Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo ASK POKRENULA PREKRŠAJNI POSTUPAK PROTIV NOVINARA KOJI JE VIŠE PUTA NAPADAN
Softića kažnjavaju umjesto da ga zaštite
Softić Softića kažnjavaju umjesto da ga zaštite ASK je utvrdila da je Tufik Softić u sukobu interesa jer je imenovan za vršioca dužnosti direktora Radija Berane, u vrijeme kada je njegova supruga bila odbornik
Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK), ko­jom ru­ko­vo­di ne­ka­da­šnji šef Cen­tra bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca Sre­ten Ra­do­njić, po­kre­nu­la je pre­kr­šaj­ni po­stu­pak pro­tiv vr­ši­o­ca du­žno­sti di­rek­to­ra Ra­di­ja Be­ra­ne, no­vi­na­ra Tu­fi­ka Sof­ti­ća, zbog na­vod­nog kon­flik­ta in­te­re­sa. U od­lu­ci ko­ja je do­ne­se­na 23. no­vem­bra, a u ko­ju je „Dan” imao uvid, na­vo­di se da je Sof­tić pre­kr­šio Za­kon o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je jer je ime­no­van za vr­ši­o­ca du­žno­sti di­rek­to­ra Ra­di­ja Be­ra­ne, dok je nje­go­va su­pru­ga Na­da La­bu­do­vić Sof­tić oba­vlja­la funk­ci­ju od­bor­ni­ka u Skup­šti­ni op­šti­ne Be­ra­ne, či­me je kao funk­ci­o­ner jav­ni in­te­res pod­re­dio pri­vat­nom i iza­zvao su­kob in­te­re­sa. Ta­ko­đe, te­re­ti se da je pre­kr­šio za­kon jer 15. apri­la pro­šle go­di­ne ni­je oba­vi­je­stio or­gan vla­sti u ko­jem vr­ši funk­ci­ju o po­sto­ja­nju pri­vat­nog in­te­re­sa i ni­je na vri­je­me pri­ja­vio iz­vje­štaj o imo­vi­ni i pri­ho­di­ma. Po­stu­pak pro­tiv Sof­ti­ća je po­kre­nut po ano­nim­noj pri­ja­vi.
Sof­tić je ju­če u iz­ja­vi za „Dan” oci­je­nio da po­stu­pak pro­tiv nje­ga ima po­li­tič­ku ko­no­ta­ci­ju i da se ra­di o osve­ti, ko­ja je vr­hu­nac bru­tal­no­sti nad njim. On sma­tra da je na­ša dr­ža­va ovim po­ka­za­la ka­ko „ni­je do­bra da na­đe na­pa­da­če, ali je za­to do­bra ka­da tre­ba na­pa­sti”.
– Ovo vi­dim kao od­re­đe­nu haj­ku, mo­žda čak i iz raz­lo­ga što sam pod­nio tu­žbu pro­tiv dr­ža­ve zbog pre­su­de Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci jer upra­vo je ano­nim­na pri­ja­va pod­ne­se­na na­kon mog po­te­za. Tu po­sto­je od­re­đe­ne stva­ri ko­je se mo­ra­ju zna­ti, a to je da ja već 25 go­di­na ra­dim u lo­kal­nom ra­di­ju i da sam od Sa­vje­ta pred­lo­žen za v.d. i da smo ima­li prav­no tu­ma­če­nje da ni­je­sam u kon­flik­tu in­te­re­sa. Čak i da sam di­rek­tor ni­je­sam u kon­flik­tu in­te­re­sa zbog su­pru­ge ko­ja je od­bor­nik ko­la­i­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” i ko­ja je na­kon ras­pra­ve u ASK pod­ni­je­la ostav­ku. Ta­ko je ot­klo­nje­na ta even­tu­al­na ne­za­ko­ni­tost, ali oni na­sta­vlja­ju da me go­ne – iz­ja­vio je Sof­tić.
Pod­sje­tio je da nje­go­va su­pru­ga ne ra­di i da ne­ma­ju ni­ka­kav in­te­res od po­li­ti­ke.
– Oni sma­tra­ju da ne­za­ko­ni­to­sti ni­je­su ot­klo­nje­ne, ali da sam bio u pre­kr­ša­ju pa me go­ne – na­vo­di Sof­tić.
Sof­tić je 2007. go­di­ne pre­tu­čen is­pred svo­je ku­će, a pri­je pet go­di­na je u dvo­ri­šte po­ro­dič­ne ku­će u ko­joj ži­vi ba­če­na eks­plo­ziv­na na­pra­va. Pro­cje­nom ugro­že­no­sti od stra­ne Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost, Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va Cr­ne Go­re mu je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na do­di­je­li­lo po­li­cij­sku za­šti­tu. Na­pa­di na Sof­ti­ća ni do da­nas ni­je­su ra­svi­je­tlje­ni, ta­ko da se ne zna ko ga je 2007. pre­bio i ko je 2013. go­di­ne ba­cio eks­plo­ziv­nu na­pra­vu, kao i ko je to na­ru­čio.
Ustav­ni sud Cr­ne Go­re je pro­šle sed­mi­ce usvo­jio Sof­ti­će­vu žal­bu zbog ne­dje­lo­tvor­ne is­tra­ge na­pa­da na nje­ga pri­je de­set go­di­na i od­re­dio da mu dr­ža­va Cr­na Go­ra zbog to­ga is­pla­ti na­kna­du od 7.000 eura. Sud je ti­me oci­je­nio da Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo (ODT) u Be­ra­na­ma i Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo (VDT) u Bi­je­lom Po­lju ni­je­su spro­ve­li dje­lo­tvor­nu is­tra­gu na­pa­da u ko­jem je pre­tu­čen is­pred svo­je po­ro­dič­ne ku­će, te da je no­vi­na­ru po­vri­je­đe­no pra­vo na ži­vot.
ASK je u od­lu­ci na­ve­la da su ano­nim­nu pri­ja­vu pro­tiv Sof­ti­ća do­bi­li 24. ok­to­bra i da su od­mah po pri­je­mu otvo­ri­li po­stu­pak.
– Tu­fik Sof­tić, v.d. di­rek­to­ra lo­kal­nog jav­nog emi­te­ra Ra­dio Be­ra­ne, jav­ni je funk­ci­o­ner shod­no od­red­bi čla­na tri Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je i u oba­ve­zi je da svo­ju funk­ci­ju oba­vlja u skla­du sa ovim za­ko­nom, kao i sa dru­gim pro­pi­si­ma ko­ji­ma se utvr­đu­je su­kob in­te­re­sa u obla­sti­ma ko­je su ure­đe­ne tim pro­pi­si­ma – na­vo­di se u od­lu­ci.
U tom do­ku­men­tu pi­še da je Sof­tić na sa­slu­ša­nju iz­ja­vio da je imao usme­no ob­ja­šnje­nje od čla­no­va Sa­vje­ta Ra­di­ja Be­ra­ne da v.d. lo­kal­nog emi­te­ra ni­je jav­ni funk­ci­o­ner, ni­ti je u kon­flik­tu in­te­re­sa.
– Sof­tić je na sa­slu­ša­nju sa­op­štio da je u te­škoj si­tu­a­ci­ji za­mo­ljen od čla­no­va Sa­vje­ta da pre­u­zme ulo­gu v.d. di­rek­to­ra. U kraj­njem je is­ta­kao da će u ci­lju ot­kla­nja­nja bi­lo ka­kve sum­nje u ve­zi sa nje­go­vim po­ten­ci­jal­nim su­ko­bom in­te­re­sa pre­u­ze­ti rad­nje i po­stu­pi­ti u skla­du sa za­ko­nom i o to­me Agen­ci­ji do­sta­vi­ti do­kaz. Na­kon po­kre­ta­nja po­stup­ka pred ASK i odr­ža­va­nja usme­ne ras­pra­ve, Sof­tić je pod­nio iz­vje­štaj o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni i do­kaz o pod­no­še­nju ostav­ke nje­go­ve su­pru­ge Na­de La­bu­do­vić Sof­tić na funk­ci­ju od­bor­ni­ka u Skup­šti­ni op­šti­ne Be­ra­ne – na­vo­di se u od­lu­ci.M.S.


