Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Spojiti predsjedničke i lokalne izbore * Poslanici iz vlasti sebe častili 410 eura * Do krsta prvi otac i sin * Čekaju nas duge suše, poplave i požari * Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Srbiji prijeti serija atentata
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Blagoje Grahovac, penzionisani general:
– Vojska je institucija koja među prvima osjeti nevolju rđave vlasti.

Vic Dana :)

Šta radiš kada te jure avion, tenk i svemirski brod?
- Kažeš Cigi da zaustavi ringišpil.

Muž, zavaljen na fotelji, doviknu ženi:
- Daj draga, pogledaj šta je tom djetetu?! Mnogo se dere!
- Pa, šta `oćeš, ... možda da ga stavim na vibraciju?


Otišao narkoman kod ljekara i slučajno zaluta na ginekološko odjeljenje. U čekaonici sjede pored trudnice i upita:
- Da li voliš svoje dijete?
- Volim.
- A, voli li ono tebe?
- Pa, voli.
- Pa što si ga onda pojela!?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo STOTINE VJERNIKA UČESTVOVALO U TRADICIONALNOM BOGOJAVLJENSKOM PLIVANJU
Do krsta prvi otac i sin
U Podgorici prvi do krsta Ivan Stamatović, koji je plivao sa sinom Savom Do krsta prvi otac i sin Crnogorac Oliver Ivanović je poslednja žrtva na KiM međunarodnih i domaćih zločinaca, kazao je mitropolit Amfilohije Plivao sam sa sinom i to mi je dalo veću snagu, kazao je Ivan Stamatović iz Podgorice
U osve­šta­noj Mo­ra­či, Rib­ni­ci, Li­mu, dru­gim cr­no­gor­skim ri­je­ka­ma i mo­ru, ju­če su pri­pad­ni­ci svih ge­ne­ra­ci­ja pli­va­li za Ča­sni krst, u tra­di­ci­o­nal­nom Bo­go­ja­vljen­skom pli­va­nju. Naj­o­dva­žni­je ma­li­ša­ne, dje­voj­ke, mla­di­će i star­ce ni­je obes­hra­bri­la hlad­na vo­da i pro­hlad­no vri­je­me da za­pli­va­ju za kr­stom.
U Pod­go­ri­ci je pr­vi do kr­sta do­šao Ivan Sta­ma­to­vić iz Ro­ga­ma, ko­me je asi­sti­rao osmo­go­di­šnji sin Sa­va. Ivan za „Dan“ ka­že da mu je sin dao sna­gu da pr­vi stig­ne do kr­sta.
– Ovo mi je še­sti ili sed­mi put da pli­vam i ni­ka­da ni­je bi­lo tak­mi­čar­skog du­ha, već to ra­dim sim­bo­lič­no, tra­di­ci­o­nal­no. Pli­vao sam sa si­nom pa mi je bi­lo ve­će za­do­volj­stvo i to mi je da­lo ve­ću sna­gu. Osje­ćam se li­je­po, ni­kad bo­lje – ka­zao je Sta­ma­to­vić.
Po­red Iva­na i Sa­ve, na­gra­du u Pod­go­ri­ci po­ni­je­la je i Ni­ko­li­na Aći­mić, ko­ja go­di­na­ma pli­va za Ča­sni krst. U tra­di­ci­o­nal­nom Bo­go­ja­vljen­skom pli­va­nju uče­stvo­va­lo je oko 200 mla­di­ća i dje­vo­ja­ka, ko­ji su pli­va­li u Mo­ra­či ko­ju je pret­hod­no osve­štao mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski Am­fi­lo­hi­je.
Za kr­stom je ot­pli­vao i Ve­se­lin Mu­go­ša iz Pod­go­ri­ce, kao naj­sta­ri­ji uče­snik. On je za „Dan“ ka­zao da ima 68 go­di­na i da je pr­vi pli­vao za Ča­sni krst.
