Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan HAOS NA GRANICI SLOVENIJE I AUSTRIJE
Izbjeglice pješke krenule ka Gracu
Probili granicu i krenuli prema Gracu Izbjeglice pješke krenule ka Gracu Austrijanci su naveli da je ograda na slovenačko-hrvatskoj granici probijena i da su za to „zaslužni” Avganistanci
BEČ- Na gra­ni­ci Slo­ve­ni­je i Austri­je vla­da op­šti ha­os, po­li­ci­ja se pre­da­la, a 5.000 iz­bje­gli­ca pje­ške ide pre­ma Gra­cu, opi­su­je si­tu­a­ci­ju na Šen­ti­lju „Ju­tar­nji list”.
List na­vo­di da je nji­ho­vog re­por­te­ra vla­snik jed­ne ben­zin­ske pum­pe za­mi­je­nio sa iz­bje­gli­com i na­pao pu­škom ko­ja, sre­ćom, ni­je opa­li­la.
Austri­jan­ci su na­ve­li da je ogra­da na slo­ve­nač­ko-hr­vat­skoj gra­ni­ci pro­bi­je­na i da su za to „za­slu­žni” Av­ga­ni­stan­ci.
Po­li­ci­ja je, ka­ko se na­vo­di, iz­bje­gli­ca­ma re­kla da vi­še ne­ma vo­zo­va i auto­bu­sa i da slo­bod­no pje­ša­če do 50 ki­lo­me­ta­ra uda­lje­nog Gra­ca, pa je ne­što po­sli­je po­dne­va sa slo­ve­nač­ko-austrij­ske gra­ni­ce ri­je­ka lju­di kre­nu­la pre­ma unu­tra­šnjo­sti Austri­je.
Do sa­da je po­li­ci­ja po­ku­ša­va­la da uve­de ne­ki red, kon­tro­li­še i upi­še one ko­je su pre­šli gra­ni­cu, ali su svi nji­ho­vi na­po­ri pa­li u vo­du, na kra­ju su di­gli ru­ke od sve­ga, ko­men­ta­ri­še za­gre­bač­ki dnev­nik.
Hi­lja­de lju­di, ko­ji su ne­kon­tro­li­sa­no pre­šli gra­ni­cu, spo­ji­li su se s iz­bje­gli­ca­ma ko­je su bi­le u im­pro­vi­zo­va­nom austrij­skom kam­pu, a za sa­mo ne­ko­li­ko mi­nu­ta na pu­tu se for­mi­ra­la du­gač­ka ko­lo­na od ot­pri­li­ke 5.000 lju­di, ko­ja je kre­nu­la pre­ma unu­tra­šnjo­sti.
Tre­nut­no je ta ko­lo­na na jed­noj br­zoj sa­o­bra­ćaj­ni­ci, ali ni­je is­klju­če­no da će usko­ro ta ri­je­ka lju­di osva­nu­ti na auto­pu­tu, na­vo­di Ju­tar­nji.
Austrij­ska po­li­ci­ja, na­vo­di list, pot­pu­no je ne­moć­na, sve što ra­de je da mo­le lju­de da se vra­te na­zad na gra­ni­cu i pri­če­ka­ju auto­bu­se ko­ji će ih od­ve­sti do nji­ho­vih od­re­di­šta, ali ma­lo ko ih slu­ša, tek se ma­nje gru­pe vra­ća­ju...
Si­tu­a­ci­ja je ha­o­tič­na, ali sre­ćom ne­ma in­ci­de­na­ta, za­klju­ču­je za sa­da iz­vje­štaj sa Šen­ti­lja „Ju­tar­nji” i pod­sje­ća da je na tom pre­la­zu ju­če u po­po­dnev­nim sa­ti­ma pro­bi­jen po­li­cij­ski kor­don ko­ji je spre­ča­vao pro­la­zak iz­bje­gli­ca pre­ma Austri­ji.
Na­kon to­ga slo­ve­nač­ka voj­ska i po­li­ci­ja ni­su vi­še ni po­ku­ša­va­li po­nov­no da us­po­sta­ve kor­don, pa iz­bje­gli­ce slo­bod­no pje­ša­če ko­ri­do­rom do gra­ni­ce, gdje ih če­ka austrij­ska po­li­ci­ja s ogra­dom.(RTRS)


