Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo GRAĐANI KRIVE DRŽAVU ZBOG NEBRIGE USLED KOJE JE IZGUBLJEN JEDAN MLADI ŽIVOT
Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice
Građani i predstavnici NVO protestovali zbog smrti djevojčice Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić kazao je juče da žali zbog smrti djevojčice i istakao da je naložio da se ispitaju sva postupanja institucija resora kojim rukovodi u vezi sa socijalnim statusom porodice preminule djevojčice
Gru­pa gra­đa­na i ak­ti­vi­sta ne­vla­di­nog sek­to­ra po­kre­nu­la je pe­ti­ci­ju ko­jom se tra­ži smje­na mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Ke­ma­la Pu­ri­ši­ća, zbog sum­nje da je usled ne­ma­ra in­sti­tu­ci­ja ko­je se ba­ve za­šti­tom ugro­že­nih gra­đa­na pre­mi­nu­la dvo­go­di­šnja J.B. Od­go­vor­nost dr­ža­ve je, ka­ko sma­tra­ju pot­pi­sni­ci ko­jih je za sa­da par sto­ti­na, jer je sa­mo­hra­na maj­ka Ma­ri­ja­na Bo­ga­vac mje­se­ci­ma ži­vje­la bez ika­kve so­ci­jal­ne po­mo­ći.
Gru­pa gra­đa­na or­ga­ni­zo­va­la je si­noć pa­lje­nje svi­je­ća u čast pre­mi­nu­le dje­voj­či­ce. Iako su pla­ni­ra­li da svi­je­će upa­le is­pred zgra­de Vla­de, to im ni­je omo­gu­ći­la po­li­ci­ja, ko­ja je blo­ki­ra­la uli­cu. Svi­je­će su na kra­ju upa­li­li na za­štit­noj ogra­di u Ka­ra­đor­đe­voj uli­ci.
Mi­ni­star ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Ke­mal Pu­ri­šić ka­zao je ju­če u iz­ja­vi do­stav­ljenoj „Da­nu” da ža­li zbog smr­ti dje­voj­či­ce, is­ti­ču­ći da je „na­lo­žio da se is­pi­ta­ju sva po­stu­pa­nja in­sti­tu­ci­ja ko­ja pri­pa­da­ju re­so­ru ko­jim ru­ko­vo­di, ve­za­no za so­ci­jal­ni sta­tus po­ro­di­ce pre­mi­nu­le dje­voj­či­ce”.
– Iz­ra­ža­vam du­bo­ko ža­lje­nje zbog smr­ti ma­lo­ljet­ne dje­voj­či­ce J.B. Na­ža­lost, je­dan ne­vi­ni ži­vot se pre­ra­no uga­sio. Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja je upu­ti­lo in­ter­vent­nu ma­te­ri­jal­nu po­moć po­ro­di­ci Bo­ga­vac, ka­ko bi im ma­kar ma­lo olak­ša­lo ovu te­šku si­tu­a­ci­ju – ka­zao je Pu­ri­šić.
U Cen­tru za so­ci­jal­ni rad Pod­go­ri­ca is­ti­ču da su pred­u­ze­li sve mje­re ka­ko bi po­mo­gli po­ro­di­ci Bo­ga­vac, te da sma­tra­ju da ni­je­su ima­li ni­ka­kvih pro­pu­sta. Gra­đa­ni i po­kre­ta­či pe­ti­ci­je ne di­je­le to mi­šlje­nje.
– Dr­ža­va i Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja mo­ra­ju da pre­u­zmu od­go­vor­nost za svoj ne­mar i ko­nač­no kre­nu da ra­de svoj po­sao. Sto­ga vas sve po­zi­vam da po­dr­ži­te ini­ci­ja­ti­vu za smje­nu mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Ke­ma­la Pu­ri­ši­ća, ko­ja ima za cilj da na­tje­ra ovo mi­ni­star­stvo i sve dru­ge in­sti­tu­ci­je da pre­u­zmu od­go­vor­nost za svo­ja (ne)dje­la – is­ti­ču po­kre­ta­či pe­ti­ci­je.
Na­vo­de da je iz­ne­nad­na smrt dvo­go­di­šnje J.B. sve du­bo­ko po­tre­sla, kao lju­de, kao ro­di­te­lje i kao gra­đa­ne ove ze­mlje.
