Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-10 BRITANSKI NOVINAR MIŠA GLENI TVRDI DA JE DOBIO UPOZORENJE DA MU JE BEZBJEDNOST UGROŽENA
Zbog knjige o Milovom švercu, ne smije u Crnu Goru
Gleni Zbog knjige o Milovom švercu, ne smije u Crnu Goru Upozoravan sam da ne idem u Crnu Goru nakon objavljivanja knjige i to sam ozbiljno shvatio – rekao je Gleni, autor knjige „MekMafija”, u kojoj su Đukanović i šverc cigareta glavne teme
Bri­tan­ski no­vi­nar i pi­sac Mi­ša Gle­ni, autor knji­ge u ko­joj se de­talj­no opi­su­je ulo­ga Mi­la Đu­ka­no­vi­ća u me­đu­na­rod­nom šver­cu ci­ga­re­ta, do­bio je upo­zo­re­nja da ne pu­tu­je u Cr­nu Go­ru jer mo­že bi­ti me­ta na­pa­da. Ka­ko pre­no­si lon­don­ski „Eks­pres”, Gle­ni je to i sam po­tvr­dio, ali ni­je re­kao od ko­ga je do­bio upo­zo­re­nja.
– Upo­zo­ra­van sam da ne idem u Bu­gar­sku i da ne idem u Cr­nu Go­ru na­kon ob­ja­vlji­va­nja knji­ge i to sam ozbilj­no shva­tio – re­kao je Gle­ni, autor knji­ge „Mek­Ma­fi­ja”, u ko­joj je Đu­ka­no­vić je­dan od glav­nih pro­ta­go­ni­sta.
Lon­don­ski „Eks­pres” na­vo­di da je Gle­ni ro­đen u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, a stu­di­rao je na Oks­for­du. Pre­ma pi­sa­nju tog li­sta, do­bio je upo­zo­re­nje da će ga na­kon ob­ja­vlji­va­nja knji­ge ubi­ti kri­mi­nal­ci iz is­toč­ne Evro­pe.
Uka­za­no je i da je knji­ga, za­sno­va­na na nje­go­vom is­tra­ži­va­nju dje­lo­va­nja mre­ža or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la uklju­če­nih u šverc dro­gom i tr­go­vi­nu lju­di­ma, sa­da ve­li­ki hit, jer je Bi-Bi-Si sni­mio se­ri­ju na tim mo­ti­vi­ma.
Gle­ni na­gla­ša­va da je nje­go­va knji­ga, upr­kos to­me što je ob­ja­vlje­na pri­je de­set go­di­na, to jest 2008, i da­lje re­le­vant­na, po­seb­no u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, gdje su mno­gi bo­ga­ti Ru­si i ta­ko­zva­ni oli­gar­si emi­gri­ra­li u po­sled­njoj de­ce­ni­ji pro­šlog vi­je­ka.
U knji­zi „Mek­Ma­fi­ja”, po­zi­va­ju­ći se na sud­ska do­ku­men­ta vi­še dr­ža­va čla­ni­ca Evrop­ske uni­je (EU), Mi­ša Gle­ni na­vo­di da su is­tra­ži­te­lji utvr­di­li na ko­ji na­čin je dr­ža­va Cr­na Go­ra pri­svo­ji­la sto­ti­ne mi­li­o­na do­la­ra od šver­ca. Na­gla­ša­va se da su dvi­je cr­no­gor­ske kom­pa­ni­je, obje pod kon­tro­lom Đu­ka­no­vi­ća i pri­pad­ni­ka taj­ne slu­žbe, na­pla­ći­va­le oko 50 do 60 do­la­ra za sva­ki kar­ton ko­ji pro­đe kroz ze­mlju.
– No­vac je di­je­ljen me­đu ra­znim cr­no­gor­skim funk­ci­o­ne­ri­ma uklju­če­nim u po­sao, ko­ji su ima­li odo­bre­nje da tran­spor­tu­ju ci­ga­re­te kroz Cr­nu Go­ru – tvr­di se u tek­stu ove knji­ge, uz na­po­me­nu da je fi­r­ma Mon­te­ne­gro ta­bak tran­zit (MTT), bi­la u su­vla­sni­štvu Ita­li­ja­na ko­ji su ka­sni­je bi­li pod is­tra­gom or­ga­na iz EU, Ita­li­je i Sr­bi­je.
