Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-09-12 BIROI RADA BRIŠU SA EVIDENCIJE NEZAPOSLENE KOJI ODBIJU POSAO KOJI IM PONUDE
Pod stare dane moraju u konobare
Biroa rada Podgorica (arhiva) Pod stare dane moraju u konobare Rekli su da će me skinuti sa biroa ako ne prihvatim posao konobara – saopštio je naš sagovornik koji ima 50 godina Praksa je pokazala da se građanima sa biroa rada nude poslovi koji nijesu primjereni njihovoj stručnoj spremi, zdravstvenom stanju ili mjestu prebivališta, te da ih upozoravaju da će ako ne prihvate biti izbrisani sa evidencije nezaposlenih
Za­vod za za­po­šlja­va­nje Cr­ne Go­re (ZZZCG) sma­nju­je broj ne­za­po­sle­nih li­ca ta­ko što sa evi­den­ci­je bri­še sve one ko­ji od­bi­ju po­nu­đe­ni po­sao, pa čak i on­da ka­da im se po­nu­di rad­no mje­sto ko­je ni­je u skla­du sa nji­ho­vom struč­nom spre­mom ili je van nji­ho­vog mje­sta pre­bi­va­li­šta. Gra­đa­ni ko­ji su kon­tak­ti­ra­li „Dan” tvr­de da se neo­sno­va­no ski­da­ju sa evi­den­ci­je ne­za­po­sle­nih.
Jedan od sa­go­vor­nika „Da­na” ima 50 go­di­na i sa bi­roa su mu ponudili posao ko­no­bara. S ob­zi­rom na to da je bez po­sla, ovaj pe­de­se­to­go­di­šnjak je pri­stao i kre­nuo je na obu­ku za ko­no­ba­ra iako to rad­no mje­sto ni­je od­go­va­ra­ju­će nje­go­vom zdrav­stve­nom sta­nju.
– Pri­hva­tio sam po­sao i pla­tu od 190 eura. Imam po­vre­du no­ge, zbog če­ga hra­mljem, ali se na­dam da mi to ne­će pred­sta­vlja­ti pro­blem pri ra­du. Re­kli su da će me ski­nu­ti sa bi­roa ako ne pri­hva­tim po­sao – sa­op­štio je naš sa­go­vor­nik.
Drugom našem sagovorniku, Bje­lo­polj­cu su iz ta­mo­šnjeg bi­roa ra­da po­nu­di­li da ra­di kao po­moć­ni rad­nik u ku­hi­nji. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, upo­zo­ren je – ili će pri­hva­ti­ti po­sao ili će bi­ti iz­bri­san sa evi­den­ci­je ne­za­po­sle­nih.
– Ne bi bi­lo ni­šta spor­no da su mi po­nu­di­li po­sao u stru­ci. Imam vi­so­ko obra­zo­va­nje, a pred­lo­ži­li su mi da ra­dim kao po­moć­ni rad­nik u ku­hi­nji – ka­zao je on.
Neo­bič­ne po­zi­ve sa bi­roa ra­da ovih da­na do­bi­ja­ju i že­ne ko­je su ostva­ri­le pra­vo na na­kna­du po osno­vu in­va­lid­no­sti ste­če­ne u fir­ma­ma ko­je su oti­šle pod ste­čaj. Še­zde­se­to­go­di­šnja su­gra­đan­ka na­vo­di za „Dan” ka­ko ima rje­še­nje Za­vo­da da pri­ma na­kna­du od 77 eura mje­seč­no ­dok ne na­đe po­sao ade­kva­tan nje­noj struč­noj spre­mi i ste­pe­nu in­va­li­di­te­ta. Me­đu­tim, ne­dav­no je do­bi­la po­ziv sa bi­roa ra­da.
– Po­zva­li su me i upu­ti­li da se ja­vim na raz­go­vor za po­sao. Sad ho­će da za­po­sle me­ne od 60 go­di­na i ša­lju me na kur­se­ve i obu­ke. Iz­gle­da da su oče­ki­va­li da ne­ću pri­sta­ti ka­ko bi me ski­nu­li sa evi­den­ci­je i on­da ka­za­li: „Opa­la nam je ne­za­po­sle­nost” – do­da­je ona.
