Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo JASMINA MUMINOVIĆ PODNIJELA KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV FINANSIJSKIH INSTITUCIJA
Banke su mog oca otjerale u smrt
Jasmina Muminović Banke su mog oca otjerale u smrt Rukovodioci Hipo Alpe Adrija banke plasirali su štetan proizvod na naše tržište u vidu kredita u takozvanim švajcarcima i na taj način zloupotrijebili su službeni položaj i prevarili crnogorske građane, među njima i moga pokojnog oca – navela je u krivičnoj prijavi Jasmina Muminović
Kćer­ka po­koj­nog Esa­da Mu­mi­no­vi­ća, Ja­smi­na Mu­mi­no­vić pod­ni­je­la je kri­vič­nu pri­ja­vu Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu pro­tiv nad­le­žnih u Hi­po Al­pe Adri­ja ban­ci, li­zing kom­pa­ni­ji „He­ta As­set Re­so­lu­tion-u“ i Cen­tral­noj ban­ci zbog sum­nje da su po­či­ni­li kri­vič­na dje­la zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i pre­va­ra na or­ga­ni­zo­va­ni na­čin, či­me su nje­nog oca na­ve­li na sa­mo­u­bi­stvo 9. ok­to­bra u kan­ce­la­ri­ji jav­nog iz­vr­ši­te­lja Alek­san­dra Bo­ško­vi­ća.
Ona je u iz­ja­vi za „Dan“ sa­opšti­la da je Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal i ko­rup­ci­ju do­sta­vi­la mno­štvo do­ka­za ko­ji po­tvr­đu­ju nje­ne na­vo­de.
– U kri­vič­noj pri­ja­vi iz­ra­zi­la sam sum­nju da su od­go­vor­ni ru­ko­vo­di­o­ci Hi­po Al­pe Adri­ja ban­ke pla­si­ra­li šte­tan pro­iz­vod na na­še tr­ži­šte u vi­du kre­di­ta u ta­ko­zva­nim švaj­car­ci­ma i na taj na­čin zlo­u­po­tri­je­bi­li su slu­žbe­ni po­lo­žaj i pre­va­ri­li cr­no­gor­ske gra­đa­ne, me­đu nji­ma i mo­ga po­koj­nog oca. Iz­ra­zi­la sam sum­nju da ga je „He­ta asset re­so­lu­tion”, ra­de­ći su­prot­no za­konsi­kim od­red­ba­ma, do­ve­la u bez­iz­la­zan po­lo­žaj, a da Cen­tral­na ban­ka ni­je oba­vlja­la svo­ju za­kon­sku oba­ve­zu – kon­tro­lu ra­da ba­na­ka i dru­gih fi­nan­sij­skih or­ga­ni­za­ci­ja. Svi za­jed­no po­či­ni­li su, ka­ko osno­va­no sum­njam, kri­vič­no dje­lo zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja na or­ga­ni­zo­van na­čin i pre­va­ru. Ti­me su na­ve­li mo­ga oca da izvrši sa­mo­u­bi­stvo – sa­op­šti­la je Mu­mi­no­vi­će­va.
Ona je is­ta­kla da cilj nje­nog po­te­za ni­je osve­ta, već ogor­če­nost i že­lja da se utvr­di stvar­na isti­na, s ob­zi­rom da je si­gur­na da se njen otac ni­ka­da ne bi od­lu­čio na ta­kav po­tez, da ni­je osje­tio ve­li­ku ne­prav­du sa svim ele­men­ti­ma na­ve­de­nih krivič­nih dje­la.
– Imam ve­li­ko po­vje­re­nje u nad­le­žne or­ga­ne i na­dam se da će ot­kr­i­ti šta se sve u ovom slu­ča­ju de­si­lo, tj. da će ot­kri­ti ono što mi odav­no pre­tr­po­sta­vlja­mo. Vi­še je in­di­ci­ja ko­je uka­zu­ju da je ne­ko na­mjer­no do­veo u očaj mo­ga oca, jer sre­di­na u ko­joj je ži­vio i nje­go­vi pri­ja­te­lji si­gur­no zna­ju ko­li­ko je če­stit i po­šten ži­vot imao i ka­kav je bo­rac bio, i šta je sve tre­ba­lo da se do­go­di da dig­ne ru­ku na se­be. Na­dam se da će is­tra­ga utvr­di­ti ko je sta­jao iza tih pri­ti­sa­ka – za­klju­či­la je Mu­mi­no­vi­će­va.
Esad Mu­mi­no­vić je se­bi od­u­zeo ži­vot 9. ok­to­bra ak­ti­vi­ra­ju­ći eks­plo­ziv­nu na­pra­vu u kan­ce­la­ri­ji jav­nog iz­vr­ši­te­lja Alek­san­dra Bo­ško­vi­ća.
