Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-10-10 FIRMA RADOSAVA LJEŠKOVIĆA ODLIČNO POSLOVALA NAKON PROTESTA 2015. GODINE
Komandant SAJ-a zaradio 219 hiljada
Lješković Komandant SAJ-a zaradio 219 hiljada Kompanija „Krupac Mont”, u kojoj 50 odsto vlasništva ima suspendovani komandant SAJ-a Radosav Lješković, u prošloj godini ostvarila je neraspoređenu dobit od 219.731 euro. Ta Lješkovićeva firma godinama unazad bilježila je samo gubitke u poslovanju, što je promijenjeno nakon protesta u oktobru 2015. godine
Kom­pa­ni­ja su­spen­do­va­nog ko­man­dan­ta Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce (SAJ) Ra­do­sa­va Lje­ško­vi­ća ostva­ri­la je u pro­šloj go­di­ni ne­ras­po­re­đe­nu do­bit od 219.731 euro. Ra­di se o nik­šić­koj fir­mi „Kru­pac Mont”, u ko­joj Lje­ško­vić ima 50 od­sto vla­sni­štva. To se mo­že vi­dje­ti u fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju te kom­pa­ni­je za pro­šlu go­di­nu, do­sta­vlje­nom Po­re­skoj upra­vi, a u ko­ji je uvid ima­la Mre­ža za is­tra­ži­va­nje or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je Lu­pa.
In­te­re­sant­no je da je Lje­ško­vi­će­va fir­ma go­di­na­ma una­zad bi­lje­ži­la sa­mo gu­bit­ke u po­slo­va­nju, što je pro­mi­je­nje­no na­kon gra­đan­skih pro­te­sta odr­ža­nih 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne.
Lje­ško­vić je osu­đen na pet mje­se­ci za­tvo­ra jer je pri­kri­vao pri­pad­ni­ke nje­go­ve elit­ne po­li­cij­ske je­di­ni­ce, ko­ji su bru­tal­no tu­kli gra­đa­ne na­kon raz­bi­ja­nja pro­te­sta De­mo­krat­skog fron­ta (DF). Lje­ško­vić se sko­ro 20 da­na na­la­zi na iz­dr­ža­va­nju za­tvor­ske ka­zne u Za­vo­du za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja (ZIKS) u Spu­žu.
U fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju nje­go­ve kom­pa­ni­je za 2014. go­di­nu pi­še da ne­ma ne­ras­po­re­đe­ne do­bi­ti i da su te go­di­ne ostva­ri­li gu­bi­tak od 87.248 eura. Go­di­nu ra­ni­je gu­bi­tak je bio ne­što ma­nji – 74.506 eura. I u go­di­ni pro­te­sta 2015. si­tu­a­ci­ja sa po­slo­va­njem ni­je se mi­je­nja­la na­bo­lje, gu­bi­tak se uve­ća­vao i do­sti­gao 122.071 euro.
Tek 2016. godine, dok je uve­li­ko tra­ja­la is­tra­ga pro­tiv Lje­ško­vi­ća i sa­jo­va­ca ko­ji su pre­bi­ja­li gra­đa­ne, po­slo­va­nje fir­me „Kru­pac Mont” dra­stič­no se pro­mi­je­ni­lo na­bo­lje. Te go­di­ne ostva­re­na je po pr­vi put „ne­ras­po­re­đe­na do­bit“ od 219.731 euro, dok je upi­san i gu­bi­tak od 127.077 eura. Mo­že se za­klju­či­ti da je uve­ća­nje po­slov­nog gu­bit­ka u pro­šloj go­di­ni znat­no ma­nje ne­go u go­di­na­ma ko­je su pret­ho­di­le.
In­te­re­sant­no je da je u pro­šloj go­di­ni kom­pa­ni­ja „Kru­pac Mont” uve­ća­la i ukup­nu ak­ti­vu i ka­pi­tal. Ukup­na ak­ti­va uve­ća­na je za 174.226 eura u od­no­su na 2015. go­di­nu, dok je ka­pi­tal iz mi­nu­sa na­ra­stao, za isti vre­men­ski pe­ri­od, na iz­nos od 196.854 eura.
