Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Prva familija me mafijaški progoni, sve što znam znaće sva Crna Gora * Amfilohije: Obnovimo se hristolikom ljubavlju * Prao novac za Kašćelana * Registruju auta kod firme pod istragom * Borac oslobodilac dostojan pamćenja * Bliže se izbori, a DIK nema predsjednika * Probio blokadu, povrijeđena dvojica policajaca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2019

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRITAN ABAZOVIĆ - ČELNIK GRAĐANSKOG POKRETA URA:
Snimak na kome se vidi kako Slavoljub Stijepović uzima novac jasno govori da ovo nije zemlja poštenih izbora i da vlast ne proizilazi iz slobodne volje građana.

Vic Dana :)

– Teta Marice, vi mora da ste vrlo jaka žena?
– Otkud ti ta pomisao?
– Pa moj otac kaže da sve muškarce vrtite oko malog prsta.
**********************
Došao Mujo u luna park! Pogodio puškom patku i dobio kornjaču. Sledeći dan opet tako i dobio cvijet. Kaže Mujo:
– Nemoj ti meni cvijet, daj ti meni hamburger ko juče.
****************
Zašto krava pase travu?
Jer nema ruku da smota...
*************
Crkao plavuši auto na autoputu. Zaustavi se kamiondžija pa upita:
– Šta je bilo?
Plavuša:
– Ma taj prokleti vjetar, ugasio svjećice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2019-01-13 PRVI GREND SLEM SEZONE, AUSTRALIJAN OPEN POČINJE U NOĆI IZMEĐU NEDJELJE I PONEDJELJKA U JEDAN SAT PO NAŠEM VREMENU
Novak i Federer u pohodu na sedmu krunu
Novak i Federer u pohodu na sedmu krunu Srbin i Švajcarac glavni favoriti, dok je pitanje da li je Rafeal Nadal spreman i zdrav za velike napore. Prijetnja vodećoj trojci mogli bi da budu Aleksander Zverev, Karen Hačanov, Kevin Anderson, Kei Nišikori, Marin Čilić... Na ženskom turniru Serena Vilijams prva favoritkinja
Sve do sa­da je bi­lo za­gri­ja­va­nje - eg­zi­bi­ci­ja u Abu Da­bi­ju, Hop­man kup u Per­tu, tur­ni­ri u Do­hi, Pu­neu, Bri­zbej­nu, Ho­bar­tu, Oklan­du, Sid­ne­ju...Svi su po­slu­ži­li za tem­pi­ra­nje for­me za 51. Austra­li­jan open u Open eri, ko­ji star­tu­je u no­ći iz­me­đu ne­dje­lje i po­ne­djelj­ka u je­dan sat po na­šem vre­me­nu. Pred na­ma je vr­hu­nac pr­vog di­je­la se­zo­ne na uža­re­nom be­to­nu u Mel­bur­nu, dvi­je ne­dje­lje spek­ta­kla, u na­ja­vi no­vi re­kor­di i is­pi­si­va­nje no­vih stra­ni­ca te­ni­ske isto­ri­je.
Čast žen­skom tur­ni­ru, ali mu­ški će bi­ti mno­go za­ni­mlji­vi­ji, a ako je su­di­ti po pri­ka­za­nom u pr­vim da­ni­ma no­ve se­zo­ne oče­ku­je se ne­pred­vi­div Austra­li­jan open. U cen­tru pa­žnje bi­če ve­li­ka troj­ka - No­vak Đo­ko­vić, Ra­fa­e­al Na­dal i Ro­džer Fe­de­rer, ali bi te­ni­se­ri no­ve ge­ne­ra­ci­je mo­gli da blje­snu i na naj­ve­ćoj sce­ni po­put Ru­sa Ka­re­na Ha­ča­no­va i Njem­ca Alek­san­de­ra Zve­re­va na kra­ju pro­šle se­zo­ne.
Naj­bo­lji te­ni­ser svi­je­ta No­vak Đo­ko­vić imao je fan­ta­stič­nih šest mje­se­ci u mi­nu­loj se­zo­ni. Osvo­jio je Vim­bldon, Ma­sters u Sin­si­na­ti­ju ko­ji mu je je­di­ni ne­do­sta­jao u ko­lek­ci­ji, JU-ES Open i Šan­gaj, a iz­gu­bio je fi­na­la u Pa­ri­zu i na Za­vr­šnom Ma­ster­su u Lon­do­nu.
