Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-12-06 DPNCG TRAŽI ODGOVORNOST ZBOG PROPUSTA POLICIJE U SLUČAJU NOVINARA „DANA“ VLADIMIRA OTAŠEVIĆA Kazniti odgovorne za propuste
Dru­štvo pro­fe­si­o­nal­nih no­vi­na­ra Cr­ne Go­re (DPNCG) za­tra­ži­lo je od mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va Me­vlu­di­na Nu­ho­dži­ća i di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je Slav­ka Sto­ja­no­vi­ća da po­ša­lju svo­je slu­žbe­ni­ke na edu­ka­tiv­ne se­mi­na­re, ka­ko bi na­u­či­li Za­kon o kri­vič­nom po­stup­ku i na ko­ji na­čin tre­ba da se od­no­se pre­ma no­vi­na­ri­ma. Iz tog udru­že­nja su re­a­go­va­li po­vo­dom od­lu­ke Sa­vje­ta za gra­đan­sku kon­tro­lu ra­da po­li­ci­je, ko­ji je pri­hva­tio nji­ho­vu pri­tu­žbu zbog po­stu­pa­nja po­li­ci­je u slu­ča­ju no­vi­na­ra „Da­na“ Vla­di­mi­ra Ota­še­vi­ća.
– Tra­ži­mo da se di­sci­plin­ski sank­ci­o­ni­šu slu­žbe­ni­ci i od­go­vor­ni ko­ji ni­je­su is­po­što­va­li na­log ODT Bi­je­lo Po­lje u pred­me­tu ko­le­ge Ota­še­vi­ća. Oče­ku­je­mo od ODT Pod­go­ri­ca da što hit­ni­je okon­ča is­tra­gu o pri­jet­nji Ota­še­vi­ću od stra­ne bra­ta pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća. Po­zi­va­mo ko­le­ge da nam se obra­te za bes­plat­ne prav­ne sa­vje­te i ne do­zvo­le po­li­ci­ji, ili tu­ži­o­ci­ma, da kr­še nji­ho­va pra­va to­kom kri­vič­nih po­stu­pa­ka zlo­u­po­tre­blja­va­ju­ći či­nje­ni­cu da je ve­ći­na nas prav­no ne­u­ka stran­ka – po­ru­či­li su iz DPNCG.
Sa­vjet za gra­đan­sku kon­tro­lu ra­da po­li­ci­je je utvr­dio da je po­stu­pa­nje po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka u kon­kret­nom slu­ča­ju bi­lo ne­pro­fe­si­o­nal­no iz raz­lo­ga što po­li­ci­ja ni­je po­stu­pa­la po na­lo­gu tu­ži­o­ca.
– Po­stu­pa­nje po­li­ci­je iz­van na­lo­ga nad­le­žnog dr­žav­nog tu­ži­o­ca pred­sta­vlja pod­ri­va­nje vla­da­vi­ne pra­va – za­klju­čio je Sa­vjet na sjed­ni­ci ko­ja je odr­ža­na 1. de­cem­bra.
U DPNCG sma­tra­ju da je ovo va­žna po­ru­ka po­li­ci­ji za za­šti­tu no­vi­na­ra, bez ob­zi­ra što Sa­vjet ni­je utvr­dio kr­še­nje Evrop­ske kon­ven­ci­je o ljud­skim pra­vi­ma i Usta­va u smi­slu za­šti­te no­vi­nar­skih iz­vo­ra. DPNCG je ne­for­mal­no ob­ja­šnje­no da oni za to ne­ma­ju za­kon­ska ovla­šće­nja.
– Sa­vjet je kon­sta­to­vao kr­še­nje Za­ko­na o kri­vič­nom po­stup­ku, ko­ji oba­ve­zu­je po­li­ci­ju da sli­je­di na­lo­ge tu­ži­o­ca. U ovom slu­ča­ju, ODT Bi­je­lo Po­lje je 29. sep­tem­bra na­lo­ži­lo Odje­lje­nju bez­bjed­no­sti Moj­ko­vac da se sa već uze­tog te­le­fo­na od no­vi­na­ra iz­u­zme sni­mak u nje­go­vom pri­su­stvu. ODT Bi­je­po Po­lje je tra­ži­lo da ga po­li­ci­ja oba­vi­je­sti da li je to spro­ve­la ili ni­je. Sve to na­kon što je DPNCG 27. sep­tem­bra ini­ci­ra­lo po­stu­pak pred Sa­vje­tom, za­tim upu­ti­lo pi­smo vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu i pred­sjed­ni­ku Tu­ži­lač­kog sa­vje­ta Ivi­ci Stan­ko­vi­ću i am­ba­sa­da­ma, i oba­vje­sti­lo jav­nost da su po­li­ci­ja i tu­ži­o­ci po­vri­je­di­li pra­vo no­vi­na­ra – ka­za­li su iz tog no­vi­nar­skog udru­že­nja.
Pod­sje­ća­ju da je Ota­še­vi­ću još 14. sep­tem­bra od­u­zet te­le­fon i SIM kar­ti­ca, ko­ji mu do da­nas ni­je­su vra­će­ni.
– Tu­ži­la­štvo je ti­me na­knad­no po­ku­ša­lo da is­pra­vi gre­šku – na­vo­di se u sa­op­šte­nju DPNCG.
A.O.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"