– Usled ne­ma­šti­ne i ne­bri­ge dr­ža­ve, uki­da­nja je­di­nog iz­vo­ra pri­ma­nja sa­mo­hra­ne maj­ke Ma­ri­ja­ne Bo­ga­vac, kao i lo­ših i te­ških ži­vot­nih uslo­va, dječ­ji ži­vot je pre­ra­no uga­šen. Za ovu tra­ge­di­ju je od­go­vor­na dr­ža­va, od­no­sno Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja ko­je je ovu po­ro­di­cu osta­vi­lo bez ika­kve za­šti­te i po­mo­ći. M.B. je sa svo­je tri kćer­ke mje­se­ci­ma ži­vje­la u lo­šim uslo­vi­ma, bez stru­je i vo­de, te je za hra­nu i po­moć za­vi­si­la od Ban­ke hra­ne i do­bre vo­lje i do­na­ci­ja nje­nih su­gra­đa­na. Cje­lo­kup­nu si­tu­a­ci­ju je do­dat­no ote­ža­va­la i či­nje­ni­ca da je J.B. ro­đe­na sa di­ja­be­te­som i da se o nje­nom zdra­vlju mo­ra­lo do­dat­no vo­di­ti ra­ču­na. To, na­ža­lost, ni­je bi­lo mo­gu­će jer po­ro­di­ca ni­je ima­la ni osnov­ne uslo­ve za ži­vot i tri mje­se­ca su če­ka­li na rje­še­nje mi­ni­star­stva o po­mo­ći bi­lo ka­kve vr­ste – is­ti­če se u pe­ti­ci­ji.
Sra­mot­no je, ka­ko ka­žu, da u 2018. go­di­ni di­je­te od dvi­je go­di­ne pre­mi­ne od po­sle­di­ca di­ja­be­te­sa.
– Ne­do­pu­sti­vo je da u 2018. go­di­ni dje­ca u Cr­noj Go­ri umi­ru od ne­ma­šti­ne i gla­di. Dr­ža­va, ko­ja mo­ra da šti­ti sve svo­je gra­đa­ne, ozbilj­no je za­ka­za­la. Ad­mi­ni­stra­ci­ja jed­nog ne­e­fi­ka­snog i ne­za­in­te­re­so­va­nog mi­ni­star­stva je od­go­vor­na za tra­gič­nu smrt dje­te­ta. Mi, gra­đa­ni ove ze­mlje, ne smi­je­mo ovo da do­pu­sti­mo. Po­ra­ža­va­ju­ća je či­nje­ni­ca da naj­ma­nje 90 od­sto sa­mo­hra­nih maj­ki ni­je mo­glo svo­ju dje­cu da pre­hra­ni i ob­u­če bez po­mo­ći i do­na­ci­ja Ban­ke hra­ne i slič­nih or­ga­ni­za­ci­ja. U svim tim slu­ča­je­vi­ma, si­stem je ostao sli­jep za pro­ble­me naj­u­gro­že­ni­jih i naj­ra­nji­vi­jih gru­pa – dje­ce i sa­mo­hra­nih ro­di­te­lja bez so­ci­jal­ne za­šti­te – na­vo­di se u pe­ti­ci­ji.
U Cen­tru za so­ci­jal­ni rad ka­žu da je po­ro­di­ca Bo­ga­vac bi­la ko­ri­snik pra­va na ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje od ju­la 2000. do no­vem­bra 2002. i od 2007. do mar­ta 2010., kao pot­pu­na po­ro­di­ca. Is­ti­ču da je Ma­ri­ja­na Bo­ga­vac od 2016. pri­ma­la na­kna­du po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce, u iz­no­su od 192 eura.
– Na­kon uki­da­nja na­kna­de, 30. ju­na 2017., M.B. ni­je pod­no­si­la za­htjev za ostva­ri­va­nje pra­va na ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje, već je ulo­ži­la žal­bu na uki­da­nje pra­va na na­kna­du po osno­vu ro­đe­nja tro­je ili vi­še dje­ce. U pe­ri­o­du dok je po­ro­di­ca bi­la ko­ri­snik pra­va na ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje, M.B. je ži­vje­la za­jed­no sa su­pru­gom ko­ji je do­pri­no­sio iz­dr­ža­va­nju po­ro­di­ce oba­vlja­njem od­re­đe­nih po­slo­va – na­vo­de u Cen­tru.
Na­vo­de da po­ro­di­ca Bo­ga­vac ne­ma ri­je­še­no stam­be­no pi­ta­nje, već ži­vi pod­sta­nar­ski i pla­ća ki­ri­ju od 120 eura.
