po­sto­jao je do­go­vor da u slu­ča­ju po­volj­ne po­nu­de ima odri­je­še­ne ru­ke. Po­nu­da je sti­gla sa Far­skih ostr­va, tač­ni­je od eki­pe Su­dr­o­ja sa isto­i­me­nog naj­ju­žni­jeg ostr­va ovog ar­hi­pe­la­ga na kraj­njem sje­ve­ru Evro­pe.
Što se ti­če po­ja­ča­nja, na­kon Bra­ni­sla­va Jan­ko­vi­ća, mo­guć je i po­vra­tak Mi­lo­ša Ba­kra­ča. Dva­de­set­še­sto­go­di­šnji što­per je lje­tos pre­šao iz Su­tje­ske u re­do­ve sa­ra­jev­skog Že­lje­zni­ča­ra. Na­kon što je spo­ra­zum­no ras­ki­nuo ugo­vor sa Sa­raj­li­ja­ma, Ba­krač je bli­zu po­vrat­ka u re­do­ve nik­šić­kog pr­vo­li­ga­ša.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"