Ne­ka­da dr­žav­no pred­u­ze­će „Ono­gošt“ u ste­ča­ju 2010. go­di­ne pro­da­lo je ne­po­kret­nu imo­vi­nu, tu­ri­stič­ki kom­pleks (ze­mlju i re­sto­ran) na oba­li nik­šić­kog je­ze­ra Kru­pac fir­mi „Kru­pac Mont“ za 329.600 eura. U vri­je­me pro­da­je imo­vi­ne ne­to knji­go­vod­stve­na vri­jed­nost ze­mlje i re­sto­ra­na pro­ci­je­nje­na je na 463.220 eura. To zna­či da je Lje­ško­vi­će­va kom­pa­ni­ja te ne­kret­ni­ne ku­pi­la 30 od­sto jef­ti­ni­je.
Pre­ma po­da­ci­ma Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS), „Kru­pac Mont“ je u av­gu­stu 2008. go­di­ne osno­vao Lje­ško­vi­ćev po­slov­ni part­ner Ra­do­van Mar­ko­vić. Su­spen­do­va­ni ko­man­dant SAJ-a je u av­gu­stu 2011. go­di­ne po­stao vla­snik 50 od­sto di­je­la te fir­me.
To­kom kri­vič­nog po­stup­ka pro­tiv Lje­ško­vi­ća, tu­ži­la­štvo je utvr­di­lo da je sa­či­nio za­jed­nič­ki iz­vje­štaj o upo­tre­bi sred­sta­va pri­nu­de sa još 54 pri­pad­ni­ka SAJ-a, na­kon pro­te­sta DF-a, i ti­me svje­sno pre­kr­šio pro­pi­se i od jav­no­sti sa­krio ime­na spe­ci­ja­la­ca ko­ji su mu­či­li, tu­kli i zlo­sta­vlja­li gra­đa­ne na­kon raz­bi­ja­nja pro­te­sta. Utvr­đe­no je da su sa­jov­ci na tri­ma raz­li­či­tim lo­ka­ci­ja­ma tu­kli Mi­lo­ra­da Mi­ja Mar­ti­no­vi­ća, Bra­ni­mi­ra Vuk­če­vi­ća, An­dri­ju Ra­či­ća, Mom­či­la Ba­ra­ni­na, Mar­ka Ra­ko­če­vi­ća i Dar­ka Šće­pa­no­vi­ća.Vl. OTA­ŠE­VIĆ


Ne ma­ri za za­kon

Pre­ma po­da­ci­ma Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS), od 2011. go­di­ne ne­ma pro­mje­ne u vla­snič­koj struk­tu­ri fir­me „Kru­pac Mont”. Ra­do­sav Lje­ško­vić i Ra­do­van Mar­ko­vić di­je­le vla­sni­štvo nad tom kom­pa­ni­jom. „Dan“ je kra­jem av­gu­sta ove go­di­ne pi­sao da Lje­ško­vić kr­ši Za­kon o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, jer ni­je pre­nio pra­vo vla­sni­štva i upra­vlja­nja na ne­ku dru­gu oso­bu, ko­ja ni­je jav­ni funk­ci­o­ner kao on.
Pre­ma Za­ko­nu o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, li­ce ko­je je vla­snik, od­no­sno osni­vač pri­vred­nog dru­štva, usta­no­ve ili dru­gog prav­nog li­ca, du­žno je da u ro­ku od 30 da­na od da­na iz­bo­ra, po­sta­vlja­nja ili ime­no­va­nja na jav­nu funk­ci­ju pre­ne­se svo­ja upra­vljač­ka pra­va u tim su­bjek­ti­ma na dru­go prav­no ili fi­zič­ko li­ce. Za ta­kav pre­kr­šaj pred­vi­đe­na je ka­zna od 500 do 2.000 eura.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"