Dva­de­set­pe­to­go­di­šnji mla­dić iz Plje­va­lja ka­že da se s pro­lje­ća ja­vio bi­rou ra­da i re­kao da je za­in­te­re­so­van za obu­ku za ko­no­ba­re i se­zon­ski po­sao na Pri­mor­ju. Me­đu­tim, po nje­go­vim ri­je­či­ma, iz bi­roa ra­da ni­je do­bio ni­je­dan po­ziv ni­ti su išta uči­ni­li ka­ko bi po­sre­do­va­li u nje­go­vom za­po­šlja­va­nju i ospo­so­blja­va­nju za po­sao.
– Na­mje­ra­vao sam da pre­ko bi­roa odem na obu­ku ko­ju pri­je se­zo­ne or­ga­ni­zu­ju na Pri­mor­ju za ugo­sti­telj­ske rad­ni­ke. Iako sam to re­kao mom sa­vjet­ni­ku za za­po­šlja­va­nje, iz bi­roa me ni­je­su zva­li – tvr­di on.
Prav­ni­ci iz Pod­go­ri­ce, ko­ja se sa­ma ja­vi­la na oglas za prav­ni­ka ob­ja­vljen na saj­tu ZZZ za po­tre­be jed­nog ugo­sti­telj­skog objek­ta, re­če­no je da mo­že da poč­ne da ra­di, ali da su im po­treb­ne sa­mo so­ba­ri­ce.
– Ka­da sam pi­ta­la za­što su ob­ja­vi­li oglas za prav­ni­ka, re­kli su da im prav­ni­ka ne manj­ka, ali su im to­kom se­zo­ne po­treb­ne so­ba­ri­ce. Ni­je­sam pri­hva­ti­la po­sao – ka­že ona.
Iz Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje (ZZZ) „Da­nu” su po­ja­sni­li da evi­den­ci­ju ne­za­po­sle­nih li­ca pre­sta­ju da vo­de u skla­du sa Za­ko­nom o za­po­šlja­va­nju i ostva­ri­va­nju pra­va iz osi­gu­ra­nja od ne­za­po­sle­no­sti. Ka­ko do­da­ju, pri­ja­va u evi­den­ci­ju ne­za­po­sle­nih ni­je oba­ve­za, već pra­vo ko­je ne­za­po­sle­no li­ce, uko­li­ko že­li, mo­že da ostva­ri i pod­ra­zu­mi­je­va ak­tiv­nu ulo­gu po­je­din­ca za pri­pre­mu i za­po­šlja­va­nje.
– Ovim za­ko­nom utvr­đe­na su ka­ko, pra­va, ta­ko i oba­ve­ze za ne­za­po­sle­na li­ca ko­ja su pri­ja­vlje­na u evi­den­ci­ju Za­vo­da. U si­tu­a­ci­ja­ma u ko­ji­ma ne­za­po­sle­na li­ca ne iz­vr­ša­va­ju oba­ve­ze utvr­đe­ne Za­ko­nom o za­po­šlja­va­nju i/ili in­di­vi­du­al­nim pla­nom za­po­šlja­va­nja Za­vod pre­sta­je da vo­di evi­den­ci­ju ovih li­ca – ka­za­li su iz Za­vo­da, na či­jem je če­lu Su­ljo Mu­sta­fić.
Pre­ci­zi­ra­ju da je pri­mar­na ak­tiv­nost Za­vo­da po­sre­do­va­nje u za­po­šlja­va­nju iz­me­đu ne­za­po­sle­nih pri­ja­vlje­nih u evi­den­ci­ju Za­vo­da i po­slo­da­va­ca ko­ji su is­ka­za­li po­tre­bu za kon­kret­nom rad­nom sna­gom.
– Za­vod ne nu­di po­sao ne­za­po­sle­nom li­cu, već ga in­for­mi­še i/ili po­ve­zu­je sa po­slo­dav­cem ko­ji nu­di po­sao. U tu svr­hu Za­vod sa ne­za­po­sle­nim li­ci­ma za­klju­ču­je in­di­vi­du­al­ne pla­no­ve za­po­šlja­va­nja ko­jim se ja­sno de­fi­ni­še na ko­jim po­slo­vi­ma i pod ko­jim uslo­vi­ma su ne­za­po­sle­na li­ca sprem­na da ra­de. Po­slo­ve po­sre­do­va­nja u za­po­šlja­va­nju ne­za­po­sle­nih Za­vod oba­vlja u skla­du sa in­di­vi­du­al­nim pla­no­vi­ma za­po­šlja­va­nja sva­kog po­na­o­sob ne­za­po­sle­nog li­ca – ka­za­li su iz te in­sti­tu­ci­je.