Gra­bar Ki­ta­ro­vić: Spro­vo­đe­nje šen­gen­skih pra­vi­la

ZA­GREB - Hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić po­ru­či­la je iz Za­gre­ba, ko­men­ta­ri­šu­ći no­vo­na­sta­lu si­tu­a­ci­ju sa Slo­ve­ni­jom oko iz­bje­gli­ca i nji­ho­vu od­lu­ku da po­ša­lje voj­sku na gra­ni­cu, da sva­ka dr­ža­va ima pra­vo da gra­ni­ce šti­ti ona­ko ka­ko od­lu­či.
Uvje­re­na je da to ne tre­ba po­sma­tra­ti kao akt pro­tiv Hr­vat­ske, već da je ri­ječ o spro­vo­đe­nju šen­gen­skih pra­vi­la i za­šti­ti slo­ve­nač­ke te­ri­to­ri­je. Na­da se da će se di­ja­log iz­me­đu Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je za­dr­ža­ti.
„Ne smi­je­mo do­pu­sti­ti da ni na ko­ji na­čin to uti­če ni­ti na po­li­tič­ke, bi­la­te­ral­ne od­no­se i pri­ja­telj­stvo iz­me­đu Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je, ni­ti na pri­vred­nu raz­mje­nu... Jed­no­stav­no, mo­ra­mo na­sta­vi­ti da raz­go­va­ra­mio i da­lje jer pro­blem mi­gra­ci­je je slo­žen pro­blem s ko­jim se su­o­ča­va­mo svi jed­na­ko. Ne mo­že­mo ga rje­ša­va­ti po­je­di­nač­no, već na evrop­skom i svjet­skom ni­vou”, sma­tra Gra­bar Ki­ta­ro­vić.


Par­la­ment odo­brio sla­nje voj­ske

LjU­BLjA­NA – Slo­ve­nač­ki par­la­ment usvo­jio je ra­no ju­če za­kon ko­jim je ovla­stio voj­sku da po­mog­ne po­li­ci­ji u ču­va­nju dr­žav­ne gra­ni­ce, po­što je na hi­lja­de iz­bje­gli­ca pre­pla­vi­lo ze­mlju. No­vi za­kon će omo­gu­ći­ti slo­ve­nač­koj voj­sci da kon­tr­o­li­še gra­ni­ce ka­da po­li­ci­ja ni­je pri­sut­na, pre­ni­je­la je agen­ci­ja Roj­ters.
U poslednja dva da­na, Slo­ve­ni­ja – ze­mlja od dva mi­li­o­na sta­nov­ni­ka i naj­ma­nja dr­ža­va na bal­kan­skoj iz­bje­glič­koj ru­ti, ras­po­re­di­la je 140 voj­ni­ka na gra­ni­ci da bi po­ma­ga­li po­li­ci­ji.
Voj­ska je upu­će­na na dr­žav­ne gra­ni­ce ta­mo gdje ne­ma po­li­ci­je.
„Da­nas će­mo zva­nič­no za­tra­ži­ti od Evrop­ske uni­je po­li­cij­sku i fi­nan­sij­sku po­moć”, na­ja­vio je slo­ve­nač­ki pre­mi­jer Mi­ro Ce­rar, pri­je gla­sa­nja u par­la­men­tu.
Opo­zi­ci­o­ne stran­ke su na­ve­le da vla­da tre­ba da sli­je­di Ma­đar­sku i po­dig­ne ogra­du na slo­ve­nač­koj gra­ni­ci sa Hr­vat­skom ka­ko bi spri­je­či­la iz­bje­gli­ce da uđu u ze­mlju.
I zva­nič­nik slo­ve­nač­kog mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va na­ja­vio je da se mo­guć­nost obez­bje­đe­nja gra­nič­nih pre­la­za fi­zič­kim pre­pre­ka­ma ne mo­že is­klju­či­ti uko­li­ko pro­tok iz­bje­gli­ca eska­li­ra.


Hi­lja­de iz­bje­gli­ca pre­šlo u Hr­vat­sku

Iz­bjeglice, ko­je su od prek­si­noć če­ka­le na Berk­so­vu, po­če­le su da obi­la­ze kor­don po­li­ci­je, da „pri­ti­ska­ju” po­sta­vlje­nu ogra­du i da ula­ze na te­ri­to­ri­ju Hr­vat­ske. Po­li­caj­ci su se po­tom pomjerili i za ne­ko­li­ko mi­nu­ta pro­pu­sti­li vi­še od 3.000 lju­di.
Od pre­la­za Ber­ka­so­vo sa srp­ske stra­ne do Hr­vat­ske na­pra­vljen je im­pro­vi­zo­va­ni ša­tro­ski tu­nel u ko­me je oko 14 sa­ti bi­lo sme­šte­no oko 100 mu­ška­ra­ca, že­na i djece ko­ji su če­ka­li da ih Hr­vat­ska pu­sti na svo­ju te­ri­to­ri­ju.
Tu su i pred­stav­ni­ci UN­HCR-a, Cr­ve­nog kr­sta i ra­znih me­đu­na­rod­nih or­ga­ni­za­ci­ja ko­je di­je­le po­moć, ali i će­bad, ka­ko bi se svi­ma po­mo­glo. Na tom pre­la­zu an­ga­žo­va­ne su i lo­kal­ne ko­mu­nal­ne eki­pe ko­je po­ku­ša­va­ju da kom­plet­no pod­ruč­je oči­ste od ve­li­ke ko­li­či­ne sme­ća.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"