Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Tužiocima psovao majku, Mrvaljeviću nove prijetnje * Milu za službena putovanja još 150.000 * Kriminolog zadužen za vjerske zajednice * Za 428 miliona kredita garantuje 25.000 građana * Neredi i hapšenja na godišnjicu protesta * Vučić stabilno, od sjutra u punom radnom pogonu * Podnose tužbe i najavljuju nove proteste
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-11-2019

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksandar Perović, direktor ekološkog pokreta „:
– Političari bi, umjesto prikupljanja političkih poena, trebalo da misle na interese građana.

Vic Dana :)

Turisti u Arizoni pitaju staroga Indijanca koliko vatre naloži za dimne signale.
- Je, čujte, zavisi od toga imam li lokalni ili međugradski razgovor...


Utrčava čovjek u ordinaciju:
- Doktore, pas me ugrizao za uho!
- Jeste ga dezinfikovali?
- Nisam, odmah je pobjegao.

Udario tip jugom jagnje pa gleda okolo da li ima nekoga.
Otvorio gepek pa misli da li da ga ubaci.
Čas hoće, čas neće. Proviri šubara iz trnja pa ga pita:
- Da nećeš u hitnu da ga vodiš?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Porodica - datum: 2019-11-10 ZAŠTITA PRIRODE I „ZELENI” NAČINI ŽIVOTA TEMA NAJNOVIJE KAMPANJE EVROPSKE UNIJE U CRNOJ GORI
Budi primjer, uključi se i ti
Aleksandar Novović i Kristina Žugić Budi primjer, uključi se i ti Nosioci kampanje su Aleksandar Novović i Kristina Žugić iz NVO „Eco Logic” koji se bave sađenjem zelenila, rukometašica Milena Raičević koja reciklira i Milica Boca koja čisti otpad
De­le­ga­ci­ja Evrop­ske uni­je u Cr­noj Go­ri i EU in­fo cen­tar to­kom je­se­ni spro­vo­de kam­pa­nju „Bu­di pri­mjer. Uklju­či se!”, sa ci­ljem da uka­žu na neo­p­hod­nost za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne i za­in­te­re­su­ju gra­đa­ne za „ze­le­ne“ sti­lo­ve ži­vo­ta. U okvi­ru kam­pa­nje or­ga­ni­zo­va­ne su raz­li­či­te ak­tiv­no­sti u sa­rad­nji sa broj­nim part­ne­ri­ma, usmje­re­ne na po­pu­la­ri­sa­nje od­go­vor­nog od­la­ga­nja ot­pa­da, re­ci­kla­žu, sad­nju ze­le­ni­la i al­ter­na­tiv­ne na­či­ne pre­vo­za.
– Za­šti­ta ži­vot­ne sre­di­ne je­dan je od pri­o­ri­te­ta EU i je­dan od naj­ve­ćih iza­zo­va u pro­ce­su pri­stu­pa­nja Cr­ne Go­re. Za­to že­li­mo da pod­stak­ne­mo gra­đa­ne na ak­ci­ju ko­jom, po­je­di­nač­no i svi za­jed­no, mo­že­mo uči­ni­ti da sju­tra ži­vi­mo u či­sti­joj, zdra­vi­joj i ljep­šoj Cr­noj Go­ri - ka­žu or­ga­ni­za­to­ri.
No­si­o­ci kam­pa­nje su po­je­din­ci ko­ji svo­jim pri­mje­rom po­ka­zu­ju da je za­šti­ta pri­ro­de pi­ta­nje iz­bo­ra i da sva­ko mo­že da bu­de pri­mjer i uklju­či se. Oni su Alek­san­dar No­vo­vić i Kri­sti­na Žu­gić iz NVO „Eco Lo­gic” ko­ji se ba­ve sa­đe­njem ze­le­ni­la, ru­ko­me­ta­ši­ca Mi­le­na Ra­i­če­vić ko­ja re­ci­kli­ra i Mi­li­ca Bo­ca ko­ja či­sti ot­pad.
Alek­san­dar i Kri­sti­na po­sa­de sto­ti­nu hra­sto­va go­di­šnje. Ve­o­ma če­sto uklju­ču­ju i dje­cu iz osnov­nih ško­la, da bi od ma­lih no­gu ste­kli eko­lo­ške na­vi­ke i na­u­či­li da ži­ve u skla­du sa pri­ro­dom.
