Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo NVO CGO NEZADOVOLJNA POLOŽAJEM OMLADINE
Mladi marginalizovani
Knežević Mladi marginalizovani
Mla­di u cr­no­gor­skom dru­štvu su mar­gi­na­li­zo­va­ni, sa ogra­ni­če­nim mo­guć­no­sti­ma za kva­li­tet­no obra­zo­va­nje, za­po­šlja­va­nje i pro­fe­si­o­nal­no na­pre­do­va­nje, a sa­mim tim i iz­grad­nju uslo­va za sa­mo­sta­lan i do­sto­jan­stven ži­vot u Cr­noj Go­ri, pa sto­ga i ne ču­di da je sve vi­še onih ko­ji že­le da je na­pu­ste. To je po­vo­dom Me­đu­na­rod­nog da­na mla­dih, 12. av­gu­sta, oci­je­nio ko­or­di­na­tor Omla­din­ske gru­pe Cen­ta­ra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO) Mi­loš Kne­že­vić, ko­ji pod­sje­ća da po po­pi­su sta­nov­ni­štva iz 2011, mla­di od 15 do 29 go­di­na či­ne 21,4 od­sto ukup­nog sta­nov­ni­štva u Cr­noj Go­ri i ti­me pred­sta­vlja­ju jed­nu od naj­ve­ćih, ali i ne­vi­dlji­vih, dru­štve­nih sku­pi­na.
– U po­sto­je­ćem eko­nom­ski ne­po­volj­nom i vri­jed­no­sno uru­še­nom dru­štve­nom kon­tek­stu u ko­jem se ob­li­ku­ju, mla­di po­sta­ju sve apa­tič­ni­ji i ne­za­in­te­re­so­va­ni da pro­mi­je­ne si­tu­a­ci­ju u ko­joj ži­ve. Na to je uka­za­lo i is­tra­ži­va­nje Mla­di u Cr­noj Go­ri, dru­štve­ni de­kor ili dru­štve­ni ka­pi­tal? To is­tra­ži­va­nje je pr­vo ta­kve vr­ste u Cr­noj Go­ri, ko­je je CGO spro­veo u je­sen pro­šle go­di­ne. Pre­ma na­la­zi­ma is­tra­ži­va­nja, uče­stvo­va­nje u gra­đan­skim ini­ci­ja­ti­va­ma i po­li­tič­ki ak­ti­vi­zam na dnu su lje­stvi­ce va­žnih stva­ri kod mla­dih. Du­go­roč­no gle­da­no, ako se ova­kav trend na­sta­vi ne mo­že­mo oče­ki­va­ti da mla­di bu­du ini­ci­ja­to­ri po­zi­tiv­nih pro­mje­na u cr­no­gor­skom dru­štvu, ni­ti da se iz­bo­re za svoj bo­lji po­lo­žaj – is­ta­kao je Kne­že­vić.
On na­vo­di da je is­tra­ži­va­nje po­ka­za­lo i da mla­di ima­ju pre­te­žno pe­si­mi­sti­čan stav u po­gle­du vla­sti­tog uti­ca­ja na dje­lo­va­nje in­sti­tu­ci­ja na lo­kal­nom, ali i na­ci­o­nal­nom ni­vou.
– Ta­ko sve­ga 35 od­sto mla­dih sma­tra da nji­hov glas ima uti­ca­ja na na­ci­o­nal­nom ni­vou, dok je stav o mo­ći sop­stve­nog gla­sa na lo­ka­lu ne­što po­zi­tiv­ni­ji (44%). Ne­po­vje­re­nje u po­li­tič­ke par­ti­je ge­ne­ral­no je na iz­u­zet­no vi­so­kom ni­vou – 64% is­pi­ta­ni­ka se iz­ja­sni­lo ka­ko sa­svim ma­lo, od­no­sno uop­šte, ne vje­ru­je po­li­tič­kim par­ti­ja­ma u Cr­noj Go­ri. Ovo u zna­čaj­nom mo­že bi­ti re­zul­tat či­nje­ni­ce da pred­stav­ni­ci po­li­tič­kih par­ti­ja ko­ji če­sto, na­ro­či­to u pred­iz­bor­nim obra­ća­nji­ma, pod­sje­ća­ju dru­štvo da „svi­jet osta­je na mla­di­ma”, za­pra­vo ri­jet­ko uklju­ču­ju mla­de u pro­ce­se kre­i­ra­nja i ob­li­ko­va­nja par­tij­ske po­li­ti­ke ili od­lu­ka. Ta­ko­đe, mla­di osta­ju i van fo­ku­sa ključ­nih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta ko­ji ne po­ka­zu­ju si­stem­ski od­nos, pra­ćen kon­kret­nim rje­še­nji­ma, uz pre­ci­zne i ostvar­lji­ve ci­lje­ve za po­bolj­ša­nje sta­tu­sa mla­dih u cr­no­gor­skom dru­štvu – na­gla­ša­va Kne­že­vić.
Do­da­je da mla­di u Cr­noj Go­ri ni­je­su ima­gi­nar­na bu­duć­nost dru­štva, već i sa­da­šnjost i nji­ho­vo dje­lo­va­nje u sa­da­šnjem tre­nut­ku je od kru­ci­jal­ne va­žno­sti ka­ko za njih sa­me, ta­ko i za bu­du­će ge­ne­ra­ci­je.M.S.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"