– Ro­dio sam se u Pod­go­ri­ci i dje­tinj­stvo sam pro­veo na Mo­ra­či. Bio mi je cilj da sko­čim za kr­stom. Osje­ćam se kao di­je­te – ka­zao je Mu­go­ša.
Na­kon pro­gla­še­nja po­bjed­ni­ka, mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je je pred vi­še sto­ti­na vjer­ni­ka po­ru­čio da su Mo­ra­ča, Rib­ni­ca i sve bla­go­slo­ve­ne ri­je­ke ju­če po­sta­le no­va ri­je­ka Jor­dan.
– Ma­lo­pri­je sam čuo ka­ko se pje­va „Ko­so­vo je sr­ce Sr­bi­je“, a on­da su pje­va­li još do­dat­nu isti­nu da je Ko­so­vo sr­ce Cr­ne Go­re. Bi­lo i osta­lo. Me­to­hi­ja je bi­la i pri­pa­da­će Cr­noj Go­ri u bu­du­ćim vre­me­ni­ma, bez ob­zi­ra na one ko­ji su iz­da­li Me­to­hi­ju i ti­me iz­da­li kra­lja Ni­ko­lu, go­spo­da­ra Cr­ne Go­re. Ne mo­že se na iz­da­ji kra­lja Ni­ko­le gra­di­ti bu­duć­nost Cr­ne Go­re. To tre­ba da zna­ju oni ko­ji sa­da vla­da­ju i ko­ji će vla­da­ti u bu­du­ćim vre­me­ni­ma. Ne­ma bu­duć­no­sti bez kra­lja Ni­ko­le i onih gra­ni­ca ko­je je on za­cr­tao i ko­je su opi­sa­ne kr­vlju cr­no­gor­skih stra­dal­ni­ka i mu­če­ni­ka 1912, pa evo sve do ovog Cr­no­gor­ca Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća, ko­ji je iz Do­lja­na. On je po­sled­nja žr­tva zlo­či­na, onih zlo­či­na­ca, i do­ma­ćih i me­đu­na­rod­nih – po­ru­čio je mi­tro­po­lit.
On je na­gla­sio da je po­sled­nja žr­tva na KiM Cr­no­go­rac Oli­ver Iva­no­vić.
– Ka­žu da je na Ko­so­vu osta­lo ma­lo Sr­ba, Cr­no­go­ra­ca. A ni­je ma­lo, ta­mo su mi­li­o­ni gro­bo­va, ta­mo su naj­ve­će sve­ti­nje ko­je oslo­ba­đao kralj Ni­ko­la Pe­tro­vić, sle­du­ju­ći sto­pa­ma svo­jih pre­da­ka Pe­tro­vi­ća. Ko­so­vo je bi­lo i osta­lo sr­ce i Sr­bi­je i Cr­ne Go­re – za­klju­čio je mi­tro­po­lit.
Sve­šte­nik Pre­drag Šće­pa­no­vić je ka­zao da su po­bjed­ni­ci svi oni ko­ji su pli­va­li i uze­li bla­go­slov osve­šta­ne ri­je­ke.
– Hva­la naj­mla­đem pli­va­ču Sa­vi Sta­ma­to­vi­ću iz Ro­ga­ma, ko­ji ima osam i po go­di­na, jer nje­gov otac si­gur­no ne bi iz­va­dio krst da ni­je bi­lo po­mo­ći mla­đe ge­ne­ra­ci­je. Hva­la naj­sta­ri­jem uče­sni­ku Ve­se­li­nu Mu­go­ši iz Dah­ne. Hva­la Ni­ko­li­ni Aći­mić, ko­ja već ne­ko­li­ko go­di­na pli­va, na­šoj Sla­đa­ni Đu­ko­vić, ko­ja je sko­ro sva­ke go­di­ne tu, i osta­lim se­stra­ma – po­ru­čio je on.
Bo­go­ja­vljen­sko pli­va­nje tra­di­ci­o­nal­no je odr­ža­no i u ri­je­ci Lim u Bi­je­lom Po­lju. Ovo­go­di­šnji po­bjed­nik u Bo­go­ja­vljen­skom pli­va­nju za kr­stom u tom gra­du je dva­de­set­še­sto­go­di­šnji Mar­ko Drob­njak. Nje­mu je ovo, ka­ko je re­kao, tre­ći put ka­ko po­ku­ša­va da bu­de naj­br­ži.
– Sre­ćan sam zbog to­ga što sam pr­vi do­pli­vao do kr­sta. Ovo je za me­ne tre­ća sre­ća. Ovo mi je bi­la ži­vot­na že­lja. Bi­la je do­bra i ni­kad ve­ća kon­ku­ren­ci­ja. Ni­kad, ka­ko ka­žu or­ga­ni­za­to­ri, ni­je bi­lo ova­ko ma­sov­no pli­va­nje. Ni­je­sam sa­mo ja po­bjed­nik. Svi mi uče­sni­ci smo po­bjed­ni­ci. Ostva­rio mi se san ko­ji sam go­di­na­ma sa­njao. Sve naj­bo­lje svi­ma. Vje­ruj­mo u Bo­ga i on će vje­ro­va­ti u nas. Vi­di­mo se po­no­vo idu­će go­di­ne – ka­zao je Drob­njak.
