Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo NA PROTESTIMA U ROŽAJAMA, BIJELOM POLJU I KOLAŠINU MAJKE PROZVALE FUNKCIONERE
„Ako nam je dobro,’ajde da se zamijenimo”
Skupu u Bijelom Polju prisustvovalo nekoliko stotina žena „Ako nam je dobro,’ajde da se zamijenimo” Očigledno je da vlast ne smije da udari na bogataše, već hoće da puni budžet na račun najsiromašnijeg dijela stanovništva, poručila je Vasvija Košuta iz Rožaja Unija slobodnih sindikata najavila je za ponedjeljak protest ispred Skupštine, zbog Vladinih mjera ekonomske politike. Pozivaju građane i članove da im se pridruže
Vi­še sto­ti­na že­na pro­te­sto­va­lo je ju­če u Bi­je­lom Po­lju, Ro­ža­ja­ma i Ko­la­ši­nu zbog na­mje­re Vla­de da im uma­nje na­kna­de ko­je su ostva­ri­le po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce. Maj­ke su na­ja­vi­le da ni po ko­ju ci­je­nu ne­će do­zvo­li­ti da im ne­ko odu­zme pra­va ko­ja su ste­kle po za­ko­nu i da će pro­te­ste na­sta­vi­ti is­pred zgra­de Vla­de. Uni­ja slo­bod­nih sin­di­ka­ta (USS) za po­ne­dje­ljak je za­ka­za­la pro­test na pla­tou is­pred Skup­šti­ne zbog Vla­di­nih mje­ra eko­nom­ske po­li­ti­ke.
Maj­ke iz Bi­je­log Po­lja ju­če su se oku­pi­le is­pred zgra­de Skup­šti­ne op­šti­ne zah­ti­je­va­ju­ći od Vla­de da im „osta­nu na­kna­de ko­je su već ostva­ri­le”. Pred­stav­ni­ca maj­ki Sa­bi­ra Ka­rah­me­to­vić na­ja­vi­la je da je skup ko­ji su ju­če or­ga­ni­zo­va­le sa­mo po­če­tak bor­be za pra­va ko­ja im pri­pa­da­ju. Sku­pu u Bi­je­lom Po­lju pri­su­stvo­va­lo je oko 300 že­na, ko­je će na­red­nih da­na od­lu­či­ti o da­ljim ko­ra­ci­ma.
– Ogorč­eni smo zbog od­lu­ke Vla­de Cr­ne Go­re, ko­ja je dis­kri­mi­na­tor­ska jer na­šu dje­cu osta­vlja­ju bez hlje­ba. Oče­ku­je­mo da od­u­sta­nu od ovog su­lu­dog na­u­ma – po­ru­či­la je Ka­rah­me­to­vi­će­va.
Ona je upo­zo­ri­la da vlast uzi­ma od sir­oma­šnih, a bo­ga­te pu­šta­ju da se enorm­no bo­ga­te.
– Ne­ka vra­te ne­le­gal­no ste­če­nu imo­vi­nu mo­der­nih bo­ga­ta­ša, pa će ima­ti sred­sta­va da maj­ka­ma is­pla­ću­ju na­dok­na­de... Pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci funk­ci­o­ne­ri su po­ve­ća­li pla­te za 40 od­sto, ko­je sad, na­vod­no, sma­nju­ju osam od­sto. Ne vje­ru­je­mo ni da će to ura­di­ti, i ja­sno i gla­sno im po­ru­ču­je­mo da je ovo sa­mo po­če­tak. Ići će­mo i pred Vla­du Cr­ne Go­re, jer je Du­ško Mar­ko­vić pri­je mje­sec da­na ka­zao da će se bo­ri­ti da svi gra­đa­ni ži­ve nor­mal­no. I evo za sa­mo mje­sec da­na se okre­nuo pro­tiv tih istih gra­đa­na. Umje­sto da po­ve­ća na­kna­de maj­ka­ma, on uzi­ma ono što je na­še. Ne­ka ra­de ka­ko tre­ba ili ne­ka pod­no­se ostav­ke. Oni ne­ma­ju osje­ća­ja ka­ko je bi­ti maj­ka i ži­vje­ti u te­škim uslo­vi­ma u ko­ji­ma mi ži­vi­mo. Nji­ho­ve že­ne to ne zna­ju, jer ima­ju pre­vi­še – po­ru­či­la je Ka­rah­me­to­vi­će­va.
