Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kolarević postao vlasnik kompleksa vrijednog 20 miliona * Bolnici u Dobroti fali 600.000 eura * Organizovaću proteste ispred CBCG * „Glinicu” prodaje kao staro gvožđe * Amerika silom nameće svoju volju * Sukob nastavljaju i sa mrtvim Oliverom * Poništili tendere vrijedne 4,2 miliona
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-01-2019

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Danilo Jelovac, predsjednik Studentskog parlamenta :
– Na fakultetima fali profesora, a praksa postoji samo na papiru.

Vic Dana :)

Sreli se Mujo i Haso posle 50 godina, i sad kao penzioneri, izljube se i odu kod Muje na kafu. Sjede oni na terasi, Mujo kaže ženi:
– Ljubavi, ‘ajde nam skuvaj kaficu!
Ona donese. Posle pola sata, Mujo opet kaže ženi:
– Srećo, ‘ajde nam donesi rakijicu!
Ona donese. Malo kasnije će opet Mujo:
– Pile, ‘ajde nam nasijeci malo suvog mesa!
Ona isjecka i donese. Haso sve to gleda, i u čudu, kaže Muji:
– Svaka ti čast, jarane moj, divim ti se, i posle toliko godina braka, ti svoju ženu još uvijek oslovljavaš sa ljubavi, srećo, pile… stvarno divno!
A Mujo će:
– Aaaaa, jarane, ma nije to ljubav, nego već 5 godina ne mogu da se sjetim kako se ona zove!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2019-01-16 RUDAR POČEO PRIPREME ZA NASTAVAK SEZONE
Krenuli u borbu za opstanak
Krenuli u borbu za opstanak Sa starta sezone fali čak 17 igrača. Pripreme u Baru, planirana četiri kontrolna meča
Ni­je pr­vi put da Ru­dar kre­ne na „mi­nus pet”, ko­li­ko je ju­če iz­mje­re­no kraj Bre­zni­ce, ali pr­vi put pr­vo­li­gaš iz Plje­va­lja po­čeo je pri­pre­me za po­lu­se­zo­nu pu­nu ne­iz­vje­sno­sti, bez evrop­skih obe­ća­nja, sa ja­snim i je­di­no re­al­nim ci­ljem, že­ljom da se za­dr­ži pr­vo­li­ga­ški sta­tus. Po­red to­ga, ni­ka­da ka­sni­je ni­su po­če­le zim­ske pri­pre­me, ob­zi­rom da je rad osta­lo ma­nje od 35 da­na. Po­sli­je dva­na­est go­di­na ni­je tu bi­lo po­zna­tih li­ca ko­ji su go­di­na­ma ula­ga­li u klub, pri­je sve­ga Du­ška Ša­ri­ća, a po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na re­do­van na pro­ziv­ci bio je i Ni­ko­la Pe­ko­vić. Hlad­na sa­la i uobi­ča­je­no po­re­đa­ne sto­li­ce do­če­ka­le su igra­če i struč­ni štab.
Na spi­sku ko­ji je ne­u­mor­ni pred­sjed­nik Ru­da­ra Mu­ha­med Ge­ri­na do­sta­vio me­di­ji­ma na­la­ze se 24 ime­na, a ju­če u sa­li bi­lo je njih 16. Na­kon uobi­ča­jene pra­znič­ne če­stit­ke Ge­ri­na je igra­či­ma pred­sta­vio še­fa struč­nog šta­ba Ru­da­ra Ne­na­da Vuk­če­vi­ća i obe­ća­nja pr­vog čo­vje­ka op­šti­ne Plje­vlja Mir­ka Đa­či­ća da će lo­kal­na upra­va bi­ti uz klub u de­li­kat­noj i ve­o­ma te­škoj si­tu­a­ci­ji. No­vi član struč­nog šta­ba od ove po­lu­se­zo­ne bi­će Ni­ko­la Se­ku­lić, ko­ji će po­red Žar­ka Lu­či­ća i Vu­ka Bo­gav­ca po­ma­ga­ti Vuk­če­vi­ću.
– Cilj je ja­san i mi­slim do­sti­žan, a to je da se za­dr­ži pr­vo­li­ga­ški sta­tus. Vi­dje­li ste spi­sak igra­ča. Tu je do­sta igra­ča na pro­bi, bi­će tu još iz­mje­na, ali i pro­ble­ma da se pro­na­đu igra­či ko­ji su nam neo­p­hod­ni, jer su­tu­a­ci­ja ni­je ka­ko ra­ni­jih se­zo­na. Eki­pe na zim­skoj pa­u­zi te­ško pu­šta­ju igra­če ta­ko da će­mo tu ima­ti do­sta pro­ble­ma, ali ipak sam op­timi­sta i mi­slim da mo­že­mo da za­dr­ži­mo pr­vo­li­ga­ški sta­tus. Na­dam se da će­mo za dvi­je go­di­ne po­no­vo stvo­ri­ti Ru­dar ko­ji će se bo­ri­ti za Evro­pu, ali po­na­vljam pri­mar­ni cilj je za­dr­ža­ti pr­vo­li­ga­ški sta­tus – ka­zao je Vuk­če­vić no­vi­na­ri­ma.
Eki­pa će tre­ni­ra­ti u Plje­vlji­ma pr­vih de­se­tak da­na, a on­da se se­li u Bar gdje su za­ka­za­ne dvi­je pri­prem­ne utak­mi­ce. Plje­vlja­ci će od­mje­ri­ti sna­ge sa Lov­će­nom i Ar­se­na­lom.
– Na pri­mor­ju će­mo od­i­gra­ti još jed­nu utak­mi­cu, a vo­lio bih da ge­ne­ral­ku ima­mo u Plje­vlji­ma, ali to za­vi­si od vre­men­skih uslo­va. Bit­no je da do ta­da skoc­ka­mo eki­pu i zna­mo sa ko­jim igrač­kim ka­drom ras­po­la­že­mo.
Vuk­če­vić je no­vi­na­ri­ma u Plje­vlji­ma ka­zao da se uže­lio ra­da u klup­skom fud­ba­lu, jer će na­kon če­ti­ri go­di­ne kao po­moć­nik u mla­doj re­pre­zen­ta­ci­ji po­no­vo iz sed­mi­ce u sed­mi­cu ima­ti pri­li­ku da sa­sta­vlja tim. Na na­šu kon­sta­ta­ci­ju da je upra­vo na­kon utak­mi­ce u Plje­vlji­ma i po­ra­za od Ru­da­ra pri­je če­ti­ri go­di­ne na­pu­stio kor­mi­lo Bu­duć­no­sti i da će ovo­ga pu­ta na klu­pi Plje­vlja­ka na­sta­vi­ti po­sao u klup­skom fud­ba­lu, Vuk­če­vić je ka­zao da je to mo­žda i ne­ki do­bar znak.
-Ko zna mo­žda je to ne­što što je bi­lo ra­ni­je pre­do­re­đe­no i što mo­že da do­ne­se do­bro – sa osmje­hom je od­go­vo­rio ovaj mla­di struč­njak ko­ji ni­je po­sta­vlja­vao ne­ke uslo­ve upra­vu klu­ba i do­dao:
– Sa­mo­stal­nost u ra­du tre­ne­ra je ne­što što se pod­ra­zu­mije­va, a sve osta­lo je na upra­vi. Znam za ogra­ni­če­nja, ali po­na­vljam opet, op­ti­mi­sta sam.M.P.

