Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-12-06 VESNA MEDENICA INDIREKTNO OPTUŽILA SUDIJE ZA KORUPCIJU
Nema poštenja sa 650 eura
Medenica Nema poštenja sa 650 eura Sudija osnovnog suda ima platu hiljadu eura, pritom dosta njih nema riješeno stambeno pitanje, pa za stanarinu izdvaja 250 do 350 eura. Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može, izjavila je u Skupštini Vesna Medenica
Pred­sjed­ni­ca Vr­hov­nog su­da Ve­sna Me­de­ni­ca ka­za­la je da su­di­je ko­je pri­ma­ju pla­tu 650 eura ne mo­gu da sa­ču­va­ju mo­ral­no­st i po­šte­no su­de. Me­de­ni­ca je to sa­op­šti­la na ju­če­ra­šnjem skup­štin­skom Od­bo­ru za pra­vo­su­đe, gdje je kri­ti­ko­va­la bu­džet­ski ma­njak nov­ca za sud­stvo.
– Su­di­ja­ma su neo­p­hod­ne ve­će pla­te, a u po­sto­je­ćoj si­tu­a­ci­ji pri­sta­je­mo i na sma­nji­va­nje ko­e­fi­ci­jen­ta su­di­ja­ma u vi­šim in­stan­ca­ma. Ali se mo­ra­ju po­ve­ća­ti pla­te su­di­ja­ma osnov­nih su­do­va, ko­ji no­se naj­ve­ći te­ret. Su­di­ja osnov­nog su­da ima pla­tu hi­lja­du eura, pri­tom do­sta njih ne­ma ri­je­še­no stam­be­no pi­ta­nje, pa za sta­na­ri­nu iz­dva­ja 250 do 350 eura. Mo­že li su­di­ja sa pla­tom od 650 eura da sa­ču­va mo­ral­nost? Ne mo­že – re­kla je ju­če Me­de­ni­ca.
Nje­na iz­ja­va iza­zva­la je re­ak­ci­je di­je­la opo­zi­ci­je i ne­vla­di­nog sek­to­ra.
Pot­pred­sjed­nik De­mo­kra­ta Mo­mo Ko­pri­vi­ca oci­je­nio je za „Dan” da iz­ja­va o mo­ral­no­sti su­di­ja ne mo­že da slu­ži na čast pred­sjed­ni­ci Vr­hov­nog su­da.
– Ona uka­zu­je da se pra­vo­su­đe na­la­zi u du­bo­koj mo­ral­noj kri­zi. Su­di­ja­ma pa­re ne smi­ju bi­ti ba­te­ri­je. Za­da­tak su­di­je je da bez­u­slov­no spro­vo­di pra­vo, te ako bi spro­vo­đe­nje prav­nog po­ret­ka za­vi­si­lo od nov­ča­ne ela­stič­no­sti su­di­ja, gra­đa­ni ne bi zna­li na če­mu su, pri­vre­da bi ži­vje­la u ne­si­gur­no­sti, a kao ze­mlja bi­smo skli­za­li u anar­hi­ju – is­ta­kao je Ko­pri­vi­ca.
Do­dao je da su ak­tu­el­ni re­žim i nje­go­vi fa­vo­ri­ti u pra­vo­sud­nom si­ste­mu pre­tvo­ri­li Cr­nu Go­ru u pret­po­li­tič­ko dru­štvo, u ko­jem ne va­že po­sto­ja­na pra­vi­la igre i ne dje­lu­ju ne­pri­stra­sne in­sti­tu­ci­je.
– Ako ne­ma mo­ral­no­sti su­di­ja, on­da će u toj ze­mlji je­di­no ne­spor­no pra­vo bi­ti pra­vo ja­če­ga. Ako su su­di­je bez in­te­gri­te­ta, on­da će pra­vo sta­no­va­ti u to­pu­zu ja­če­ga. Ako su­di­ja­ma po­na­ša­nje za­vi­si od pla­te, on­da će va­ži­ti mak­si­ma – ko­li­ko mo­ći, to­li­ko i pra­va – re­kao je Ko­pri­vi­ca.
Do­dao je da je du­žnost su­di­je da bez­u­slov­no pri­mje­nju­je za­kon ne­za­vi­sno od vi­si­ne pla­te.
