Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-11-14 POLICIJA PROVJERAVA DA LI JE LJUBINKA RAKETIĆ (85) PREŽIVJELA NASILJE U USTANOVI ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE
Prijavila da su joj majku tukli u Domu
Ljubinka Raketić Prijavila da su joj majku tukli u Domu Postupanje policije u ovom predmetu je u toku i policijski službenici će preduzeti sve aktivnosti iz svoje nadležnosti i postupati po nalogu tužioca kako bi se ovaj događaj rasvijetlio – kazali su „Danu” iz Uprave policije Nema ni govora da smo na bilo kakav neprimjeren način postupali prema Ljubinki Raketić ili prema ijednom od starih lica koja se nalaze pod krovom naše ustanove. Imamo 170 korisnika i svi oni kao i njihove porodice imaju samo riječi hvale za kompletan tretman, smještaj i hranu – tvrdi direktor Doma Dej
U
pra­va po­li­ci­je (UP) za­po­če­la je is­tra­gu po­vo­dom sum­nje da je u Do­mu za sta­re u Bi­je­lom Po­lju na­vod­no fi­zič­ki mal­tre­ti­ra­na Ko­la­šin­ka Lju­bin­ka Ra­ke­tić (85), a što je pri­ja­vi­la nje­na kćer­ka Lji­lja­na. Na­ja­vi­la je i da će tu­ži­ti Dom sta­rih u Bi­je­lom Po­lju, či­je za­po­sle­ne sum­nji­či da su joj tu­kli i mal­tre­ti­ra­li maj­ku.
U Upra­vi po­li­ci­je ka­žu da je Lji­lja­na Ra­ke­tić 9. ok­to­bra u pro­sto­ri­ja­ma Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Ko­la­šin u pi­sa­noj for­mi pod­ni­je­la pri­ja­vu pro­tiv nad­le­žnih. Ona je u pri­ja­vi na­ve­la da je pri­je iz­vje­snog vre­me­na ob­i­šla maj­ku ko­ja je bi­la smje­šte­na u Do­mu za sta­re u Bi­je­lom Po­lju, i tom pri­li­kom je, ka­ko je iz­ja­vi­la, za­te­kla za­klju­ča­nu u so­bi. Oso­blje Do­ma joj je ob­ja­sni­lo da su se na ta­kav po­stu­pak od­lu­či­li zbog bez­bjed­no­sti nje­ne maj­ke.
– Od­mah je maj­ku od­ve­la iz Do­ma za sta­re u Bi­je­lom Po­lju. Po do­la­sku ku­ći u Ko­la­šin usta­no­vi­la je da na ti­je­lu nje­ne maj­ke ima tra­go­va po­vre­da iz na­si­lja. S ob­zi­rom na to da je do­ga­đaj pri­ja­vljen Odje­lje­nju bez­bjed­no­sti Ko­la­šin, a da se od­no­si na si­tu­a­ci­ju u Bi­je­lom Po­lju, pred­met je na po­stu­pa­nje upu­ćen Cen­tru bez­bjed­no­sti Bi­je­lo Po­lje. Slu­žbe­ni­ci CB Bi­je­lo Po­lje od mo­men­ta pri­je­ma pred­me­ta pred­u­zi­ma­ju ak­tiv­no­sti ka­ko bi pro­vje­ri­li na­vo­di pri­ja­ve. O sve­mu je oba­vi­je­šten nad­le­žni tu­ži­lac ko­ji je na­lo­žio da se od pod­no­si­o­ca pri­ja­ve i nje­ne maj­ke pri­ku­pe oba­vje­šte­nja kao i da se pre­du­zmu dru­ge ak­tiv­no­sti u ci­lju pri­ba­vlja­nja po­treb­ne me­di­cin­ske do­ku­men­ta­ci­je – ka­za­li su „Da­nu” u Upra­vi po­li­ci­ji.
Slu­žbe­ni­ci OB Ko­la­šin su po­sla­li po­ziv Lji­lja­ni Ra­ke­tić na ko­ji se ona ni­je oda­zva­la, ali je te­le­fon­skim pu­tem oba­vi­je­sti­la slu­žbe­ni­ka po­li­ci­je o objek­tiv­nim raz­lo­zi­ma zbog ko­jih ona i nje­na maj­ka sa­da ni­je­su u mo­guć­no­sti da da­ju iz­ja­vu.
– Po­stu­pa­nje po­li­ci­je u ovom pred­me­tu je u to­ku i po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci će pred­u­ze­ti sve ak­tiv­no­sti iz svo­je nad­le­žno­sti i po­stu­pa­ti po na­lo­gu tu­ži­o­ca ka­ko bi se ovaj do­ga­đaj ra­svi­je­tlio – na­vo­de u po­li­ci­ji.
Lji­lja­na Ra­ke­tić ka­že da je nje­na maj­ka na sa­mr­ti zbog če­ga ne mo­že da ide u po­li­ci­ju, te da je za nje­no sta­nje kriv Dom sta­rih u Bi­je­lom Po­lju.
– Ka­da sam pi­ta­la za­što je za­klju­ča­va­ju u so­bi, oso­blje mi je re­klo da je to zbog bez­bjed­no­sti – da je ne tu­ku dru­gi sta­na­ri. A gdje oni da ne­kog tu­ku, svi su sta­ri i ne­spo­sob­ni, ni­ko ča­šu vo­de ne­će da im do­da – ogor­če­na je Ra­ke­ti­će­va.
Ona oso­blje Do­ma za sta­re op­tu­žu­je za ne­mar i sum­nja da se zbog nji­ho­vog po­stu­pa­nja nje­na maj­ka sa­da bo­ri za ži­vot.
– Hlje­ba ka­da ne bih ima­la da je­dem, an­ga­žo­va­ću advo­ka­ta. Ne­ko mo­ra da od­go­va­ra za ovo što je ura­đe­no – iz­ja­vi­la je Lji­lja­na Ra­ke­tić za „Dan”.
Ona na­vo­di da je maj­ku iz­ve­la iz Do­ma za sta­re na­kon što joj je oti­šla u po­sje­tu i za­te­kla je za­klju­ča­nu u so­bi, na mo­krom kre­ve­tu.
– Tek ka­da sam do­šla ku­ći vi­dje­la sam da ima mo­dri­ce i šu­gu, zbog če­ga sam zva­la dok­to­re ko­ji su sve pri­ja­vi­li po­li­ci­ji jer su u pi­ta­nju po­vre­de iz na­si­lja. Mo­ja maj­ka ni­je mo­gla da da­je iz­ja­vu, sa­mo je re­kla da su je mno­go tu­kli i za­klju­ča­va­li u so­bu – tvr­di Ra­ke­ti­će­va.
Di­rek­tor Do­ma sta­rih u Bi­je­lom Po­lju De­jan Pa­vi­će­vić u iz­ja­vi za „Dan” ka­zao je da ni­je­su tač­ne tvrd­nje da se pre­ma šti­će­ni­ci­ma u ovoj sta­rač­koj usta­no­vi po­stu­pa na ne­pri­mje­ran na­čin.
– Ne­ma ni go­vo­ra da smo na bi­lo ka­kav ne­pri­mje­ren na­čin po­stu­pa­li pre­ma Lju­bin­ki Ra­ke­tić ili bi­lo ko­me od sta­rih li­ca ko­ja se na­la­ze pod kro­vom na­še usta­no­ve. Ima­mo 170 ko­ri­sni­ka i svi oni kao i nji­ho­ve po­ro­di­ce ima­ju sa­mo ri­je­či hva­le za kom­ple­tan tret­man, smje­štaj i hra­nu ko­ju im pru­ža­mo – is­ta­kao je Pa­vi­će­vić.
On do­da­je da je kćer­ka do­šla za Ra­ke­ti­će­vu 29. sep­tem­bra, ka­ko bi je pre­u­ze­la i od­ve­la kod se­be.
– Tom pri­li­kom, po uobi­ča­je­noj pro­ce­du­ri, ima­mo i iz­ja­vu kćer­ke ko­ja ka­že da že­li da brine o maj­ci i po­sve­ti joj se, uz sve po­hva­le na ra­čun Do­ma za sta­ra li­ca. Po­hva­li­la je oso­blje i kom­plet­ne uslu­ge ko­je smo nje­noj maj­ci pru­ža­li. Za­to spe­ku­la­ci­je o na­šem na­vod­no ne­pri­mje­re­nom po­na­ša­nju i lo­šim uslo­vi­ma ne pi­ju vo­du – is­ti­če Pa­vi­će­vić.
M.S. – M.N.


