Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mugošin sin prijavio imovinu od pola miliona * Tuži Miga jer ga je izujedao pas lutalica * Mitropolitu zabranili da uđe u Skupštinu * Radonjić: Lekić privatizuje stranku * Obama vodio tajni rat protiv Putina * Zmije * Hapšenje i sila
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica:
Vlada želi da probije kase opozicionih opština i napuni džepove sumnjivih investitora, tajkuna i režimskih favorita.

Vic Dana :)

Završio puž golać Fakultet za medije i komunikaciju, i prijavio se za posao građevinskog inženjera u jednu firmu.
Došao golać na razgovor za posao i kaže mu poslodavac:
- NISI TI OBUČEN ZA OVAJ POSAO.


Htio Nino Belan da prosi Tinu Ivanović, i ode kod njenog oca, kad tamo još prosaca u čekaonici, a otac radio svoju smjenu u hitnoj pomoći, bio je vozač tamo.
Pozove njega Tina da dođe hitno, da kaže kome daje njenu ruku, a on upali sirenu na kolima, da bi stigao brže, kad ono sirena ne radi.
On na muci, ne zna šta će, pa se prodra iz kola:
-TINU NINU!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo ISTRAŽIVANJE UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE POKAZALO DA 32 ODSTO PREDUZEĆA SMATRA DA SE U TOJ OBLASTI NAMJEŠTAJU POSLOVI
Tenderi podložni korupciji
Ilustracija Tenderi podložni korupciji U Upravi kažu da kod naručilaca poslova na tenderima, odnosno državnih i lokalnih institucija i preduzeća, preovladava mišljenje da je rizik od nastanka korupcije prisutan u svim fazama postupka javnih nabavki
Is­tra­ži­va­nje Upra­ve za jav­ne na­bav­ke po­ka­za­lo je da čak 32 od­sto pred­stav­ni­ka ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća u Cr­noj Go­ri sma­tra da je ko­rup­ci­ja pri­sut­na pri­li­kom spro­vo­đe­nja ten­de­ra, dok sve­ga pet pro­ce­na­ta vje­ru­je da pod­mi­ći­va­nja i na­mje­šta­nja po­slo­va ne­ma. U Uni­ji po­slo­da­va­ca Cr­ne Go­re (UPCG) za „Dan” ka­žu da je ne­spor­na či­nje­ni­ca da pri­vred­nu zbi­lju či­ni 99,9 od­sto pred­u­zet­ni­ka, mi­kro, ma­lih i sred­njih pri­vred­nih dru­šta­va ko­ja do sa­da ni­je­su po­ve­ća­la udio u „ko­la­ču“ jav­nih na­bav­ki ko­ji či­ni 13 od­sto bru­to dru­štve­nog pro­iz­vo­da u dr­ža­vi, od­no­sno pre­ko 400 mi­li­o­na eura.
U Upra­vi za jav­ne na­bav­ke ka­žu da kod na­ru­či­la­ca po­slo­va na ten­de­ri­ma, od­no­sno dr­žav­nih i lo­kal­nih in­sti­tu­ci­ja i pred­u­ze­ća, pre­o­vla­da­va mi­šlje­nje da je ri­zik od na­stan­ka ko­rup­ci­je pri­su­tan, ka­ko u fa­zi pla­ni­ra­nja, ta­ko i u to­ku pri­pre­me i spro­vo­đe­nja po­stup­ka, do­dje­le ugo­vo­ra i ka­sni­je upra­vlja­nja za­klju­če­nim ugo­vo­rom.
– Na pi­ta­nje da li je pri­sut­na ko­rup­ci­ja u jav­nim na­bav­ka­ma, po­nu­đa­či, pred­stav­ni­ci ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća u Cr­noj Go­ri u 49 od­sto slu­ča­je­va ka­za­li su da ne zna­ju, 14 pro­ce­na­ta ni­je že­lje­lo da od­go­vo­ri, 32 od­sto je re­klo da je pri­sut­na, a pet da ni­je – na­vo­de u Upra­vi.
Iz­vje­štaj o re­a­li­za­ci­ji jav­nih na­bav­ki za pro­šlu go­di­nu Upra­vi su do­sta­vi­la 602 oba­ve­zni­ka pri­mje­ne za­ko­na, a 14 ni­je is­po­što­va­lo tu oba­ve­zu.