Do­da­ju ka­ko je či­nje­ni­ca da su po­tre­be po­slo­da­va­ca za za­po­šlja­va­njem rad­ni­ka u ne­kim re­gi­ja­ma, po­seb­no u vri­je­me se­zo­ne, iz­ra­že­ni­je, do­da­ju­ći da je oba­ve­za Za­vo­da da po­sre­du­je u za­po­šlja­va­nju i van mje­sta pre­bi­va­li­šta za ona ne­za­po­sle­na li­ca ko­ja su in­di­vi­du­al­nim pla­nom za­po­šlja­va­nja is­ka­za­la sprem­nost za ra­dom i van mje­sta pre­bi­va­li­šta.
– Shod­no Za­ko­nu o za­po­šlja­va­nju, po­slo­da­vac je du­žan da Za­vo­du pri­ja­vi slo­bod­na rad­na mje­sta, a Za­vod da ih ogla­si. Po­slo­dav­ci u pri­ja­vi, po­red uslo­va za za­sni­va­nje rad­nog od­no­sa, na­vo­de uslo­ve ra­da i osta­le uslo­ve kao što su vi­si­na za­ra­de, obez­bje­đe­nje smje­šta­ja, is­hra­ne, pre­vo­za i slič­no – do­da­ju iz ZZZ. A.O.


Pa­la ne­za­po­sle­nost

Za­vod za za­po­šlja­va­nje ove sed­mi­ce bi­lje­ži pad ne­za­po­sle­no­sti. Na nji­ho­voj evi­den­ci­ji tre­nut­no se na­la­zi 48.931 ne­za­po­sle­ni, ne­znat­no ma­nje ne­go pret­hod­ne. Sto­pa ne­za­po­sle­no­sti je, pre­ma iz­vje­šta­ju ZZZ, pa­la sa 21,1 od­sto na 21,09 od­sto.


Bri­šu ako se od­bi­je „od­go­va­ra­ju­će za­po­sle­nje”

Iz Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje su na­ve­li da pre­sta­ju da vo­de evi­den­ci­ju li­ca ko­ja tra­že za­po­sle­nje u svim si­tu­a­ci­ja­ma utvr­đe­nim čla­nom 64 Za­ko­na o za­po­šlja­va­nju i ostva­ri­va­nju pra­va iz osi­gu­ra­nja od ne­za­po­sle­no­sti.
Pre­ma tom čla­nu, evi­den­ci­ja o ne­za­po­sle­nom li­cu pre­sta­je da se vo­di ako za­klju­či ugo­vor o ra­du, od­ja­vi se iz evi­den­ci­je, od­bi­je uklju­či­va­nje ili ne iz­vr­ša­va oba­ve­ze utvr­đe­ne ugo­vo­rom o uklju­či­va­nju u pro­gram ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­po­šlja­va­nja, po­sta­ne vla­snik ili ve­ćin­ski su­vla­snik pri­vred­nog dru­štva, po­sta­ne pred­u­zet­nik.
Ne­za­po­sle­no li­ce će se uklo­ni­ti sa evi­den­ci­je ako od­bi­je od­go­va­ra­ju­će za­po­sle­nje, ni­je da­lo tač­ne po­dat­ke o is­pu­nja­va­nju uslo­va za sti­ca­nje sta­tu­sa ne­za­po­sle­nog, na­vr­ši 65 go­di­na ži­vo­ta i 15 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja, ostva­ri pra­vo na pen­zi­ju, po­sta­ne pot­pu­no ne­spo­so­ban za rad, ode na iz­dr­ža­va­nje ka­zne za­tvo­ra u tra­ja­nju du­žem od šest mje­se­ci, ak­tiv­no ne tra­ži za­po­sle­nje i ni­je na ras­po­la­ga­nju za za­po­sle­nje. Sa evi­den­ci­je će iz­bri­sa­ti i ako ra­di su­prot­no pro­pi­si­ma o ra­du, po­sta­ne osi­gu­ra­nik – po­ljo­pri­vred­nik, od­no­sno sve­šte­nik, vjer­ski slu­žbe­nik, mo­nah i mo­na­hi­nja ili se ne pri­ja­vi u evi­den­ci­ju pod­ruč­noj je­di­ni­ci Za­vo­da u pro­pi­sa­nom ro­ku, a to ne oprav­da u ro­ku od 30 da­na.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"