Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-11-13 TROČLANA PORODICA VESELINA MIROVIĆA IZ BIJELOG POLJA OČAJNA JER IM DRŽAVA NE POMAŽE
Otac prijeti samoubistvom, kćerka moli za pomoć
Mirović Otac prijeti samoubistvom, kćerka moli za pomoć Moj tata je mjesecima na aparatima u Beogradu, otkazuju mu organi. Ja živim bez ikakvih primanja, ugasili su nam struju. Ne mogu u školu, gladujem, moram spas tražiti. Ja sada nemam ništa. Ukinuli su nam socijalno, nemam grijanje – apelovala je nedavno maloljetna kćerka Veselina Mirovića
Te­ško obo­lje­li Bje­lo­po­ljac Ve­se­lin Mi­ro­vić, ko­jem je sva­ki mi­nut, sat i dan vi­še ne­go dra­go­cjen, s ob­zi­rom da mu sr­ce ra­di sa sa­mo pet od­sto ka­pa­ci­te­ta, ogor­čen je na po­stu­pa­nje dr­ža­ve, jer us­kra­ću­je neo­p­hod­nu po­moć nje­go­voj po­ro­di­ci, bu­du­ći da je u ne­mo­guć­no­sti da ra­di zbog lo­šeg zdrav­stve­nog sta­nja. Mi­ro­vić se pri­je tri da­na vra­tio iz Be­o­gra­da, gdje je imao zdrav­stve­ne in­ter­ven­ci­je, ali je, ka­ko ka­že, sve bi­lo uza­lud­no. Za tran­splan­ta­ci­ju sr­ca mu je po­treb­no 200.000 eura, a on tog nov­ca ne­ma.
Dok se Ve­se­lin na­la­zio na li­je­če­nju, nje­go­va ma­lo­ljet­na kćer­ka A.M. ape­lo­va­la je za po­moć. Ka­ko je ka­za­la, ona i brat ni­je­su ima­li šta da je­du.
– Moj ta­ta je mje­se­ci­ma na apa­ra­ti­ma u Be­o­gra­du, ot­ka­zu­ju mu or­ga­ni. Ja ži­vim bez ika­kvih pri­ma­nja, uga­si­li su nam stru­ju. Ne mo­gu u ško­lu, gla­du­jem, mo­ram spas tra­ži­ti. Ja sa­da ne­mam ni­šta. Uki­nu­li su nam so­ci­jal­no, ne­mam gri­ja­nje. Ta­ti su svi umr­li ne­ma ni­kog. Po­mo­zi­te mi da imam za ško­lu, da pla­tim stru­ju, vo­du. Da ku­pim do­pu­nu, da mo­gu ta­tu zva­ti na te­le­fon, da pla­tim dug. Svi su nas osta­vi­li, pa­tim sa­ma. Ne­mam za hra­nu. Ne­mam da pla­tim da­žbi­ne. Po­mo­zi­te mi, ne­moj­te me od­ba­ci­ti – ape­lo­va­la je ma­lo­ljet­na A.M.
Po po­vr­tat­ku sa li­je­če­nja iz Be­o­gra­da otac A.M. ka­že da je, s ob­zi­rom na te­ško sta­nje u kom se na­la­zi, sa dvo­je dje­ce ko­ji ne­ma­ju čak ni za ko­ru hlje­ba, bli­zu od­lu­ci da pre­kra­ti mu­ke.
– Zbog ne­ra­zu­mi­je­va­nja svih, sve sam bli­že od­lu­ci da odem is­pred sje­di­šta Cen­tra za so­ci­jal­ni rad i da se ubi­jem, da se­bi i dje­ci ko­ja o me­ni bri­nu pre­kra­tim mu­ke – po­ža­lio se „Da­nu” Mi­ro­vić.
Do­da­je da je na­kon po­vrat­ka iz Be­o­gra­da sa­znao da su nje­go­va ma­lo­ljet­na dje­ca do­ži­vje­la ne­pri­jat­no­sti.
