Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2017-12-03 GLAVNI HAŠKI TUŽILAC SERŽ BRAMERC OCIJENIO
Tribunal nije sudio narodima
Bramerc Tribunal nije sudio narodima Bramerc je rekao da je osuda Ratka Mladića – osuda Mladića i samo Mladića, a ne osuda naroda
Ha­ški tri­bu­nal ni­je po­li­tič­ka usta­no­va i na nje­mu se ni­je su­di­lo na­ro­di­ma, ne­go od­go­vor­ni­ma za te­ške rat­ne zlo­či­ne i kr­še­nje Že­nev­ske kon­ven­ci­je, iz­ja­vio je glav­ni ha­ški tu­ži­lac Serž Bra­merc u in­ter­vjuu za lju­bljan­sko “De­lo”.
-Osu­đe­ni po­či­ni­o­ci ni­su voj­ni­ci ko­ji su se bo­ri­li za do­mo­vi­nu, svo­ja se­la ili po­ro­di­ce, ne­go za­po­vjed­ni­ci ko­ji su ubi­ja­li rat­ne za­ro­blje­ni­ke za­šti­će­ne Že­nev­skom kon­ven­ci­jom- re­kao je Bra­merc. Do­dao je da “ne­ma ni­šta he­roj­skog u spa­lji­va­nju se­la, ise­lja­va­nju lju­di iz nji­ho­vih do­mo­va ili pod­sti­ca­nju voj­ni­ka na ma­sov­no sek­su­al­no na­si­lje”.
U raz­go­vo­ru vo­đe­nom pri­li­kom nje­go­vog bo­rav­ka u Slo­ve­ni­ji, na ne­dav­no odr­ža­nom se­mi­na­ru za mla­de prav­ni­ke, ne­po­sred­no na­kon iz­ri­ca­nja pre­su­de Rat­ku Mla­di­ću, Bra­merc je re­kao da je osu­da Rat­ka Mla­di­ća – osu­da Mla­di­ća i sa­mo Mla­di­ća, a ne osu­da na­ro­da.
-Vr­lo je va­žno da za­jed­ni­ca iz ko­je je po­či­ni­lac ra­zu­mi­je da mi to zna­mo raz­li­ko­va­ti- re­kao je Bra­merc, do­da­ju­ći da tre­ba is­ti­ca­ti ka­ko osu­đe­ni­ci u Ha­gu ni­su he­ro­ji ne­go oni ko­ji se la­žno pri­ka­zu­ju bra­ni­o­ci­ma svog na­ro­da, a za­pra­vo su is­ko­ri­sti­li i iz­da­li nje­go­vo po­vje­re­nje za lič­ne i po­li­tič­ke in­te­re­se.
Bra­merc je re­kao da će na­sta­vi­ti s ra­dom u Ha­škom tri­bu­na­lu, ka­ko bi se za­klju­čio pre­laz sa Tri­bu­na­la na ta­ko­zva­ni re­zi­du­al­ni me­ha­ni­zam.
Na taj me­ha­ni­zam će, ka­ko na­vo­di, pre­ći i pre­o­sta­li po­stup­ci u slu­ča­je­vi­ma biv­šeg še­fa Dr­žav­ne bez­bjed­no­sti Jo­vi­ce Sta­ni­ši­ća i biv­šeg oba­vje­štaj­ca i ko­man­dan­ta spe­ci­jal­nih sna­ga Slu­žbe dr­žav­ne bez­bjed­no­sti Fran­ka Si­ma­to­vi­ća.
-Sa­mo u BiH je vi­še od 3.000 ne­ri­je­še­nih slu­ča­je­va rat­nih zlo­či­na. Naš ka­bi­net ima de­vet mi­li­o­na stra­ni­ca do­ku­me­na­ta o kon­flik­tu u ne­ka­da­šnjoj Ju­go­sla­vi­ji i sve su te in­for­ma­ci­je na ras­po­la­ga­nju na­ci­o­nal­nim is­tra­žnim kan­ce­la­ri­ja­ma- re­kao je Bra­merc.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, da­na­šnja si­tu­a­ci­ja u po­gle­du su­đe­nja za rat­ne zlo­či­ne kao dio pro­ce­sa po­mi­re­nja ni­je po­zi­tiv­na.
Po­stup­ci ko­ji se vo­de u Sr­bi­ji, Hr­vat­skoj i BiH su spo­ri, a kva­li­tet sa­rad­nje me­đu tu­ži­la­štvi­ma tih dr­ža­va sla­bi­ji je ne­go pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, iz­me­đu osta­log zbog iz­o­stan­ka po­li­tič­ke vo­lje.
