Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo MANS NAJAVIO KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV BIVŠEG MINISTRA EKONOMIJE
Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića
Vujović Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića Branko Vujović je kao dugogodišnji funkcioner Vlade Crne Gore bio u središtu više privatizacionih poslova, od kojih su većina bili neuspješni i praćeni sumnjama na kršenje zakona i korupciju, podsjećaju u MANS-u
Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) će u po­ne­dje­ljak spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal i Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) do­sta­vi­ti kom­plet­nu do­ku­men­ta­ci­ju do ko­je su do­šli u po­stup­ku ana­li­zi­ra­nja imo­vi­ne i pri­ho­da Bran­ka Vu­jo­vi­ća, pred­sjed­ni­ka Sa­vje­ta Agen­ci­je za nad­zor osi­gu­ra­nja. Spe­ci­jal­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom upra­vlja Mi­li­vo­je Kat­nić, a Agen­ci­jom za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je Sre­ten Ra­do­njić.
Ana­li­za Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a po­ka­zu­je da je po­ro­di­ca Bran­ka Vu­jo­vi­ća za sve­ga ne­ko­li­ko go­di­na vi­še­stru­ko uve­ća­la svo­ju imo­vi­nu ku­po­vi­nom no­vih sta­no­va, ga­ra­ža i auto­mo­bi­la. Sa dru­ge stra­ne, pri­ho­di ko­je je Vu­jo­vić pri­ja­vio u svom zva­nič­nom imo­vin­skom kar­to­nu bi­li su ne­do­volj­ni za sti­ca­nje spor­ne imo­vi­ne, pa se ta­ko ne mo­že ob­ja­sni­ti po­ri­je­klo naj­ma­nje 250.000 eura ko­ji su tom pri­li­kom utro­še­ni.
– Bran­ko Vu­jo­vić je kao du­go­go­di­šnji funk­ci­o­ner Vla­de Cr­ne Go­re bio u sre­di­štu vi­še pri­va­ti­za­ci­o­nih po­slo­va, od ko­jih su ve­ći­na bi­li ne­u­spje­šni i pra­će­ni sum­nja­ma na kr­še­nje za­ko­na i ko­rup­ci­ju. Po­čev od Ju­go­pe­tro­la i nik­šić­ke Že­lje­za­re, pa sve do ten­de­ra za va­lo­ri­za­ci­ju Bu­lja­ri­ce, go­to­vo da ne­ma po­sla u ko­ji je Bran­ko Vu­jo­vić bio uklju­čen, a da on ni­je bio pra­ćen kon­tro­ver­za­ma. Ka­da jav­ni funk­ci­o­ner ko­ji je bio uklju­čen u po­slo­ve pri­va­ti­za­ci­je dr­žav­nih kom­pa­ni­ja i pro­da­ju re­sur­sa vri­jed­nih na de­se­ti­ne mi­li­o­ne eura ne mo­že da ob­ja­sni oda­kle mu če­tvrt mi­li­o­na eura za ku­po­vi­nu ne­kret­ni­na i auto­mo­bi­la, to pred­sta­vlja svo­je­vr­stan alarm za nad­le­žne in­sti­tu­ci­je ko­je bi ko­nač­no mo­ra­le ozbilj­ni­je da se po­za­ba­ve ovim pro­ble­mom – pod­sje­ća­ju iz MANS-a.
MANS već du­že vri­je­me upo­zo­ra­va da ne­za­ko­ni­to bo­ga­će­nje jav­nih funk­ci­o­ne­ra pred­sta­vlja ogro­man pro­blem i da bi mo­rao bi­ti oštri­je sank­ci­o­ni­san do­no­še­njem po­seb­nog za­ko­na i kri­mi­na­li­za­ci­jom tog dje­la.
– Nad­le­žno tu­ži­la­štvo ni­je se ozbilj­ni­je ba­vi­lo is­pi­ti­va­njem po­ri­je­kla imo­vi­ne cr­no­gor­skih jav­nih funk­ci­o­ne­ra, a do­sad spro­ve­de­ne fi­nan­sij­ske is­tra­ge ni­je­su da­le že­lje­ne re­zul­ta­te. Slič­no je i sa ASK-om ko­ji svoj po­sao oba­vlja uz mi­nu­mim za­mje­ra­nja ak­tu­el­noj po­li­tič­koj eli­ti i uop­šte se ne ba­vi po­ri­je­klom imo­vi­ne jav­nih funk­ci­o­ne­ra. Pa­ra­dok­sal­no, tre­nut­no u Cr­noj Go­ri mo­že­te pri­ja­vi­ti bi­lo šta od imo­vi­ne, a da vas bi­lo ko od nad­le­žnih or­ga­na ne upi­ta za nje­no po­ri­je­klo. Na taj na­čin se, na­ža­lost, i da­lje ša­lje po­ru­ka da se ko­rup­ci­ja u Cr­noj Go­ri is­pla­ti, na­ro­či­to ona na vi­so­kom ni­vou, a ne­po­stu­pa­nje nad­le­žnih or­ga­na omo­gu­ća­va ko­rum­pi­ra­nim jav­nim funk­ci­o­ne­ri­ma da uži­va­ju u ne­za­ko­ni­to ste­če­nom bo­gat­stvu. Zbog to­ga MANS po­zi­va Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo i ASK da naj­o­zbilj­ni­je uzmu u po­stu­pa­nje slu­čaj Bran­ka Vu­jo­vi­ća i pre­du­zmu sve mje­re iz svo­je nad­le­žno­sti – za­klju­ču­ju u MANS-u.M.S.