– Mo­ja dje­ca to­kom rad­nih da­na ži­ve u jed­noj so­bi u Bi­je­lom Po­lju ko­ju nam je ustu­pio čo­vjek do­brog sr­ca, s ob­zi­rom na to da u tom gra­du idu u ško­lu. Dok sam ja bio u Be­o­gra­du na jed­nom por­ta­lu ob­ja­vljen je apel mo­je kćer­ke za po­moć. Na­pi­sa­no je da joj je hit­no po­treb­na po­moć jer ne­ma šta da je­de, dok joj je otac na li­je­če­nju. Zbog to­ga je pre­kju­če na bje­lo­polj­skoj glav­noj uli­ci pri­ku­plja­na po­moć za nju – na­vo­di Mi­ro­vić.
Mi­ro­vić ka­že da su na­kon ape­la nje­go­ve kćer­ke u stan gdje ži­ve nje­go­va dje­ca do­šli slu­žbe­ni­ci bje­lo­polj­skog Cen­tra za so­ci­jal­ni rad i po­li­ci­ja.
– Oni su is­pre­pa­da­li i is­tra­u­mi­ra­li dje­cu jer na­vod­no ma­lo­ljet­na li­ca ne­ma­ju pra­vo da tra­že po­moć za svog oca. Pro­sto je ne­vje­ro­vat­no šta mi se de­ša­va – po­ža­lio se Mi­ro­vić.
Mi­ro­vić ka­že da nje­gov ži­vot vi­si o kon­cu jer je nje­go­vo zdra­vlje i te ka­ko na­ru­še­no.
– Bez­u­spje­šno je bi­lo pet ope­ra­ci­ja na sr­cu. Sad su mi i bu­bre­zi ot­ka­za­li. Ka­ko sam živ, pro­sto ne znam. Sva­ki na­red­ni mi­nut, sat, a da ne go­vo­rim o da­nu su mi dra­go­cje­ni – is­ti­če Mi­ro­vić, ape­lu­ju­ći na nad­le­žne usta­no­ve da ma­kar nje­go­vu dje­cu osta­ve na mi­ru.
Mi­ro­vić ka­že da ne pri­ma ni­ka­kvu so­ci­jal­nu po­moć, te da nje­go­va po­ro­di­ca pre­ži­vlja­va za­hva­lju­ju­ći hu­ma­nom od­no­su ne­ko­li­ci­ne lju­di.
Ne­dav­na hu­ma­ni­tar­na ak­ci­ja da se sa­ku­pe sred­stva neo­p­hod­na za tran­splan­ta­ci­ju sr­ca u Be­ču ni­je da­la efek­ta.
Mi­ro­vi­ću je uki­nu­to i ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje, od­no­sno so­ci­jal­na po­moć i dječ­ji do­da­tak.
– Obra­zlo­že­nje što su mi uki­nu­li po­moć je ne­vje­ro­vat­no. Na­vod­no jer po­sje­du­jem ne­ko­li­ko ari šu­me, bo­lje re­ći pra­šu­me, u se­lu Pa­pe kod To­ma­še­va, ko­ja se vo­di na me­ne. Isti­na je to, ali tu šu­mu ni­ko ne upo­tre­blja­va i od nje ne­mam ko­ri­sti – pri­ča Mi­ro­vić.
On ka­že da bi dr­ža­va tre­ba­la da po­mog­ne nje­go­voj po­ro­di­ci jer ne­ma­ju od če­ga da ži­ve.
– Bo­lest sve vi­še na­pre­du­je. Ugro­že­na je eg­zi­sten­ci­ja mo­joj po­ro­di­ci. Prak­tič­no sam do­ve­den na rub smr­ti. Ne pi­jem ta­ble­te već de­set da­na i je­dva sam živ.Te­ško je da ne­ko za­mi­sli ko­li­ko je moj slu­čaj te­žak, a pri­tom ne­mam pra­vo na ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje, a do­bi­ja­li su po­moć mno­gi ko­ji je i ne za­slu­žu­ju. Imo­vi­nu ko­ju po­sje­du­jem, ni­ti mo­gu, ni­ti ne­ko dru­gi že­li da ko­ri­sti. Ne­u­po­tre­blji­va je. Za­to i mo­lim da op­šti­na i dr­ža­va uzmu ovaj slu­čaj u ob­zir – na­gla­sio je Mi­ro­vić.
M.N.


