Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan TERORISTI PRIJETE BALKANOM Islamska država poziva da se „spavači” probude U BiH je preko šest hiljada lica povezanih sa terorizmom. Oni prolaze kroz bezbjednosne agencije, poznati su. Međutim, taj spisak, mislim na one nepoznate, mnogo je veći. Ako tu uračunamo njihove saradnike, onda govorimo o oko 12.000 ljudi. Ali, ukoliko se dodatno proširi krug, misleći tu i na njihove simpatizere, a takvih je oko pet odsto, od ukupnog muslimanskog stanovništva, onda se radi o oko 100.000 ljudi, naveo je Galijašević
To što je „Islam­ska dr­ža­va”, a ka­ko pre­no­se po­je­di­ni me­di­ji u Re­pu­bli­ci Srp­skoj i BiH, po­zva­la svo­je pri­sta­li­ce me­đu Al­ban­ci­ma da or­ga­ni­zu­ju na­pa­de to­kom pred­sto­je­ćih no­vo­go­di­šnjih i bo­žić­nih pra­zni­ka, cr­ve­no je svi­je­tlo za uz­bu­nu.
Po­seb­no, ka­ko na­vo­di Dže­vad Ga­li­ja­še­vić eks­pert za bor­bu pro­tiv te­ro­ri­zma, za­bri­nja­va po­ziv „uspa­va­nim će­li­ja­ma” da poč­nu ak­tiv­no­sti u BiH i dru­gim bal­kan­skim ze­mlja­ma.
On ka­že da Islam­ska dr­ža­va, tač­ni­je nje­ni ogran­ci iz Al­ba­ni­je, po­zi­va­ju na te­ro­ri­stič­ke ak­ci­je, ubi­ja­nje ci­vi­la bom­ba­škim na­pa­di­ma, ga­že­njem ka­mi­o­ni­ma, po­zi­va­ju na ha­os i na­si­lje, o če­mu svje­do­či i to da su 2018. go­di­nu pro­gla­si­li „kr­va­vom go­di­nom”.
Pod­sje­ća da su ta­kvi sta­vo­vi po­sle­di­ca vi­še­stru­kih po­ra­za ISIL-a u Ira­ku i Si­ri­ji.
– U BiH je pre­ko šest hi­lja­da li­ca po­ve­za­nih sa te­ro­ri­zmom. Oni pro­la­ze kroz bez­bjed­no­sne agen­ci­je, po­zna­ti su. Me­đu­tim, taj spi­sak, mi­slim na one ne­po­zna­te, mno­go je ve­ći. Ako tu ura­ču­na­mo nji­ho­ve sa­rad­ni­ke, on­da go­vo­ri­mo o oko 12.000 lju­di. Ali, uko­li­ko se do­dat­no pro­ši­ri krug, mi­sle­ći tu i na nji­ho­ve sim­pa­ti­ze­re, a ta­kvih je oko pet od­sto, od ukup­nog mu­sli­man­skog sta­nov­ni­štva, on­da se tu ra­di o oko 100.000 lju­di – na­veo je Ga­li­ja­še­vić.
Do­da­je da Islam­ska dr­ža­va u ovom slu­ča­ju naj­vi­še ra­ču­na na po­je­di­nač­ne sa­mo­u­bi­lač­ke ak­ci­je, te že­li da ih po­kre­ne što pri­je.
– Te pri­jet­nje od Islam­ske dr­ža­ve tre­ba da nas na­ve­du da za­htije­va­mo od vla­sti u Sa­ra­je­vu, Ba­ki­ra Izet­be­go­vi­ća i bez­bjed­no­snih agen­ci­ja da re­a­gu­ju. Tre­ba da se po­kre­nu ope­ra­ci­je ob­ra­ču­na sa nji­ma, spri­je­če obu­ke te­ro­ri­sta, eks­trem­no dje­lo­va­nje u me­di­ji­ma, fi­nan­si­ra­nje. Neo­p­hod­no je hap­še­nje vo­đa – upo­zo­ra­va Ga­li­ja­še­vić.