Za­hval­na po­li­ci­ji i dok­to­ri­ma

Lji­lja­na Ra­ke­tić ka­že da je nje­na maj­ka uvi­jek bi­la ti­ha i smi­re­na go­spo­đa, te da si­gur­no ni­je za­slu­ži­la da je bilo ko tu­če.
– Hit­na po­moć i po­li­ci­ja su za­i­sta div­no re­a­go­va­li, po­mo­gli su mi, sa­slu­ša­li me. To isto ne mo­gu re­ći za za­po­sle­ne u so­ci­jal­nim slu­žba­ma ko­ji ni­je­su htje­li ni­šta da po­mog­nu – tvr­di Ra­ke­tićeva.


Za­što su se sje­ti­li na­kon mje­sec

Pa­vi­će­vić na­vo­di da je pro­sto ne­vje­ro­vat­no da je Ra­ke­ti­će­va mje­sec da­na na­kon od­la­ska iz Do­ma oti­šla kod lje­ka­ra i da su joj po­sli­je to­li­ko vre­me­na na­vod­no utvr­đe­ne mo­dri­ce.
– Svu do­ku­men­ta­ci­ju, pa i me­di­cin­sku smo da­li tu­ži­o­cu i oče­ku­je­mo da se to­kom is­tra­ge utvr­di stvar­no sta­nje i isti­na iza­đe na vi­dje­lo. I da bu­de­mo za­šti­će­ni od ova­kvih ne­pri­mje­re­nih na­vo­da, ka­ko bi kao i do­sad mo­gli na mi­ru da ra­di­mo svoj te­žak po­sao – re­kao je Pa­vi­će­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"