Bo­ri­ću se da spasim oca

Kćer­ka Ve­se­li­na Mi­ro­vi­ća ka­že da će se svim si­la­ma bo­ri­ti za ži­vot svo­ga oca.
– Dr­ža­va ne­će da pla­ti no­vo sr­ce za mo­ga oca ka­ko bi mu spa­si­li ži­vot. A ne da­ju mu ni pen­zi­ju. Ima­mo sa­mo nje­ga. Bo­ri­ću se za nje­ga ko­li­ko bu­dem mo­gla – ka­za­la je dje­voj­či­ca.


Mu­staj­ba­šić: Sa­mo smo htje­li da po­mog­ne­mo

Di­rek­tor bje­lo­polj­skog Cen­tra za so­ci­jal­ni rad Ad­mir Mu­staj­ba­šić ka­že da je upo­znat s ovim slu­ča­jem.
– U ju­tar­njim sa­ti­ma ni­ko­ga u sta­nu ni­je­smo za­te­kli, a ka­sni­je smo raz­go­va­ra­li s bra­tom. On je ka­zao da su mu se­stra i otac u Moj­kov­cu. Ni­ko im ni­je ni pri­je­tio ni­ti bi­lo šta ka­zao što bi ih uz­ne­mi­ri­lo. Sa­mo smo ima­li na­mje­ru da im po­mog­ne­mo – tvr­di Mu­staj­ba­šić.
Do­da­je da Mi­ro­vić na ime tu­đe nje­ge i po­mo­ći pri­ma 64 eura, a da su mu Cen­tar za so­ci­jal­ni rad i Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja vi­še pu­ta do­dje­lji­va­li jed­no­krat­nu po­moć.
– Pra­vo na so­ci­jal­nu po­moć ne mo­že da do­bi­je jer po­sje­du­je ze­mlju u jed­nom se­lu. U me­đu­vre­me­nu je pod pa­tro­na­tom Cen­tra za so­ci­jal­ni rad Moj­ko­vac – re­kao je Mu­staj­ba­šić.


U Moj­kov­cu tvr­de da ni­je nji­ho­va nad­le­žnost

Di­rek­to­ri­ca Cen­tra za so­ci­jal­ni rad Moj­ko­vac So­nja Da­mja­no­vić ka­za­la je „Da­nu” da će sa ko­le­gom Ad­mi­rom Mu­staj­ba­ši­ćem na­sto­ja­ti da po­mog­ne ugro­že­noj po­ro­di­ci. Ona na­vo­di da su Mi­ro­vi­ći­ma po­ma­ga­li ra­ni­je te da će to ura­di­ti i sa­da.
– Mi­ro­vi­ći ima­ju mje­sto bo­rav­ka u Bi­je­lom Po­lju i sa­mo su tre­nut­no u Moj­kov­cu, ta­ko da je za da­va­nje so­ci­jal­ne po­mo­ći nad­le­žan cen­tar u Bi­je­lom Po­lju. Mi smo ra­ni­je po­ma­ga­li i obi­la­zi­li po­ro­di­cu to će­mo ura­di­ti i sa­da – is­ta­kla je Da­mja­no­vi­će­va.


Ra­čun za po­moć

Nov­ča­na po­moć za po­ro­di­cu Mi­ro­vić mo­že se upla­ti­ti na ži­ro ra­čun kod Atlas ban­ke 505-0000000-326891-68 na ime Ve­se­li­na Mi­ro­vi­ća.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"