Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo DEMOKRATE UKAZALE NA MAHINACIJE VLASTI S NOVIM NACRTOM ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
Spasavaju stari DPS kadar, mladi neće moći do posla
Pres Demokrata Spasavaju stari DPS kadar, mladi neće moći do posla
No­vi Na­crt za­ko­na o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi omo­gu­ća­va da ka­dro­vi ak­tu­el­ne vla­sti u Cr­noj Go­ri osta­nu na ru­ko­vo­de­ćim po­zi­ci­ja­ma u op­šti­na­ma, dok sa dru­ge stra­ne kva­li­tet­ni mla­di i vi­so­ko­o­bra­zo­va­ni lju­di ne­će ima­ti mo­guć­nost da se za­po­sle, oci­je­nje­no je iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.
No­vim za­kon­skim rje­še­nji­ma je pred­vi­đe­no da se za ru­ko­vo­de­će po­zi­ci­je sa­da tra­ži osam go­di­na rad­nog is­ku­stva, dok je sta­rim za­ko­nom ta gra­ni­ca bi­la po­sta­vlje­na na pet.
De­mo­kra­te na­vo­de da „pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, na na­čin na ko­ji to pla­ni­ra da spro­ve­de Vla­da Cr­ne Go­re, vi­še li­či na DPS-iza­ci­ju”.
Od­bor­nik u Skup­šti­ni Op­šti­ne (SO) Plje­vlja Ni­ko­la Rov­ča­nin ka­zao je da De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta (DPS) sve ra­di da kva­li­te­tan ka­dar i da­lje dr­ži na bi­rou ra­da.
– Gdje će vi­še od 11.000 vi­so­ko­o­bra­zo­va­nih lju­di sa bi­roa ra­da ste­ći is­ku­stvo za rad u dr­žav­nim i lo­kal­nim upra­va­ma? Gdje, ako struč­no ospo­so­blja­va­nje ne ula­zi u rad­ne knji­ži­ce? Gdje, ako su fa­bri­ke za­tvo­re­ne i či­ta­ve pri­vred­ne gra­ne uni­šte­ne do te­me­lja? Ti se lju­di ni­je­su ško­lo­va­li da sje­de na bi­rou ra­da, već da svo­je zna­nje upo­tri­je­be i bu­du ko­ri­sni čla­no­vi ovog dru­štva – iz­ja­vio je ju­če na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re Rov­ča­nin.
Do­dao je da se no­vim za­kon­skim rje­še­njem sa­da tra­ži da osam go­di­na ra­da pro­đe ka­ko bi je­dan ma­gi­star ili dok­tor na­u­ka ili stu­dent ge­ne­ra­ci­je po­stao na­čel­nik slu­žbe.
– Zbog če­ga se lje­stvi­ce po­di­žu to­li­ko vi­so­ko, ako ne zbog za­šti­te par­tij­skih ka­dro­va, ko­ji ne­ma­ju ni­ka­kvu šan­su u kon­ku­ren­ci­ji sa ča­snim i po­šte­nim vi­so­ko­škol­ci­ma, ko­ji ni­su ima­li ro­đač­ke i par­tij­ske ve­ze da sti­ču rad­no is­ku­stvo sje­de­ći po kan­ce­la­ri­ja lo­kal­nih i dr­žav­nih or­ga­na? Ne sa­mo da im dr­ža­va ni­je obez­bi­je­di­la po­sao, već im sva­ke go­di­ne uvo­di ne­do­sti­žne uslo­ve – is­ta­kao je Rov­ča­nin.
Do­dao je da je sa­mo u sje­ver­nom re­gi­o­nu ne­za­po­sle­no vi­še od 20.000 lju­di, i da se u ta­kvoj dr­ža­vi ne mo­gu uvo­di­ti ne­do­sti­žni uslo­vi za mla­de vi­so­ko­škol­ce, jer su oni šan­sa da sa naj­od­go­vor­ni­jih funk­ci­ja po­kre­nu ovu ze­mlju.
Nje­gov ko­le­ga, od­bor­nik SO Plje­vlja, Bo­jan Kr­va­vac ka­zao je da na­crt no­vog za­ko­na, od­no­sno po­je­di­ne nje­go­ve pred­lo­že­ne od­red­be, uka­zu­ju da DPS u su­šti­ni „or­ga­ni­zu­je tr­ku u ko­joj sa­mo oni mo­gu uče­stvo­va­ti”.
– Ako zna­mo da ve­ći­na mla­dih lju­di ko­ji pri­pa­da­ju opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma, upra­vo zbog te pri­pad­no­sti, ni­ka­da ni­je­su ni mo­gli do­ći do rad­nih mje­sta, DPS vr­lo per­fid­no na je­dan iz­u­zet­no uvi­jen na­čin po­ku­ša­va da za­dr­ži na ru­ko­vo­de­ćim funk­ci­ja­ma svo­je par­tij­ske voj­ni­ke da bi i sju­tra ka­da iz­gu­be vlast u po­je­di­nim op­šti­na­ma, isti ti de­ce­nij­ski či­nov­ni­ci oba­vlja­li naj­od­go­vor­ni­je funk­ci­je – iz­ja­vio je Kr­va­vac.
Do­dao je da uko­li­ko se na­crt za­ko­na usvo­ji, lo­kal­ne upra­ve, po­go­to­vo one na sje­ve­ru, pre­tvo­ri­će se u mje­sne upra­ve, ko­je će bi­ti za­du­že­ne za pu­ko spro­vo­đe­nje Vla­di­nih aka­ta, bez trun­ke ne­za­vi­sno­sti.
– Čak i za naj­ni­ži ka­dar u no­men­ku­la­tu­ri rad­nih mje­sta u lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma, za mje­sto obič­nog re­fe­ren­ta, po­treb­no je rad­no is­ku­stvo u tra­ja­nju od go­di­nu, iako zna­mo da se kroz Vla­din pro­je­kat struč­nog o­spo­so­blja­va­nja ne mo­že ostva­ri­ti rad­ni staž vi­so­ko­škol­ca, već sa­mo po­la­ga­nje struč­nog is­pi­ta – re­kao je Kr­va­vac. Vl. O.


Per­fid­no ču­va­ju fo­te­lje

Kr­va­vac je do­dao je da sa­da sa si­gur­no­šću mo­gu da tvr­de da ima­ju ne­po­bit­ne do­ka­ze da su i u DPS-u svje­sni svog sko­rog od­la­ska sa vla­sti.
– Pa ova­ko per­fid­no po­ku­ša­va­ju za­dr­ža­ti svo­je ka­dro­ve u fo­te­lja­ma. Svo­je pro­fe­si­o­nal­ne kli­ma­če gla­vom, ko­ji de­ce­ni­ja­ma pa­ra­zi­ti­ra­ju na ra­čun gra­đa­na po­ku­ša­va­jući umje­sti­ti još ko­ji man­dat. Po­ru­ču­je­mo im ovom pri­li­kom da će na pro­lje­će bi­ti bru­tal­no po­ra­že­ni, ka­ko u Plje­vlji­ma, gdje De­mo­kra­te uži­va­ju do sa­da ne­za­pam­će­nu po­dr­šku, ta­ko i u ostat­ku Cr­ne Go­re – is­ta­kao je Kr­va­vac.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"