Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo CRNU GORU ZAHVATILO NEVRIJEME
Kiša potopila ulice
Foto: CDM Kiša potopila ulice
Zbog obil­ne ko­li­či­ne pa­da­vi­na, broj­ne sa­o­bra­ćaj­ni­ce i uli­ce ju­če su bi­le pod vo­dom, a u ne­kim di­je­lo­vi­ma Cr­ne Go­re bu­ji­ce su iza­zva­le sa­o­bra­ćaj­ni ko­laps. Na pod­ruč­ju Pod­go­ri­ce ju­če su do 13 ča­so­va pa­la 132 li­ta­ra ki­še po me­tru kva­drat­nom, a pri­lič­no ha­o­tič­no bi­lo je i u Bu­dvi, gdje je zbog obil­nih pa­da­vi­na pa­ra­li­sa­no cen­tral­no je­zgro gra­da.
Za­vod za hi­dro­me­te­o­ro­lo­gi­ju i se­i­zmo­lo­gi­ju za ju­če je iz­dao cr­ve­ni me­te­o­a­larm, kao upo­zo­re­nje na opa­snost od obil­nih pa­da­vi­na, ali me­te­o­ro­lo­zi već za da­nas na­ja­vlju­ju sla­bi­ju ki­šu.
Me­te­o­ro­log Bran­ko Mi­cev ka­zao je za „Dan” da je u ne­dje­lju, na osno­vu prog­no­stič­kog ma­te­ri­ja­la i si­tu­a­ci­je ko­ja se oče­ki­va­la, Za­vod upo­zo­rio na eks­trem­nu me­te­o­ro­lo­šku si­tu­a­ci­ju, ka­da je za te­ri­to­ri­ju Cr­ne Go­re iz­dat cr­ve­ni me­te­o­a­larm.
– Za­vod je za po­ne­dje­ljak iz­dao cr­ve­ni me­te­o­a­larm na opa­snost od obil­nih pa­da­vi­na i na mo­guć­nost od po­je­di­nih efe­ka­ta ko­ji se usled to­ga oče­ku­ju – mo­gu­ći pro­ble­mi na bu­jič­nim to­ko­vi­ma i ur­ba­nim sre­di­na­ma zbog obil­ne ko­li­či­ne ki­še. Za­vod je na osno­vu oče­ki­va­ne me­te­o­ro­lo­ške si­tu­a­ci­je, za ka­da je iz­dao cr­ve­ni me­te­o­a­larm, iz­dao i upo­zo­re­nje Di­rek­to­ra­tu za van­red­ne si­tu­a­ci­je – po­ja­snio je on.
Mi­cev je sa­op­štio da se pod­ruč­je Cr­ne Go­re na­la­zi pod sna­žnim uti­ca­jem ci­klon­ske ak­tiv­no­sti.
– Na pod­ruč­ju Pod­go­ri­ce ju­če su do 13 ča­so­va pa­la 132 li­tra ki­še po me­tru kva­drat­nom. To je obil­na ko­li­či­na ki­še. Zbog te ko­li­či­ne ki­še, kao di­rekt­na po­sle­di­ca do­šlo je do na­glog po­ra­sta vo­do­sta­ja. U Pod­go­ri­ci je do 13 ča­so­va za­bi­lje­žen po­rast vo­do­sta­ja Mo­ra­če iz­me­đu če­ti­ri i pet me­ta­ra – pre­ci­zi­rao je on.
Mi­cev is­ti­če da će se dej­stvo ci­klon­ske ak­tiv­no­sti za­dr­ža­ti i na­red­nih da­na.
– Za uto­rak, sri­je­du i če­tvr­tak oče­ku­je se pre­te­žno oblač­no vri­je­me sa uče­sta­lom po­ja­vom ki­še, ali ma­njeg in­ten­zi­te­ta. U cen­tral­nim i ju­žnim pred­je­li­ma već u če­tvr­tak se oče­ku­je po­ste­pe­no raz­ve­dra­va­nje. To­kom ve­ćeg dije­la da­na za­dr­ža­će se su­vo vri­je­me, sa­mo će na sje­ve­ru bi­ti oblač­no sa ki­šom – na­ja­vio je on.
Na sje­ve­ru će ve­če­ras, u sri­je­du i u če­tvr­tak, ka­ko je na­ja­vio Mi­cev, u naj­vi­šim pla­nin­skim pred­je­li­ma bi­ti po­vre­me­no su­snje­ži­ce i sni­je­ga.
– Za da­nas i u sri­je­du u cen­tral­nim obla­sti­ma se oče­ku­je jak sje­ver­ni vje­tar. I po­red ja­kog sje­ver­nog vje­tra u cen­tral­nim i ju­žnim obla­sti­ma bi­će uslo­va za po­vre­me­nu ki­šu, jer je cen­tar ci­klon­ske ak­tiv­no­sti pre­bli­zu pod­ruč­ju Cr­ne Go­re. Ta­kva kom­bi­na­ci­ja me­te­o­ro­lo­ških uslo­va do­vo­di do ja­kog vje­tra sa po­vre­me­nom ki­šom, no­še­nom vje­trom. Već za pe­tak i su­bo­tu u cen­tral­nim i ju­žnim obla­sti­ma, po­ste­pe­no i na sje­ve­ru, oče­ku­je se pre­sta­nak pa­da­vi­na i ne­što vi­še sun­ca i ma­lo to­pli­je. Tem­pe­ra­tu­ra va­zdu­ha u naj­to­pli­jim obla­sti­ma do­sti­za­će oko 18 ste­pe­ni, što je re­la­tiv­no to­plo za ovo do­ba go­di­ne – na­gla­sio je Mi­cev.
Cen­tar Bu­dve bio je blo­ki­ran zbog pa­da­vi­na. Me­di­te­ran­ska uli­ca, ko­ja vo­di ka Sta­rom gra­du, pre­tvo­ri­la se u je­ze­ro. Dvo­ri­šte cen­tral­nog vr­ti­ća bi­lo je go­to­vo po­la me­tra pod vo­dom. Ogrom­na ko­li­či­na ki­še pa­la je i na Ce­ti­nju, što je ote­ža­lo pro­hod­nost sa­o­bra­ćaj­ni­ca, kao i na pu­te­vi­ma ka sje­ve­ru. A.O.


Sta­re ne­vo­lje

Pr­va ja­ča ki­ša u Da­ni­lov­gra­du po­kre­nu­la je sta­re ne­vo­lje, od­no­sno po­pla­vlje­ne uli­ce u cen­tru gra­da. Kod Cr­no­gor­ske ko­mer­ci­jal­ne ban­ke gra­đa­ni od du­bo­kog po­to­ka ni­je­su mo­gli da pre­đu na dru­gu stra­nu. Isti­na, vo­de­na blo­ka­da ne tra­je du­go, jer se zbog str­mog te­re­na vo­da br­zo po­vu­če, ali nad­le­žni u Da­ni­lov­gra­du go­di­na­ma una­zad ne mo­gu da se iz­bo­re sa ovim ko­mu­nal­nim te­ško­ća­ma.
I.M.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"