No­vu se­zo­nu No­vak je za­po­čeo tri­jum­fom na eg­zi­bi­zi­o­nom tur­ni­ru u Abu Da­bi­ju, ali je u Do­hi po­ka­zao sla­bo­sti. Mu­čio se go­to­vo u sva­kom me­ču, Ma­đa­ra Mar­to­na Fu­čo­vi­ča i Gru­zij­ca Ni­ko­lo­za Ba­si­la­švi­li­ja do­bio je na mi­ši­će i is­ku­stvo, ali je po­kle­kao u po­lu­fi­na­lu pred Špan­cem Ro­ber­tom Ba­u­ti­stom Agu­tom, ko­ji je i osvo­jio ti­tu­lu. Iz­gle­da­lo je da No­vak ni­je još svjež za naj­ve­će na­po­re, ali u Austra­li­ju je do­šao sa sa­mo jed­nim ci­ljem - da osvo­ji sed­mu ti­tu­lu i po­sta­ne re­kor­der. Nje­gov tre­ner Ma­ri­jan Vaj­da na­ja­vio je čak i na­pad na ka­len­dar­ski grend slem.
U Mel­bur­nu se No­le osje­ća kao kod ku­će, „Rod Lej­ver Are­na” je nje­go­va „dnev­na so­ba” u ko­joj je čak šest pu­ta po­di­zao po­bjed­nič­ki pe­har, ali mu žreb ni­je išao na ru­ku. Na star­tu pro­tiv kva­li­fi­kan­ta Kru­ge­ra ne bi tre­ba­lo da ima pro­ble­ma, ali već u dru­gom ko­lu oče­ku­je ga mo­gu­ća re­pri­za fi­na­la iz 2008. pro­tiv Žoa-Vil­fre­da Con­ge, na­rav­no pod uslo­vom da Fran­cuz bu­de bo­lji od Slo­va­ka Mar­ti­na Kli­ža­na.
Mno­ge ti­tu­le No­vak je bur­no pro­sla­vio u Mel­bur­nu, a po­seb­no po­bje­du u ep­skom fi­na­lu nad Ra­fa­e­lom Na­da­lom 2012. go­di­ne, na­kon go­to­vo šest sa­ti pro­ve­de­nih na te­re­nu.
- Pri­čao sam sa svo­jim ti­mom o naj­u­zbu­dlji­vi­jim me­če­vi­ma ko­ji­ma smo pri­su­stvo­va­li, ne­bit­no da li sam ih ja igrao, i svi su re­kli da je to fi­na­le sa Na­da­lom ono ko­je se iz­dva­ja. Ta­ko je osta­lo i u mom sje­ća­nju, kao naj­u­zbu­dlji­vi­ji meč ko­ji sam igrao. Sve se do­go­di­lo to­kom tih šest sa­ti, krov je za­tva­ran i otva­ran, bi­lo je pre­o­kre­ta, bo­ri­li smo se do po­sled­njeg da­ha - ka­zao je No­vak.
Naj­ve­ćeg kon­ku­ren­ta No­vak će ima­ti u Fe­de­re­ru, ko­ji je sla­vio u pret­hod­ne dvi­je go­di­ne i ko­ji će ta­ko­đe na­pa­da­ti sed­mu ti­tu­lu. Fe­deks je imao do­bru uver­ti­ru na Hop­man ku­pu, do­bio sve me­če­ve, ali ot­krio ka­ko ga je Đo­ko­vić mu­čio kroz ve­o­ma uspje­šnu ka­ri­je­ru.
- On mi je po­sta­vljao iza­zo­ve iz­no­va i iz­no­va. Igrao sam pro­tiv nje­ga ka­da je bio na sa­mom vr­hun­cu, ka­da je prak­tič­no bio ne­po­bje­div. Za me­ne je bi­lo bit­no da me to ne fru­stri­ra, mo­žda se to de­ša­va­lo sa­mo po­ne­kad - iz­ja­vio je Fe­de­rer.
Po­red No­va­ka, osva­jač 20. grend slem ti­tu­la po­hva­lio je i Ra­fu Na­da­la i Lej­to­na Hju­i­ta.
- Na­pa­dač­ki obo­ji­ca smo pri­rod­no ori­jen­ti­sa­ni igra­či, ta­ko da je bi­lo tu do­sta agre­siv­nih po­e­na i to je ono što mi se svi­đa­lo o na­šim me­če­vi­ma. On je je­dan od onih igra­ča ko­ji su me na­tje­ra­li da evo­lu­i­ram svo­ju igru, kao što su to ra­di­li Na­dal i Hju­it - do­dao je Švaj­ca­rac.
Je­dan od naj­bo­ljih te­ni­se­ra u isto­ri­ji je tre­nut­no na ci­fri od 99 osvo­je­nih ti­tu­la, a ju­bi­lar­nu 100. po­ku­ša­će da osvo­ji u Mel­bur­nu.
- To što imam 99 ti­tu­la je već sa­mo po se­bi ne­vje­ro­vat­no i mo­gu da bu­dem sre­ćan do kra­ja ži­vo­ta sa tih 99. Ne raz­mi­šljam pre­vi­še o bu­duć­no­sti. Ako se to de­si (100. ti­tu­la) i uz to od­bra­nim ti­tu­lu na Austra­li­jan ope­nu, ne­ka ta­ko i bu­de - za­klju­čio je Fe­de­rer.

