Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2017-12-05 HRVATSKA PREDSJEDNICA NA SJEDNICI SAVJETA BEZBJEDNOSTI UN O RADU HAŠKOG TRIBUNALA Kolinda ide u Ameriku da brani ratne zločince Niko drugi pa ni Haški tribunal neće pisati našu istoriju, poručila je Grabar Kitarović
ZA­GREB – Hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gr­bar Ki­ta­ro­vić ot­pu­to­va­la je u vi­še­dnev­nu po­sje­tu SAD, gdje će, iz­me­đu osta­log, u sri­je­du pri­su­stvo­va­ti sje­di­ci Sa­vje­ta bez­bjed­no­sti UN i go­vo­ri­ti o ra­du Ha­škog tri­bu­na­la, na­kon što je taj sud do­nio ko­nač­nu op­tu­žu­ju­ću pre­su­du za še­sto­ri­cu Hr­va­ta u BiH i sa­mo­u­bi­stva jed­nog od njih, Slo­bo­da­na Pralj­ka, to­kom iz­ri­ca­nja pre­su­de.
Za hr­vat­ski dr­žav­ni vrh op­tu­žu­ju­ća ha­ška pre­su­da ne­ka­da­šnjim li­de­ri­ma sa­mo­pro­gla­še­ne re­pu­bli­ke Her­ceg-Bo­sne, kao i utvr­đi­va­nje po­sto­ja­nja udru­že­nog zlo­či­nač­kog po­du­hva­ta, ne­pri­hva­tlji­va je i na­ja­vlje­no je nje­no ospo­ra­va­nje i pred Sa­vje­tom bez­bjed­no­sti UN.
„Hr­vat­ska sma­tra da se ovom pre­su­dom po­gre­šno alu­di­ra na ulo­gu dr­žav­nog vr­ha u zbi­va­nji­ma u BiH de­ve­de­se­tih go­di­na. Sma­tra­mo da dr­žav­ni vrh u tim rat­nim do­ga­đa­nji­ma pre­ma sta­vu vla­de ni­je ni na ko­ji na­čin mo­gao bi­ti po­ve­zan s onim či­nje­ni­ca­ma i in­ter­pre­ta­ci­ja­ma ka­ko su na­sto­ja­le bi­ti ras­tu­ma­če­ne i in­ter­pre­ti­ra­ne u pre­su­di iz 2013. go­di­ne”, re­kao je pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić u svom pr­vom obra­ća­nju na­kon iz­ri­ca­nja pre­su­de.
Sju­tra­dan se ogla­si­la i Gra­bar Ki­ta­ro­vić re­kav­ši da se u Ha­gu ni­je su­di­lo Hr­vat­skoj, da Hr­vat­ska ni­je bi­la agre­sor, već da je naj­vi­še uči­ni­la za op­sta­nak cje­lo­vi­te BiH.
„Hr­vat­sku i Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu na­pa­la je Mi­lo­še­vi­će­va Sr­bi­ja i tzv. JNA i to su no­tor­ne či­nje­ni­ce. Hr­vat­ska ni­je na­pa­la ni­ko­ga”, re­kla je hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca i do­da­la da je Hr­vat­ska, uz SAD, naj­vi­še uči­ni­la da BiH op­sta­ne kao su­ve­re­na dr­ža­va.
Hr­vat­ska, ka­za­la je, na če­lu s pred­sjed­ni­kom Fra­njom Tuđ­ma­nom me­đu pr­vi­ma je pri­zna­la sa­mo­stal­nost BiH.
„Ni­ko dru­gi pa ni Ha­ški tri­bu­nal ne­će pi­sa­ti na­šu isto­ri­ju”, po­ru­či­la je pred­sjed­ni­ca Hr­vat­ske.
Te iz­ja­ve hr­vat­skih čel­ni­i­ka za­ču­di­le su svjet­ske me­di­je, a por­tal Index. hr pod­sje­ća da to ni­je pr­vi put da dr­žav­ni vrh, ka­ko na­vo­di, „za­ne­sen la­žnim i opa­snim fol­klo­rom, la­žno tu­ma­či hr­vat­sku isto­ri­ju”.
Me­đu­tim, bez ob­zi­ra na to ka­ko pre­mi­jer i pred­sjed­ni­ca do­ži­vlja­va­li ili re­vi­di­ra­li de­ve­de­se­te go­di­ne, ne­u­mo­lji­ve či­nje­ni­ce još uvi­jek po­sto­je i još uvi­jek uka­zu­ju na ulo­gu Hr­vat­ske u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, pod­sje­ća ovaj me­dij i do­da­je da ne po­sto­ji ni­jed­na pri­jet­nja upu­će­na me­di­ji­ma ko­ja mo­že da po­bi­je „jed­nu hlad­nu či­nje­ni­cu”.