Vu­jo­vić: Ni­je­sam du­žan da pod­no­sim ra­ču­ne

Bran­ko Vu­jo­vić je ju­če, re­a­gu­ju­ći na pi­sa­nje „Da­na” o bo­gat­stvu nje­go­ve po­ro­di­ce, sa­op­štio da je pred­u­go­vor o ku­po­vi­ni sta­no­va nje­go­vih si­no­va pot­pi­san u vri­je­me po­čet­ka grad­nje sta­no­va, da­kle 2010. go­di­ne.
– Sred­stva su obez­bi­je­đe­na iz pri­ho­da po­ro­di­ce, šted­nje, po­zaj­mi­ce i po­klo­na. Ako ste da­li ras­hod­nu stra­nu, zad­njih 12 do 15 go­di­na, bi­lo bi pro­fe­si­o­nal­no i mo­ral­no da da­te i pri­ho­de za taj pe­ri­od. Ne mi­sli­te valj­da da se go­di­šnjom ušte­đe­vi­nom ku­pu­je auto, a ka­mo­li sta­no­vi. Ne sma­tram da sam u oba­ve­zi da pod­no­sim ra­ču­ne ni va­ma ni bi­lo ko­me o na­či­nu tro­še­nja po­ro­dič­nog bu­dže­ta, po­zaj­mi­ca­ma ili pla­ća­nji­ma. Vje­ro­vat­no da su pri­ho­di utro­še­ni na tro­ško­ve ško­lo­va­nja dje­ce u ino­stran­stvu, zi­mo­va­nja, lje­to­va­nja, pu­to­va­nja, ku­po­vi­nu sku­po­cje­no­sti, koc­ku ili u ne­ke dru­ge svr­he, to vas ne bi in­te­re­so­va­lo. Ali ka­da se ra­di o od­go­vor­nim po­ro­dič­nim oba­ve­za­ma, u ci­lju obez­bje­đe­nja eg­zi­sten­ci­je čla­no­va po­ro­di­ce, to vas oči­gled­no in­te­re­su­je. Ču­di me, za­i­sta, da vas ni­ko od kon­tak­ti­ra­nih po­li­ti­ča­ra ne upi­ta – a gdje su pri­ho­di po­ro­di­ce, što ih ni­je­ste sa­op­šti­li. Pa da ima­mo pri­li­ku da iz ta­kvih in­for­ma­ci­ja do­no­si­mo za­ključ­ke, da li je bi­lo mo­gu­će iz pri­ho­da obez­bi­je­di­ti sred­stva za ku­po­vi­nu sta­no­va. Pri­ma­nja je mo­gu­će jed­no­stav­no pro­vje­ri­ti za pe­ri­od od 20 go­di­na ko­li­ko sam u dr­žav­noj upra­vi, me­ne i mo­je po­ro­di­ce, ili za sko­ro 40 go­di­na mog rad­nog sta­ža. Oči­gled­no da vas to ni­je in­te­re­so­va­lo, jer ste vi i va­ši sa­go­vor­ni­ci već do­ni­je­li za­ključ­kak. Ko­nač­no, sa­gla­san sam sa pred­lo­zi­ma da se na osno­vu pri­ho­da mo­je po­ro­di­ce, ko­ji su ostva­re­ni u skla­du sa za­ko­nom, na osno­vu objek­tiv­nog uvi­da u mo­ja pri­ma­nja, ko­ja su objek­tiv­no me­đu ve­ćim u Cr­noj Go­ri, i mo­je po­ro­di­ce zad­njih 20 ili 30 go­di­na, utvr­di da li je bi­lo mo­gu­će obez­bi­je­di­ti sred­stva za dva sta­na, jer i po­zaj­mi­ce ili kre­di­te tre­ba vra­ti­ti. Ako ni­je ta­ko, sa­gla­san sam da se sta­no­vi odu­zmu. Šta ako ni­je? Da li će se ne­ko od vas ko­ji da­je­te ko­men­ta­re jav­no iz­vi­ni­ti ili ma­kar sno­si­ti pro­fe­si­o­nal­nu od­go­vor­nost – ka­zao je Vu­jo­vić.


Još se ne ogla­ša­va­ju

Iz tu­ži­la­šta i Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je ni ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja „Da­na” - da li će is­pi­ta­ti ot­kud Vu­jo­vi­ći­ma no­vac za ku­po­vi­nu sta­no­va, s ob­zi­rom na to da u zva­nič­nim iz­vje­šta­ji­ma o imo­vi­ni ne­ma­ju po­kri­će za te iz­dat­ke. Ta­ko­đe, i da­lje osta­je­mo us­kra­će­ni za in­for­ma­ci­ju da li će se pro­vje­ri­ti ka­ko su Vu­jo­vi­ći ku­po­va­li auto­mo­bi­le, te šta će ura­di­ti ka­ko bi pro­vje­ri­li ka­ko je Bran­ko Vu­jo­vić po­čet­kom 2005. go­di­ne ku­pio stan u zgra­di „Mak­sim” u Pod­go­ri­ci, po­vr­ši­ne 106 kva­dra­ta, ko­ji je pla­ćen oko 127.000 eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"