U Li­mu je za­pli­va­la i hra­bra se­da­ma­na­e­sto­go­di­šnja Ana Be­go­vić, ko­ja se pr­vi put od­va­ži­la da pli­va za kr­stom.
– Is­pu­ni­la sam svo­ju že­lju i uče­stvo­va­la u ovoj ve­li­čan­stve­noj ma­ni­fe­sta­ci­ji. Ko ne zna za strah, mo­ra da us­pi­je – ka­za­la je Be­go­vić.
Epi­skop bu­di­mljan­sko-nik­šić­ki Jo­a­ni­ki­je osve­štao je ju­če ri­je­ku Lim, u ko­ju je za kr­stom za­pli­va­lo tri­de­se­tak tak­mi­ča­ra. Kr­sta se i ove go­di­ne, po pe­ti put, pr­vi do­mo­gao Ni­ko­la Kne­že­vić.
– Po­seb­no sam sre­ćan što sam na ovaj ve­li­ki pra­znik, ko­ji se sla­vi u spo­men Hri­sto­vog kr­šte­nja, po­no­vo pr­vi do­pli­vao do ča­snog kr­sta. Mo­ja ra­dost je tim ve­ća, jer je da­na­šnja sve­ča­nost po­ka­za­la da je vjer­ni na­rod Be­ra­na čvr­sto ve­zan za na­še sve­te obi­ča­je – ka­zao je Kne­že­vić.
Po­seb­nu pa­žnju iza­zvao je sed­mo­go­di­šnji Ma­ti­ja Gu­be­ri­nić ko­ji je sa osta­lim uče­sni­ci­ma pli­vao za kr­stom.
Oda­ju­ći pri­zna­nja svim uče­sni­ci­ma tak­mi­če­nja, vla­di­ka Jo­a­ni­ki­je je u svom obra­ća­nju na­gla­sio da je Bo­go­ja­vlje­nje ve­li­ki pra­znik kad se oži­vlja­va du­bo­ka taj­na ko­ju je Go­spod ustro­jio na ri­je­ci Jor­da­nu ka­ko bi na­ma po­da­rio bla­go­det sve­tog kr­šte­nja.
– Ne­ka ra­dost ovo­ga pra­zni­ka uđe u na­ša sr­ca i na­še do­mo­ve i ne­ka bu­de sreć­no i bla­go­slo­ve­no na­šim ku­pa­či­ma ko­ji su za­pli­va­li ka­ko bi na je­dan di­van i kon­kre­tan na­čin do­ži­vje­li taj­nu ovo­ga pra­zni­ka – na­gla­sio je Jo­a­ni­ki­je.
Tiv­ća­nin De­jan Pi­per do­pli­vao je ju­če pr­vi do ča­snog kr­sta i pre­dao ga An­đe­li To­ma­še­vić, jed­noj od uče­sni­ca tra­di­ci­o­nal­nog Bo­go­ja­vljen­skog pli­va­nja na Mi­holj­skoj Pre­vla­ci. Uče­stvo­va­lo je še­zde­se­tak pli­va­ča me­đu ko­ji­ma su bi­le i če­ti­ri dje­voj­ke, a do­ga­đa­ju je pri­su­stvo­vao ve­li­ki broj Tiv­ća­na.
– Svi mi ko­ji smo uče­stvo­va­li da­nas smo vi­te­zo­vi i po­bjed­ni­ci. Ne sa­mo ja već svi ko­ji su pli­va­li. Moj brat Bo­ško je če­ti­ri pu­ta pr­vi do­pli­vao do kr­sta. On ove go­di­ne ni­je uče­stvo­vao, ja sam ga za­mi­je­nio i opet je uspjeh ostao na­šoj po­ro­di­ci. To je ve­li­ka čast i bla­go­slov. Na­dam se da će nas i sle­de­ćih go­di­na po­slu­ži­ti sre­ća, pa da opet uče­stvu­je­mo – re­kao je ovaj 25-go­di­šnji mla­dić iz Tiv­ta.
An­đe­lu je, ka­že, pri­mi­je­tio i pre­dao joj krst jer je bi­la jed­na o ma­lo­broj­nih dje­vo­ja­ka ko­je su pli­va­le.
– Ona je za me­ne vi­tez, a ja sam sa­mo bio je­dan u gru­pi mo­ma­ka – po­ru­čio je De­jan Pi­per.
EKI­PA „DA­NA”


