Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo ČUDAN OGLAS BERANSKE ZDRAVSTVENE USTANOVE
Bolnica za telefonistu traži šumara
Opšta bolnica Berane Bolnica za telefonistu traži šumara Koliko je meni poznato ne tražimo šumara nego telefonistu i samim tim na oglas može da se javi lice sa bilo kojom srednjom školom četvrtog stepena, tvrdi direktor bolnice Budimir Dabetić
Za­vod za za­po­šlja­va­nje (ZZZ) ob­ja­vio je oglas za an­ga­žman u Op­štoj bol­ni­ci Be­ra­ne, gdje se na­vo­di da se za rad­no mje­sto „te­le­fo­ni­ste” tra­ži šu­mar. Ta­ko­đe, u ogla­su je na­ve­de­no da se po­sao oba­vlja „pri­je pod­ne” i da je pred­vi­đen prob­ni rad u tra­ja­nju od čak 36 mje­se­ci. Ta­ko­đe, oglas je ras­pi­san u pe­tak, 20. ok­to­bra, i tra­je če­ti­ri da­na, od ko­jih dva „pa­da­ju” za vi­kend, što bu­di sum­nju da već po­sto­ji kan­di­dat za tu po­zi­ci­ju. U pi­ta­nju je rad­ni an­ga­žman na od­re­đe­no vri­je­me od tri go­di­ne, a za po­sao se mo­že pri­ja­vi­ti li­ce ko­je ima dvi­je go­di­ne rad­nog is­ku­stva.
Di­rek­tor be­ran­ske bol­ni­ce Bu­di­mir Da­be­tić ka­zao je da su u ogla­su vje­ro­vat­no na­pra­vlje­ne gre­ške.
– Ko­li­ko je me­ni po­zna­to ne tra­ži­mo šu­ma­ra ne­go te­le­fo­ni­stu i sa­mim tim na oglas mo­že da se ja­vi li­ce sa bi­lo ko­jom sred­njom ško­lom če­tvr­tog ste­pe­na. Ta­ko­đe, ne­ma go­vo­ra o prob­nom ra­du od tri go­di­ne, ne­go tri mje­se­ca. Vje­ro­vat­no se ra­di o gre­ška­ma ko­je će bi­ti is­pra­vlje­ne. Isti­na je da mi tra­ži­mo rad­ni­ka, ali on ne­će stu­pi­ti na po­sao u na­red­nih dva mje­se­ca jer još ni­je za­vr­še­na cen­tra­la za pri­ma­nje te­le­fon­skih po­zi­va – re­kao je u iz­ja­vi za „Dan” Da­be­tić.
Pre­ma ocje­ni Ra­do­va­na To­ško­vi­ća iz Rad­nič­ke par­ti­je, ras­pi­si­va­nje ogla­sa na ne­ko­li­ko da­na, pr­vi je po­ka­za­telj na­mje­šta­nja po­slo­va.
– Ne tre­ba da se ču­di­mo ka­kvo nam je zdrav­stvo ka­da u bol­ni­ca­ma tra­že šu­ma­re, a ne lju­de ob­u­če­ne za me­di­ci­nu ko­ji če­ka­ju po­sao na bi­rou. Vje­ro­vat­no je taj šu­mar­ski teh­ni­čar una­pri­jed po­znat i pri­je sve­ga par­tij­ski po­do­ban ka­dar, pa su mu na­šte­lo­va­li po­sao – iz­ja­vio je za „Dan” To­ško­vić.
On is­ti­če da je spo­ran i ter­min ob­ja­vlji­va­nja ogla­sa.
– Ogla­si za rad­na mje­sta u jav­nim pred­u­ze­ći­ma i in­sti­tu­ci­ja­ma mo­ra­ju bi­ti otvo­re­ni vi­še rad­nih da­na, ka­ko bi se pri­ja­vi­lo što vi­še kva­li­tet­nih kan­di­da­ta. To sa ne­ko­li­ko da­na su kla­sič­ne na­mje­štalj­ke ko­je ne mo­gu ni sa za­kon­skog ni sa mo­ral­nog aspek­ta bi­ti va­lja­ne – is­ta­kao je To­ško­vić.
