Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo SA HRVATSKE GRANICE VRAĆENI PROIZVODI KOMPANIJE „SVIT FEMILI”, KOJE UVOZI I CRNA GORA
U keksu našli kancerogene materije
Ilustracija U keksu našli kancerogene materije Akrilamid je potencijalno kancerogena materija koja, prema rezultatima nekih istraživanja, u velikim količinama može uticati na zdravlje ljudi, posebno djece
Hr­vat­ska je za­bra­ni­la uvoz kek­sa srp­skog pro­iz­vo­đa­ča „Svit fe­mi­li”, zbog po­ve­ća­ne kon­cen­tra­ci­je po­ten­ci­jal­no kan­ce­ro­ge­ne ma­te­ri­je akri­la­mi­da, a po­da­ci sa saj­ta te kom­pa­ni­je po­ka­zu­ju da se nji­ho­vi pro­iz­vo­di uvo­ze i u Cr­nu Go­ru, ob­ja­vio je ju­če list „Po­li­ti­ka”. Iz Upra­ve za bez­bjed­nost hra­ne ju­če ni­je­su od­go­va­ra­li na pi­ta­nja „Da­na” da li spor­nih pro­iz­vo­da ima u cr­no­gor­skim pro­dav­ni­ca­ma, ni­ti da li će za­bra­ni­ti nji­ho­vu pro­da­ju.
Spor­ni keks ot­kri­ven je na gra­ni­ci sa Hr­vat­skom pro­šle ne­dje­lje. Su­per­a­na­li­zom je utvr­đe­no ve­će pri­su­stvo akri­la­mi­da, ma­te­ri­je za ko­ju se sum­nja da je kan­ce­ro­ge­na, zbog če­ga će pro­iz­vo­di bi­ti uni­šte­ni.
Akri­la­mid je po­ten­ci­jal­no kan­ce­ro­ge­na ma­te­ri­ja ko­ja, pre­ma re­zul­ta­ti­ma ne­kih is­tra­ži­va­nja, u ve­li­kim ko­li­či­na­ma mo­že uti­ca­ti na zdra­vlje lju­di, po­seb­no dje­ce.
Srp­ski list „Po­li­ti­ka” je ob­ja­vio da je keks ko­ji je za­u­sta­vljen na hr­vat­skoj gra­ni­ci zbog po­ve­ća­ne kon­cen­tra­ci­je akri­la­mi­da pro­iz­ve­la be­o­grad­ska fir­ma. No­vi­na­ri „Po­li­ti­ke” ni­je­su uspje­li da iz te fir­me do­bi­ju ko­men­tar po­vo­dom na­la­za su­per­a­na­li­ze. Na nji­ho­vom zva­nič­nom saj­tu na­vo­di se da su pro­iz­vo­đa­či naj­sta­ri­jeg ma­kro­bi­o­tič­kog kek­sa na ovim pro­sto­ri­ma ko­ji se, po­red Hr­vat­ske i Cr­ne Go­re, iz­vo­zi i u Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu.
Ovaj pr­o­iz­vo­đač pro­iz­vo­di keks i za po­je­di­ne tr­gov­ce po­put „De­le­za”, „Me­troa” i dru­gih, pod nji­ho­vom pri­vat­nom rob­nom mar­kom.
Me­di­ji su ob­ja­vi­li da, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de Sr­bi­je, pro­iz­vo­di iz spor­ne se­ri­je ni­je­su pro­na­đe­ni na tr­ži­štu te dr­ža­ve.
Iz Upra­ve za bez­bjed­nost hra­ne Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de kazali su da će danas saopštiti da li u Cr­noj Go­ri ima spornog keksa.
Hr­vat­ska sa­ni­tar­na in­spek­ci­ja za­bra­ni­la je uvoz šest po­šilj­ki kek­sa i slat­ki­ša i iz BiH zbog pre­ve­li­ke ko­li­či­ne akri­la­mi­da. Zbog po­ve­ća­nog sa­dr­ža­ja akri­la­mi­da u hra­ni u od­no­su na evrop­ske pre­po­ru­ke i uče­sta­log vra­ća­nja po­šilj­ki pro­iz­vo­đa­ča iz BiH, Agen­ci­ja za bez­bjed­nost hra­ne BiH je u sa­rad­nji sa Spolj­no­tr­go­vin­skom ko­mo­rom BiH odr­ža­la rad­ni sa­sta­nak s pro­iz­vo­đa­či­ma kon­di­tor­skih pro­iz­vo­da i pe­ci­va.
Evrop­ska ko­mi­si­ja za br­zo oba­vje­šta­va­nje o bez­bjed­no­sti hra­ne (RASFF) je ob­ja­vi­la in­for­ma­ci­ju o vra­ća­nju kek­sa sa gra­ni­ce, ali na nji­ho­vom saj­tu ni­je pre­ci­zi­ra­no o ko­jem tač­no pro­iz­vo­đa­ču se ra­di. Na­ve­de­no je da je za­bra­njen uvoz kek­sa i sen­dvič kek­sa iz BiH kao i dvi­je po­šilj­ke kek­sa i kre­ke­ra iz Sr­bi­je.
U tim pro­iz­vo­di­ma je, pre­ma pi­sa­nju me­di­ja iz re­gi­o­na, pro­na­đe­no iz­me­đu 686 i 1.161 mi­kro­gram akri­la­mi­da po ki­lo­gra­mu, a naj­ve­ća je kon­cen­tra­ci­ja bi­la u kek­su iz BiH. Akri­la­mid na­sta­je u re­ak­ci­ji iz­me­đu še­će­ra i ami­no­ki­se­li­ne aspa­ra­gin. Naj­vi­še ga ima u pr­že­noj hra­ni i ka­fi, kao i u hra­ni pe­če­noj na vi­so­kim tem­pe­ra­tu­ra­ma po­put kek­sa, kre­ke­ra, ži­ta­ri­ca i pe­kar­skih pro­iz­vo­da. A.O.


Sa gra­ni­ce vra­će­ne to­ne hra­ne

Cr­no­gor­ska in­spek­ci­ja spri­je­či­la je u ok­to­bru uvoz štet­ne hra­ne na tr­ži­šte. Ta­da je za­bra­njen uvoz 13.934 li­tra jo­gur­ta, u ko­jem je mi­kro­tok­sin afla­tok­sin na­đen u ne­do­zvo­lje­nim ko­li­či­na­ma štet­nim za ljud­ski or­ga­ni­zam. Spri­je­čen je i uvoz 1.489 ki­lo­gra­ma si­ra, u ko­jem je na­đe­na bak­te­ri­ja „eše­ri­hi­ja ko­li”, a zbog lo­šeg kva­li­te­ta spri­je­čen je i uvoz 3.900 ki­lo­gra­ma cvjet­nog me­da. Spri­je­čen je uvoz i 2.122 kg kaj­ma­ka u ko­jem je, ta­ko­đe, na­đe­na „eše­ri­hi­ja ko­li”, a vraćene su ogrom­ne ko­li­či­ne vo­ća.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"