Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo SPORNA NABAVKA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE OD 370.000 EURA
Simović kupio vakcine bez javnog tendera
Simović Simović kupio vakcine bez javnog tendera Zanimljivo je da su ugovori sa „Veleteksom” potpisivani u jeku vakcinacije, odnosno kada je ministarstvo već bilo započelo taj posao, što znači da su vakcine imali prije potpisivanja potrebnih dokumenata
Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja je bez ras­pi­si­va­nja jav­nog ten­de­ra od fir­me „Ve­le­teks” za 371.397 eura ku­pilo vak­ci­ne pro­tiv bo­le­sti pla­vog je­zi­ka. Ku­po­vi­na ve­te­ri­na­r­skih lje­ko­va is­pla­ni­ra­na je Pro­gra­mom oba­ve­znih mje­ra zdrav­stve­ne za­šti­te ži­vo­ti­nja u ovoj go­di­ni, ta­ko da je bi­lo do­volj­no vre­me­na da se ras­pi­še jav­ni po­ziv i even­tu­al­no do­bi­je jef­ti­ni­ja po­nu­da. Ugo­vo­re o ku­po­vi­ni na osno­vu pre­go­va­rač­kog po­stup­ka bez pret­hod­nog ob­ja­vlji­va­nja po­zi­va za jav­no nad­me­ta­nje pot­pi­sao je mi­ni­star Mi­lu­tin Si­mo­vić.
Za­ni­mlji­vo je da su ugo­vo­ri sa „Ve­le­tek­som” pot­pi­si­va­ni u je­ku vak­ci­na­ci­je, od­no­sno ka­da je mi­ni­star­stvo već bi­lo za­po­če­lo taj po­sao, što zna­či da su vak­ci­ne ima­li pri­je pot­pi­si­va­nja po­treb­nih do­ku­me­na­ta.
Pr­vi ugo­vor o ku­po­vi­ni vak­ci­na pot­pi­san je 24. apri­la ka­da su za 119.947 eura ku­plje­ne ta­ko­zva­ne mr­tve vak­ci­ne pro­tiv bo­le­sti pla­vog je­zi­ka za dvo­krat­nu vak­ci­na­ci­ju go­ve­da. Dru­gi ugo­vor vri­je­dan 251.450 eura sklo­pljen je 15. ma­ja i nji­me je do­go­vo­re­na is­po­ru­ka mr­tve vak­ci­ne pro­tiv bo­le­sti pla­vog je­zi­ka za jed­no­krat­nu vak­ci­na­ci­ju ova­ca. In­te­re­sant­no je da su pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost na­bav­ke i ugo­vo­re­na ci­je­na iden­tič­ne „u cent”.
Za­ko­nom o jav­nim na­bav­ka­ma pro­pi­sa­no je da se pre­go­va­rač­ki po­stu­pak bez pret­hod­nog ob­ja­vlji­va­nja po­zi­va za jav­no nad­me­ta­nje pre­go­va­ra­njem mo­že spro­ve­sti u slu­ča­ju na­bav­ke ro­be, uslu­ga ili ustu­pa­nja iz­vo­đe­nja ra­do­va ka­da u naj­ma­nje dva otvo­re­na, od­no­sno ogra­ni­če­na po­stup­ka jav­ne na­bav­ke ni­je do­sta­vlje­na ni­jed­na is­prav­na po­nu­da, pod uslo­vom da pred­met jav­ne na­bav­ke i sa­dr­ži­na ten­der­ske do­ku­men­ta­ci­je ni­je­su bit­no iz­mi­je­nje­ni, u kom slu­ča­ju je na­ru­či­lac du­žan da u pre­go­va­rač­ki po­stu­pak uklju­či sve po­nu­đa­če ko­ji su do­sta­vi­li po­nu­du u otvo­re­nom, od­no­sno ogra­ni­če­nom po­stup­ku. Isti po­stu­pak mo­že se ko­ri­sti­ti ka­da zbog teh­nič­kih, od­no­sno umjet­nič­kih za­htje­va pred­me­ta jav­ne na­bav­ke ili iz raz­lo­ga ko­ji su po­ve­za­ni sa za­šti­tom is­klju­či­vih pra­va na­bav­ku mo­že da re­a­li­zu­je sa­mo od­re­đe­ni po­nu­đač.
Na por­ta­lu Upra­ve za jav­ne na­bav­ke ne­ma po­da­ta­ka da je Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja po­ku­ša­va­lo jav­nim po­zi­vom da na­đe naj­po­volj­ni­jeg po­nu­đa­ča ni­jed­nom, a ne dva pu­ta.
Za­ni­mlji­vo je još da je Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja 7. apri­la sa­op­šti­lo da su za­po­če­li ak­ci­ju vak­ci­na­ci­je go­ve­da pro­tiv bo­le­sti pla­vog je­zi­ka, a ugo­vor o ku­po­vi­ni vak­ci­na su sklo­pi­li 24. apri­la. Po tom ugo­vo­ru fir­ma „Ve­le­teks” je oba­ve­za­na da ugo­vo­re­nu na­bav­ku is­po­ru­či u ro­ku od 10 da­na od da­na po­rudž­bi­ne za sva­ku suk­ce­siv­nu na­rudž­bi­nu.
Ista si­tu­a­ci­ja je bi­la i sa vak­ci­na­ma za ov­ce. Mi­ni­star­stvo je 12. ma­ja sa­op­šti­lo da je po­če­la vak­ci­na­ci­ja ova­ca pro­tiv bo­le­sti pla­vi je­zik i to na ci­je­loj te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re. Ipak, ugo­vor je pot­pi­san tri da­na na­kon zva­nič­nog po­čet­ka vak­ci­na­ci­je i to 15. ma­ja.
M.S.


Da­ko­vić: U skladu sa zaključcima Vlade

Di­rek­to­ri­ca Upra­ve za bez­bjed­nost hra­ne, ve­te­ri­nu i fi­to­sa­ni­tar­ne po­slo­ve Ve­sna Da­ko­vić ka­za­la je „Da­nu” da su vak­ci­ne ko­je su na­ba­vlja­nje pro­tiv bo­le­sti pla­vog je­zi­ka, ku­po­va­ne u skla­du sa za­ključ­ci­ma Vla­de od 13. mar­ta ove go­di­ne, a ko­ji su do­ne­se­ni na osno­vu in­for­ma­ci­je o Pla­nu pre­ven­tiv­nih mje­ra za su­zbi­ja­nje bo­le­sti kvr­ga­ve ko­že i bo­le­sti pla­vog je­zi­ka u ovoj go­di­ni.
– U skla­du sa če­tvr­tom tač­kom za­klju­ča­ka, a zbog hit­no­sti spro­vo­đe­nja mje­re vak­ci­na­ci­je, Upra­va je da­la sa­gla­snost Mi­ni­star­stvu pre­go­va­rač­kog po­stup­ka bez pret­hod­nog ob­ja­vlji­va­nja. Sve re­gi­stro­va­ne ve­le­dro­ge­ri­je su do­bi­le za­htjev za po­nu­du – tvrdi Da­ko­vi­će­va.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"