Mu­mi­no­vi­će­va je ra­ni­je po­ru­či­la da će ne­ko mo­ra­ti da sno­si od­go­vor­nost zbog stal­nog pri­ti­ska Hi­po Al­pe Adri­ja ban­ke i „He­ta As­set Res­su­la­tion” i jav­nog iz­vr­ši­te­lja na nje­nog oca, što ni­je bi­lo u skla­du sa Za­ko­nom o kon­ver­zi­ji kre­di­ta u švaj­car­ci­ma u euro.
Po­vo­dom ovog slu­ča­ja ogla­si­lo se i Mi­ni­star­stvo prav­de ko­je je ape­lo­va­lo na nad­le­žne da za­šti­te jav­ne iz­vr­ši­te­lje.
– Po­vo­dom tra­gič­nog slu­ča­ja ko­ji se de­sio u slu­žbe­nim pro­sto­ri­ja­ma jav­nog iz­vr­ši­te­lja A.B., kao i ra­ni­jih slu­ča­je­va na­pa­da na pro­sto­ri­je i imo­vi­nu jav­nih iz­vr­ši­te­lja, Mi­ni­star­stvo prav­de ape­lu­je na nad­le­žne or­ga­ne da, efi­ka­snim pred­u­zi­ma­njem rad­nji i mje­ra u okvi­ru za­kon­skih ovla­šće­nja, ra­svi­je­tle sve okol­no­sti na­ve­de­nih slu­ča­je­va ka­ko bi se stvo­rio am­bi­jent u ko­me će jav­ni iz­vr­ši­te­lji ne­sme­ta­no oba­vlja­ti dje­lat­nost. Bez bla­go­vre­me­nog i efi­ka­snog iz­vr­še­nja sud­skih od­lu­ka i dru­gih iz­vr­šnih na­slo­va, ilu­zor­no je ostva­re­nje pra­va svih prav­nih su­bje­ka­ta na pri­stup prav­di. Iz­vr­ši­telj­ska funk­ci­ja upra­vo sto­ga pod­ra­zu­mi­je­va i vi­sok ste­pen pro­fe­si­o­nal­ne od­go­vor­no­sti, na če­mu će Mi­ni­star­stvo prav­de upo­red­no in­si­sti­ra­ti u na­red­nom pe­ri­o­du – sa­op­šte­no je iz tog re­so­ra na­kon po­gi­bi­je Mu­mi­no­vi­ća.
Ja­smi­na Mu­mi­no­vić je na­kon to­ga ka­za­la da je šo­ki­ra­na sa­op­šte­njem Mi­ni­star­stva prav­de.
– Šo­ki­ra­na sam sa­op­šte­njem u ko­jem nad­le­žni ne ma­re za smrt ča­snog i po­šte­nog čo­vje­ka ko­ji je zbog ne­prav­de di­gao ru­ku na se­be, umje­sto da na­u­di dru­gi­ma. Mi­ni­star­stvo je istog da­na, ne če­ka­ju­ći ni da ga sa­hra­ni­mo, iz­da­lo sram­no sa­op­šte­nje i sta­lo u od­bra­nu iz­vr­ši­te­lja. To je bio raz­log zbog ko­jeg sam mi­ni­stru Pa­ži­nu na­pi­sa­la vi­še SMS-ova da tre­ba da ga bu­de sra­mo­ta i da se sti­di ta­kvog sa­op­šte­nja uko­li­ko ima ima­lo ljud­sko­sti, i upo­zo­ri­la sam ga da će za svu bol i pat­nju ko­ju pro­ži­vlja­va mo­ja po­ro­di­ca ne­ko mo­ra­ti da sno­si od­go­vor­nost – sa­op­šti­la je ra­ni­je Mu­mi­no­vi­će­va.
A.T.


Ne­sre­ća u kan­ce­la­ri­ji

Mu­mi­no­vić je 9. ok­to­bra do­šao u kan­ce­la­ri­ju jav­nog iz­vr­ši­te­lja Alek­san­dra Bo­ško­vi­ća u di­je­lu gra­da Pre­ko Mo­ra­če ne­što po­sli­je 10 ča­so­va. Upr­kos po­ku­ša­ji­ma slu­žbe­ni­ka i pod­go­rič­ke po­li­ci­je da pre­go­va­ra­ju s njim, po­ku­ša­va­ju­ći da ga spri­je­če da ak­ti­vi­ra bom­bu. Mu­mi­no­vić je ak­ti­vi­rao eks­plo­ziv­nu na­pra­vu i stra­dao na li­cu mje­sta, a ni­ko od za­po­sle­nih u kan­ce­la­ri­ji, kao ni in­spek­to­ra, ni­je po­vri­je­đen.
Mu­mi­no­vić je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na po­di­gao kre­dit od 30.000 u švaj­car­skim fran­ci­ma. Na­kon što je ot­pla­tio vi­še od po­la kre­di­ta, do­šlo je do pro­mje­ne kur­sa pa mu je na­lo­že­no da vra­ti mno­go vi­še nov­ca ne­go što mu je bi­lo pre­o­sta­lo kao dug.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"