Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo PREDSTAVNICI CIVILNOG SEKTORA NEZADOVOLJNI RADOM KABINETA MILIVOJA KATNIĆA Tužilaštvu preča politika od borbe protiv korupcije Zorica Ćeranić je ukazala da je MANS tužilaštvu podnio 600 krivičnih prijava, ali da su mnoge od njih odbačene bez ikakvog obrazloženja SDT i druge institucije nijesu uspjeli da naprave zvaničan otklon od politike, smatra Ana Novaković
Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo (SDT), ko­jim ru­ko­vo­di Mi­li­vo­je Kat­nić, u svom ra­du ni­je obez­bi­je­di­lo ot­klon od po­li­tič­kog uti­ca­ja, a uči­nak te in­sti­tu­ci­je je mi­ni­ma­lan jer ni­je­su ri­je­ši­li čak 80 od­sto slu­ča­je­va, oci­je­ni­li su pred­stav­ni­ci ci­vil­nog sek­to­ra na pa­ne­lu u okvi­ru „Ne­dje­lje bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je”, ko­ju or­ga­ni­zu­je MANS. NVO upo­zo­ra­va­ju da u pro­ce­su učla­nje­nja u Evrop­sku uni­ju, Cr­na Go­ra spo­ro usva­ja do­bre prak­se i da smo pet go­di­na na­kon otva­ra­nja pre­go­vo­ra još na usva­ja­nju za­kon­skih rje­še­nja i rje­ša­va­nja ka­drov­skih ka­pa­ci­te­ta, dok iz­o­sta­ju slu­ča­je­vi pro­ce­su­i­ra­nja slu­ča­je­va ko­rup­ci­je na vi­so­kom ni­vou i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la.
Ko­or­di­na­tor Mo­ni­to­ring pro­gra­ma MANS-a Zo­ri­ca Će­ra­nić uka­za­la je da je or­ga­ni­za­ci­ja ko­ju pred­sta­vlja tu­ži­la­štvu pod­ni­je­la 600 kri­vič­nih pri­ja­va, ali da su mno­ge od njih od­ba­če­ne sa sa­mo jed­nom re­če­ni­com bez ika­kvog obra­zlo­že­nja.
– O na­šem za­do­volj­stvu sa ra­dom tu­ži­la­štva do­volj­no go­vo­ri po­da­tak da ima­ju 80 od­sto ne­ri­je­še­nih slu­ča­je­va. To je ve­li­ki po­sto­tak ne­ri­je­še­nih slu­ča­je­va za bi­lo ko­ju in­sti­tu­ci­ju, a ne sa­mo onu ko­ja je ključ­na u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la. Ima pri­ja­va ko­je go­di­na­ma, ne­ke i bli­zu de­ce­ni­ju sto­je u fi­o­ka­ma tu­žil­ša­tva – na­ve­la je Će­ra­ni­će­va.
Pod­sje­ti­la je da je MANS od po­čet­ka ra­da pru­žio bes­plat­nu prav­nu po­moć za oko 6.500 gra­đa­na, pod­nio 110.000 za­htje­va za slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma, ob­ja­vio 50.000 do­ku­me­na­ta, iz­bo­rio se za una­pre­đe­nje 60 za­ko­na i po­li­ti­ka, te spri­je­čio 20 štet­nih pro­je­ka­ta.
Di­rek­tor­ka Cen­tra za raz­voj NVO Ana No­va­ko­vić ka­za­la je da je SDT bi­lo jed­no od ve­li­kih oče­ki­va­nja u Cr­noj Go­ri, ko­je na kra­ju, ipak, ni­je da­lo oče­ki­va­ne re­zul­ta­te.
– SDT i dru­ge in­sti­tu­ci­je ni­je­su uspje­li da na­pra­ve zva­ni­čan ot­klon od po­li­ti­ke. Kon­stantno po­zi­va­nje na ne­do­sta­tak ka­drov­skih ka­pa­ci­te­ta ne mo­že bi­ti iz­go­vor za iz­o­sta­nak re­zul­ta­ta – na­ve­la je ona.
No­va­ko­vi­će­va je ka­za­la da tu­ži­la­štvo, pra­vo­su­đe, po­li­ci­ja i re­vi­zi­ja ne da­ju do­volj­no re­zul­ta­ta u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je.
