Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo GRUPA DIPLOMIRANIH STUDENATA POLICIJSKE AKADEMIJE PROTESTOVALA ISPRED MUP-A
Spalili diplome jer ne mogu do posla
Protest visokoškolaca ispred MUP-a Spalili diplome jer ne mogu do posla Visokoškolci tvrde da već godinama dobijaju samo obećanja Sekretar MUP-a Dragan Pejanović najavio je raspisivanje konkursa za posao tokom maja
Gru­pa di­plo­mi­ra­nih stu­de­na­ta če­tvr­te ge­ne­ra­ci­je Po­li­cij­ske aka­de­mi­je iz Da­ni­lov­gra­da ju­če je is­pred Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP) u Pod­go­ri­ci spa­li­la di­plo­me iz re­vol­ta što već tri go­di­ne ne mo­gu da do­bi­ju po­sao. Oni su se ju­če oko po­dne­va oku­pi­li is­pred MUP-a, ali ni­je­su že­lje­li da da­ju iz­ja­ve za me­di­je, uz kon­sta­ta­ci­ju da sa­mo skre­ću pa­žnju na svoj pro­blem. Oni su na­ja­vi­li da će na­red­nih da­na „Da­nu” do­sta­vi­ti iz­ja­vu u ko­joj će de­talj­no ob­ja­sni­ti pro­blem sa ko­jim se su­o­ča­va­ju, a uz to će pri­lo­ži­ti i snim­ke i fo­to­gra­fi­je sa spa­lji­va­nja di­plo­ma. U če­tvr­toj ge­ne­ra­ci­ji Po­li­cij­ske aka­de­mi­je di­plo­mi­ra­la su 22 li­ca. Oni ko­ji su ju­če pro­te­sto­va­li is­pred MUP-a, njih de­vet, tvr­de da go­di­na­ma do­bi­ja­ju sa­mo obe­ća­nja.
Oni su na­kon sat vre­me­na sta­ja­nja is­pred zgra­de MUP-a po­šli na sa­sta­nak sa se­kre­ta­rom tog re­so­ra Dra­ga­nom Pe­ja­no­vi­ćem, ko­ji im je, ka­ko je sa­op­šte­no, ka­zao da se u mi­ni­star­stvu i po­li­ci­ji mo­ra­ju po­što­va­ti za­ko­ni i pro­ce­du­re pri­li­kom za­po­šlja­va­nja, ali i na­ja­vio ras­pi­si­va­nje kon­kur­sa za po­sao to­kom ma­ja.
– Da bi star­je­ši­na or­ga­na do­nio od­lu­ka o po­kre­ta­nju po­stup­ka za po­pu­nu rad­nog mje­sta, pre­ma va­že­ćem za­ko­nu, po­treb­no je da ku­mu­la­tiv­no bu­du is­pu­nje­na tri uslo­va: da je rad­no mje­sto utvr­đe­no ak­tom o unu­tra­šnjoj or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji, da je rad­no mje­sto upra­žnje­no i da po­sto­je obez­bje­đe­na fi­nan­sij­ska sred­stva. U ci­lju stva­ra­nja uslo­va, bi­lo je po­treb­no, iz­me­đu osta­log, do­ni­je­ti Za­kon o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o unu­tra­šnjim po­slo­vi­ma, a na­kon nje­ga i pra­vil­nik o unu­tra­šnjoj or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji, ko­ji je pred­vi­dio po­čet­ne po­zi­ci­je za ko­je di­plom­ci is­pu­nja­va­ju uslo­ve i za ko­je mo­gu da kon­ku­ri­šu. Pri­je do­no­še­nja tog pra­vil­ni­ka, ko­ji je stu­pio na sna­gu pri­je mje­sec da­na, ni­je bi­lo ni po­čet­nih po­zi­ci­ja, pa za di­plom­ce če­tvr­te ge­ne­ra­ci­je Po­li­cij­ske aka­de­mi­je ni­je­su mo­gli bi­ti ras­pi­sa­ni jav­ni ogla­si na osno­vu ko­jih mo­gu za­sno­va­ti rad­ni od­nos – sa­op­šte­no je iz MUP-a na­kon sa­stan­ka.
