Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo NOVE ZLOUPOTREBE DRŽAVNE IMOVINE
Službenim vozilima i na plažu
Službeno vozilo Zavoda za školstvo (foto: Vijesti) Službenim vozilima i na plažu U Baru je juče snimljeno službeno vozilo „škoda oktavija” registarskih oznaka PG-MN-588 u koje su ulazila lica koja nijesu bila u formalnoj odjeći, već bi se prije reklo da su krenula na plažu
Zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nih vo­zi­la u Cr­noj Go­ri po­sta­la je dio sva­ko­dne­vi­ce. To­kom vi­ken­da, pra­zni­ka, od­mo­ra, ali i no­ću slu­žbe­ni auto­mo­bi­li se mo­gu za­te­ći na par­kin­zi­ma is­pred zgra­da, re­sto­ra­na, na pla­ža­ma, ali i u dvo­ri­šti­ma ku­ća. Ta­ko je ju­če por­tal „Vije­sti” ob­ja­vio fo­to­gra­fi­ju iz Ba­ra, gdje je sni­mlje­no slu­žbe­no vo­zi­lo „ško­da ok­ta­vi­ja” re­gi­star­skih ozna­ka PG-MN-588 u ko­je su ula­zi­la li­ca ko­ja ni­je­su bi­la u for­mal­noj odje­ći, već bi se pri­je re­klo da su kre­nu­la na pla­žu.
Či­ta­lac ko­ji je por­ta­lu po­slao fo­to­gra­fi­je tvr­di da su fo­to­gra­fi­je na­pra­vlje­ne dok su u ge­pek vo­zi­la uba­ci­va­ni šla­uf za ku­pa­nje, pe­ški­ri, kao i kuć­ne po­trep­šti­ne. Ka­ko se na­vo­di na saj­tu e-Upra­va, vo­zi­lo „ško­da ok­ta­vi­ja” ko­ri­sti di­rek­tor Za­vo­da za škol­stvo, a di­rek­tor je funk­ci­o­ner Bo­šnjač­ke stran­ke Re­šad Si­ja­rić.
„Dan” je pret­hod­nih da­na za­bi­lje­žio vi­še fo­to­gra­fi­ja ka­ko su slu­žbe­na vo­zi­la bi­la par­ki­ra­na is­pred zgra­da u ko­ji­ma ne­ma ni­jed­na in­sti­tu­ci­ja, i to no­ću. Ta­ko smo u Si­ti kvar­tu u Pod­go­ri­ci na par­kin­gu ta­ko­zva­ne no­ve „pro­fe­sor­ske” zgra­de u ve­čer­njim sa­ti­ma za­te­kli auto­mo­bil mar­ke „audi A6” re­gi­star­skih ozna­ka PG-CG-009, ko­ji, pre­ma po­da­ci­ma Mi­ni­star­stva od­bra­ne ko­ri­sti ka­bi­net mi­ni­stra. Pod­sje­ti­mo, ak­tu­el­ni mi­ni­star od­bra­ne je Pre­drag Bo­ško­vić.
Na istom mje­stu bi­lo je i vo­zi­lo ko­je pri­pa­da Mi­ni­star­stvu ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja i to „ško­da ra­pid”, re­gi­star­skih ozna­ka PG CG 949. Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, u zgra­di is­pred ko­je je bi­la par­ki­ra­na „ško­da” ži­vi Go­ran Ku­še­vi­ja, ge­ne­ral­ni di­rek­tor Di­rek­to­ra­ta za so­ci­jal­no sta­ra­nje i dje­či­ju za­šti­tu.
Ta­ko­đe ju­če u Sred­njo­škol­skoj uli­ci sni­mi­li smo auto­mo­bil mar­ke „audi” re­gi­star­skih ozna­ka PG-MN-525.
Pre­ma po­da­ci­ma ko­ji su ra­ni­je do­sta­vle­ni „Da­nu”, dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je u Cr­noj Go­ri ras­po­la­žu sa 3.721 slu­žbe­nim auto­mo­bi­lom, pri če­mu 755 na re­gi­star­skoj ta­bli­ci ne sa­dr­ži skra­će­ni­cu CG ili MN. Skra­ćen­ce CG i MN na re­gi­star­skim ozna­ka­ma re­zer­vi­sa­ne su is­klju­či­vo za vo­zi­la ko­ja ko­ri­ste dr­žav­ni funk­ci­o­ne­ri i čla­no­vi ad­mi­ni­stra­ci­je. U MUP-u na­vo­de da skra­će­ni­cu CG ili MN u re­gi­star­skoj ozna­ci ima 2.966 vo­zi­la u vla­sni­štvu dr­ža­ve.
Od mar­ta 2013. do 7. ju­la ove go­di­ne pu­tem Vla­di­ne plat­for­me za pri­ja­vlji­va­nje mo­gu­ćih zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nih vo­zi­la pod­ni­je­te su 234 pri­ja­ve. Ove go­di­ne bi­la je sa­mo jed­na pri­ja­va i to zbog vo­zi­la Upra­va za spre­ča­va­nje pra­nja nov­ca i fi­nan­si­ra­nje te­ro­ri­zma, za ko­je je kao i za pret­hod­ne slu­ča­je­ve utvr­đe­no da je ko­ri­šte­no u slu­žbe­ne svr­he, od­no­sno da ni­je bi­lo zlo­u­po­tre­be.
M.S.


Po­seb­na skra­će­ni­ca

Čla­nom 34 Pra­vil­ni­ka o re­gi­stra­ci­ji mo­tor­nih vo­zi­la pro­pi­sa­no je da lič­na ozna­ka po iz­bo­ru vla­sni­ka vo­zi­la na re­gi­star­skoj ta­bli­ci ne mo­že sa­dr­ža­ti skra­će­ni­cu CG ili MN, ko­ja se od­re­đu­je za vo­zi­la u svo­ji­ni Cr­ne Go­re. Za­ko­nom o bez­bjed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma pro­pi­sa­no je da kon­tro­lu i re­gu­li­sa­nje sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma, vr­ši po­li­ci­ja. Ta­ko­đe, Ured­bom o uslo­vi­ma i na­či­nu ko­ri­šće­nja pre­vo­znih sred­sta­va u svo­ji­ni Cr­ne Go­re pro­pi­sa­no je da pre­vo­zna sred­stva u svo­ji­ni Cr­ne Go­re slu­že za oba­vlja­nje po­tre­ba dr­žav­nih or­ga­na i jav­nih slu­žbi či­ji je osni­vač Cr­na Go­ra.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"