-U BiH i Sr­bi­ji mo­ra­ju tek da utvr­de no­vu stra­te­gi­ju tu­ži­la­štva za is­tra­ži­va­nje rat­nih zlo­či­na. To će­mo pi­ta­nje si­gur­no uni­je­ti u naš iz­vje­štaj ko­ji pri­pre­ma­mo za Sa­vet bez­bjed­no­sti Uje­di­nje­nih na­ci­ja. Kva­li­tet i obim sa­rad­nje me­đu dr­ža­va­ma ne­ka­da­šnje Ju­go­sla­vi­je na tom se pod­ruč­ju na­ža­lost sma­nju­je- ka­zao je Bra­merc.
Do­da­je ka­ko mu raz­log za op­ti­mi­zam u po­gle­du bu­duć­no­sti tih pro­ce­sa u re­gi­o­nu da­je či­nje­ni­ca da je s po­dr­škom Evrop­ske ko­mi­si­je pro­gram obra­zo­va­nja u po­sled­njih de­vet go­di­na pro­šlo 120 prav­ni­ka iz re­gi­o­na.
-To je mla­da ge­ne­ra­ci­ja, oni su iz­bli­za vi­dje­li ka­ko Hag dje­lu­je i po­gled na njih da­je mi raz­log za op­ti­mi­zam. Kod nas su na­kon šest mje­se­ci uvi­dje­li da ni­smo po­li­tič­ka usta­no­va iako ni­je sve ide­al­no- re­kao je Bra­merc.
Is­ta­kao je da je po­treb­no da se od po­či­ni­la­ca zlo­či­na ogra­de po­li­ti­ča­ri i ne ko­ri­ste na­ci­o­na­li­stič­ku re­to­ri­ku, či­me “oži­vlja­va­ju tam­ne du­ho­ve iz de­ve­de­se­tih go­di­na” i da je u to­me va­žno i dje­lo­va­nje ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja.
-Ta­kav je pri­mjer jed­ne or­ga­ni­za­ci­je mla­dih iz Hr­vat­ske, ko­ja se jav­nim pi­smom iz­vi­ni­la pri­pad­ni­ci­ma Sr­ba za zlo­či­ne po­či­nje­ne u ,,Olu­ji’’. To je isto­rij­ska či­nje­ni­ca ko­ju hr­vat­ska stra­na ra­do ne­gi­ra”- re­kao je Bra­merc.
Is­ta­kao je da su mu su­sre­ti sa žr­tva­ma rat­nih zlo­či­na ko­je su svje­do­či­le i ko­je su, ka­ko ka­že, pra­vi he­ro­ji da­li mno­go vi­še ener­gi­je ne­go što je iz­gu­bio pri su­sre­tu s rat­nim zlo­čin­ci­ma.
-Mno­gi rat­ni zlo­čin­ci su ina­če nor­mal­ni lju­di ko­ji u rat­nim okol­no­sti­ma iz­mak­nu kon­tro­li i ra­de stva­ri ko­je bi u nor­mal­nim pri­li­ka­ma bi­le ne­za­mi­sli­ve- ka­zao je Bra­merc, go­vo­re­ći o svo­jim is­ku­stvi­ma u spe­ci­jal­nim tri­bu­na­li­ma pro­tiv zlo­či­na u Ru­an­di i na pod­ruč­ju biv­še SFRJ.(RTS)


Za­do­vo­ljan pre­su­da­ma Ka­ra­dži­ću i Mla­di­ću

Bra­merc na­vo­di da je za­do­vo­ljan pre­su­da­ma Ka­ra­dži­ću i Mla­di­ću i da se osje­ća “pri­vi­le­go­va­nim” zbog uti­ca­ja ko­ji će ima­ti te pre­su­de.
-Te dvi­je pre­su­de ima­će uti­caj i od iz­u­zet­nog su zna­ča­ja. Na­daj­mo se da je to bio po­sled­nji rat u Evro­pi. I Mla­dić i Ka­ra­džić bi­li su ar­hi­tek­te et­nič­kog či­šće­nja usred Evro­pe, za­to je va­žno da im je pre­su­đe­no- re­kao je Bra­merc za ,,De­lo’’.


Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"