– Ova iz­ja­va će sa­mo do­dat­no pro­du­bi­ti ne­po­vje­re­nje u pra­vo­su­đe ko­je i ona­ko ne spa­da u in­sti­tu­ci­je ko­je cr­no­gor­ska jav­nost tre­ti­ta kao ne­za­vi­sne i ne­pri­stra­sne. Šta zna­či ta iz­ja­va? Je li mo­žda se abo­li­ra­ju ra­zni neo­d­go­vor­ni po­je­din­ci ko­ji su zlo­u­po­tre­bi­li su­dij­sku pro­fe­si­ju ka­ko bi po­pra­vi­li svoj loš eko­nom­ski po­lo­žaj, i to ta­ko što su pri­vi­le­go­va­li raz­ne moć­ne po­je­din­ce – pi­ta se Ko­pri­vi­ca.
Is­ta­kao je da su zbog ko­rum­pi­ra­nog pra­vo­su­đa mno­gi re­sur­si ras­pro­da­ti, mno­ge mal­ver­za­ci­je i kri­vič­na dje­la ni­je­su ra­svi­je­tlje­ni, a mno­gi po­je­din­ci su ostva­ri­li pro­tiv­za­ko­ni­te ko­ri­sti.
– To se ni­čim, pa ni vi­si­nom pla­te, ne mo­že oprav­da­ti. Bez ne­za­vi­snog pra­vo­su­đa ne­ma dr­ža­ve vla­da­vi­ne pra­va. O ne­za­vi­snom pra­vo­su­đu se ne mo­že go­vo­ri­ti ako su­di­je u pri­mje­ni pra­va re­a­gu­ju na no­vac. Tom mo­ral­nom re­la­ti­vi­zmu i ogo­lje­nom prag­ma­ti­zmu ni­je mje­sto u pra­vo­su­đu – za­klju­čio je Ko­pri­vi­ca.
Ko­or­di­na­tor pro­gra­ma vla­da­vi­ne pra­va Gra­đan­ske ali­jan­se Zo­ran Vu­ji­čić ka­zao je da se na­kon iz­ja­ve Me­de­ni­ce po­sta­vlja pi­ta­nje da li smo kao dru­štvo u glo­ba­lu u du­bo­koj mo­ral­noj kri­zi.
– Ne­za­vi­sno i efi­ka­sno sud­stvo su osnov vla­da­vi­ne pra­va i kao ta­kvo mo­ra bi­ti imu­no na sve pro­mje­ne u dru­štvu. Su­di­je mo­ra­ju bi­ti pla­će­ne za od­go­vo­ran po­sao ko­ji ra­de i tre­ba da bu­du do­bro pla­će­ni. Pi­ta­nje mo­ra­la ne bi smje­lo bi­ti upit­no kod su­di­ja, bez ob­zi­ra ko­li­ku pla­tu ima­li – ka­že za „Dan” Vu­ji­čić.
Do­dao je da su op­te­re­će­nja ko­ja ima­ju su­di­je osnov­nih su­do­va, pri­je sve­ga u Pod­go­ri­ci, iz dva raz­lo­ga.
– Pr­vi je usled za­o­sta­lih pred­me­ta iz pret­hod­nih go­di­na i po­ku­šaj da se oni što pri­je ri­je­še pa je sva­kom su­di­ji na mje­seč­nom ni­vou po­ve­ća­na nor­ma i dru­gi raz­log je da su gra­đa­ni sa po­ve­ća­njem svi­je­sti o svo­jim pra­vi­ma po­če­li sve vi­še prav­du da tra­že na su­du. Uslo­vi u ko­ji­ma ra­de su­di­je za­i­sta ni­je­su na oče­ki­va­nom ni­vou i mi smo iz Gra­đan­ske ali­jan­se uka­zi­va­li da je po­treb­no iz­gra­di­ti i Pa­la­tu prav­de – re­kao je Vu­ji­čić.
Is­ta­kao je da ne­za­vi­snost sud­stva ne smi­je da za­vi­si od eko­nom­skog po­lo­ža­ja su­di­je.