DPNCG: Revanšizam države

Iz Društva profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG) saopšteno je da je Softić v.d. direktora beranskog radija već dvije godine, a da je Agencija pokrenula postupak po anonimnoj prijavi koju je dobila nekoliko dana prije nego što je Osnovni sud u Podgorici izrekao presudu, kojom je utvrđeno da država nije obezbjedila djelotvornu zaštitu napada na njega.
Generalna sekretarka DPNCG Mila Radulović ukazala je da je ASK već podnijela prekršajnu prijavu protiv Softića, iako je prijavio imovinu nakon što je upozoren da je na to obavezan kao v.d. direktora lokalnog emitera. Radulović smatra da postupak ASK protiv Softića predstavlja revanšizam države zbog tužbe koju je podnio, jer tužilaštvo i policija nijesu rješpili pokušaj njegovog ubistva 2007. godine.
-Umjesto da kazni počinioce i djelotvorno i hitno istraži drugi napad, država se preko ASK i anonimnih prijava, koje se „naprasno“ množe, ostrvila na novinare i aktiviste NVO – poručila je Radulovićeva.A.O.


Iz­vo­di­li do­ka­ze

ASK je na­kon iz­vo­đe­nja do­ka­za kon­sta­to­va­la da Sof­tić ni­je spo­rio da je nje­go­va su­pru­ga od­bor­nik.
– Uvi­dom u sta­tut Ra­di­ja Be­ra­ne kon­sta­to­va­no je da je čla­no­vi­ma 33 i 42 pro­pi­sa­no da di­rek­tor i čla­no­vi Sa­vje­ta ne mo­gu bi­ti li­ca ko­ja su brač­ni dru­go­vi na­ve­de­nih u ovom čla­nu me­đu ko­ji­ma su i od­bo­r­ni­ci, što uka­zu­je na či­nje­ni­cu da je 11. ja­nu­a­ra ka­da je do­ni­je­to rje­še­nje Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta o upi­su Tu­fi­ka Sof­ti­ća za v.d. di­rek­to­ra, nje­go­va su­pru­ga oba­vlja­la funk­ci­ju od­bor­ni­ka. Za­ko­nom o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je je pro­pi­sa­no da je jav­ni funk­ci­o­ner du­žan da funk­ci­ju vr­ši na na­čin da jav­ni in­te­res ne pod­re­di pri­vat­nom, kao i da ne iza­zo­ve su­kob in­te­re­sa u vr­še­nju jav­ne funk­ci­je. Su­kob in­te­re­sa u vr­še­nju jav­ne funk­ci­je po­sto­ji ka­da pri­vat­ni in­te­res jav­nog funk­ci­o­ne­ra uti­če ili mo­že uti­ca­ti na ne­pri­stra­nost jav­nog funk­ci­o­ne­ra u vr­še­nju jav­ne funk­ci­je – na­vo­di se u od­lu­ci.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"