Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-11-12 POKRENUT PREKRŠAJNI POSTUPAK PROTIV DIREKTORICE UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA ZBOG KRŠENJA ZAKONA
Miranović sakrila suprugove firme
Anastazija Miranović Miranović sakrila suprugove firme Anastazija Miranović je u izjašnjenju na optužbe ASK navela da je njen suprug jedan od osnivača FK Mornar, ali da je u međuvremenu svoj udio prenio na Opštinu Bar bez naknade
Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) je po­kre­nu­la pre­kr­šaj­ni po­stu­pak pro­tiv di­rek­to­ri­ce Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra Ana­sta­zi­je Mi­ra­no­vić jer u iz­vje­šta­ju o imo­vi­ni ni­je pri­ja­vi­la da njen su­prug Mla­den Mi­ra­no­vić ima udio u DOO Fud­bal­ski klub Mor­nar Bar. Mi­ra­no­vi­će­va je u iz­ja­šnje­nju na op­tu­žbe ASK na­ve­la da je njen su­prug je­dan od osni­va­ča FK Mor­nar, ali da je u me­đu­vre­me­nu svoj udio pre­nio na Op­šti­nu Bar bez na­kna­de.
U od­lu­ci ASK se na­vo­di da su 12. ma­ja ove go­di­ne do­bi­li za­htjev za utvr­đi­va­nje tač­no­sti, isti­ni­to­sti i pot­pu­no­sti pri­ja­vlje­nih po­da­ta­ka u imo­vin­skim kar­to­ni­ma Ana­sta­zi­je Mi­ra­no­vić.
– U za­htje­vu se na­vo­di da u po­me­nu­tim kar­to­ni­ma ona ni­je na­ve­la da je njen su­prug član Od­bo­ra di­rek­to­ra „Adri­ja­tik ma­ri­nas” Ti­vat, kao ni nje­go­ve pri­ho­de na osno­vu tog an­ga­žma­na. Ta­ko­đe, na­ve­de­no je da je njen su­prug je­dan od os­ni­va­ča FK Mornar, te da ni­je pri­ja­vi­la nje­go­ve pri­ho­de u fir­mi MRM, udio u fir­mi „Euro­link” i dva po­slov­na pro­sto­ra u Ba­ru. Ana­sta­zi­ja Mi­ra­no­vić je do­sta­vi­la pi­sa­no iz­ja­šnje­nje gdje je na­ve­la da je njen su­prug u od­bo­ru di­rek­to­ra „Adri­ja­tik ma­ri­nas” od 2007, kao i da ne­ma po­seb­nu na­dok­na­du za taj an­ga­žman. Na­ve­la je da je „Euro­link” Bar lo­kal­ni part­ner na re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta Por­to Mon­te­ne­gro, te da je njen su­prug vla­snik 70 od­sto te fir­me. Što se ti­če na­vo­da ve­za­nih za FK Mor­nar, Mi­ra­no­vić je na­ve­la da je njen su­prug je­dan od nje­go­vih osni­va­ča i da je na­pu­stio klub pri­je 15 go­di­na i svoj udio u pot­pu­no­sti pre­nio na Op­šti­nu Bar, bez ika­kve, pa i nov­ča­ne na­dok­na­de – na­vo­di se u do­ku­men­ta­ci­ji ASK.
U ve­zi sa na­vo­di­ma ko­ji se od­no­se na pri­ho­de u fir­mi MRM, Mi­ra­no­vi­će­va je po­ja­sni­la da je njen su­prug vla­snik 33 od­sto te fir­me. Is­ta­kla je da ne­ma oba­ve­zu da pri­ja­vi po­slov­ne pro­sto­re jer je njih ku­pi­la fir­ma nje­nog su­pru­ga „Euro­link”.
