Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo ZVANIČNI PODACI O DRŽAVNIM STIMULACIJAMA DEMANTUJU VLADU DA JE POSVEĆENA NAJSIROMAŠNIJOJ REGIJI
Sjeveru svega 3,7 miliona pomoći
Sa ranije sjednice Vlade Sjeveru svega 3,7 miliona pomoći Najviše državne pomoći dobila je centralna regija i to 12,8 miliona, a Crnogorsko primorje 3,4 miliona
Zva­nič­ni po­da­ci de­man­tu­ju Vla­du Cr­ne Go­re da je po­sve­će­na raz­vo­ju sje­ver­ne re­gi­je. U vla­di­noj in­for­ma­ciji o do­di­je­lje­noj dr­žav­noj po­mo­ći po re­gi­o­ni­ma, ko­ja je usvo­je­na na po­sled­njoj sjed­ni­ci iz­vr­šne vla­sti, pi­še da je sje­ver do­bio ne­što ma­nje od pe­ti­ne ukup­nog iz­no­sa po­mo­ći pro­šle go­di­ne, od­no­sno 3,7 mi­li­o­na eura. Cen­tral­noj re­gi­ji pri­pa­lo je 12,8 mi­li­o­na, a Cr­no­gor­skom pri­mor­ju 3,4 mi­li­o­na.
Sa­go­vor­ni­ci „Da­na” sma­tra­ju da je to sa­mo je­dan od po­ka­za­te­lja da Vla­da o sje­ve­ru sa­mo li­je­po pri­ča, ali ni­šta ne ra­di na po­bolj­šanju stan­dar­da u tom re­gi­o­nu.
Vla­da je u mar­tu 2014. do­ni­je­la od­lu­ku o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma od­lu­ke o ma­pi re­gi­o­nal­nih po­mo­ći, ko­jom je ci­je­la te­ri­to­ri­ja Cr­ne Go­re od­re­đe­na kao pod­ruč­je gdje je ži­vot­ni stan­dard iz­u­zet­no ni­zak ili gdje po­sto­ji ve­li­ka ne­za­po­sle­nost. U vla­di­nom do­ku­men­tu se kon­sta­tu­je da je ci­je­li sje­ver­ni re­gi­on do­bio ma­nje po­mo­ći ne­go ne­ka dr­žav­na pred­u­ze­ća, kon­kret­no Že­lje­znič­ki pre­voz, ko­jem je Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva da­lo 5,5 mi­li­o­na. Što se gra­do­va ti­če, naj­vi­še nov­ca pri­pa­lo je Pod­go­ri­ci, i to 9,1 mi­li­on, tri pu­ta vi­še ne­go za ci­je­li sje­ver.
Di­rek­tor NVO Euro­most Al­mer Me­kić ka­že da i po­da­ci Vla­de go­vo­re da se na­sta­vlja za­po­sta­vlje­nost sje­ve­ra Cr­ne Go­re i po­red to­ga što svi na sva zvo­na go­vo­re da se ula­že u taj re­gi­on. On ob­ja­šnja­va da se pre­ma me­to­do­lo­gi­ji Evrop­ske uni­je, dr­žav­na po­moć pre­ma pri­mar­nim ci­lje­vi­ma do­dje­le di­je­li na ho­ri­zon­tal­nu, sek­tor­sku i re­gi­o­nal­nu.
– Ko­li­ko je dr­žav­na po­moć po­treb­na sje­ver­nom re­gi­o­nu go­vo­re i po­da­ci ko­li­ko je ovaj re­gi­on eko­nom­ski ugro­žen, gdje se gra­đa­ni zbog te­ške so­ci­jal­ne si­tu­a­ci­je i da­lje ise­lja­va­ju, po­seb­no mla­di, gdje je ne­za­po­sle­nost u op­šti­na­ma ve­ća u pro­šloj go­di­ni za čak 5.000 no­vih ne­za­po­sle­nih li­ca, a što go­vo­ri da pri­o­ri­tet i pri­mar­ni cilj dr­žav­ne po­mo­ći mo­ra bi­ti sje­ver­ni re­gi­on kroz re­gi­o­nal­nu dr­žav­nu po­moć – iz­ja­vio je za „Dan” Me­kić.
Pre­ma ri­je­či­ma Ve­ska Pe­ja­ka iz Al­ter­na­ti­ve Cr­ne Go­re, Vla­da in­ten­ziv­no ra­di na ra­se­lja­va­nju sje­ve­ra. Po­če­li su, ka­ko ka­že, još 90-ih od­vo­đe­njem po­je­di­na­ca iz ku­ća u ne­po­zna­tom prav­cu, a sa­da to ra­de eko­nom­skim pri­ti­skom.
