Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pomagala da joj ubiju muža * Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura * Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura * Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata * Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica * Pomagala da joj ubiju muža * Želimo Si Dens u Budvi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slavko Kalezić :
Nadam se da će ovogodišnji predstavnik Crne Gore na Pjesmi evrovizije imati makar trećinu uspjeha koji sam ja ostvario nakon Eurosonga.

Vic Dana :)

Pita Ciganka Cigu šta znači riječ „situacija”.
- Pa „situacija” ti je kad dođeš kući s posla i zatekneš mene i komšinicu kako vodimo ljubav.
Tek će Ciganka:
- Znači, situacija je i kada ti dođeš kući sa posla i zatekneš mene i komšiju kako vodimo ljubav?
- Ne, ženo, nemoj da miješaš batine sa situacijom.

Rasprava u romskoj kući između sina i oca:
– A bre kakvi ste vi današnji mladi sve mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže…
– Šta ti je bre čale nismo baš tako loši, na nama svijet ostaje…
– Ma gdje niste bre, stvarno ste jadni bre ništa ne znate…
– Šta, pa mi smo pametniji od vas, aj reci mi ko je izmislio struju?
– Kako ko- pa Nikola Tesla!
– Pa naravno Nikola Tesla, a ne njegov čale!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo NE SMIRUJU SE STRASTI ZBOG TRAGEDIJE PORODICE BOGAVAC
Hitna istraga zbog smrti djevojčice
Tragedija porodice Bogavac ukazuje na propuste sistema Hitna istraga zbog smrti djevojčice Istraga uključuje postupanja nadležnih u ministarstvima zdravlja i rada i socijalnog staranja, kao i u Centru za socijalni rad Podgorica i službama Glavnog grada Podgorica
Pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić na­lo­žio je po­kre­ta­nje op­se­žne is­tra­ge o pro­pu­sti­ma dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja u slu­ča­ju po­ro­di­ce sa­mo­hra­ne maj­ke Ma­ri­ja­ne Bo­ga­vac, ko­joj je 10. ja­nu­a­ra pre­mi­nu­la dvo­go­di­šnja kćer­ka obo­lje­la od di­ja­be­te­sa. Ma­ri­ja­na Bo­ga­vac je bi­la ko­ri­sni­ca so­ci­jal­ne po­mo­ći do uvo­đe­nja na­kna­de za maj­ke sa tro­je dje­ce, na­kon či­jeg je uki­da­nja osta­la bez ika­kvih pri­ma­nja jer je bi­la u pro­ce­su raz­vo­da bra­ka, pa joj ni­je da­ta so­ci­jal­na po­moć.
Ka­ko je si­noć ja­vi­la Pr­va TV, is­tra­ga uklju­ču­je po­stu­pa­nja nad­le­žnih u mi­ni­star­stvi­ma zdra­vlja i ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, kao i u Cen­tru za so­ci­jal­ni rad Pod­go­ri­ca i slu­žba­ma Glav­nog gra­da Pod­go­ri­ca. Pre­ma pr­vim ne­zva­nič­nim na­la­zi­ma, pro­pu­sta je bi­lo, a za ne­ko­li­ko da­na bi­će za­vr­šen i ob­duk­ci­o­ni na­laz ko­ji tre­ba da po­ka­že ta­čan uzrok smr­ti dvo­go­di­šnje de­voj­či­ce ko­ja je ju­če sa­hra­nje­na.
U če­tvr­tak je na in­ter­ne­tu po­kre­nu­ta pe­ti­ci­ja ko­jom se tra­ži smje­na mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Ke­ma­la Pu­ri­ši­ća, a do za­klju­če­nja ovog bro­ja „Da­na” pot­pi­sa­lo je oko 900 gra­đa­na.
Di­rek­to­ri­ca Cen­tra za žen­ska pra­va Ma­ja Ra­i­če­vić po­dr­ža­va za­htje­ve pot­pi­sni­ka pe­ti­ci­je, ali sma­tra da smje­na mi­ni­stra ne­će ri­je­ši­ti pro­blem neo­d­go­va­ra­ju­ćeg funk­ci­o­ni­sa­nja si­ste­ma so­ci­jal­ne za­šti­te. Ona je ka­za­la da ne tre­ba da te­ži­mo krat­ko­roč­nim rje­še­nji­ma, već da in­si­sti­ra­mo da Vla­da pre­po­zna si­ro­ma­štvo i ne­spo­sob­nost si­ste­ma so­ci­jal­ne za­šti­te da na taj pro­blem ade­kvat­no od­go­vo­ri, kao je­dan od go­ru­ćih pro­ble­ma u Cr­noj Go­ri.
– Pod­sje­ti­ću da su ne­ke od­lu­ke, po­put sma­nje­nja ma­te­ri­jal­nih da­va­nja, pa po­sred­no i uki­da­nja na­kna­da za maj­ke tro­je i vi­še dje­ce, po­sle­di­ca po­li­ti­ke ove Vla­de ko­ja ni­je ade­kvat­no spro­ve­la od­lu­ku Ustav­nog su­da, osta­viv­ši mno­ge že­ne i nji­ho­ve po­ro­di­ce bez ika­kvih pri­ma­nja, bez ade­kvat­nih pro­gra­ma po­dr­ške i pre­la­znih rje­še­nja, pa za­to i sma­tram da je Vla­da adre­sa na ko­ju se mo­ra­mo obra­ti­ti. Ovaj tu­žan slu­čaj mo­ra da bu­de po­vod za si­stem­ske pro­mje­ne, a ne još je­dan u ni­zu tra­gič­nih do­ga­đa­ja ko­ji će bi­ti za­bo­ra­vljen ka­da se de­si ne­ki sle­de­ći. Smje­na mi­ni­stra ne­će ri­je­ši­ti pro­blem, ako se ne us­po­sta­vi ja­san si­stem od­go­vor­no­sti za pro­pu­ste ko­ji se upor­no de­ša­va­ju u po­stu­pa­nju nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja – na­ve­la je Ra­i­če­vić.
Is­ta­kla je da si­tu­a­ci­ja po­ro­di­ce Bo­ga­vac pod­sje­ća na to da raz­vod bra­ka če­sto no­si ogro­man ri­zik od si­ro­ma­štva, pr­ven­stve­no za že­ne ko­je naj­če­šće sa­mo­stal­no bri­nu o dje­ci, jer si­stem so­ci­jal­ne za­šti­te ne pre­po­zna­je sa­mo­hra­ne ro­di­te­lje i nji­ho­vu dje­cu kao ka­te­go­ri­ju ko­joj je po­treb­na do­dat­na po­dr­ša­ka i ko­ji če­sto ne­ma­ju mo­guć­nost na­pla­te ali­men­ta­ci­je, jer dr­ža­va ne obez­bje­đu­je efi­ka­sno iz­vr­še­nje sud­skih od­lu­ka.
Ra­i­če­vić is­ti­če da je Cen­tar za žen­ska pra­va mno­go pu­ta pi­sao ur­gen­ci­je dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma i za­štit­ni­ku ljud­skih pra­va u slu­ča­je­vi­ma ka­da su pri­mi­je­ti­li pro­pu­ste u po­stu­pa­nju cen­ta­ra za so­ci­jal­ni rad i dru­gih in­sti­tu­ci­ja.
– Ni­smo za­do­volj­ni na­či­nom na ko­ji funk­ci­o­ni­še si­stem od­go­vor­no­sti i upor­no će­mo ra­di­ti na to­me da se ova­kva si­tu­a­ci­ja mi­je­nja. Pra­vi put za to je ar­gu­men­to­va­no, in­for­mi­sa­no i za­ko­ni­to za­stu­pa­nje in­te­re­sa na­ših ko­ri­sni­ca u sa­rad­nji sa nji­ma i uz pu­no po­što­va­nje nji­ho­vih od­lu­ka – za­klju­či­la je Ra­i­če­vić.
M.S.


