Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-12-05 SAVJET RTCG KONTROLIŠE ODSUSTVO S POSLA BIVŠE DIREKTORKE
Radojka na bolovanju deset mjeseci
Rutović Radojka na bolovanju deset mjeseci Andrijana Kadija je kazala da je u javnom servisu odsutno više zaposlenih zbog dugotrajnih bolovanja, te da nijesu imali razlog da sumnjaju u njihovu osnovanost. Naglasila je da nijesu provjeravali osnovanost bilo čijeg bolovanja, pa tako ni odsustvo Rutovićeve
Sa­vjet Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG) za­tra­ži­će od me­nadž­men­ta jav­nog ser­vi­sa pro­vje­ru za­ko­ni­to­sti svih od­su­stvo­va­nja sa po­sla, uklju­ču­ju­ći i bo­lo­va­nja. To je za „Dan“ na­ja­vio član Sa­vje­ta Go­ran Đu­ro­vić.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na“, vi­še za­po­sle­nih u jav­nom ser­vi­su na du­go­traj­nim su bo­lo­va­nji­ma, a nji­ho­vu osno­va­nost ni­ko ni­je pro­vje­ra­vao. Na de­se­to­mje­seč­nom bo­lo­va­nju je i biv­ša di­rek­to­ri­ca Te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re Ra­doj­ka Ru­to­vić, ko­ja je, pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, tre­nut­no ras­po­re­đe­na u re­dak­ci­ji za me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju. Pre­ma ne­zva­nič­nim iz­vo­ri­ma „Da­na“ iz te me­dij­ske ku­će, Ru­to­vi­će­va se na po­sao ni­je po­ja­vlji­va­la go­di­nu i po.
In­for­ma­ci­ju „Da­na“ o bo­lo­va­nju Ru­to­vi­će­ve po­tvr­di­la je ge­ne­ral­na di­rek­to­ri­ca RTCG An­dri­ja­na Ka­di­ja. Ona je ka­za­la da je Ru­to­vić tre­nut­no na go­di­šnjem od­mo­ru, na ko­ji je oti­šla sa bo­lo­va­nja, na ko­jem je od sre­di­ne ja­nu­a­ra ove go­di­ne. Na pi­ta­nje „Da­na“ da li je RTCG pro­vje­ra­va­la osno­va­nost tog bo­lo­va­nja, od­no­sno da li je ima­la ta­kvu ini­ci­ja­ti­vu pre­ma nad­le­žnim in­sti­tu­ci­ja­ma, Ka­di­ja je ka­za­la da je u jav­nom ser­vi­su od­sut­no vi­še za­po­sle­nih zbog du­go­traj­nih bo­lo­va­nja, te da ni­je­su ima­li raz­log da sum­nja­ju u nji­ho­vu osno­va­nost. Na­gla­si­la je da ni­je­su pro­vje­ra­va­li osno­va­nost bi­lo či­jeg bo­lo­va­nja, pa ta­ko ni od­su­stvo Ru­to­vi­će­ve.
Ka­di­ja je do­da­la da u jav­nom ser­vi­su tre­nut­no ima de­se­tak za­po­sle­nih ko­ji su na du­žim bo­lo­va­nji­ma. Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, naj­kra­će bo­lo­va­nje je tri mje­se­ca, a naj­du­že na ko­jem je je­dan za­po­sle­ni tra­je 22 mje­se­ca.
– Mi vje­ru­je­mo da su za­po­sle­ni iz oprav­da­nih raz­lo­ga od­sut­ni i ne sum­nja­mo da zlo­u­po­tre­blja­va­ju bo­lo­va­nja – na­gla­si­la je ona.
Ka­di­ja je do­da­la da za­po­sle­ni ko­ji su na du­go­traj­nim bo­lo­va­nji­ma vr­še pre­kid bo­lo­va­nja od­la­skom na go­di­šnji od­mor. Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, na­kon za­vr­šet­ka od­mo­ra, po­no­vo se vra­ća­ju na bo­lo­va­nje.
Član Sa­vje­ta RTCG Go­ran Đu­ro­vić na­ja­vio je da će se Sa­vjet po­za­ba­vi­ti ovim pi­ta­njem.
– Od ge­ne­ral­ne di­rek­to­ri­ce će­mo tra­ži­ti da se kon­ti­nu­i­ra­no pro­vje­ra­va za­kon­ski osnov za sva od­su­stva sa po­sla, uklju­ču­ju­ći i bo­lo­va­nja – po­ru­čio je Đu­ro­vić.
Ru­to­vi­će­va ju­če ni­je od­go­va­ra­la na pi­ta­nja „Da­na“ oko na­ja­ve Sa­vje­ta.
Ru­to­vi­će­va je bi­la na bo­lo­va­nju ka­da se pri­ja­vi­la na kon­kurs za ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra jav­nog ser­vi­sa. U apri­lu pro­šle go­di­ne pod­ni­je­la je ostav­ku na funk­ci­ju di­rek­to­ra Te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re, što je bio uslov opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja pri­li­kom pot­pi­si­va­nja Spo­ra­zu­ma o fer i slo­bod­nim iz­bo­ri­ma. Kon­kurs je bio otvo­ren do pet­ka, 3. mar­ta, na­kon če­ga je Sa­vjet RTCG 21. mar­ta ime­no­vao Ka­di­ju za ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra jav­nog ser­vi­sa.
Ka­di­ja je na tu funk­ci­ju iza­bra­na na­kon tri kru­ga gla­sa­nja na sjed­ni­ci Sa­vje­ta, u ko­jem je do­bi­la pet gla­so­va, dok je Ra­doj­ka Ru­to­vić ima­la če­ti­ri gla­sa. Naj­vi­še gla­so­va u pr­vom kru­gu – če­ti­ri, do­bi­la je Ra­doj­ka Ru­to­vić, dok je tri gla­sa do­bi­la An­dri­ja­na Ka­di­ja. Iz­me­đu njih dvi­je čla­no­vi Sa­vje­ta su bi­ra­li ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra u dru­gom kru­gu. U dru­gom kru­gu Ka­di­ja i Ru­to­vić do­bi­le su po če­ti­ri gla­sa, dok je je­dan li­stić bio ne­va­že­ći.
A.O.


Smje­na bi­la uslov opo­zi­ci­je

Od­la­zak Ru­to­vi­će­ve sa funk­ci­je di­rek­to­ra TVCG bio je uslov opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka ko­je su uče­stvo­va­le u pre­go­vo­ri­ma o slo­bod­nim i fer iz­bo­ri­ma to­kom pro­šle go­di­ne.
Sa­vjet jav­nog ser­vi­sa je po­tom, kra­jem pro­šle go­di­ne, smi­je­nio sa du­žno­sti ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra jav­nog ser­vi­sa Ra­da Voj­vo­di­ća. Nje­go­va smje­na ini­ci­ra­na je zbog po­ni­šte­nja kon­kur­sa za di­rek­to­ra Te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re i ocje­ne di­je­la čla­no­va Sa­vje­ta da je ta­kvom od­lu­kom na­nio šte­tu jav­nom ser­vi­su. Nje­ga je Sa­vjet raz­ri­je­šio i uz obra­zlo­že­nje da ni­je po­što­vao nji­ho­ve ak­te i za­ključ­ke. Voj­vo­dić je u me­đu­vre­me­nu po­kre­nuo sud­ski po­stu­pak, tvr­de­ći da je ne­za­ko­ni­to smi­je­njen.
  • Drustvo
    Ranije - Drustvo

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"