Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Prva familija me mafijaški progoni, sve što znam znaće sva Crna Gora * Amfilohije: Obnovimo se hristolikom ljubavlju * Prao novac za Kašćelana * Registruju auta kod firme pod istragom * Borac oslobodilac dostojan pamćenja * Bliže se izbori, a DIK nema predsjednika * Probio blokadu, povrijeđena dvojica policajaca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2019

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRITAN ABAZOVIĆ - ČELNIK GRAĐANSKOG POKRETA URA:
Snimak na kome se vidi kako Slavoljub Stijepović uzima novac jasno govori da ovo nije zemlja poštenih izbora i da vlast ne proizilazi iz slobodne volje građana.

Vic Dana :)

– Teta Marice, vi mora da ste vrlo jaka žena?
– Otkud ti ta pomisao?
– Pa moj otac kaže da sve muškarce vrtite oko malog prsta.
**********************
Došao Mujo u luna park! Pogodio puškom patku i dobio kornjaču. Sledeći dan opet tako i dobio cvijet. Kaže Mujo:
– Nemoj ti meni cvijet, daj ti meni hamburger ko juče.
****************
Zašto krava pase travu?
Jer nema ruku da smota...
*************
Crkao plavuši auto na autoputu. Zaustavi se kamiondžija pa upita:
– Šta je bilo?
Plavuša:
– Ma taj prokleti vjetar, ugasio svjećice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2019-01-13 ODRŽANA SKUPŠTINA KARATE SAVEZA CRNE GORE U PODGORICI
Krstajić novi predsjednik
Krstajić i Joković - Foto: Mina Krstajić novi predsjednik
Ivan Kr­sta­jić, iz­vr­šni di­rek­tor kom­pa­ni­je „So­ho grup”, no­vi je pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra Ka­ra­te sa­ve­za Cr­ne Go­re, od­lu­če­no je ne ju­če­ra­šnjoj Skup­šti­ni te aso­ci­ja­ci­je u Pod­go­ri­ci. On je na toj funk­ci­ji na­sli­je­dio Vla­di­mi­ra Jo­ko­vi­ća ko­ji je, zbog an­ga­žma­na u po­li­tič­koj par­ti­ji, pre­ma od­red­ba­ma Za­ko­na o spor­tu mo­rao da pod­ne­se ostav­ku.
Po­sled­njih osam go­di­na, Kr­sta­jić je bio član Uprav­nog od­bo­ra, a funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka oba­vlja­će do 13. ma­ja 2021. go­di­ne. U pr­vom obra­ća­nju de­le­ga­ti­ma, za­hva­lio se na po­dr­šci, po­seb­no is­ti­ču­ći je­din­stvo ko­je su po­ka­za­li de­le­ga­ti to­kom ra­da Skup­šti­ne. Bio je je­di­ni kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka, a do­bio je jed­no­gla­snu po­dr­šku de­le­ga­ta. Isti­na, pri­je iz­ja­šnja­va­nja pred­stav­nik Bu­duć­no­sti Raj­ko Vu­jo­še­vić za­tra­žio je da nje­gov glas bu­de iz­u­zet iz gla­sa­nja.
– Ra­du­je me je­din­stvo klu­bo­va i Skup­šti­ne. Iz­u­ze­će iz gla­sa­nja ne pod­ra­zu­mi­je­va iz­u­ze­će iz Ka­ra­te sa­ve­za. Pod­ra­zu­mi­je­va kri­tič­ku svi­jest ko­ja je do­bro do­šla. Svi će mi bi­ti pod­jed­na­ko va­žni u stva­ra­nju no­vog Sa­ve­za, pri­je sve­ga zbog no­vog Za­ko­na i ured­bi. Kao član ti­ma za­hva­lio bih se Jo­ko­vi­ću i osta­lim čla­no­vi­ma UO jer smo kroz te­šku si­tu­a­ci­ju i fi­nan­sij­ske pro­ble­me uspje­li da na­pra­vi­mo od­re­đe­ne re­zul­ta­te – ka­zao je Kr­sta­jić, a pre­no­si agen­ci­ja Mi­na.
Po nje­go­vim ri­je­či­ma, re­zul­ta­ti su ono što naj­bo­lje go­vo­ri u ime tak­mi­ča­ra i tak­mi­čar­ki.
– Ako to po­sma­tra­mo iz per­spek­ti­ve osta­lih spor­to­va i spor­ti­skih re­zul­ta­ta, mi mo­že­mo bi­ti po­no­sni i sprem­ni da i u ovoj go­di­ni od­go­vo­ri­mo na sve za­htje­ve. Oče­ku­jem od stru­ke da bu­de mo­ja naj­ve­ća po­dr­ška i da mi na osno­vu re­zul­ta­ta i od­no­sa ko­jeg ima­te, pri­je sve­ga in­ter­nog iz­me­đu se­be, da­te kri­la. Po­sta­ra­ću se za eks­ter­ni kon­takt, za na­šu pro­mo­ci­ju i na­stup na tr­ži­štu. Že­lim da do­ve­de­mo ka­ra­te ta­mo gdje mu je mje­sto, da bu­de­mo je­dan od naj­ve­ćih sa­ve­za, kao što i je­smo i da ra­di­mo na pro­mo­ci­ji na­ših re­zul­ta­ta. Mi smo tu sa­mo zbog tak­mi­ča­ra – po­ru­čio je Kr­sta­jić.
Do­sa­da­šnji pr­vi čo­vjek sa­ve­za Vla­di­mir Jo­ko­vić jed­no­gla­sno je iza­bran za pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne KSCG.
– Hva­la de­le­ga­ti­ma na po­dr­šci. Usva­ja­nje Za­ko­na o spor­tu do­ve­lo me je u kon­flikt in­te­re­sa i mo­rao sam da se po­vu­čem sa če­la UO. Pri­hva­tio sam pred­log da bu­dem kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne, jer že­lim da po­mog­nem. Ka­ra­te je me­ni po­mo­gao da bu­dem ono što je­sam, že­lim da to sa­da vra­tim. Ime­no­va­nje za pred­sjed­ni­ka Skup­sti­ne me to sa­da i oba­ve­zu­je – is­ta­kao je Jo­ko­vić.
No­vi čla­no­vi UO su su­vla­snik Po­li­klin­ke „Hi­po­krat” Dra­ško Vu­ko­vić i Du­šan Po­po­vić iz kom­pa­ni­je „Mtel”. Iz pro­šlog man­da­ta tu su još: Vla­di­mir Mr­va­lje­vić, Ni­ko­la Ra­ko­vić, Zlat­ko Ma­li­ko­vić, Rat­ko Po­po­vić i Vuk Ža­rić. Ta­ko­đe, Skup­šti­na je iz re­do­va ak­tiv­nih spor­ti­sta za čla­na UO iza­bra­la Al­mi­ra Ce­cu­nja­ni­na.
D.P.