– Su­di­ja mo­ra u skla­du sa za­kle­tvom da po­stu­pa, a iz­ja­vu Me­de­ni­ce, pr­ve oso­be u sud­stvu, vi­dim kao na­čin da se skre­ne pa­žnja na po­lo­žaj su­di­je u dru­štvu ko­ji ni­je na oče­ki­va­nom ni­vou. Ali pod­sje­ćam da sa do­brom pla­tom tre­ba da ide i in­di­vi­du­al­na od­go­vor­nost za svoj rad – re­kao je Vu­ji­čić.
Do­dao je da se mo­že po­sta­vi­ti i pi­ta­nje šta je sa dok­to­ri­ma, pro­fe­so­ri­ma i svim dru­gim pro­fe­si­ja­ma gdje su pla­te is­pod ni­voa.
– Tu on­da do­la­zi­mo do ključ­ne stva­ri, a to je da li smo kao dru­štvo u glo­ba­lu u du­bo­koj mo­ral­noj kri­zi. Iz­vr­šna vlast na po­sre­dan na­čin ima uti­ca­ja na sud­stvo pri­je sve­ga pri­li­kom utvđi­va­nja bu­dže­ta za sud­stvo, gdje Sud­ski sa­vjet sa pred­lo­gom bu­dže­ta ide pre­ma Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja ko­je uvi­jek taj bu­džet re­vi­di­ra. Pred sud­stvom su još iza­zo­vi i pi­ta­nje mo­ra­la kao osnov­ne ljud­ske vri­jed­no­sti i opa­sno je da se sa njim li­ci­ti­ra – za­klju­čio je Vu­ji­čić.Vl.O.


Broj pred­me­ta po­ve­ćan za 28 od­sto

Me­de­ni­ca je is­ta­kla da je sa­mo u pod­go­rič­kom Osnov­nom su­du do­šlo do po­ve­ća­nja bro­ja pred­me­ta u par­ni­ci za 28 od­sto i da je za mo­ral­nog su­di­ju po­tre­ban no­vac, od­no­sno sta­bil­na pla­ta.
Po­sla­nik DPS-a An­dri­ja Ni­ko­lić ka­zao je da pla­ta ne smi­je bi­ti ci­je­na mo­ral­no­sti, ali je ipak sa­gla­san da mo­ra­ju da se po­ve­ća­ju pla­te su­di­ja­ma osnov­nih su­do­va zbog ve­li­kog bro­ja pre­me­ta.
Ve­sna Me­de­ni­ca na­vo­di da se ovih da­na kri­ti­ku­je i sta­nje u ve­li­koj sud­ni­ci, iz ko­je se uživo pre­no­si su­đe­nje za po­ku­šaj na­vod­nog te­ro­ri­zma.
– Da­nas sta­nje u ve­li­koj sud­ni­ci Vi­šeg su­da kri­ti­ku­ju oni ko­ji su ne­ka­da bi­li u mo­guć­no­sti da po­mog­nu, ali su bi­li pro­tiv to­ga – po­ru­či­la je ona.
Za Ni­ko­li­ća je ve­li­ka sud­ni­ca za­pra­vo sli­ka dr­ža­ve,ta­ko da je po­dr­žao da se usvo­je do­dat­na nov­ča­na sred­stva za pra­vo­su­đe, uko­li­ko to za dr­žav­ni bu­džet ne bu­de pre­ve­li­ko op­te­re­će­nje.


Za pra­vo­su­đe fa­li 700 hi­lja­da

Ve­sna Me­de­ni­ca je is­ta­kla je da bu­dže­tu za pra­vo­su­đe za na­red­nu go­di­nu fa­li čak 700 hi­lja­da eura, za kon­kret­ne pro­jek­te, ko­ji su nu­žni za funk­ci­o­ni­sa­nje pra­vo­sud­nog si­ste­ma. Na­ve­la je da je 100 hi­lja­da eura po­treb­no za re­gi­star za­lo­ga Cen­tral­nog re­gi­stra Pri­vred­nog su­da, 230 hi­lja­da eura za in­for­ma­tič­ku opre­mu za ga­še­nje po­ža­ra u Vr­hov­nom su­du, kao i 350 hi­lja­da eura za in­for­ma­tič­ku opre­mu za pre­kr­šaj­ne su­do­ve, od­no­sno za op­tič­ke ka­blo­ve.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"