– Stan u ko­jem ži­vi po­ro­di­ca je dvo­so­ban, opre­mljen je neo­p­hod­nim po­kuć­stvom, ima stru­ju i vo­du, sa­ni­tar­ni čvor i uslo­van je za ži­vot. U po­sled­nje vri­je­me, u sta­nu Ma­ri­ja­ne Bo­ga­vac je ži­vje­la i nje­na se­stra sa kćer­ka­ma. Ra­di iz­dr­ža­va­nja po­ro­di­ce, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma do­bi­je­nim od bli­skih srod­ni­ka, Ma­ri­ja­na Bo­ga­vac oba­vlja dva po­sla, a ko­ri­sni­ci su i obro­ka ko­ji obez­bje­đu­je NVO ,,Na­rod­na ku­hi­nja” pri Hra­mu. Su­prug se na­la­zi na ra­du u ino­stran­stvu i u kon­tak­tu je sa po­ro­di­com. Kra­jem sep­tem­bra 2017. go­di­ne M.B. je pod­ni­je­la za­htjev za jed­no­krat­nu nov­ča­nu po­moć, na­kon če­ga je ura­đen na­laz i mi­šlje­nje o oprav­da­no­sti ovog za­htje­va, i do­ni­je­to rje­še­nje o pri­zna­va­nju pra­va na po­moć. Me­đu­tim, ista ni­je is­pla­će­na jer ime­no­va­na ova sred­stva još ni­je po­di­gla sa bla­gaj­ne Cen­tra – na­vo­de u Cen­tru is­ti­ču­ći da oni ni­je­su na­pra­vi­li ni­je­dan pro­pust pre­ma po­ro­di­ci i da će im i da­lje po­ma­ga­ti.
M.S.


Ro­đe­na, ži­vje­la i umr­la u si­ro­ma­štvu

Na pro­te­stu po­vo­dom smr­ti dje­voj­či­ce, pred­sjed­ni­ca Ban­ke hra­ne Ma­ri­na Me­do­je­vić is­ta­kla je da je sud­bi­na dvo­go­di­šnjeg dje­te­ta alarm za nad­le­žne in­sti­tu­ci­je da poč­nu bri­gu o sa­mo­hra­nim i maj­ka­ma u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be. Ona je is­ta­kla da in­sti­tu­ci­je ne tre­ba da če­ka­ju da ih Ban­ka hra­ne upo­zna sa tra­gič­nim sud­bi­na­ma gra­đa­na, već da sa­me tre­ba da re­a­gu­ju pro­ak­tiv­no.
– Mi smo nju po­ma­ga­li od ka­da je ima­la šest mje­se­ci. Na­ža­lost, to di­je­te je ro­đe­no, ži­vje­lo i pre­mi­nu­lo u si­ro­ma­štvu – ka­za­la je Me­do­je­vi­će­va.
Pred­stav­ni­ca ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra maj­ki ko­ri­sni­ca na­kna­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce Želj­ka Sav­ko­vić is­ta­kla je da je sud­bi­na po­ro­di­ce Bo­ga­vac po­ka­za­telj ko­li­ko je vlast po­stu­pi­la neo­d­go­vor­no i ne­sa­vje­sno ka­da je uki­nu­la pri­ma­nja že­na­ma. Ona je is­ta­kla da je Ma­ri­ja­na Bo­ga­vac pri­ma­la na­kna­du i od to­ga iz­dr­ža­va­la dje­cu, ali da joj je vlast to ote­la.
Pre­ma ri­je­či­ma Mil­ke Šće­pa­no­vić iz NVO Na­še sun­ce, ne­do­pu­sti­vo je da dje­ca umi­ru u 21. vi­je­ku. Nje­na ko­le­gi­ni­ca iz NVO LGBT Fo­rum Pro­gres i po­kre­tač pe­ti­ci­je za smje­nu Pu­ri­ši­ća, Bo­ja­na Jo­kić is­ta­kla je da je cen­tri za so­ci­jal­ni rad tre­ba­lo da po­mog­nu Ma­ri­ja­ni Bo­ga­vac jer je bi­la u pro­ce­su raz­vo­da bra­ka i da ak­tiv­no nad­gle­da­ju pro­ces. Ona je ob­ja­sni­la da su nad­le­žni, u slu­ča­ju da utvr­de da su dje­ca ne­zbri­nu­ta, du­žni da im obez­bi­je­de sve neo­p­hod­ne uslo­ve u nji­ho­vom naj­bo­ljem in­te­re­su.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"