Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo VLADA DANAS UPLAĆUJE POMOĆ SJEVERNIM OPŠTINAMA POGOĐENIM ZEMLJOTRESOM
Za sanaciju štete daju 190.000
Opštinama stiglo oko 3.000 zahtjeva za sanaciju štete Za sanaciju štete daju 190.000 Vlada je opredijelila 70.000 eura za saniranje štete na teritoriji opštine Plav, 50.000 za Gusinje, 40.000 za Andrijevicu i 30.000 za Berane
Na ra­ču­ne op­šti­na Plav, Gu­si­nje, An­dri­je­vi­ca i Be­ra­ne, Vla­da Cr­ne Go­re da­nas će upla­ti­ti 190.000 eura kao in­ter­vent­nu po­dr­šku za sa­na­ci­ju šte­te od ze­mljo­tre­sa. Opre­di­je­lje­nim iz­no­som ne­za­do­volj­ni su u op­šti­na­ma Plav, An­dri­je­vi­ca i Be­ra­ne jer sma­tra­ju da tim iz­no­som ne mo­gu ni bli­zu sa­ni­ra­ti na­sta­lu šte­tu.
Vla­da je 70.000 eura opre­di­je­li­la za sa­ni­ra­nje šte­te na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Plav, 50.000 za Gu­si­nje, 40.000 za An­dri­je­vi­cu i 30.000 za Be­ra­ne. Ovim op­šti­na­ma do­sad je pri­sti­glo oko 3.000 za­htje­va gra­đa­na za sa­na­ci­ju šte­te.
Mi­ni­star bez port­fe­lja Ma­ri­ja Vu­či­no­vić ka­za­la je na­kon sjed­ni­ce da je Vla­da usvo­ji­la Pred­log za do­dje­lu in­ter­vent­ne fi­nan­sij­ske po­mo­ći lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma, is­ta­kav­ši da je ri­ječ o hit­noj po­mo­ći i da će sred­stva bi­ti na­mi­je­nje­na za naj­u­gro­že­ni­je po­ro­di­ce sje­ver­nog re­gi­o­na.
– Vla­da je usvo­ji­la Pred­log za do­dje­lu in­ter­vent­ne fi­nan­sij­ske po­mo­ći lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma, za sa­ni­ra­nje šte­te pro­u­zro­ko­va­ne po­tre­som iz te­ku­će bu­džet­ske re­zer­ve i to – za Op­šti­nu Plav 70.000 eura, za Op­šti­nu Gu­si­nje 50.000 eura, Op­šti­nu An­dri­je­vi­ca 40.000 i Op­šti­nu Be­ra­ne 30.000 eura. Ova sred­stva bi­će na­mi­je­nje­na za hit­ne in­ter­ven­ci­je naj­u­gro­že­ni­jim po­ro­di­ca­ma, a na­knad­no će­mo če­ka­ti iz­vje­štaj Ko­mi­si­je za pro­cje­nu šte­te sa lo­kal­nog ni­voa, kad će re­dov­na vla­di­na Ko­mi­si­ja za pro­cje­nu šte­te da­lje opre­di­je­li­ti sred­stva na osno­vu pri­sti­glih za­htje­va. Da­kle, ova sred­stva su kao što sam re­kla na­mi­je­nje­na za in­ter­vent­nu po­moć naj­u­gro­že­ni­jim po­ro­di­ca­ma – po­ja­sni­la je Vu­či­no­vi­će­va.
Pred­sjed­nik Op­šti­ne Plav Or­han Šah­ma­no­vić ka­zao je za „Dan” da je ne­za­do­vo­ljan iz­no­som ko­ji je opre­di­je­li­la Vla­da s ob­zi­rom na na­sta­li obim šte­ta. Ka­zao je da to mo­že po­slu­ži­ti sa­mo za in­ter­vent­ne po­slo­ve, pa vje­ru­je da će na­kon za­vr­šet­ka ra­da ko­mi­si­je i do­no­še­nja pu­nog obi­ma šte­ta, shod­no to­me Vla­da i po­stu­pi­ti.
– Šta da se ka­že za iz­nos od 70.000 eura. To je, što se ka­že, za pr­vu ru­ku, da se po­mog­nu naj­u­gro­že­ni­ji, da se ne­što sa­ni­ra na br­zi­nu i da se lju­di ko­ji su ise­lje­ni vra­te u svo­je do­mo­ve i da im je ži­vot si­gu­ran, dok je u od­no­su na na­sta­le šte­te to ni­šta. Ni ne­ko­li­ko pu­ta to­li­ko ne­će bi­ti do­volj­no za sa­ni­ra­nje ukup­nih po­sle­di­ca. Vla­da i svi dru­gi mo­ra­li bi zna­ti da je epi­cen­tar ze­mljo­tre­sa bio u Pla­vu i da je u toj op­šti­ni vi­še šte­ta ne­go u svim dru­gi­ma za­jed­no, u ko­ji­ma se ze­mljo­tres osje­tio. Ako je to za pr­vu po­moć, on­da ni­je lo­še, ali kad bu­du go­to­vi re­zul­ta­ti ko­mi­si­ja on­da će­mo ima­ti i ukup­ni obim šte­ta, pa je tek on­da i mo­gu­će go­vo­ri­ti o stvar­nim od­šte­ta­ma. To­li­kim iz­no­som ni­ka­ko ne mo­že­mo bi­ti za­do­volj­ni – ka­zao je Šah­ma­no­vić.