Ro­san­da Pe­ko­vić je is­ta­kla da, umje­sto da ih obraduje no­vo­go­dišnjkim po­klo­nima, Vla­da „dje­ci uzi­ma hljeb iz usta”.
– U sva­kom ra­tu naj­vi­še stra­da­ju že­ne i dje­ca, a naj­stra­šni­je je to što se eko­nom­ski rat kod nas vo­di upra­vo pro­tiv že­na i dje­ce. Ne­će­mo do­zvo­li­ti da nam uki­nu ovo pra­vo. Ne­ka uzi­ma­ju ono što su po­kra­li ovi u vla­sti, ko­ji su nas opljkač­ka­li i ni to im ni­je do­sta, već nam uzi­ma­ju i ovo ma­lo što nam je pre­o­sta­lo. Ne­će­mo do­zvo­li­ti da nam uzmu na­dok­na­de jer su bi­le spas za sta­nov­ni­štvo sje­ve­ra Cr­ne Go­re gdje vla­da ve­li­ko si­ro­ma­štvo – ka­za­la je Pe­ko­vi­će­va.
Me­đu oku­plje­ni­ma su bi­li i pred­stav­ni­ci i funk­ci­o­ne­ri opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka, ali i Li­be­ral­ne par­ti­je, ko­ja ne par­ti­ci­pi­ra u lo­kal­nom par­la­men­tu. Ne­ka­da­šnji po­sla­nik Re­šad Si­ja­rić, pred­sjed­nik bje­lo­polj­skog od­bo­ra Bo­šnjač­ke stran­ke (BS), po­ru­čio je da nad­kna­de ne tre­ba uma­nji­va­ti i da po­dr­ža­va­ju pro­test maj­ki.
– Po­dr­ža­va­mo za­htjev da se maj­ka­ma ne uma­nju­je na­kna­da i na­dam se da će po­sla­ni­ci za to ima­ti slu­ha – ka­zao je Si­ja­rić.
Is­pred zgra­de Op­šti­ne Ko­la­šin ju­če su pro­te­sto­va­le i maj­ke iz tog gra­da, ko­je sma­tra­ju da je sram­na no­va od­lu­ka Vla­de da im uma­nje pri­ma­nja.
Da­ri­ja Be­go­vić, maj­ka tro­je dje­ce, ko­ja iza se­be ima 28 go­di­na rad­nog sta­ža, po­ja­sni­la je da je ima­la mo­guć­nost da ode u pen­zi­ju i da je zbog ve­ćeg iz­no­sa od­lu­či­la da iza­be­re na­kna­du.
– Za­kon mi je to omo­gu­ćio, a na­kon po­sled­nje od­lu­ke Vla­de pen­zi­ja mi je sma­nje­na na 264 eura – na­ve­la je ona.
Ona je ova­kav po­tez Vla­de oci­je­ni­la ka­ta­stro­fal­nim i u ime oku­plje­nih ape­lo­va­la na nad­le­žne da iz­na­đu dru­go rje­še­nje za „kr­plje­nje ru­pa u bu­dže­tu”.
– Do­bi­le smo rje­še­nja u ko­ji­ma pi­še da je 70 od­sto od pro­sječ­nog do­hot­ka do­ži­vot­no pri­ma­nje i pri­ma­nja mo­gu sa­mo da se uve­ća­va­ju, sma­nje­nja ne­ma. Go­spo­da iz Vla­de ne­ka na­đu ne­ko dru­go rje­še­nje – po­ru­či­la je ona u ime maj­ki iz Ko­la­ši­na.
Maj­ke su na­ja­vi­le da će, uko­li­ko se Vla­da oglu­ši o nji­ho­ve za­htje­ve, Ustav­nom su­du ulo­ži­ti žal­bu za ocje­nu ustav­no­sti te, ka­ko ka­žu, sram­ne od­lu­ke Vla­de.
Maj­ke su po­nu­di­le funk­cio­ne­ri­ma u Vla­di i par­lamen­tu da se za­mi­je­ne za je­dan mje­sec sa pri­ma­nji­ma, ako mi­sle da je nji­ho­va od­lu­ka is­prav­na.