– Agen­ci­ja je uvi­dom u iz­vod Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS) utvr­di­la da je su­prug Ana­sta­zi­je Mi­ra­no­vić, Mla­den, član Od­bo­ra di­rek­to­ra „Adri­ja­tik ma­ri­nas”, dok je uvi­dom u iz­vod iz ba­ze po­da­ta­ka Po­re­ske upra­ve utvr­đe­no da ni­je ostva­ri­vao pri­ho­de. ASK je uvi­dom u CRPS utvr­di­la da je Mla­den Mi­ra­no­vić i da­lje upi­san kao je­dan od osni­va­ča FK Mornar, ali u nje­mu ne ostva­ru­je pri­ho­de. Uvi­dom u iz­vo­de Po­re­ske upra­ve utvr­đe­no je da Mi­ra­no­vić ni­je ostva­ri­vao pri­ho­de ni u fir­mi „MRM”, dok mu je u fir­mi „Euro­link” za­ra­da 550 eura – pi­še u do­ku­men­ta­ci­ji ASK.
Agen­ci­ja je po­tvr­di­la da Mi­ra­no­vi­će­va mo­ra da pri­ja­vlju­je imo­vi­nu.
– Za­ko­nom o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je pro­pi­sa­no je da je jav­ni funk­ci­o­ner oba­ve­zan da u iz­vje­šta­ju na­ve­de tač­ne i pot­pu­ne po­dat­ke za se­be i čla­no­ve za­jed­nič­kog do­ma­ćin­stva. Po­la­ze­ći od za­kon­skih od­red­bi i uvi­da u spi­se pred­me­ta utvr­đe­no je da je Ana­sta­zi­ja Mi­ra­no­vić, kao jav­na funk­ci­o­ner­ka pre­kr­ši­la Za­kon o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je na na­čin što je Agen­ci­ji do­sta­vi­la iz­vje­štaj o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni za 2015. i 2016. go­di­nu sa ne­pot­pu­nim po­da­ci­ma, ko­ji se od­no­se na udio u prav­nom li­cu DOO FK Mor­nar Bar – na­vo­di se u od­lu­ci ASK.
Tre­nut­no su u ASK u fa­zi pot­pu­ne pro­vje­re po­da­ci iz iz­vje­šta­ja o imo­vi­ni za 700 funk­ci­o­ne­ra, i to 320 dr­žav­nih i 335 lo­kal­nih jav­nih funk­ci­o­ne­ra, kao i 45 dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka ko­ji ima­ju oba­ve­zu pre­da­je iz­vje­šta­ja o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni.
– Oni se de­talj­no pro­vje­ra­va­ju pre­ko ba­za Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, Upra­ve za ne­kret­ni­ne, Po­re­ske upra­ve i Ko­mi­si­je za har­ti­je od vri­jed­no­sti. Od tog bro­ja, svi oni ko­ji su da­li sa­gla­snost za pro­vje­ru ban­kov­nih ra­ču­na bi­će pro­vje­re­ni pre­ko 14 po­slov­nih ba­na­ka u Cr­noj Go­ri. Na­kon spro­ve­de­nih uprav­nih po­stu­pa­ka ASK je okon­ča­la 128 pred­me­ta: 87 zbog ne­do­sta­vlja­nja iz­vje­šta­ja o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni, 22 zbog ne­do­sta­vlja­nja tač­nih i pot­pu­nih po­da­ta­ka, kao i 19 u ve­zi sa pro­vje­rom osno­va sti­ca­nja i iz­vo­ra sred­sta­va imo­vi­ne u vri­jed­no­sti pre­ko 5.000 eura – ob­ja­vi­la je ASK.M.S.


Na ra­ču­ni­ma pre­ko 240.000 eura

U imo­vin­skom iz­vje­šta­ju Ana­sta­zi­je Mi­ra­no­vić na­vo­di se da je ona la­ni za­ra­di­la 26.000 eura, a njen su­prug sve­ga 6.600. Naj­ve­će pri­ho­de ima­la je na ime autor­skih ho­no­ra­ra, te di­rek­tor­ske po­zi­ci­je jer joj je pla­ta 1.184 eura.
Na ime nje­nog su­pru­ga vo­di se 218.000 eura ko­je se na­la­ze na te­ku­ćem ra­ču­nu, 10.000 na šted­nom i 15.000 eura go­to­vi­ne. On je po­red fir­mi vla­snik sta­na od 77 kva­dra­ta.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"