Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2017-12-05 PRIVEDENI OSUMNJIČENI ZA RATNE ZLOČINE U KONJICU
Zbog ubistva 382 Srba uhapšeno 13 osoba
Zbog ubistva 382 Srba uhapšeno 13 osoba U Konjicu je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu ubijeno 382 Srba, od kojih 200 civila u gradu i u logorima Čelebići i Musala, rekao je predsjednik Udruženja Konjičana Republike Srpske Zoran Pologoš
Tu­ži­la­štvo Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne po­tvr­di­lo je ju­če­ra­šnja hap­še­nja 13 biv­ših pri­pad­ni­ka Ar­mi­je BiH i ci­vil­ne po­li­ci­je po­ve­za­nih sa zlo­či­ni­ma po­či­nje­nim nad Sr­bi­ma na pod­ruč­ju mje­sta Bra­di­na 1992. go­di­ne.
U sa­op­šte­nju Tu­ži­la­štva na­vo­di se da se osum­nji­če­ni te­re­te za ubi­stva, zlo­sta­vlja­nja, si­lo­va­nja i pro­gon ci­vil­nog sta­nov­ni­štva i da su uče­stvo­va­li u ak­ci­ja­ma ko­je su do­ve­le do pro­go­na cje­lo­kup­nog srp­skog sta­nov­ni­štva sa pod­ruč­ja Bra­di­ne, pre­no­si Hi­na.
U po­li­cij­skoj ak­ci­ji Dr­žav­ne agen­ci­je za is­tra­ge i za­šti­te BiH (SI­PA) ju­če uju­tro je u Sa­ra­je­vu i Ko­nji­cu uhap­še­no 13 oso­ba osum­nji­če­nih za zlo­či­ne pro­tiv čo­vječ­no­sti.
Osum­nji­če­ni su pri­ve­de­ni u slu­žbe­ne pro­sto­ri­je SI­PA ra­di kri­mi­na­li­stič­ke ob­ra­de, na­kon če­ga će bi­ti pre­da­te Tu­ži­la­štvu BiH na da­lje po­stu­pa­nje.
U Ko­nji­cu je u Od­bram­be­no-otadž­bin­skom ra­tu ubi­je­no 382 Sr­ba, od ko­jih 200 ci­vi­la u gra­du i u lo­go­ri­ma Če­le­bi­ći i Mu­sa­la, re­kao je pred­sjed­nik Udru­že­nja Ko­nji­ča­na Re­pu­bli­ke Srp­ske Zo­ran Po­lo­goš po­vo­dom ak­ci­je SI­PA u ko­joj je uhap­še­no 13 ne­ka­da­šnjih pri­pad­ni­ka tzv. BiH.
Po­lo­goš je na­veo da su do­la­skom split­skog pu­ka u Ko­njic u apri­lu 1992. go­di­ne po­če­la hap­še­nja i ubi­ja­nje Sr­ba, te na­pa­di na srp­ska se­la i za­tva­ra­nja u ove lo­go­re.
„Naj­ve­ći zlo­čin po­či­njen je u se­lu Bra­di­na, gdje je 25, 26. i 27. ma­ja 1992. go­di­ne po­bi­je­no 36 lju­di. Svo sta­nov­ni­štvo de­por­to­va­no je u lo­go­re u Ko­nji­cu, u osnov­ne ško­le u Bra­di­ni i Do­njem Se­lu. Ku­će su opljač­ka­ne i po­pa­lje­ne, ci­je­lo se­lo je et­nič­ki oči­šće­no. Za ovo do sa­da ni­ko ni­je od­go­va­rao”, is­ta­kao je Po­lo­goš.
On je na­gla­sio da je do sa­da pro­ce­su­i­ra­no sve­ga ne­ko­li­ko po­je­di­na­ca za zlo­či­ne u lo­go­ru „Če­le­bi­ći” i za ubi­stvo po­ro­di­ce Go­lu­bo­vić, Đu­ra i Vla­ste i dvo­ji­ce nji­ho­vih si­no­va od pet i se­dam go­di­na.
„Njih su ubi­li pri­pad­ni­ci re­zer­vnog sa­sta­va po­li­ci­je. Stri­je­lja­li su ih po­kraj Ne­re­tve. Pe­tar od se­dam go­di­na ostao je živ i do­šao na po­li­cij­ski punkt gdje je po­no­vo stri­je­ljan”, re­kao je Po­lo­goš.
On ka­že da 25 go­di­na od zlo­či­na u Ko­nji­cu ni­je od­go­va­rao ni voj­ni vrh, ni iz­vr­ši­o­ci, iako su svi de­ta­lji po­zna­ti Tu­ži­la­štvu BiH.
„Sud BiH je do sa­da imao dvo­stru­ke ar­ši­ne pre­ma Sr­bi­ma. Ovo je pri­li­ka da se po­ka­že ho­će li bi­ti su­đe­no svi­ma”, do­dao je Po­lo­goš.
Pred­sjed­nik SDS-a Vu­ko­ta Go­ve­da­ri­ca oče­ku­je da će pra­vo­sud­ne in­sti­tu­ci­je BiH od­go­vor­no i ozbilj­no pri­stu­pi­ti da­ljoj pro­ce­du­ri u slu­ča­ju hap­še­nja 13 li­ca zbog rat­nih zlo­či­na nad Sr­bi­ma na pod­ruč­ju Ko­nji­ca.
„Lju­di­ma je po­treb­na prav­da, ali je či­nje­ni­ca da ne mo­že­mo svi ima­ti iste po­gle­de”, iz­ja­vio je Go­ve­da­ri­ca u Sa­ra­je­vu.
On sma­tra da te­me iz pro­šlo­sti i pre­su­de po­put po­sled­nje u slu­ča­ju „Pr­lić i osta­li” tre­ba za­o­bi­la­zi­ti, jer se, u su­prot­nom, sa­mo mo­že do­pri­ni­je­ti iza­zi­va­nju no­vih po­ža­ra i pra­vlje­nju kri­znih ža­ri­šta ko­ja BiH ne­će od­ve­sti ni­gdje.
„Ov­dje se ni­ko ni­ko­me ne­će iz­vi­ni­ti jer ni­ko ni­je spre­man da to uči­ni isto­vre­me­no. Od te vr­ste iz­vi­nje­nja ne­će bi­ti ni­šta”, sma­tra Go­ve­da­ri­ca.
Pre­ma nje­go­vom mi­šlje­nju, hr­vat­ski pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić po­sje­tu Mo­sta­ru ne bi tre­ba­lo da is­ko­ri­sti za do­dat­no ras­pi­ri­va­nje va­tre.
„Mi­slim da je nje­go­va po­sje­ta u tom prav­cu. Ako je Plen­ko­vić spre­man da osu­đu­je jed­ne, mo­ra da pri­hva­ti re­al­nost ko­ja je de­fi­ni­sa­na pre­su­dom”, na­gla­sio je Go­ve­da­ri­ca.SR­NA

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"