Struč­nja­ci za bor­bu pro­tiv te­ro­ri­zma ka­žu da su, po bez­bjed­nost, na­ro­či­to opa­sni oni ko­ji se vra­te sa ra­ti­šta iz Si­ri­je i Ira­ka, jer je si­gur­no da se vra­ća­ju sa spe­ci­jal­nim za­da­ci­ma, a ta­kvih je u BiH, pre­ma ne­zva­nič­nim po­da­ci­ma oko 50.
Mu­dža­he­di­ni su, ka­ko na­ga­ša­va Ga­li­ja­še­vić, na­kon ra­ta osta­li naj­ve­ća pri­jet­nja u BiH.
– Oni se ni­je­su de­mo­bi­li­sa­li, već su na­sta­vi­li sa mi­si­o­nar­skom ulo­gom, tač­ni­je ši­re­njem ra­di­kal­nog isla­ma. U te­ro­ri­stič­kim na­pa­di­ma u BiH i svi­je­tu, do­sta je onih ko­ji su po­ve­za­ni sa El Mu­dža­hi­dom – tvr­di Ga­li­ja­še­vić.

Me­đu nji­ma je, na pri­mjer, Ha­ris Ča­u­še­vić, ko­ji je iz­veo na­pad na po­li­cij­sku upra­vu Bu­goj­no, 2010. go­di­ne, ka­da je u eks­plo­zi­ji po­gi­nuo po­li­ca­jac Ta­rik Lju­bu­škić, a te­ško ra­nje­na po­li­caj­ka Edi­na Hin­dić. Su­ad Đi­dić –te­ro­ri­stič­ki na­pad ko­ji se do­go­dio u po­slov­no-pro­daj­nom cen­tru FIS u Vi­te­zu, 2008. go­di­ne, ka­da je od po­sta­vlje­ne eks­plo­ziv­ne na­pra­ve smrt­no stra­dao rad­nik obez­bje­đe­nja FIS-a Zvon­ko Bar­bić, a Jo­sip Ša­rić te­ško ra­njen. Amir Ibra­hi­mi, sa­u­če­snik u na­pa­du, pri­znao da je ne­po­zna­tu oso­bu upu­tio Su­a­du Đi­di­ću da za nje­ga na­pra­vi eks­plo­ziv­nu na­pra­vu.
Pr­vi te­ro­ri­stič­ki na­pad u po­sli­je­rat­noj BiH 1997. go­di­ne je eks­plo­zi­ja auto­mo­bi­la bom­be u Split­skoj uli­ci u Mo­sta­ru. Jed­na oso­ba je po­gi­nu­la, vi­še po­vri­je­đe­no, ošte­će­no vi­še od 150 sta­no­va i 120 auto­mo­bi­la. Pra­vo­su­đe je usta­no­vi­lo da je sve osmi­slio i iz­veo Ah­med Zu­ha­ir Han­da­la. Nje­go­vi sa­u­če­sni­ci bi­li su Ali Ah­med Ali Ha­mad i Ne­bil Ali Hil. U na­pa­du je uče­stvo­vao i Ab­du­la­him Mak­to­uf, dr­ža­vlja­nin BiH- irač­kog po­ri­je­kla i biv­ši voj­nik Od­re­da El Mu­dža­he­din.
Stra­vi­čan po­kolj do­go­dio se u se­lu Ko­staj­ni­ci kod Ko­nji­ca, 2002. go­di­ne, ka­da je Mu­a­mer To­pa­lo­vić na Bad­nje ve­če upao u ku­ću po­ro­di­ce An­đe­lić i ubio oca, maj­ku i kćer­ku, a si­na te­ško ra­nio. To­pa­lo­vić je to­kom sud­skog pro­ce­sa pri­znao da je ubi­stvo po­či­nio iz vjer­skog fa­na­ti­zma, za što je osu­đen na 35 go­di­na za­tvo­ra.
