Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-10-11 OSNOVNI SUD PONIŠTIO SPORAZUM AGENCIJE ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST I MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
ANB-u godinama nezakonito odavali podatke građana
Nuhodžić i Peruničić ANB-u godinama nezakonito odavali podatke građana Osnovni sud u Podgorici usvojio tužbu zaposlenih u MANS-u Vanje Ćalović Marković, Dejana Milovca i Veselina Bajčete i poništio sporazum ANB-a i MUP-a iz 2014. godine, na osnovu kojeg su tajni agenti imali nesmetan i nekontrolisan pristup podacima građana
Osnov­ni sud u Pod­go­ri­ci po­ni­štio je spo­ra­zum Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost (ANB) i Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP), na osno­vu ko­jeg su taj­ni agen­ti ima­li ne­sme­tan pri­stup po­da­ci­ma gra­đa­na.
Ra­di se o spo­ra­zu­mu iz fe­bru­a­ra 2014. go­di­ne po ko­jem su slu­žbe­ni­ci ANB-a do­bi­li ne­kon­tro­li­san i sta­lan pri­stup svim evi­den­ci­ja­ma i re­gi­stri­ma ko­je vo­di MUP.
Pre­su­du da je ta­kav spo­ra­zum ne­za­ko­nit do­nio je su­di­ja Si­mo Ra­šo­vić, na osno­vu pret­hod­ne tu­žbe za­po­sle­nih u Mre­ži za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) Va­nje Ća­lo­vić Mar­ko­vić, De­ja­na Mi­lov­ca i Ve­se­li­na Baj­če­te.
– Pre­su­da su­di­je Ra­šo­vi­ća po­ka­zu­je da ANB go­di­na­ma ne­za­ko­ni­to, ne­u­stav­no i su­prot­no Evrop­skoj kon­ven­ci­ji za za­šti­tu ljud­skih pra­va i osnov­nih slo­bo­da, ne­kon­tro­li­sa­no kr­ši osnov­na ljud­ska pra­va gra­đa­na Cr­ne Go­re – sa­op­šti­li su za „Dan” iz MANS-a.
Osnov­ni sud je utvr­dio da je slu­žbe­ni­ci­ma ANB-a omo­gu­ćen neo­gra­ni­čen pri­stup i pre­u­zi­ma­nje po­da­ta­ka iz re­gi­sta­ra MUP-a, da je omo­gu­ćen vi­sok ste­pen pro­iz­volj­no­sti u po­stu­pa­nju ANB-a, a što je u di­rekt­noj su­prot­no­sti sa Evrop­skom kon­ven­ci­jom za za­šti­tu ljud­skih pra­va i osnov­nih slo­bo­da i u di­rekt­noj su­prot­no­sti sa stan­dar­di­ma i sta­vo­vo­ma Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va. Mi­je­ša­nje u pra­vo na pri­vat­nost mo­že se pro­pi­sa­ti sa­mo za­ko­nom, na osno­vu od­lu­ke su­da i ta­kva mje­ra mo­ra po­što­va­ti prin­cip sra­zmjer­no­sti, od­no­sno mo­ra bi­ti neo­p­hod­na u de­mo­krat­skom dru­štvu.
Na za­htjev ANB-a i MUP-a u sud­skom po­stup­ku po tu­žbi MANS-a bi­la je is­klju­če­na jav­nost jer je ta­da­šnji di­rek­tor ANB-a Bo­ro Vu­či­nić od­re­dio taj­nost spo­ra­zu­ma.
Sud je u pre­su­di pri­hva­tio na­vo­de tu­žbe u ko­joj je uka­za­no da je ozna­ča­va­nje spo­ra­zu­ma taj­nim su­prot­no sta­vu Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va po ko­me po­sto­ji oči­gle­dan ri­zik od pro­iz­volj­no­sti ta­mo gdje se ovla­šće­nja or­ga­na iz­vr­šne vla­sti iz­vr­ša­va­ju u taj­no­sti (Pre­su­da Klass i osta­li, Se­ri­ja A br. 28, str. 21 i 23, sta­vo­vi 42 i 49)”.
Pu­no­moć­nik MANS-a, advo­kat Ve­se­lin Ra­du­lo­vić ka­zao je da ovo ni­je pr­vi put da sud utvr­đu­je kr­še­nje osnov­nih ljud­skih pra­va od stra­ne or­ga­na iz­vr­šne vla­sti.
– Ta­ko je prav­no­sna­žnom pre­su­dom, ta­ko­đe po tu­žbi za­po­sle­nih u MANS-u, ra­ni­je utvr­đe­na i ni­šta­vost spo­ra­zu­ma ko­ji je po­li­ci­ja za­klju­či­la sa mo­bil­nim ope­ra­te­rom i po ko­me je po­li­ci­ji bio omo­gu­ćen ne­kon­tro­li­san i neo­gra­ni­čen pri­stup lič­nim po­da­ci­ma gra­đa­na – re­kao je Ra­du­lo­vić.
Do­dao je da je, ta­ko­đe, prav­no­sna­žnom sud­skom pre­su­dom utvr­đe­no i da su po­li­ci­ja i tu­ži­la­štvo go­di­na­ma ne­za­ko­ni­to nad­zi­ra­li in­ter­net ko­mu­ni­ka­ci­ju MANS-a.
– Kod ne­spor­ne či­nje­ni­ce da bez­bjed­no­sne slu­žbe i tu­ži­la­štvo ne­ma­ju vi­dlji­ve re­zul­ta­te na po­lju su­zbi­ja­nja or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, ko­rup­ci­je i naj­te­žih kri­vič­nih dje­la, ova­kva prak­sa po­ka­zu­je da se re­pre­si­ja ne­za­ko­ni­to usmje­ra­va pre­ma gra­đa­ni­ma i da se ne­za­ko­ni­to i ne­u­stav­no kon­stant­no kr­še osnov­na ljud­ska pra­va – is­ta­kao je Ra­du­lo­vić.Vl.O.


Re­pre­si­ja pre­ma na­ro­du

Ra­du­lo­vić je na­veo da umje­sto da „re­pre­si­ju usmje­re pre­ma nar­ko-bo­so­vi­ma, vo­đa­ma i čla­no­vi­ma ogra­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa i ko­rum­pi­ra­nim dr­žav­nim funk­ci­o­ne­ri­ma ko­ji zbog „gre­ša­ka” pra­vo­su­đa ili spo­ra­zu­ma ko­je za­klju­če uspi­je­va­ju da iz­bjeg­nu prav­du čak i ka­da se ne­ki po­stu­pak pro­tiv njih po­kre­ne, bez­bjed­no­sne slu­žbe re­pre­si­ju usmje­ra­va­ju pre­ma svim gra­đa­ni­ma”.
– Ohra­bru­je či­nje­ni­ca da je sud do­nio još jed­nu pre­su­du u skla­du sa stan­dar­di­ma Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va, ali isto­vre­me­no za­bri­nja­va na­sta­vak prak­se ne­za­ko­ni­te re­pre­si­je pre­ma gra­đa­ni­ma i kr­še­nja osnov­nih ljud­skih pra­va i slo­bo­da li­ci­ma ko­ja ni­je­su osum­nji­če­na za bi­lo ko­je kri­vič­no dje­lo, dok ak­te­ri ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la osta­ju van do­ma­ša­ja i in­te­re­so­va­nja nad­le­žnih slu­žbi i in­sti­tu­ci­ja – ka­zao je Ra­du­lo­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"