Pu­ri­šić po­slao in­spek­ci­ju

Mi­ni­star Ke­mal Pu­ri­šić za­tra­žio je od In­spek­ci­je za so­ci­jal­nu i dječ­ju za­šti­tu da oba­vi kon­tro­lu u Cen­tru za so­ci­jal­ni rad Pod­go­ri­ca ko­ji je bio nad­le­žan za po­ro­di­cu Bo­ga­vac. Ka­ko ne­zva­nič­no sa­zna­je­mo, in­spek­to­ri će u naj­kra­ćem ro­ku oba­vi­ti kon­tro­lu u cen­tru i o na­la­zi­ma iz­vi­je­sti­ti mi­ni­star­stvo.


Me­do­je­vić: Cen­tar iz­no­si ne­i­sti­ne

Di­rek­to­ri­ca Ban­ke hra­ne, or­ga­ni­za­ci­je ko­ja je u vi­še na­vra­ta uka­zi­va­la na loš po­lo­žaj po­ro­di­ce Bo­ga­vac, Ma­ri­na Me­do­je­vić de­man­to­va­la je tvrd­nje Cen­tra za so­ci­jal­ni rad Pod­go­ri­ca da su da­li jed­no­krat­nu po­moć ko­ja ni­kad ni­je pre­u­ze­ta.
– Ni­je­su upla­ti­li po­moć jer ka­da je upla­te, no­vac se do­no­si na kuć­nu adre­su, što su nam po­tvr­di­le že­ne ko­je su do­bi­ja­le no­vac. Ni­je tač­no ni da Ma­ri­ja­na ni­je tra­ži­la so­ci­jal­nu po­moć, već su joj re­kli da ne­ma pra­vo dok se po­stu­pak raz­vo­da za­vr­ši, a on mo­že tra­ja­ti i dvi­je go­di­ne. Da­kle, do pre­su­de su­da o raz­vo­du i do­dje­le dje­ce, maj­ke su u za­kon­skom va­ku­u­mu, ne­ma po­mo­ći za njih od in­sti­tu­ci­ja. A to što EPCG is­klju­či­je stru­ju so­ci­jal­nim slu­ča­je­vi­ma ko­ji ima­ju bo­le­sne čla­no­ve, ni­kom ni­šta. O to­me da maj­ke pod­sta­na­ri ne­ma­ju na­či­na da pla­te za­kup sta­na, ta­ko­đe, ni­ko ne go­vo­ri. Ka­da se obra­te za po­moć nad­le­žni­ma, ka­žu im „sna­đi­te se”. Bru­ka – ogor­če­na je Me­do­je­vić.


Oba­vlje­na sa­hra­na

Dje­voj­či­ca je ju­če sa­hra­nje­na na gro­blju u na­se­lju Za­go­rič u Pod­go­ri­ci. Oža­lo­šće­noj po­ro­di­ci su iz­ra­ze sa­u­če­šća upu­ti­le hi­lja­de gra­đa­na, ko­ji su ogor­če­ni zbog si­tu­a­ci­je da je je­dan tek za­po­če­ti ži­vot uga­šen zbog sum­nje u ne­bri­gu in­sti­tu­ci­ja.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"