– Go­spo­da mi­ni­stri, po­sla­ni­ci i oni ko­ji su po­dr­ža­va­ju ovu na­ka­rad­nu od­lu­ku ima­ju pri­ma­nja mi­ni­mum oko 2.000 eura mje­seč­no. Po­ru­ču­je­mo im – haj­de da se je­dan mje­sec za­mi­je­ni­mo – vi pri­mi­te na­še na­dok­na­de, a na­ma daj­te sva va­ša pri­ma­nja, pa da vi­di­te ka­ko je to. Uko­li­ko pre­ži­vi­te od tih pri­ma­nja, mi će­mo se slo­ži­ti da nam se sma­nje na­dok­na­de – na­gla­si­le su one.
Maj­ke iz Ro­ža­ja po­ru­či­le su po­sla­ni­ci­ma da ni pod ko­jim uslo­vi­ma ne iz­gla­sa­ju iz­mje­ne va­že­ćeg za­ko­na. Pred­stav­ni­ca maj­ki Va­svi­ja Ko­šu­ta is­ta­kla je da bi ta­kva od­lu­ka bi­la ne­u­stav­na jer je u nji­ho­vim rje­še­nji­ma na­gla­še­no da su im na­dok­na­de do­ži­vot­ne.
– One ko­ji su se oko­mi­li na si­ro­ti­nju, pi­ta­mo za­što svo­je za­ra­de ne sma­nje 25 od­sto, a na­še osam jer bi­smo mi to mno­go lak­še pod­ni­je­le. In­te­re­si dje­ce u svim dr­ža­va­ma svi­je­ta su na pr­vom mje­stu, a u Cr­noj Go­ri na zad­njem jer im se us­kra­ću­ju dječ­ja pra­va, što je za sva­ku osu­du. Oči­gled­no je da vlast ne smi­je da uda­ri na bo­ga­ta­še, već ho­će da pu­ni bu­džet na ra­čun naj­si­ro­ma­šni­jeg di­je­la sta­nov­ni­štva. Mi smo zbog ova­kvog od­no­sa i ne­bri­ge od­go­vor­nih pre­ma maj­ka­ma ogor­če­ne jer je na­dok­na­da je­di­ni iz­vor pri­ho­da za mno­ge po­ro­di­ce u na­šoj op­šti­ni. Od to­ga mno­ge od nas pla­ća­ju sta­na­ri­nu, obez­bje­đu­ju dje­ci obro­ke, ško­lu­ju ih, pla­ća­ju ra­ču­ne. Na­dok­na­da nam je je­di­ni iz­vor pri­ho­da, pa će­mo uko­li­ko nam sma­nje pri­ma­nja bi­ti do­ve­de­ne u ve­o­ma ne­za­vi­dan po­lo­žaj – re­kla je Ko­šu­ta.
Ona je po­zva­la po­sla­ni­ke da ne gla­sa­ju za sma­nje­nje na­dok­na­de jer bi to bi­lo ne­za­ko­ni­to.
– Uko­li­ko bu­du gla­sa­li za ta­kvo rje­še­nje, po­sla­ni­ci će sno­si­ti od­go­vor­nost za te­šku po­zi­ci­ju u ko­ju će­mo bi­ti do­ve­de­ne. Če­ka­će­mo uto­rak ka­da će se u Skup­šti­ni od­lu­či­va­ti o na­šoj sud­bi­ni, a po­tom će­mo raz­mi­sli­ti o da­ljim ko­ra­ci­ma. U sva­kom slu­ča­ju, ne­će­mo od­u­sta­ti od pro­te­sta i bi­će­mo sprem­ne da do­đe­mo is­pred Vla­de ka­ko bi­smo uka­za­le na po­gub­nost od­lu­ke o sma­nje­nju na­dok­na­da – ka­za­la je Ko­šu­ta.
Ona je upo­zo­ri­la da će, uko­li­ko bu­de iz­gla­sa­no uma­nje­nje na­dok­na­da, do­ći do ma­sov­nog ise­lja­va­nja gra­đa­na sa sje­ve­ra Cr­ne Go­re.
– Bi­će­mo pri­nu­đe­ni da tra­ži­mo azil u ino­stran­stvu, jer je na­ša omla­di­na iona­ko odav­de oti­šla tr­bu­hom za kru­hom u ne­mo­guć­no­sti da do­đu do po­sla i sred­sta­va za ži­vot. Na­dok­na­de su mno­gim po­ro­di­ca­ma da­le na­du za ne­što bo­lji ži­vot i mno­ge maj­ke su ostva­ri­va­njem tog pra­va „pro­gle­da­le”, a sa­da ak­tu­el­na vlast ho­će tu na­du da im ras­pr­ši u ko­ma­di­će. Pi­ta­mo do­kle će vi­še da se lo­me ko­plja pre­ko le­đa osi­ro­ma­še­nih gra­đa­na – re­kla je Ko­šu­ta.