Ob­ja­vlji­va­nje ne­za­ko­ni­tih ogla­sa ni­je stra­no ZZZ. Na­i­me, Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) utvr­di­la je da je ZZZ ob­ja­vio 1.545 ogla­sa za po­sao ko­ji su tra­ja­li sve­ga 24 sa­ta ili dva do tri da­na to­kom vi­ken­da i ne­rad­nih da­na, ci­je­ne­ći da su ti­me ugro­zi­li jav­ni in­te­res. Pre­ma ocje­ni ASK, ta­kvo po­stu­pa­nje je mo­glo do­ve­sti do na­ru­ša­va­nja in­te­gri­te­ta, dis­kri­mi­na­ci­je kan­di­da­ta kroz ogra­ni­če­nje pri­stu­pa tr­ži­štu ra­da, kr­še­nju prin­ci­pa kon­ku­ren­ci­je i tran­spa­rent­no­sti pro­ce­du­ra pri­li­kom za­po­šlja­va­nja.
Po­stu­pa­nje ko­je ugro­ža­va jav­ni in­te­res, ka­ko se na­vo­di u mi­šlje­nju, su­prot­no je za­ko­ni­ma o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, o ra­du, za­po­šlja­va­nju i ostva­ri­va­nju pra­va iz obla­sti ne­za­po­sle­no­sti, za­bra­ni dis­kri­mi­na­ci­je, ali i Usta­vu, kao i Kon­ven­ci­ji Uje­di­nje­nih na­ci­ja pro­tiv ko­rup­ci­je.
– ZZZ je do­sta­vio iz­ja­šnje­nje u ko­jem se na­vo­di da je, po­stu­pa­ju­ći po pri­ja­va­ma svih po­slo­da­va­ca u pr­voj po­lo­vi­ni ove go­di­ne, ob­ja­vljen 1.341 oglas u jav­nom i pri­vat­nom sek­to­ru u tra­ja­nju od jed­nog da­na, i 204 ogla­sa u tra­ja­nju od dva do tri da­na u da­ni­ma vi­ken­da i/ili da­ni­ma pred­vi­đe­nim kao ne­rad­ni, što ukup­no iz­no­si 1.545 ogla­ša­va­nja. Na osno­vu spro­ve­de­nog po­stup­ka po slu­žbe­noj du­žno­sti, utvr­đe­nih či­nje­ni­ca i okol­no­sti, te uvi­dom u cje­lo­kup­nu do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja je do­sta­vlje­na na za­htjev ASK, kon­sta­tu­je se da u ovom po­stup­ku po­sto­ji ugro­ža­va­nje jav­nog in­te­re­sa i po­stu­pa­nje or­ga­na vla­sti su­prot­no prin­ci­pu in­te­gri­te­ta ko­ji je pro­pi­san Za­ko­nom o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je – na­vo­di se u mi­šlje­nju.
Ka­ko do­da­ju, rok za pri­ja­vlji­va­nje na oglas u tra­ja­nju od jed­nog da­na na­ru­ša­va prin­cip tran­spa­rent­no­sti, in­te­gri­te­ta in­sti­tu­ci­je i prin­cip kon­ku­ren­ci­je, upo­zo­ra­va­ju­ći da mo­že pro­u­zro­ko­va­ti dis­kri­mi­na­ci­ju po­ten­ci­jal­nih kan­di­da­ta kroz ogra­ni­če­nje pri­stu­pa tr­ži­štu ra­da.
M.S.


Osam da­na mi­ni­mum

ASK je da­la pre­po­ru­ku or­ga­ni­ma vla­sti da u ci­lju ot­kla­nja­nja ri­zi­ka od ugro­ža­va­nja jav­nog in­te­re­sa ar­bi­trar­nim tu­ma­če­njem za­ko­na, u pro­ce­du­ra­ma pri­je­ma u rad­ni od­nos, ogla­se za slo­bod­na rad­na mje­sta ras­pi­su­ju na naj­ma­nje osam da­na.
Pre­po­ru­če­no je or­ga­ni­ma vla­sti da do­ne­su in­ter­ni akt ko­jim će se pre­ci­zi­ra­ti pro­ce­du­ra za­po­šlja­va­nja u po­gle­du tra­ja­nja ogla­ša­va­nja, pro­vje­re rad­ne spo­sob­no­sti kan­di­da­ta, bo­do­va­nja i slič­no i da o to­me oba­vi­je­ste Agen­ci­ju naj­ka­sni­je do 31. de­cem­bra ove go­di­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"