17 igra­ča ne­do­sta­je Ru­da­ru u od­no­su na po­če­tak se­zo­ne. To su: Ago­vić, Ra­do­vić, Ako­vić, Mi­tro­vić, Mi­ću­no­vić, Bo­šnjak, Kuč, Živ­ko­vić, Ko­to­rac, Ma­ca­no­vić, Bur­za­no­vić, Jan­ke­tić, Pe­šu­kić, Se­ku­lić, Glu­šće­vić, Pe­ja­ko­vić i Fe­li­pe.

Na spi­sku i Ra­do­mir Đa­lo­vić

Na spi­sku ko­ji je do­sta­vlje­na no­vi­na­ri­ma na­la­ze se 24, ime­na, od to­ga šest igra­ča bi­će pri­klju­če­no iz omla­din­sko-ka­det­skog po­go­na: Alek­sa Go­lu­bo­vić, Jak­ša Baj­če­tić, Uroš Če­pić, Og­njen Ka­sa­li­ca, Kri­sti­jan Er­nec i Mar­ko Kr­sto­ni­je­vić. Do­du­še, ka­da je u pi­ta­nju se­lek­ci­ja iz mla­đih ka­te­go­ri­ja lju­di­ma iz klu­ba, s ob­zi­rom na re­zul­ta­te ni­je bi­lo te­ško da oda­be­ru one ko­ji, mo­žda, mo­gu da od­go­vo­re za­htje­vi­ma pr­vog ti­ma.
Po­red njih na spi­sku su gol­ma­ni Adis Kuč i Mi­lan Je­lo­vac, po­vrat­nik či­ji se do­la­zak oče­ku­je na­knad­no. Po­red gol­ma­na, od sta­rih ime­na tu su: Ne­ma­nja Kar­tal, De­nis So­po, Mi­li­ja Go­lu­bo­vić, Želj­ko To­ma­še­vić, Mar­ko Vu­ko­vić, Da­nin Ta­lo­vić, Jan­ko Go­gić, Be­rin Ta­hi­ro­vić. Naj­vi­še pa­žnje pri­vu­klo je ime Rad­mi­ra Đa­lo­vi­ća, či­je se do­la­zak oče­ku­je 17. ja­nu­a­ra.
– Ka­da je u pi­ta­nju Ra­do­mir Đa­lo­vić, ču­li smo se, pri­ča­li, on je obe­ćao da će do­ći u Plje­vlja, vi­dje­ća­mo šta će ka­sni­je bi­ti, ali nje­go­vo pri­su­stvo na te­re­nu bi­lo bi nam od ve­li­kog zna­ča­ja. Ne tre­ba na­po­mi­nja­ti o ka­kvom se igra­ču ra­di, is­ta­kao je tre­ner Ru­da­ra Ne­nad Vuk­če­vić.
Od no­vih igra­ča tu je Da­ni­lo Mar­ko­vić, igrač Bu­duć­no­sti, ko­ji je po­lu­se­zo­nu pro­veo u Iskri, a na pro­bi su La­zar Vu­jo­še­vić iz Dre­zge, dva Ja­pan­ca Mo­ri­na­ga i Ri­ku, Ka­me­ru­nac Mi­ke i Ni­ge­ri­jac Ola­se­mi Sim­son.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"