Maj­ka­ma se obra­tio pred­sjed­nik Op­šti­ne Ro­ža­je Ejup Nur­ko­vić ko­ji je is­ta­kao da ima ra­zu­mi­je­va­nja za nji­ho­ve pro­ble­me. On ih je po­zvao da po­ša­lju za­htjev Skup­šti­ni Cr­ne Go­re i da tra­že da im se ne sma­nju­ju na­dok­na­de.
– Lo­kal­na upra­va ima ra­zu­mi­je­va­nja za va­še pro­ble­me, ali od­lu­ke ne do­no­si­mo mi, već Vla­da. Vje­ru­je­mo da Vla­da vo­di ra­ču­na o svim gra­đa­ni­ma i da će ima­ti ra­zu­mi­je­va­nja pre­ma maj­ka­ma i do­ni­je­ti od­lu­ku na obo­stra­no za­do­volj­stvo. Ovo pi­ta­nje će bi­ti te­ma glav­nog od­bo­ra Bo­šnjač­ke stran­ke, a ko­na­čan za­klju­čak će se do­ni­je­ti u Skup­šti­ni – re­kao je Nur­ko­vić.
Pri­su­stvom na pro­test­nom sku­pu, maj­ke su po­dr­ža­li čla­no­vi NVO „Ak­ci­o­na­ri Gor­njeg Ibra” i pred­stav­ni­ci Rad­nič­ke par­ti­je. Haj­ran Mu­rić iz Rad­nič­ke par­ti­je sma­tra ne­ra­zum­nim skup po­dr­ške na­ro­du Si­ri­je, ko­ji je or­ga­ni­zo­van isto­vre­me­no sa pro­test­nim sku­pom maj­ki.
– Sva­ki ne­vi­no od­u­ze­ti ži­vot je ne­sre­ća za ci­je­li svi­jet i tu­žno je sve što se de­ša­va sa si­rij­skim na­ro­dom. Me­đu­tim, na­ma bi mo­ra­le bi­ti naj­pre­če na­še maj­ke, su­pru­ge i se­stre, kao i dje­ca, či­ja pra­va su ugro­že­na. Mo­ra­mo se okre­nu­ti na­šim pro­ble­mi­ma i bri­ga­ma kao i na­šoj bor­bi za pre­ži­vlja­va­nje. Tu­žno je i ža­lo­sno što se sva­ko­dnev­no po­ten­ci­ra pri­ča o va­ška­ma ko­je su po­sle­di­ca si­ro­ma­štva. Na­šim že­na­ma je one­mo­gu­će­no pra­vo na po­šten rad i za­ra­du. Od­u­ze­te su im fa­bri­ke. Do­la­skom na vlast Bo­šnjač­ke stran­ke bez so­ci­ja­le je osta­lo oko 1.000 po­ro­di­ca u na­šoj op­šti­ni. Te po­ro­di­ce da­nas ni­je­su u sta­nju da se pre­hra­ne, a da ne pri­ča­mo o hi­gi­je­ni za ko­ju tre­ba iz­dvo­ji­ti no­vac ko­jeg ne­ma­mo. Zdrav­stvo nam je na ni­skim gra­na­ma. Ima­mo vr­hun­ske lje­ka­re, a u apo­te­ka­ma ne­ma­mo lje­ko­va za šta je od­go­vor­na ova vlast. Že­ne ni­je­su do­šle na skup u ve­ćem bro­ju jer ži­ve u se­li­ma uda­lje­nim ki­lo­me­tri­ma od gra­da, a one iz gra­da ima­ju čla­no­ve po­ro­di­ca za­po­sle­ne u lo­kal­nim i dr­žav­nim or­ga­ni­ma. One su pre­stra­še­ne od gu­bit­ka na­dok­na­da, so­ci­ja­la, od gu­blje­nja po­slo­va čla­no­va po­ro­di­ca, do stra­ha od do­la­ska na vlast na­vod­nih čet­ni­ka iz DF-a te ra­ta. Sve to uti­če na oku­plja­nje že­na u ve­ćem bro­ju – sma­tra Mu­rić, ko­ji je po­zvao maj­ke da u uto­rak kre­nu na pro­test ko­ji će bi­ti or­ga­ni­zo­van u Pod­go­ri­ci, za ko­ji će ima­ti obez­bi­je­đen auto­bu­ski pre­voz iz Ro­ža­ja do Pod­go­ri­ce.EKI­PA „DA­NA“”