Ka­ko se na­vo­di, MTT su osno­va­li po­je­di­ni pri­pad­ni­ci or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la u sa­rad­nji s funk­ci­o­ne­ri­ma Vla­de Cr­ne Go­re. Kom­pa­ni­ju je zva­nič­no odo­bri­la cr­no­gor­ska Agen­ci­ja za stra­ne in­ve­sti­ci­je i ra­di­la je, pre­ma na­vo­di­ma iz knji­ge, pod spe­ci­jal­nom za­šti­tom Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
– Već 1994. go­di­ne, EU je ot­kri­la da šver­ce­ri ci­ga­re­ta sa ko­ji­ma je Đu­ka­no­vić po­slo­vao li­ša­va­ju iz­me­đu šest i de­vet mi­li­jar­di eura go­di­šnje sa­mo na ime po­re­za na pri­hod, uglav­nom u Ita­li­ji i Bri­ta­ni­ji. Ita­li­jan­ski tu­ži­o­ci su očaj­nič­ki že­lje­li da op­tu­že Đu­ka­no­vi­ća za šverc. Ipak, u isto vri­je­me Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve ša­lju dis­kret­ne po­ru­ke vla­di u Ri­mu, mo­le­ći je da ne di­ra Đu­ka­no­vi­ća. Cr­no­gor­ski pred­sjed­nik bio je po­tre­ban Va­šing­to­nu u bor­bi pro­tiv re­ži­ma Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća – pi­še u ovoj knji­zi.
Gle­ni na­vo­di ka­ko je Đu­ka­no­vić tvr­dio da je go­di­šnji pri­hod od tr­go­vi­ne du­va­nom oko 40 mi­li­o­na do­la­ra i da se ti­me po­kri­va ve­ći­na te­ku­ćih dr­žav­nih tro­ško­va.
– Već 1998. go­di­ne, ka­da su Ita­li­ja­ni na­mje­ra­va­li da op­tu­že Đu­ka­no­vi­ća, ame­rič­ki di­plo­ma­ta Dik Sklar po­slat je u Rim da pre­go­va­ra u ime za­pad­no­bal­kan­skog sa­ve­zni­ka. Sklar je po­sta­vio lo­gič­no pi­ta­nje – „za­što mu jed­no­stav­no ne da­te 40 mi­li­o­na i on će da za­tvo­ri rad­nju“. Ita­li­ja­ni su to od­bi­li (pri­lič­no ne­lo­gič­no), ali u tre­nut­ku ka­da su se Bil Klin­ton i Đu­ka­no­vić sre­li, u lje­to 1999. go­di­ne, rat na Ko­so­vu već je bio do­bi­jen i pred­sjed­nik Cr­ne Go­re vi­še ni­je bio to­li­ko vri­je­dan kao sa­ve­znik. Po­ru­ka Va­šing­to­na sa­da je bi­la da je, uko­li­ko že­li bli­že od­no­se sa NA­TO-om i EU, vri­je­me da iza­đe iz po­sla s ci­ga­re­ta­ma – is­ti­če se u Gle­ni­je­voj knji­zi.
Sklar tvr­di da je po­sli­je Đu­ka­no­vi­će­vog sa­stan­ka s Klin­to­nom re­kao cr­no­gor­skom po­li­ti­ča­ru da je sa­da naj­bo­lje da ob­u­če či­stu uštir­ka­nu ko­šu­lju i da vi­še ne do­zvo­li da mu je lo­še dru­štvo is­fle­ka. Kra­jem 2001. go­di­ne, ka­ko se tvr­di, bri­tan­ska oba­vje­štaj­na slu­žba ša­lje do­ja­vu da je Cr­na Go­ra pre­ki­nu­la šverc, a da je Đu­ka­no­vić shva­tio pre­po­ru­ku i po­stu­pio po njoj.
M.V.

Kriminalci preuzeli kontrolu

Gle­ni na­vo­di da su se, kao po­sle­di­ce ra­ta, sank­ci­ja i ko­rup­ci­je na Bal­ka­nu u pr­voj po­lo­vi­ni de­ve­de­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka, dr­ža­ve biv­še Ju­go­sla­vi­je okre­nu­le ma­fi­ji i svje­sno je ga­ji­le da bi odr­ža­va­le lo­gi­sti­ku za voj­ne po­du­hva­te. Ni­je pro­šlo mno­go, na­vo­di on, i kri­mi­nal­ci su pre­u­ze­li kon­tro­lu nad eko­no­mi­jom, vla­šću i ra­tom.
Pre­ma ocje­ni Gle­ni­ja, sva­ko sa iole ozbilj­ni­jim po­li­tič­kim am­bi­ci­ja­ma ni­je imao iz­bo­ra sem da se uklju­či u to ko­lo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"