– Su­ma od 3,7 mi­li­o­na je smi­je­šna u od­no­su na po­tre­be ko­je sje­ver ima. Da je ta su­ma 10 pu­ta ve­ća, opet bi bi­la ne­do­volj­na za po­kre­ta­nje sje­ve­ra. Al­ter­na­ti­va bi to ura­di­la dru­ga­či­je. Kad bi nam se pru­ži­la mo­guć­nost da ras­po­re­đu­je­mo bu­džet, mi bi­smo cje­lo­kup­nu su­mu pla­si­ra­li na sje­ver Cr­ne Go­re. Cen­tar Cr­ne Go­re iona­ko „okre­će” taj no­vac i sva na­bav­ka se vr­ši pre­ko cen­tral­ne re­gi­je, pa bi se taj no­vac br­zo vra­tio u cen­tral­nu re­gi­ju. Jug Cr­ne Go­re ne tre­ba hit­nu fi­nan­sij­sku po­moć, nji­ma tre­ba de­re­gu­la­ci­ja i br­zi pri­stup kre­di­ti­ma – po­ja­šnja­va Pe­jak.
On na­vo­di da bi Al­ter­na­ti­va ras­pi­sa­la kon­kurs za do­dje­lu bes­po­vrat­nih kre­di­ta onim po­je­din­ci­ma ko­ji do­ne­su naj­bo­lje bi­znis pla­no­ve.
– Pri­mje­ra ra­di, sa 3,6 mi­li­o­na mo­glo bi da se otvo­ri 36 no­vih pred­u­ze­ća (do 100.000 eura sva­ko) ko­ja za­po­šlja­va­ju 10 do 15 lju­di. Po­ja­va no­vih pred­u­ze­ća bi od­mah sti­mu­li­sa­la otva­ra­nje no­vih pred­u­ze­ća. To se zo­ve mul­ti­pli­ka­tiv­ni pri­vred­ni efe­kat. Za ne­kih go­di­nu do dvi­je, na sje­ve­ru bi ni­klo oko pe­de­se­tak no­vih pred­u­ze­ća ko­ja bi za­po­sli­la (di­rekt­no ili in­di­rekt­no) oko dvi­je to tri hi­lja­de lju­di. I to sa su­mom do 3,6 mi­li­o­na. Sa ve­ćom su­mom mno­go vi­še lju­di bi na­šlo po­sao. Za­što sva­ko od nas ne mo­že bi­ti sam svoj ga­zda? Za­što DPS uvi­jek mo­ra da od­re­đu­je ko­me ide no­vac, šta će da ra­di sa njim? Zar se to­li­ko pla­še slo­bod­nog raz­mi­šlja­nja da sva­ku po­moć da­ju na slam­ku – pi­ta Pe­jak.
On ka­že da ako že­li­mo da se ne­što pro­mi­je­ni, mo­ra­mo da­ti lju­di­ma slo­bo­du.
– Je­dan od pr­vih uslo­va te slo­bo­de je­ste eko­nom­ska slo­bo­da. Kon­stant­no u sta­nju si­ro­ma­štva, sje­ver ne mo­že ima­ti slo­bo­du. Al­ter­na­ti­va oče­ku­je da sa­mo ove go­di­ne sa sje­ve­ra ode naj­ma­nje 3.000 lju­di. To su uglav­nom mla­di i obra­zo­va­ni lju­di. Kad ti lju­di odu, dža­ba je sva po­moć ko­ju će­mo pla­si­ra­ti ta­mo – za­klju­ču­je Pe­jak.M.S.


Pod­go­ri­ca uvi­jek pri­o­ri­tet

Me­kić na­vo­di da se i da­lje Pod­go­ri­ca odva­ja kao ne­ki pri­o­ri­tet i li­der u dr­ža­vi, ko­jem se do­dje­lju­je tri puta vi­še dr­žav­ne po­mo­ći ne­go či­ta­vom sje­ver­nom re­gi­o­nu.
– De­ša­va se da se sa­mo jed­noj dr­žav­noj kom­pa­ni­ji u Pod­go­ri­ci go­di­šnje do­di­je­li vi­še dr­žav­ne po­mo­ći ne­go či­ta­vom sje­ver­nom re­gi­o­nu, što go­vo­ri ko­li­ko je je­dan re­gi­on ko­ji po­kri­va 53 od­sto pod­ruč­ja Cr­ne Go­re ma­nje bit­an ne­go jed­na kom­pa­ni­ja u glav­nom gra­du i ko­li­ko je ne­ko­me sta­lo do op­stan­ka gra­đa­na u ovom re­gi­o­nu. Ako se na­sta­vi ova­kav pri­stup ig­no­ri­sa­nja, pre­tvo­ri­će sje­ver u jed­nu op­šti­nu sa 50.000 sta­nov­ni­ka, s ob­zi­rom na to da sa­da, pre­ma na­šim po­da­ci­ma, u ovom re­gi­o­nu ži­vi 160.000 lju­di. Sje­ver je, ina­če, za dvi­je i po de­ce­ni­je ostao bez 50.000 gra­đa­na – uka­zao je Me­kić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"