Od­go­va­ra­ju­ći na pri­mjed­bu da je iz­ra­da pra­vil­ni­ka du­go tra­ja­la, se­kre­tar Pe­ja­no­vić je ka­zao da tim ak­tom ni­je tre­ba­lo obez­bi­je­di­ti sa­mo po­čet­ne po­zi­ci­je za ko­je di­plom­ci is­pu­nja­va­ju for­mal­ne uslo­ve, već je tre­ba­lo i ure­di­ti iz­u­zet­no kom­plek­sno pi­ta­nje or­ga­ni­za­ci­o­nog pri­la­go­đa­va­nja i re­or­ga­ni­za­ci­je po­li­ci­je, pri­je sve­ga kri­mi­na­li­stič­ke i gra­nič­ne.
– Sve to je ura­đe­no ka­ko bi se kva­li­tet­no od­go­vori­lo na oba­ve­ze iz za­ko­na, stra­te­ških do­ku­me­na­ta i ak­ci­o­nih pla­no­va za pre­go­va­rač­ka po­gla­vlja 23 i 24. Ta­ko­đe, se­kre­tar je ob­ja­snio di­plom­ci­ma da su pred­u­ze­te i dru­ge mje­re ko­je su otvo­ri­le mo­guć­nost za­po­šlja­va­nja mla­dih, struč­nih i obra­zo­va­nih ka­dro­va, kao što je pen­zi­o­ni­sa­nje od­re­đe­nog bro­ja slu­žbe­ni­ka. Na­kon što su usva­ja­njem za­ko­na i pra­vil­ni­ka stvo­re­ni neo­p­ho­di uslo­vi, ras­pi­si­va­nje ogla­sa za po­zi­ci­je za ko­je di­plom­ci is­pu­nja­va­ju uslo­ve oče­ku­je se u to­ku ma­ja – sa­op­šte­no je iz MUP-a.
Iz tog re­so­ra po­ru­ču­ju da su na sa­stan­ku od aka­de­ma­ca tra­ži­li da se ubu­du­će kon­kret­ni pro­ble­mi rje­ša­va­ju do­go­vo­rom, unu­tar or­ga­na i u skla­du sa va­že­ćim pro­pi­si­ma.
– Oni ko­ji že­le da bu­du dio Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va i Upra­ve po­li­ci­je i či­ji će za­da­tak bi­ti da spro­vo­de za­ko­ne u in­te­re­su mi­ra, sta­bil­no­sti i bez­bjed­no­si, u in­te­re­su gra­đa­na, mo­ra­ju ima­ti po­tre­ban ni­vo ra­zu­mi­je­va­nja, etič­no­sti i str­plje­nja, po­seb­no kad je u pi­ta­nju za­ko­no­dav­ni po­stu­pak – po­ru­či­li su iz MUP-a.
M.S.-A.T.


Vo­de evi­den­ci­ju

Port­pa­rol Po­li­cij­ske aka­de­mi­je iz Da­ni­lov­gra­da Je­le­na To­mić ka­za­la je da su oni obra­zov­na usta­no­va ko­ja, u skla­du sa pri­ro­dom po­sla, vo­di evi­den­ci­ju o bro­ju upi­sa­nih i svr­še­nih aka­de­ma­ca.
– Po­li­cij­ska aka­de­mi­ja, Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va i Upra­va po­li­ci­je su u kon­stant­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji i za­hva­lju­ju­ći za­jed­nič­kim ini­ci­ja­ti­va­ma ko­je idu u prav­cu za­po­šlja­va­nja aka­de­ma­ca ras­pi­san je kon­krus za od­ra­đi­va­nje pri­prav­nič­kog sta­ža za svr­še­ne aka­de­ma­ce. Po­li­cij­ska aka­de­mi­ja će ova­kve i slič­ne ini­ci­ja­ti­ve na­sta­vi­ti u bu­duć­no­sti – sa­op­šti­la nam je To­mi­će­va.
Ona pod­sje­ća da je Po­li­cij­ska aka­de­mi­ja vi­ša struč­na ško­la ko­ja se ba­vi obra­zo­va­njem aka­de­ma­ca i ga­ran­tu­je kva­li­tet­no te­o­rij­sko i prak­tič­no obra­zo­va­nje u sa­vre­me­nom am­bi­jen­tu. Aka­de­mi­ja iz­da­je jav­no va­že­ću di­plo­mu da nje­ni po­la­zni­ci ima­ju pe­ti ste­pen obra­zo­va­nja po cr­no­gor­skom kva­li­fi­ka­ci­o­nom okvi­ru.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"