Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo FLEŠ
Pri­bi­lo­vić otva­ra kon­fe­ren­ci­ju
Mi­ni­star jav­ne upra­ve Su­za­na Pri­bi­lo­vić otvo­ri­će 10. Re­SPA Go­di­šnju kon­fe­ren­ci­ju na te­mu „Ino­va­ci­je u jav­noj upra­vi i upra­vlja­nje u vri­je­me pro­mje­na”, na­ja­vlje­no je iz Mi­ni­star­stva jav­ne upra­ve (MJU).
– Uče­sni­ci iz re­gi­o­na za­pad­nog Bal­ka­na i Evrop­ske uni­je bi­će u pri­li­ci da raz­ma­tra­ju zna­čaj uvo­đe­nja ino­va­ci­ja u jav­nu upra­vu kroz pri­mje­re do­bre prak­se, di­sku­tu­ju o raz­li­či­tim di­men­zi­ja­ma ino­va­ci­ja uklju­ču­ju­ći so­ci­jal­ni, teh­no­lo­ški i or­ga­ni­za­ci­o­ni seg­ment, kao i o ino­va­tiv­nim si­ste­mi­ma kao što je „Ha­ka­ton”, ko­ji se mo­gu ko­ri­sti­ti za kre­a­tiv­no rje­ša­va­nje pro­ble­ma. Dru­gog da­na Kon­fe­ren­ci­je u okvi­ru „Re­SPA ka­fea” bi­će or­ga­ni­zo­va­na otvo­re­na di­sku­si­ja na te­mu struk­tu­re, kul­tu­re i per­so­nal­nih pro­mje­na ko­je su po­treb­ne za uvo­đe­nje ino­va­ci­ja u jav­nu upra­vu – na­ja­vlje­no je iz MJU. A.O.

Ra­di­o­ni­ce za in­spek­to­re
Upra­va za in­spek­cij­ske po­slo­ve je u sa­rad­nji sa tr­ži­šnim in­spek­to­ra­tom Slo­ve­ni­je or­ga­ni­zo­va­la ra­di­o­ni­ce „Pre­nos do­brih prak­si na pod­ruč­ji­ma tr­ži­šnog nad­zo­ra pre­ma sa­da va­že­ćim pro­pi­si­ma EU”. Iz Upra­ve je sa­op­šte­no da su slo­ve­nač­ki eks­per­ti pred­sta­vi­li or­ga­ni­za­ci­ju tr­ži­šnog nad­zo­ra u Slo­ve­ni­ji i pri­ka­za­li stu­di­je slu­ča­ja za po­je­di­ne gru­pe pro­iz­vo­da kao što su ma­ši­ne, elek­trič­ni ure­đa­ji, lič­na za­štit­na opre­ma, gra­đe­vin­ski pro­iz­vo­di, te op­šta bez­bjed­nost pro­iz­vo­da, kao i is­ku­stva pri­li­kom uzi­ma­nja uzo­ra­ka, po­stu­pak iz­bo­ra la­bo­ra­to­ri­ja itd. A.O.

Su­di­je na Ja­ho­ri­ni
Pred­sjed­nik Ustav­nog su­da Dra­go­ljub Dra­ško­vić i su­di­ja De­san­ka Lo­pi­čić uče­stvo­va­li su u ra­du re­gi­o­nal­ne kon­fe­ren­ci­je ustav­nih su­do­va na te­mu „Ustav­ni su­do­vi – pro­kla­mo­va­na i stvar­na ne­za­vi­snost”, ko­ja je odr­ža­na na Ja­ho­ri­ni. Iz Ustav­nog su­da je sa­op­šte­no da je kon­fe­ren­ci­ja odr­ža­na u or­ga­ni­za­ci­ji Ustav­nog su­da Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i Nje­mač­ke fon­da­ci­je za me­đu­na­rod­no prav­nu sa­rad­nju. A.O.

Uni­šti­ti za­ra­že­ne pal­me
Upra­va za bez­bjed­nost hra­ne, ve­te­ri­nu i fi­to­sa­ni­tar­ne po­slo­ve po­zva­la je or­ga­ne lo­kal­ne upra­ve na pri­mor­ju da pre­du­zmu hit­ne ko­ra­ke u spro­vo­đe­nju fi­to­sa­ni­tar­ne mje­re uni­šta­va­nja pal­mi na­pad­nu­tih cr­ve­nim pal­mi­nim sur­la­šem. Ka­ko su ka­za­li, uslov za efi­ka­sno spro­vo­đe­nje fi­to­sa­ni­tar­nih mje­ra je da lo­kal­ne upra­ve po­ka­žu sna­žnu od­go­vor­nost, iako se na­re­đe­ne mje­re spro­vo­de pra­vo­vre­me­no na ci­je­lom pri­mor­ju.
– Ape­lu­je­mo na or­ga­ne lo­kal­ne upra­ve da mje­re uni­šta­va­nja na­pad­nu­tih pal­mi spro­ve­du, ka­ko na jav­nim po­vr­ši­na­ma, ta­ko i kod fi­zič­kih li­ca - saopšteno je iz Uprave. A.O.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"