Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo FLEŠ
Re­a­guj i mi­je­njaj svi­jet
Iako mi­sliš da ne mo­žeš pro­mi­je­ni­ti po­gre­šne stva­ri, pro­baj i in­spi­ri­ši dru­ge, po­ru­ka je uče­ni­ka ško­le za sred­nje i vi­še struč­no obra­zo­va­nje „Ser­gi­je Sta­nić” iz Pod­go­ri­ce nji­ho­vim vr­šnja­ci­ma, sa­op­šte­no je iz NVO „35mm”. Obu­ku za vr­šnjač­ke edu­ka­to­re u okvi­ru pro­jek­ta „Cr­na Go­ra bez mr­žnje”, po­ha­đa­la su 23 uče­ni­ka po­me­nu­te ško­le i oni su na dvo­dnev­nom se­mi­na­ru uči­li te­o­rij­ski i prak­tič­no o ulo­zi uče­ni­ka u pre­ven­ci­ji i bor­bi pro­tiv go­vo­ra mr­žnje na in­ter­ne­tu od pe­da­go­ga Va­nje Ra­ko­če­vić iz Vo­lon­ter­skog klu­ba Gim­na­zi­je „Slo­bo­dan Ške­ro­vić” i ko­or­di­na­tor­ke me­dij­skog pro­gra­ma Kri­sti­ne Ćet­ko­vić iz NVO „35mm”.M.S.

Lek­ci­je od Ita­li­ja­na
Eks­pert­ska mi­si­ja iz Ita­li­je po­sje­ti­la je Agen­ci­ju za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je. Po­sje­ta eks­pe­ra­ta or­ga­ni­zo­va­na je u okvi­ru IPA 2014. tvi­ning pro­jek­ta „Po­dr­ška im­ple­men­ta­ci­ji mje­ra in­te­gri­te­ta”, i to kom­po­nen­te tri pro­jek­ta, usmje­re­ne na ja­ča­nje in­sti­tu­ci­o­nal­nih i ad­mi­ni­stra­tiv­nih ka­pa­ci­te­ta ASK za ko­or­di­na­ci­ju i nad­zor nad spro­vo­đe­njem Za­ko­na o lo­bi­ra­nju.
Ita­li­jan­ski eks­per­ti su slu­žbe­ni­ci­ma Od­sje­ka za in­te­gri­tet i lo­bi­ra­nje, Od­sje­ka za ana­li­zu pro­pi­sa, Od­sje­ka za po­stu­pa­nje po pri­ja­va­ma zvi­žda­ča i Od­sje­ka za edu­ka­ci­je, kam­pa­nje, is­tra­ži­va­nja i ana­li­ti­ku, pred­sta­vi­li upo­red­nu ana­li­zu o tre­nut­noj im­ple­men­ta­ci­ji spe­ci­fič­nih stan­dar­da lo­bi­ra­nja u ze­mlja­ma EU, ra­nji­ve aspek­te u lo­bi­ra­nju i ala­te za pro­cje­nu pro­pi­sa o lo­bi­ra­nju.M.S.

Za­po­sli­te OSI
Za­po­šlja­va­nje oso­ba sa in­va­li­di­te­tom (OSI) do­no­si vi­še­stru­ke ko­ri­sti dru­štvu, jer osim što se na taj na­čin po­bolj­ša­va nji­hov po­lo­žaj, i sa­ma za­jed­ni­ca ko­joj pri­pa­da­ju po­sta­je funk­ci­o­nal­ni­ja, a po­slo­dav­ci ko­ji za­po­sle OSI uži­va­ju zna­čaj­ne be­ne­fi­te, ko­je im pru­ža dr­ža­va. To je po­ru­ka okru­glog sto­la „So­ci­jal­na in­klu­zi­ja i pra­va oso­ba sa in­va­li­di­te­tom” or­ga­ni­zo­va­nog u okvi­ru pro­jek­ta „Na­ma je sta­lo, mi dje­lu­je­mo”.
Pro­je­kat spro­vo­di Cen­tar za so­ci­jal­ni rad za op­šti­ne Bar i Ul­cinj, u part­ner­stvu sa NVO „Adria”, a uz po­dr­šku Op­šti­ne Bar i Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje i fi­nan­sij­sku po­moć Evrop­ske uni­je.M.S.

Sa­slu­ša­va­ju Ra­do­nji­ća
Skup­štin­ski Od­bor za an­ti­ko­rup­ci­ju oba­vi­će sju­tra kon­sul­ta­tiv­no sa­slu­ša­nje di­rek­to­ra Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je Sre­te­na Ra­do­nji­ća. Te­ma sa­slu­ša­nja bi­će „Na­pre­dak u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je od osni­va­nja Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je i osvrt na pra­će­nje lo­kal­nih iz­bo­ra u Skup­šti­ni Pre­sto­ni­ce Ce­ti­nje, skup­šti­na­ma op­šti­na Moj­ko­vac i Pet­nji­ca i Skup­šti­ne op­šti­ne Tu­zi op­šti­ne u okvi­ru Glav­nog gra­da“.M.S.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"