Na­dal op­ti­mi­sta, ali...
Ti­tu­la je cilj i Na­da­la, ali je pi­ta­nje da li je pot­pu­no spre­man. Iako je tvr­dio da zdrav ula­zi u no­vu se­zo­nu na­kon pro­šlo­go­di­šnje ope­ra­ci­je zglo­ba i is­teg­nu­ća tr­bu­šnog zi­da, ot­ka­zao je na­stup u Bri­zbej­nu. Od­i­grao je tek je­dan meč, i to na eg­zi­bi­ci­ji u Abu Da­bi­ju gdje je po­ra­žen od Ke­vi­na An­der­so­na. Na­dal je po­sled­nji zva­nič­ni meč od­i­grao u sep­tem­bru na JU-ES Ope­nu ka­da je pre­dao po­lu­fi­na­le Hu­a­nu Mar­ti­nu del Po­tru po­sle dva se­ta zbog po­vre­de ko­lje­na. Ne­ko­li­ko da­na uoči AO, Špa­nac je po­ra­žen od Ni­ka Kir­jo­sa na eg­zi­bi­ci­o­nom me­ču u Sid­ne­ju, ali je ipak op­ti­mi­sta.
- Ni­šta ne mo­že da se pred­vi­di. Bi­lo bi bo­lje da sam mo­gao da od­i­gram ci­je­le tur­ni­re u Abu Da­bi­ju i Bri­zbej­nu, ali naj­va­žni­je je da se osje­ćam do­bro dok uda­ram lop­ti­cu. Ni­sam igrao du­go, ali sam zdrav. Na­rav­no da si na po­čet­ku uvi­jek ma­lo upla­šen jer pr­vi put vi­diš te­ren po­sle do­sta vre­me­na. Ali to je po­zi­ti­van osje­ćaj - re­kao je Na­dal.
Po­vre­da mu­či i Alek­san­de­ra Zve­re­va, ko­ji do­sad na grend sle­mo­vi­ma ni­je na­pra­vio ni­šta zna­čaj­ni­je, ali bi mo­gao da bu­de naj­ve­ća pri­jet­nja vo­de­ćoj troj­ci. U kru­gu fa­vo­ri­ta su i Ke­vin An­der­son, Kei Ni­ši­ko­ri, Do­mi­nik Tim, pa i Ma­rin Či­lić, dok se na En­di­ja Ma­re­ja ne mo­že ozbilj­no ra­ču­na­ti, po­go­to­vo na­kon što je tri da­na pred po­če­tak tur­ni­ra na kon­fe­ren­ci­ji sa su­za­ma u oči­ma ob­ja­vio da će mu ovo mo­žda bi­ti i po­sled­nji tur­nir u ka­ri­je­ri. Da­le­ko bi mo­gli Ha­ča­nov, Bor­na Ćo­rić, ali i bo­lji iz der­bi­ja pr­vog ko­la Nik Kir­jos ili Mi­loš Ra­o­nić. Od igra­ča iz Top 10 tur­nir će zbog po­vre­de pro­pu­sti­ti Hu­a­na Mar­tin del Po­tro.