Pot­pred­sjed­nik u Op­šti­ni Gu­si­nje Hu­so Br­da­kić sma­tra da je re­a­lan iz­nos od 50.000 eura na­mi­je­njen za Gu­si­nje, ocje­nju­ju­ći da će bi­ti po­treb­no još nov­ca, što će se, ka­že, zna­ti na­kon za­klju­če­nja ra­da ko­mi­si­je.
– Je­ste da je sa pod­ruč­ja op­šti­ne Gu­si­nje pod­ne­se­no oko 450 za­htje­va za od­šte­te, ali ko­li­ko vla­da­mo sta­njem, mo­že bi­ti da ih ima oko 15-20 stvar­no ošte­će­nih, gdje su po­mje­re­ni zi­do­vi ili su se na nji­ma stvo­ri­la znat­ni­ja na­puk­nu­ća, te ošte­će­ni kro­vo­vi i slič­no. Da­kle, onih gdje se mo­ra in­ter­ve­ni­sa­ti da bi se u nji­ma mo­glo si­gur­no ži­vje­ti, a ne po­ja­vi­la se ne­ko­me ne­ka cr­ta na zi­du, pa tra­ži obe­šte­će­nje. Sve u sve­mu, iz­no­som od 50.000 za­sad smo za­do­volj­ni, a ka­sni­je vi­dje­će­mo – is­ta­kao je Br­da­kić.
Pred­sjed­nik Op­šti­ne Be­ra­ne Dra­go­slav Šće­kić sma­tra da je Vla­da opre­di­je­li­la iz­u­zet­no ma­lo sred­sta­va za hit­ne in­ter­ven­ci­je po­ro­di­ca­ma ko­je su pre­tr­pje­le šte­te od ze­mljo­tre­sa.
– Evi­dent­no je da su broj­ni stam­be­ni i dru­gi objek­ti na pod­ruč­ju be­ran­ske op­šti­ne pre­tr­pje­li znat­na ošte­će­nja usled ja­kog ze­mljo­tre­sa ko­ji je po­go­dio sje­ver Cr­ne Go­re. U ta­kvoj si­tu­a­ci­ji opre­di­je­li­ti Be­ra­na­ma sve­ga 30.000 eura po­mo­ći je za­i­sta po­ni­ža­va­ju­će. Tim pri­je kad se zna da op­šti­na Be­ra­ne ima vi­še sta­nov­ni­ka ne­go sve dru­ge ugro­že­ne op­šti­ne za­jed­no. Tim nov­cem ne mo­že­mo ni­šta da ura­di­mo. Po­red to­ga, ne že­li­mo da is­pla­ću­je­mo šte­te se­lek­tiv­no, već svim ošte­će­nim do­ma­ćin­sti­ma u skla­du sa pro­cje­nom nad­le­žne ko­mi­si­je. Na­da­ću se da će Vla­da ubr­zo shva­ti­ti da je na­pra­vi­la gre­šku i da će na­šoj op­šti­ni opre­di­je­li­ti znat­no vi­še sred­sta­va ka­ko bi bar do­ne­kle mo­gli da sa­ni­ra­mo po­sto­je­će sta­nje – na­gla­sio je Šće­kić.
I pr­vi čo­vjek An­dri­je­vi­ce Sr­đan Ma­šo­vić na­vo­di da opre­di­je­lje­na sred­stva ni iz­bli­za ne mo­gu da na­do­mje­ste šte­te ko­je je ze­mljo­tres iza­zvao na pro­sto­ru op­šti­ne na či­jem se če­lu na­la­zi.
– Do­sad smo do­bi­li pre­ko 500 za­htje­va za po­moć. Za­to opre­di­je­lje­nih 40.000 eura mo­gu sa­mo dje­li­mič­no da na­do­mje­ste na­sta­le šte­te. Pro­blem je u to­me što je sa­da vr­lo te­ško ras­po­re­di­ti pri­spje­li no­vac jer svi sma­tra­ju da su naj­pre­či. Uosta­lom, nad­le­žna ko­mi­si­ja još ni­je iza­šla na te­ren ta­ko da je, do ko­nač­ne pro­cje­ne, ne­za­hval­no ba­ra­ta­ti ci­fra­ma kad je no­vo­na­sta­la šte­ta u pi­ta­nju – ka­zao je Ma­šo­vić.N.V.– D.J. – A.O.


Otvo­ren ra­čun

Op­šti­na Plav otvo­ri­la je po­se­ban ži­ro ra­ču­n za po­moć u sa­na­ci­ji šte­ta od ze­mljo­tre­sa, na ko­ji se mo­že upla­ći­va­ti no­vac iz ze­mlje i ino­stran­stva (Evro­pa i Ame­ri­ka).
– Oba­vje­šta­va­mo sve za­in­te­re­so­va­ne, u ze­mlji i ino­stran­stvu, da je otvo­ren po­se­ban ži­ro ra­čun 510000000009618172 za po­moć u sa­na­ci­ji na­sta­lih šte­ta od ze­mljo­tre­sa, ko­ji je po­go­dio op­šti­nu Plav 4. ja­nu­a­ra. Gra­đa­ni sva­ko­dnev­no pri­ja­vlju­ju na­sta­lu šte­tu i na da­na­šnji dan Ko­mi­si­ji je pri­sti­glo pre­ko 1.500 za­htje­va za pro­cje­nu šte­ta – na­ve­de­no je u oba­vje­šte­nju.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"