No­vi sta­tut
Skup­šti­na Ka­ra­te sa­ve­za Cr­ne Go­re je jed­no­gla­sno usvo­ji­la i no­vi sta­tut, u ko­jem je pre­ci­zi­ra­no da su osni­va­či sa­ve­za 32 klu­ba ko­ja su bi­la pri­sut­na na Skup­šti­ni. Ta­ko­đe, me­đu osni­va­či­ma je i KK Bu­dva, ko­ja je po­sla­la pi­sa­ne iz­ja­ve, jer je njen pred­sa­tav­nik zbog pri­vat­nih oba­ve­za bio spri­je­čen da pri­su­stvi­je sjed­ni­ci.

Pri­zna­nja naj­bo­lji­ma
Pred sam po­če­tak sjed­ni­ce Skup­šti­ne, KSCG je uru­čio pri­zna­nja naj­bo­lji­ma u 2018. go­di­ni. Za naj­bo­ljeg ka­ra­ti­stu pro­gla­šen je Ne­nad Du­lo­vić, član pod­go­rič­kog Omla­din­ca, dok su pri­zna­nje za naj­bo­lju ka­ra­tist­ki­nju po­di­je­li­le Ma­ri­na Ra­ko­vić iz Omla­din­ca i tak­mi­čar­ka Bu­duć­no­sti Bi­ser­ka Ra­du­lo­vić.
Naj­bo­lji mla­di ka­ra­ti­sti su Bo­jan Bo­ško­vić i Mi­le­na Jo­va­no­vić iz Omla­din­ca, dok je Žar­ko Ra­ko­vić iz tog klu­ba naj­bo­lji tre­ner. Ujed­no, Omla­di­nac je pro­gla­šen i za naj­bo­lji klub u 2018. go­di­ni

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"