Se­re­na pr­va fa­vo­rit­ki­nja
Žen­ski tur­nir ta­ko­đe bi mo­gao da bu­de ne­pred­vi­div, ali i po­red du­ge pa­u­ze Se­re­na Vi­li­jams na­kon pro­šlo­go­di­šnje pa­u­ze po­no­vo je pr­va fa­vo­rit­ki­nja u Mel­bur­nu. Na­pad na 24. GS ti­tu­lu i iz­jed­na­ča­va­nje sa Mar­ga­ret Kort bi­će joj ve­li­ki mo­tiv, a na Hop­man ku­pu ostva­ri­la je tri po­bje­de i na­go­vi­je­sti­la da je sprem­na za no­vu se­zo­nu.
Pr­va te­ni­ser­ka svi­je­ta Ru­mun­ka Si­mo­na Ha­lep pro­pu­sti­la je fi­niš pro­šle se­zo­ne zbog po­vre­de, dok je u ovoj od­i­gra­la sa­mo je­dan meč u Sid­ne­ju i pre­tr­pje­la po­raz od Ešli Bar­ti, ali opet to ne mo­ra ni­šta da zna­či. Za ti­tu­lu će kon­ku­ri­stai i pro­šlo­go­di­šnja šam­pi­on­ka Dan­ki­nja Ka­ro­li­na Vo­zni­jac­ki, šam­pi­on­ka JU-ES Ope­na Ja­pan­ka Na­o­mi Osa­ka, Nje­mi­ca An­đe­li­ka Ker­ber, Če­hi­nje Ka­ro­li­na Pli­ško­va i Pe­tra Kvi­to­va, Bje­lo­ru­ski­nja Ari­na Sa­ba­len­ka, dok će do­ma­ća uzda­ni­ca bi­ti Ešli Bar­ti.
Da­vor Ka­tić

Skra­ćen od­lu­ču­ju­ći set
Ovo­go­di­šnji Austra­li­jan open do­no­si jed­nu ve­li­ku pro­mje­nu u for­ma­tu tak­mi­če­nja, jer će po pr­vi put u isto­ri­ji ovog tur­ni­ra bi­ti skra­ćen od­lu­ču­ju­ći set. Ne­će se vi­še igra­ti na dva ge­ma raz­li­ke, već pri re­zul­ta­tu 6:6 tak­mi­ča­ri će igra­ti set taj­brejk, od­no­sno igrač ko­ji pr­vi osvo­ji de­set po­e­na sla­vi­će po­bje­du.

Isto­ri­ja AO
Otvo­re­no pr­ven­stvo Austra­li­je ukrat­ko Austra­li­jan open je pr­vi grend slem ko­ji se odr­ža­va u ka­len­dar­skoj go­di­ni i igra se na tvr­doj pod­lo­zi. Ovaj tur­nir je osno­van 1904. go­di­ne, a pr­vi po­bjed­nik je bio Rod­ni Hit. Po­bjed­ni­ku ovog tur­ni­ra, ka­ko u mu­škoj, ta­ko i u žen­skoj kon­ku­re­ni­ci­ji, pri­pa­da 2000. po­e­na. Ovaj tur­nir je tek 1968. go­di­ne do­bio na­ziv Austra­li­an open, dok je do ta­da imao ra­znih po­te­ško­ća sa or­ga­ni­za­ci­jom i spon­zo­ri­ma. Za­to se isto­ri­ja ovog tur­ni­ra di­je­li na do 1968. go­di­ne i po­sle to­ga. Do te spo­me­nu­te go­di­ne naj­vi­še ti­tu­la (šest) na ovom tur­ni­ru osvo­jio je Austra­li­ja­nac Roj Emer­son, dok je u žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji bez prem­ca bi­la, ta­ko­đe Austra­li­jan­ka, Mar­ga­ret Smit-Kort sa 11. ti­tu­la. Kad je ri­ječ o ti­tu­la­ma po­sle 1968. naj­vi­še ti­tu­la u mu­škoj kon­ku­ren­ci­ji na Austra­li­an ope­nu su osvo­ji­li No­vak Đo­ko­vić i Ro­džer Fe­de­rer po šest, dok je u žen­skoj Se­re­na Vi­li­jams isto to­li­ko pu­ta sla­vi­la.


1977. go­di­ne Austra­li­an open odr­žan je dva pu­ta u to­ku jed­ne ka­len­dar­ske go­di­ne. Pr­vi tur­nir odr­žan je u ja­nu­a­ru, a dru­gi u de­cem­bru iste go­di­ne.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"