Maj­ka­ma osta­ju uma­nje­ne na­kna­de

Mi­ni­star ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Ke­mal Pu­ri­šić na­ja­vio je na skup­štin­skom Od­bo­ru za zdrav­stvo, rad i so­ci­jal­no sta­ra­nje iz­mje­nu za­ko­na o so­ci­jal­nom i dječ­jem osi­gu­ra­nju ko­ji pred­vi­đa da se na­kna­de za maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce uskla­de sa pen­zi­ja­ma i dru­gim so­ci­jal­nim da­va­nji­ma, zbog ne­do­stat­ka nov­ca u bu­dže­tu. Pu­ri­šić is­ti­če da po­sto­ji bo­ja­zan da pred­log iz­mje­na za­ko­na ni­je usta­van, ali da se pra­va maj­ki sa tro­je dje­ce ne­će mi­je­nja­ti.D.B.


Na­pla­ti­te taj­ku­ni­ma, pa će bi­ti za dje­cu

Pot­pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Mo­mo Ko­pri­vi­ca oci­je­nio je da ka­bi­net pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća pla­si­ra ne­i­sti­ne da ne­ma nov­ca za so­ci­jal­ne po­tre­be. On is­ti­če da nov­ca ima, ali je on, za­hva­lju­ju­ći Vla­di, u taj­kun­skoj ka­si, a ne u dr­žav­nom bu­dže­tu.
– Oči­gled­no je Mar­ko­vi­ću pre­či pro­fit Bra­ni­sla­va Mi­ću­no­vi­ća i Sa­ve Gr­bo­vi­ća od si­ro­tinj­ske dje­ce. O to­me go­vo­ri či­nje­ni­ca da je iz­nos ko­ji će, na ime ostva­ri­va­nja ušte­de, bi­ti od­u­zet od dje­ce či­ji su ro­di­te­lji ne­za­po­sle­ni i bez ika­kvog so­ci­jal­nog pri­ma­nja go­to­vo iden­ti­čan su­mi ko­ju je Lu­tri­ja Cr­ne Go­re ne­za­ko­ni­tim i po­gre­šnim ob­ra­ču­nom va­ri­ja­bil­ne kon­ce­si­o­ne na­kna­de iz­bje­gla da upla­ti u dr­žav­ni bu­džet. Ra­di se o 1,662 mi­li­o­na eura – sma­tra Ko­pri­vi­ca.M.S.


Pro­test u po­ne­dje­ljak

Uni­ja slo­bod­nih sin­di­ka­ta Cr­ne Go­re (USSCG) po­zva­la je sve čla­no­ve i gra­đa­ne da se pri­dru­že pro­te­stu u po­ne­dje­ljak i po­ka­žu so­li­dar­nost sa ko­le­ga­ma ko­jih se ti­ču naj­no­vi­je mje­re ko­je je pred­lo­ži­la Vla­da..
Pro­test će, ka­ko je na­ja­vlje­no, po­če­ti u 14 sa­ti.
I or­ga­ni­za­ci­ja že­na De­mo­sa Nik­šić da­nas će u 12 sa­ti odr­ža­ti pro­test­ni čas i na taj na­čin iz­ra­zi­ti ne­za­do­volj­stvo mje­ra­ma Vla­de ko­ji­ pla­ni­ra­ju sma­njenje na­kna­da za maj­ke i ukidanje ­ dječ­jeg do­da­tka.
Glav­ni od­bor Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa Cr­ne Go­re, ko­ji je je­dan od naj­broj­nih gran­skih sin­di­ka­ta u dr­ža­vi, do­nio je od­lu­ku da se ne sla­žu ni sa jed­nom pred­lo­že­nom mje­rom Vla­de, a po­seb­no onom ko­ja se od­no­si na za­mr­za­va­nje mi­nu­log ra­da, jer sma­tra­ju da je to sa­mo uvod u nje­go­vo traj­no uki­da­nje.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"