– Na adre­su Upra­ve za jav­ne na­bav­ke sti­gle su dvi­je pri­ja­ve ko­rup­ci­je. Pr­va, ko­ja se od­no­si na ban­kar­sku ga­ran­ci­ju, za ko­ju li­ce ko­je je pri­ja­vi­lo sma­tra da je fal­si­fi­ko­va­na, i dru­ga, ko­ja se od­no­si na ten­der­sku do­ku­men­ta­ci­ju, gdje li­ce ko­je je pri­ja­vi­lo sma­tra da je do­šlo do zlo­u­po­tre­be na­če­la obez­bje­đi­va­nja kon­ku­ren­ci­je i na­če­lo rav­no­prav­no­sti – ka­žu u Upra­vi.
Prav­ni sa­vjet­nik u UPCG Bra­ni­slav Be­go­vić ka­že da fe­no­men ko­rup­ci­je i da­lje ima „pli­va­ju­ći kurs”. On na­vo­di da opa­ža­nje pred­u­zet­ni­ka o sta­nju ko­rup­ci­je u jav­nim na­bav­ka­ma, po­seb­no po­vo­dom ten­der­skih pro­ce­du­ra, uka­zu­je da po­sto­ji ne­sklad iz­me­đu za­kon­skog i stvar­nog sta­nja u pri­vre­di.
– To što 32 od­sto po­nu­đa­ča sma­tra da po­sto­ji ko­rup­ci­ja u jav­nim na­bav­ka­ma uka­zu­je na či­nje­ni­cu da za­kon­ske od­red­ni­ce sa­me po se­bi ni­je­su i ga­ran­ci­ja da ko­rup­ci­je ne­će bi­ti. Su­prot­no, ne sa­mo la­ič­ka već i struč­na jav­nost ko­rup­ci­ju pre­po­zna­je kao ogra­ni­ča­va­ju­ći fak­tor nor­mal­nom pri­vre­đi­va­nju u Cr­noj Go­ri. Ovo po­seb­no ako za­kon­ski me­ha­ni­zmi za­šti­te u pri­mje­ni do­bi­ja­ju ob­li­ke se­lek­tiv­no­sti, ma­log bro­ja efi­ka­sno iden­ti­fi­ko­va­nih po­stu­pa­ka po­vre­da za­ko­na, te epi­lo­ga po istim ko­ji re­zul­ti­ra­ju pre­kr­šaj­nim ili kri­vič­nim sank­ci­ja­ma. Jed­na pro­du­blje­na ana­li­za na osno­va­ma pred­met­nog iz­vje­šta­ja mo­gu­će da bi po­nu­di­la prav­ce da­ljeg ot­kla­nja­nja sin­dro­ma „jav­ne na­bav­ke – pri­vat­ni po­ro­ci“ – ka­zao je u iz­ja­vi za „Dan” Be­go­vić.
Do­da­je da osta­je di­le­ma da li tre­ba pro­ši­ri­va­ti „klub na­ru­či­la­ca“ ko­ji su iz­u­ze­ti od pri­mje­ne Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma, ne­za­vi­sno od vla­sni­štva, od­no­sno pre­ci­zi­ra­ti da se kla­sič­ni pri­vred­ni su­bjek­ti sa svim ri­zi­ci­ma po­ja­vlju­ju na tr­ži­štu ro­ba, uslu­ga i ra­do­va.
– Tr­ži­šni pri­stup kla­sič­nih pri­vred­nih su­bje­ka­ta, osno­va­nih ra­di sti­ca­nja do­bi­ti, ne­iz­bje­žan je i ne tre­ba da ima „te­ren tr­ži­šta jav­nih na­bav­ki“. Ka­ko bi se ot­klo­ni­la sum­nja u pi­ta­nji­ma is­prav­nog po­stu­pa­nja po­nu­đa­ča, tre­ba­lo bi pro­na­ći do­dat­ne me­ha­ni­zme spre­ča­va­nja zlo­u­po­tre­ba po­nu­đa­ča u po­stup­ci­ma jav­nih na­bav­ki. Čak i do ni­voa in­kri­mi­na­ci­je no­vog kri­vič­nog di­je­la – zlo­u­po­tre­ba u ve­zi sa jav­nim na­bav­ka­ma – po­ru­čio je Be­go­vić.
M.S.


Ko­mi­si­ju da ime­nu­je Skup­šti­na

Be­go­vić ka­že da si­stem za­štit­nih me­ha­ni­za­ma tre­ba una­pre­đi­va­ti s tim što bi kao pr­vi ko­rak ka to­me tre­ba­lo pro­mi­je­ni­ti sa­da­šnje za­kon­sko rje­še­nje po ko­me Dr­žav­nu ko­mi­si­ju za kon­tro­lu po­stu­pa­ka jav­nih na­bav­ki ime­nu­je Vla­da.
– Ubu­du­će to ne­iz­bje­žno mo­ra da bu­de Skup­šti­na ko­ja i do­no­si po­se­ban Za­kon o bu­dže­tu. Fe­no­me­nu ko­rup­ci­je po­seb­nu pa­žnju tre­ba po­sve­ti­ti i ka­da su u pi­ta­nju je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, što do sa­da ni­je bio slu­čaj. Iz pro­stog raz­lo­ga što u je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, ta­ko­đe, dje­lu­je tr­ži­šte jav­nih na­bav­ki, naj­če­šće van op­šteg i stru­kov­nog in­te­re­so­va­nja jav­no­sti – na­vo­di Be­go­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"