– Svi tre­ba da pra­vi­mo ma­le ko­ra­ke da bi­smo uči­ni­li tu ve­li­ku pro­mje­nu ko­joj te­ži­mo, a to je ži­vot u skla­du sa pri­ro­dom - ob­ja­šnja­va­ju Alek­san­dar i Kri­sti­na i do­da­ju: - Po­ku­ša­va­mo da se uskla­di­mo sa odr­ži­vim na­či­nom ži­vlje­nja. Ne mo­gu re­ći da smo to po­sti­gli, ali smo svje­sni da sva­ka ma­la pro­mje­na ko­ju uči­ni­mo do­pri­no­si toj ve­li­koj pro­mje­ni ko­ja tre­ba da se de­si.
Ži­vot vr­hun­skih spor­ti­sta pod­ra­zu­mi­je­va ve­li­ka od­ri­ca­nja, a Mi­le­na Ra­i­če­vić je­ste vr­hun­ska ru­ko­me­ta­ši­ca. Po­red tru­da ko­ji ula­že u sport­ske uspje­he, Mi­le­na na­la­zi vre­me­na za za­šti­tu pri­ro­de.
– Re­ci­kli­ram, za­to što ta­ko ču­vam pri­ro­du i mi­slim da re­ci­kli­ra­njem ču­va­mo va­zduh, vo­du, ze­mlji­šte… osnov­ne stva­ri za ži­vot - ka­že Mi­le­na.
Ona po­zi­va gra­đa­ne da joj se u to­me pri­dru­že.
– Vje­ru­jem da svi tre­ba da se uklju­či­mo i do­pri­ne­se­mo, pro­bu­di­mo svi­jest da bi­smo sa­ču­va­li što ima­mo i ži­vje­li bo­ljim ži­vo­tom - ka­že Mi­le­na.
Za­ga­đe­nje pla­stič­nim ot­pa­dom pred­sta­vlja kri­zu svjet­skih raz­mje­ra. Po­što is­ko­ri­sti­mo ku­plje­ni pro­iz­vod, nje­go­va am­ba­la­ža na­sta­vlja svoj ži­vot. Ako se po­tru­di­mo, pla­stič­na am­ba­la­ža će na­ći svoj put do re­ci­kla­žnog cen­tra ili ma­kar de­po­ni­je, umje­sto do mo­ra, ri­je­ka i šu­ma. To­ga je svje­sna Mi­li­ca Bo­ca iz Her­ceg No­vog, ko­ja je sa­mo­in­ci­ja­tiv­no do sa­da or­ga­ni­zo­va­la vi­še od de­set ak­ci­ja či­šće­nja.
– Do­šli smo na ide­ju da uzme­mo ke­se za ot­pad i oči­sti­mo dio pu­ta do na­še ku­će. Sva­ko se za­u­sta­vio da pi­ta za­što ni­smo zva­li i ho­će­mo li or­ga­ni­zo­va­ti još ak­ci­ja. Lju­di ne mo­gu da vje­ru­ju da u kon­ti­nu­i­te­tu to ra­di­mo, jer obič­no svi ko­ji po­kre­nu ne­ke ak­ci­je či­šće­nja obi­lje­ža­va­ju sa­mo od­re­đe­ne da­ne u go­di­ni - ka­že Mi­li­ca.
Ona svo­jim pri­mje­rom po­ka­zu­je da mno­go mo­že­mo uči­ni­ti za svo­je okru­že­nje i pri­ro­du. Nje­na po­ru­ka je da ne­ma od­u­sta­ja­nja.
– Ne­ću sta­ti dok ne oči­stim ci­je­lu Cr­nu Go­ru. Ima­mo pre­li­je­pu pri­ro­du, a pra­vi pa­tri­o­ta i lju­bi­telj ove dr­ža­ve tre­ba da vo­di ra­ču­na o njoj - po­ru­ču­je Mi­li­ca.
Va­žan dio kam­pa­nje od­vi­ja se i na dru­štve­nim mre­ža­ma, uz po­moć po­pu­lar­nih in­flu­en­se­ra. Oni svo­jim uti­ca­jem po­ma­žu u is­ti­ca­nju po­zi­tiv­nih pri­mje­ra i na­či­na na ko­je svi mo­gu da se uklju­če i do­pri­ne­su za­šti­ti pri­ro­de.
– Po­zva­li smo gra­đa­ne da na dru­štve­nim mre­ža­ma po­di­je­le sa svi­ma eko­lo­ške na­vi­ke ko­je prak­ti­ku­ju, ili ko­je će is­pro­ba­ti in­spi­ri­sa­ni na­šom kam­pa­njom. Do sa­da se uklju­či­lo oko sto­ti­nu gra­đa­na. Za nji­hov trud pri­pre­mi­li smo sim­bo­lič­ne na­gra­de ko­je do­dje­lju­je­mo sva­ke ne­dje­lje: eko-fla­ši­ce od alu­mi­ni­ju­ma, tor­be, ro­kov­ni­ke od re­ci­kli­ra­nog pa­pi­ra i slič­no. Za kraj kam­pa­nje pri­pre­mi­li smo tri bi­ci­kla za tri naj­kre­a­tiv­ni­ja uče­sni­ka - ob­ja­šnja­va­ju iz EU in­fo cen­tra i po­zi­va­ju gra­đa­ne da bu­du pri­mjer i uklju­če se u kam­pa­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"