Sa­ra­jev­ski te­ro­ri­sti. No­vem­bar 2005. go­di­ne. Cilj ni­kad ni­je ot­kri­ven. Bom­ba u igrač­ki. Za te­ro­ri­zam su kri­vi i 2007. go­di­ne osu­đe­ni Mir­sad Bek­ta­še­vić, Ab­dul­ka­dir Ce­sur i Baj­ro Ika­no­vić. Bek­ta­še­vić, kod­nog ime­na Mak­si­mus, šved­ski je dr­ža­vlja­nin, Ab­dul­ka­dir Ce­sur – Tur­čin iz Dan­ske. U BiH su do­pu­to­va­li 2005. go­di­ne s na­mje­rom da ov­dje ili ne­koj dru­goj evrop­skoj ze­mlji iz­vr­še te­ro­ri­stič­ki čin.
Na­kon za­vr­šet­ka, pe­te sjed­ni­ce Skup­šti­ne Ze­nič­ko – do­boj­skog kan­to­na, 11. apri­la, že­pač­ki po­sla­nik Ivo Ta­dić sa po­sla­ni­kom Pe­rom Ma­mi­ćem sjeo u auto i od­mah na­kon što je dao kon­takt ak­ti­vi­ra­la se eks­plo­ziv­na na­pra­va. Sud BiH, zbog te­ro­ri­stič­kog na­pa­da, osu­dio je Zi­ja­da Der­vi­še­vi­ća na osam, Ame­la Se­fe­ra na se­dam i Sa­šu Bo­ni­ća na šest go­di­na za­tvo­ra.
Pri­pad­nik ve­ha­bij­skog po­kre­ta Me­vlud Ja­ša­re­vić iz No­vog Pa­za­ra, 2011. go­di­ne na­o­ru­žan ka­la­šnji­ko­vim, na­pao je Am­ba­sa­du SAD u Sa­ra­je­vu. Pu­ca­ju­ći svu­da oko se­be, Ja­ša­re­vić je ra­nio jed­nog po­li­caj­ca.
U na­pa­du na po­li­cij­sku sta­ni­cu u Zvor­ni­ku, 27. apri­la 2015. go­di­ne ko­ji je iz­vr­šio Ner­din Ibrić, iz se­la Sap­na kod Zvor­ni­ka, ubi­jen je je­dan po­li­ca­jac, dok su dvo­ji­ca ra­nje­na. U raz­mje­ni va­tre ubi­jen je i na­pa­dač.
U Uli­ci Sa­fe­ta Zaj­ke u sa­ra­jev­skom na­se­lju Raj­lo­vac 18. no­vem­bra, 2015. u puc­nja­vi su ubi­je­na dva voj­ni­ka Oru­ža­nih sna­ga BiH. Na­pa­dač, Enes Ome­ra­gić ušao je u kla­di­o­ni­cu i otvo­rio va­tru iz auto­mat­skog oruž­ja. Ome­ra­gić je iz­vr­šio sa­mo­u­bi­stvo, raz­ni­jev­ši se bom­bom. Mre­ža u ko­joj je ra­di­ka­li­zo­van Ome­ra­gić ak­tiv­na je u dži­ha­du u Si­ri­ji.
Su­đe­nje Av­du­la­hu Fa­ti­hu Ha­sa­no­vi­ću, Ne­dža­du Mu­ji­ću, Emi­nu Ho­dži­ću, Fi­kre­tu Ha­dži­ću, Ja­smi­nu Ja­ša­re­vi­ću, Ibri De­li­ću, Sa­mi­ru Ha­dža­li­ću, Mi­re­lu Ka­ra­ji­ću, Osma­nu Ab­du­la­zi­zu Ke­ki­ću i Mu­ha­re­mu Sma­ji­ću, pred Su­dom BiH u Sa­ra­je­vu, zbog po­ve­za­no­sti sa te­ro­ri­stič­kim or­ga­ni­za­ci­ja­ma i or­ga­ni­zo­va­nja gru­pa za od­la­zak na stra­na ra­ti­šta, te pre­su­da zbog ta­ko te­ških dje­la sa iz­u­zet­no te­škim po­sle­di­ca­ma, okon­ča­na je ta­ko što je Ha­sa­no­vić pu­šten na slo­bo­du.
(RTRS)

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"