Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-11-13 MILOVAN BOŠKOVIĆ, OTAC TROJKI SA CETINJA, OGORČEN ZBOG SELEKTIVNOG POSTUPANJA VLASTI
Za Vladu moja djeca vrijede 300 eura
Trojke Boškovića Za Vladu moja djeca vrijede 300 eura Pitam se kakva je to vlada koja je uspostavila sistem koji različito vednuje tek rođenu djecu? Ovo je primjer izuzetne slabosti sistema koji mora da se promijeni – poručio je Bošković
Ce­ti­nja­nin Mi­lo­van Bo­ško­vić, ko­ji je odne­dav­no otac troj­ki, po­ru­čio je ju­če da se osje­ća dis­kri­mi­ni­sa­no i kao gra­đa­nin dru­gog re­da jer nje­go­voj dje­ci Vla­da ni­je obez­bi­je­di­la po­moć. On ka­že da je Vla­da Cr­ne Go­re, što će se ka­sni­je i is­po­sta­vi­ti, u pro­mo­tiv­ne svr­he i na sva zvo­na ob­ja­vi­la vi­jest ka­ko je brač­nom pa­ru iz Nik­ši­ća ko­ji je do­bio troj­ke do­di­je­li­la po­moć od 6.000 eura.
– Iskre­no sam se ra­do­vao, kao što se si­gu­r­no ra­du­ju svi gra­đa­ni Cr­ne Go­re, ve­li­kim po­ro­di­ca­ma i, ko­nač­no, bri­zi dr­ža­ve. Me­đu­tim, ka­da se usta­no­vi­lo da je to sa­mo jed­na od­lu­ka za sa­mo jed­nu po­ro­di­cu, osje­tio sam se kao gra­đa­nin dru­gog re­da i dis­kri­mi­ni­san kao ni­ka­da u ži­vo­tu. Oti­šao sam do gra­do­na­čel­ni­ka Pri­je­sto­ni­ce Ce­ti­nje da pi­tam za­što su mo­ja dje­ca ma­nje vri­jed­na. Na­kon ne­ko­li­ko da­na iz Pri­je­sto­ni­ce mi je sti­gla upla­ta u iz­no­su od 300 eura. Eto, to­li­ko za ovu dr­ža­vu vri­je­de mo­ja dje­ca. Do­ži­vio sam po­ni­že­nje, ko­je je u me­ni pro­bu­di­lo bi­jes – na­veo je u sa­op­šte­nju Bo­ško­vić.
On is­ti­če da su nje­go­ve be­be bi­le sta­re već dva i po mje­se­ca ka­da je sa­da­šnji pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić stu­pio na funk­ci­ju.
– Ako su htje­li da uve­du prak­su do­dje­lji­va­nja nov­ča­ne po­mo­ći po ovom osno­vu, ni­je se smje­lo to ra­di­ti se­lek­tiv­no, ni­je­su se smje­le is­klju­či­ti ni mo­je, ni bi­lo či­je troj­ke. Na­ro­či­to jer se na pr­sti­ma jed­ne ru­ke mo­gu pre­bro­ja­ti ta­kvi slu­ča­je­vi u po­sled­njih de­se­tak go­di­na. Čak su me i slu­žbe­ni­ce iz Pri­je­sto­ni­ce Ce­ti­nje oba­vi­je­sti­le da su pret­hod­ne troj­ke na Ce­ti­nju ro­đe­ne pri­je 13 go­di­na. Pre­ži­vje­će­mo i ja i mo­ja po­ro­di­ca i bez to­ga, ali me kao čo­vje­ka za­bo­lje­la oči­gled­na ne­prav­da, i od­lu­ku da se na­ma ne do­di­je­li po­moć do­ži­vio sam ve­o­ma lič­no. Pi­tam se ka­kva je to vla­da ko­ja je us­po­sta­vi­la si­stem ko­ji raz­li­či­to vred­nu­je tek ro­đe­nu dje­cu? Ako se na če­mu po­ka­zu­je sla­bost ove ze­mlje, on­da je to na ovim pri­mje­ri­ma. Zar i tek ro­đe­na dje­ca tre­ba da osje­te dis­kri­mi­na­ci­ju. Upo­znat sam i da je po­ro­di­ca iz Bu­dve, na­kon bli­za­na­ca, pro­šle go­di­ne do­bi­la i troj­ke. Ta­ko­đe, ni ovoj po­ro­di­ci Vla­da Cr­ne Go­re ni­je po­mo­gla – is­ti­če Bo­ško­vić.
Na stra­nu po­li­ti­ka, ka­ko ka­že Bo­ško­vić, ali ovo je pri­mjer iz­u­zet­ne sla­bo­sti si­ste­ma ko­ji mo­ra da se pro­mi­je­ni.
– Vla­da ko­ja po­ka­zu­je raz­li­ke pre­ma tek ro­đe­noj dje­ci ni­je vla­da ko­ja za­slu­žu­je da vo­di ovu ze­mlju i ovaj na­rod. Ono što pre­no­se gra­đa­ni­ma pu­tem me­di­ja, kao što su pre­ni­je­li i vi­jest o do­dje­li po­mo­ći po­ro­di­ci iz Nik­ši­ća, ima za cilj is­klju­či­vo pro­mo­ci­ju. A evo vi­di­mo na mom pri­mje­ru i pri­mje­ru mno­gih u Cr­noj Go­ri šta se do­ga­đa u po­za­di­ni. Mo­gu za­mi­sli­ti ka­kve se ne­prav­de do­ga­đa­ju u dru­gim slu­ča­je­vi­ma, ka­da se dis­kri­mi­na­ci­ja u ovo­li­kom obi­mu osje­ća pre­ma tek ro­đe­noj dje­ci. Ova­kvi pri­mje­ri su ogle­da­lo dr­ža­ve i cr­ve­ni alarm da si­stem mo­ra da se mi­je­nja – is­ta­kao je Bo­ško­vić u sa­op­šte­nju do­sta­vlje­nom „Da­nu”.
Pod­sje­ti­mo Vla­da je na po­sled­njoj sjed­ni­ci iz­dvo­ji­la iz te­ku­će bu­džet­ske re­zer­ve po 2.000 eura za sva­ku od be­ba Iva­ne i Želj­ka Jo­va­no­vić iz Nik­ši­ća ko­ji su ne­dav­no do­bi­li troj­ke.
– Od­lu­ka je do­ni­je­ta u skla­du sa prak­som us­po­sta­vlje­nom pri­je dva mje­se­ca ka­da je na pred­log pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća Vla­da na 39. sjed­ni­ci do­di­je­li­la 6.000 eura troj­ka­ma ko­je su do­bi­li Alek­san­dar i San­dra Dra­go­vić – sa­op­šte­no je iz Vla­de.M.S.
  • Drustvo
    Ranije - Drustvo

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"