– Cr­na Go­ra je u pre­go­vo­ri­ma za pri­stup EU već pet go­di­na. Po­če­lo se sa otva­ra­njem po­gla­vlja 23 i 24 ko­ja se od­no­se na pra­vo­su­đe i te­melj­na pra­va i to je bi­lo ja­ko buč­no. Osje­ćam ozbilj­no ne­za­do­volj­svo tim pro­ce­som jer po­en­ta pro­ble­ma su ogrom­na oče­ki­va­nja, za­to svi­ma ko­ji po­či­nju pro­ces pre­go­vo­ra sa­vje­tu­je­mo da sma­nje oče­ki­va­nja – iz­ja­vi­la je No­va­ko­vi­će­va.
Di­rek­tor Odje­lje­nja za is­tra­ži­va­nje jav­nih po­li­ti­ka Cen­tra za mo­ni­to­ring i is­tra­ži­va­nje Mar­ko Sa­vić osvr­nuo se na rad Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) za ko­ju je oci­je­nio da ni­je uspje­la da iz­bjeg­ne da po­to­ne pod par­tij­ski uti­caj. On je ASK za­mje­rio što su u go­di­ni osni­va­nja pri­sta­li na mi­ni­ma­lan bu­džet iako su te go­di­ne ima­li par­la­men­tar­ne iz­bo­re ko­je je tre­ba­lo da kon­tro­li­šu.
Nje­gov ko­le­ga iz Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje Da­mir Ni­ko­če­vić is­ta­kao je da bez po­li­tič­ke vo­lje i uti­ca­ja po­je­di­na­ca ko­ji su na če­lu in­sti­tu­ci­ja ne mo­že­mo ima­ti efi­ka­snu bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je.
Pred­sjed­nik Cen­ta­ra za ci­vil­ne ko­mu­ni­ka­ci­je iz Ma­ke­do­ni­je Ger­man Fil­kov uka­zao je na si­tu­a­ci­ju u Ma­ke­do­ni­ji, ko­ja od pro­mje­ne vla­sti pra­vi ko­ra­ke u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je. On je na­veo da u toj dr­ža­vi po­sto­ji tim od tri tu­ži­o­ca ko­ji se ba­ve afe­rom „Bom­ba” i ko­ji su me­đu naj­po­pu­lar­ni­jim jav­nim lič­no­sti­ma u dr­ža­vi.
M.S.

Ne da­ju po­lu­ge mo­ći

Is­tra­ži­vač jav­nih po­li­ti­ka u In­sti­tu­tu Al­ter­na­ti­va Di­na Baj­ram­spa­hić is­ta­kla je da dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je če­sto uzi­ma­ju ko­men­ta­re NVO ka­ko bi ot­kri­li ne­do­stat­ke na ko­je uka­zu­ju i on­da ih pri­kri­li. Ona je ka­za­la da su me­đu­na­rod­ne in­sti­tu­ci­je i am­ba­sa­de do­pri­ni­je­le da se ču­je glas NVO.
– Na­še pre­po­ru­ke se usva­ja­ju dok ne di­ra­ju u po­lu­ge mo­ći i si­le. Sve što pred­lo­ži­te bi­će usvo­je­no, osim ka­da se ra­di o uvo­đe­nju ogra­ni­če­nja za sa­mo­vo­lju pri­li­kom za­po­šlja­va­nja, jav­nih na­bav­ki, upo­tre­be si­le... NVO se ne­pre­sta­no prav­da­ju i bra­ne, a na­ši ka­pa­ci­te­ti ni­ka­ko ne mo­gu bi­ti kao ka­pa­ci­te­ti ad­mi­ni­stra­ci­je. Iako se mno­go to­ga mi­je­nja ne­ke stva­ri gdje smo ima­li mi­ni­mum funk­ci­o­nal­no­sti se uru­ša­va­ju. Pri­mjer je Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja, ko­ja je na­kon jed­nog ne­za­vi­snog ra­da sa­da pod uti­ca­jem po­li­ti­ke, jer su čla­no­vi sa­vje­ta vi­so­ki par­tij­ski funk­ci­o­ne­ri – is­ta­kla je Baj­ram­spa­hi­će­va.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"