Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo POSLANICI POTVRDILI PARISKI SPORAZUM KOJIM SE CRNA GORA OBAVEZALA NA BORBU PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA, U LP SMATRAJU Neizvjesna gradnja drugog bloka TE
Pa­ri­ski spo­ra­zum, ko­jim se Cr­na Go­ra oba­ve­za­la da će sma­nji­ti efek­te sta­kle­ne ba­šte (GHG), po­tvr­đen je ju­če u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re. Za­kon o po­tvr­đi­va­nju Pa­ri­skog spo­ra­zu­ma do­ne­sen je gla­so­vi­ma 41 po­sla­ni­ka. To­kom ras­pra­ve o ovom za­ko­nu u Li­be­ral­noj par­ti­ji su oci­je­ni­li da se nje­go­vim usva­ja­njem do­vo­di u pi­ta­nje grad­nja dru­gog blo­ka Ter­mo­e­lek­tra­ne (TE) Plje­vlja, dok u De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta (DPS) sma­tra­ju da taj pro­je­kat ne mo­že bi­ti upi­tan ni sa eko­lo­škog, ni sa eko­nom­skog sta­no­vi­šta.
Mi­ni­star odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma Pa­vle Ra­du­lo­vić ka­zao je da po­tvr­đi­va­njem Pa­ri­skog spo­ra­zu­ma Cr­na Go­ra učvr­šću­je svoj put ka učla­nje­nju u Evrop­sku uni­ju (EU) i po­tvr­đu­je oba­ve­zu za­jed­nič­ke bor­be pro­tiv ne­ga­tiv­nog uti­ca­ja kli­mat­skih pro­mje­na sa osta­lim ze­mlja­ma pot­pi­sni­ca­ma tog do­ku­men­ta. Uka­zao je da je tu oba­ve­zu pre­u­ze­lo 197 ze­ma­lja pot­pi­sni­ca kon­ven­ci­je.
Ra­du­lo­vić je pod­sje­tio da je pred­sjed­nik Fi­lip Vu­ja­no­vić 22. apri­la pro­šle go­di­ne pot­pi­sao Pa­ri­ski spo­ra­zum na sve­ča­no­sti u or­ga­ni­za­ci­ji Ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Uje­di­nje­nih na­ci­ja Ban Ki Mu­na, u Nju­jo­r­ku. Ti­me se, ka­ko je re­kao, Cr­na Go­ra za­lo­ži­la da će sma­nji­ti emi­si­ju GHG za naj­ma­nje 1.572 ki­lo­to­ne, na ni­vo od 3.667 ki­lo­to­na ili ma­nje.
Na­gla­sio je da je mi­ni­star­stvo ura­di­lo ana­li­zu o na­či­nu i tro­ško­vi­ma spro­vo­đe­nja Pa­ri­skog spo­ra­zu­ma, ko­ja pru­ža pro­jek­ci­ju vri­jed­no­sti pla­ni­ra­nih ak­tiv­no­sti i ka­pi­tal­nih i ope­ra­tiv­nih tro­ško­va za spro­vo­đe­nje in­te­gra­ci­o­nih ak­tiv­no­sti i iz­nos sred­sta­va ko­ji je po­treb­no obez­bi­je­di­ti iz dr­žav­nog bu­dže­ta i od pri­vat­nog sek­to­ra.
An­dri­ja Po­po­vić iz Li­be­ral­ne par­ti­je sma­tra da je Pred­log za­ko­na o po­tvr­đi­va­nju Pa­ri­skog spo­ra­zu­ma ve­o­ma va­žan i da će umno­go­me opre­dje­lji­va­ti ener­get­sku i eko­lo­šku bu­duć­nost Cr­ne Go­re, na­gla­ša­va­ju­ći da je osnov­no pi­ta­nje da li usva­ja­nje ovog za­ko­na blo­ki­ra na­mje­ru o iz­grad­nji dru­gog blo­ka Ter­mo­e­lek­tra­ne u Plje­vlji­ma.
Po­sla­nik De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Pre­drag Se­ku­lić na­gla­sio je da se pr­vi put de­ša­va da sve dr­ža­ve kao sop­stve­ni pro­blem pre­po­zna­ju pi­ta­nje eko­lo­gi­je i glo­bal­nog za­gri­ja­va­nja. On je is­ta­kao da, za raz­li­ku od Kjo­to pro­to­ko­la, Cr­na Go­ra ovog pu­ta ima od­re­đe­ne oba­ve­ze – sma­nje­nje emi­si­je štet­nih ga­so­va ko­ji pro­iz­vo­de efe­kat sta­kle­ne ba­šte na 30 od­sto. Se­ku­lić sma­tra da Cr­na Go­ra već sa­da is­pu­nja­va ono što je pot­pi­sa­la.
– Emi­si­ja štet­nih ga­so­va je sa­da bli­zu 35 od­sto is­pod ono­ga što je bi­lo 1990. go­di­ne – uka­zao je on.
Iz Ko­a­li­ci­je 27, ko­ja oku­plja 20 or­ga­ni­za­ci­ja ci­vil­nog dru­štva, po­zdra­vi­li su po­tvr­đi­va­nje Pa­ri­skog kli­mat­skog spo­ra­zu­ma. Po­ru­či­li su da Cr­na Go­ra ovo­ga pu­ta, uz for­mal­no po­tvr­đi­va­nje spo­ra­zu­ma, mo­ra da se pri­pre­ma i za nje­go­vu pri­mje­nu.
A.O.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"