Por­tal, na­i­me, uka­zu­je da zva­nič­ni do­ku­ment Uje­di­nje­nih na­ci­ja po­ka­zu­je da ipak ni­je isti­na „da se ovom pre­su­dom po­gre­šno alu­di­ra na ulo­gu dr­žav­nog vr­ha u zbi­va­nji­ma u BiH de­ve­de­se­tih go­di­na”, ka­ko to, ka­ko se na­vo­di, tvr­di Plen­ko­vić.
Ta­ko­đe, po­ka­zu­je i da, bez ob­zi­ra na to šta ka­že pre­mi­jer Plen­ko­vić, dr­žav­ni vrh u tim rat­nim do­ga­đa­nji­ma ipak je­ste bio po­ve­zan s onim „či­nje­ni­ca­ma i in­ter­pre­ta­ci­ja­ma ka­ko su na­sto­ja­le bi­ti ras­tu­ma­če­ne i in­ter­pre­ti­ra­ne u pre­su­di iz 2013. go­di­ne”.
Po­ka­zu­je i da Hr­vat­ska ipak ni­je „naj­vi­še uči­ni­la za op­sta­nak cje­lo­vi­te BiH”, ka­ko tvr­di hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca, na­vo­di Index.
Pod­sje­ća se, na­i­me, da je 3. fe­bru­a­ra 1994. odr­ža­na je 333. sjed­ni­ca Sa­vje­ta bez­bje­do­sti UN-a na te­mu „Si­tu­a­ci­ja u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni”, te da je ta­da­šnji pred­sjed­nik tog sa­vje­ta iz­ja­vio, iz­me­đu osta­log, da Sa­vjet bez­bjed­no­sti oštro osu­đu­je Hr­vat­sku zbog „ozbilj­nih ne­pri­ja­telj­skih dje­la pro­tiv čla­ni­ce UN, što pred­sta­vlja kr­še­nje me­đu­na­rod­nog pra­va, Po­ve­lje UN i bit­nih od­lu­ka Sa­vje­ta bez­bjed­no­sti, po­seb­no Re­zo­lu­ci­ju 752 iz 1992. ko­jom se zah­ti­je­vao hit­ni pre­kid svih ob­li­ka upli­ta­nja i pu­no po­što­va­nje te­ri­to­ri­jal­nog in­te­gri­te­ta Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne.
„Sa­vjet bez­bjed­no­sti zah­ti­je­va da Re­pu­bli­ka Hr­vat­ska smje­sta po­vu­če sve ele­men­te Hr­vat­ske voj­ske (HV), kao i voj­nu opre­mu, te da pot­pu­no po­štu­je te­ri­to­ri­jal­ni in­te­gri­tet Re­pu­bli­ke Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne”, na­vo­di se u iz­ja­vi ko­jom se tra­ži i da SB još jed­nom po­tvr­đu­je su­ve­re­nost, te­ri­to­ri­jal­ni in­te­gri­tet i ne­za­vi­snost Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne te ne pri­hva­ta i osu­đu­je pri­sva­ja­nje te­ri­to­ri­ja si­lom ili „et­nič­kim či­šće­njem”, ko god ga po­či­nio.
Sr­na


Plen­ko­vić: Ne­za­do­volj­ni pre­su­dom

ZA­GREB – Hr­vat­ski pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić re­kao je u po­ne­dje­ljak da Hr­vat­ska po­štu­je pre­su­du bo­san­sko-her­ce­go­vač­koj še­stor­ki, ali je ne­za­do­volj­na ne­kim nje­nim di­je­lo­vi­ma, po­seb­no oni­ma ko­ji­ma se alu­di­ra na od­go­vor­nost biv­šeg hr­vat­skog dr­žav­nog vr­ha.
„Vi­dje­li ste pre­ci­znu iz­ja­vu vla­de na­kon pre­su­de i vo­lio bih da se ta iz­ja­va ne in­ter­pre­ti­ra po­gre­šno ne­go da se či­ta upra­vo ona­ko ka­ko je iz­go­vo­re­na, to bi bi­lo ja­ko va­žno da se ne stva­ra do­jam da Hr­vat­ska ne po­štu­je pre­su­du”, ka­zao je Plen­ko­vić, pre­no­si Hi­na.
Dru­ga je stvar iz­ra­zi­ti ne­za­do­volj­stvo ne­kim di­je­lo­vi­ma pre­su­de, ka­zao je Plen­ko­vić, po­go­to­vo „ka­da kao dr­ža­va po­ku­ša­te tri­put bi­ti pri­ja­telj su­da, a on­da osta­nu alu­zi­je na od­go­vor­nost hr­vat­skog dr­žav­nog vr­ha iz tog vre­me­na”, ob­ja­snio je Plen­ko­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"