U Pla­vu pli­va­lo de­vet mla­di­ća

Je­ro­mo­nah Ge­or­gi­je, star­je­ši­na ma­na­sti­ra Sve­te Tro­ji­ce u Bre­zo­je­vi­ca­ma, slu­žio je bo­go­ja­vljen­sku li­tur­gi­ju uz pri­su­stvo broj­nih vjer­ni­ka Plav­ske žu­pe. On je osve­štao vo­du Lim, a de­ve­to­ri­ca od­va­žnih mo­ma­ka pli­va­li su za po­gru­že­nim Ča­snim kr­stom – Žalj­ko Da­šić, Želj­ko R. Da­šić, Vi­to Ja­šo­vić, Bog­dan Raj­ko­vić, Dar­ko Raj­ko­vić, Ili­ja Ra­di­vo­je­vić, te bra­ća Ste­van i Alek­san­dar Mi­lo­vić iz Be­ra­na i Mi­loš Mi­lo­vić iz Kra­lja kod An­dri­je­vi­ce.
Pr­vi je do kr­sta do­pli­vao 20-go­di­šnji Dar­ko Raj­ko­vić, ko­jem je to bio i pr­vi put da ska­če za kr­stom, a, osje­ćaj je, ka­že, neo­pi­siv. N.V.


Gim­na­zi­ja­lac pr­vi

U kon­ku­ren­ci­ji od 20-ak uče­sni­ka, me­đu ko­ji­ma jed­na dje­voj­ka, gim­na­zi­ja­lac iz Ko­to­ra, še­sna­e­sto­go­di­šnji Va­si­li­je Jo­va­no­vić, pr­vi je ju­če u Bi­go­vi do­pli­vao do Ča­snog kr­sta. Naj­mla­đi uče­snik u pli­va­nju bio je de­se­to­go­di­šnji mje­šta­nin Ne­ma­nja La­za­re­vić, ko­ji je re­kao da mu ni­je pred­sta­vlja­lo pro­blem da za­pli­va u mo­ru od sa­mo 13 ste­pe­ni, na­ja­viv­ši da će i da­lje uče­stvo­va­ti u pli­va­nju za Ča­sni krst i da će jed­nog da­na i on bi­ti naj­br­ži. B.M.


Va­te­r­po­li­sti pro­gla­še­ni po­bjed­ni­ci­ma

Na nov­skom Škve­ru odr­ža­no je tra­di­ci­o­nal­no pe­to pli­va­nje za Bo­go­ja­vljen­ski ča­sni krst, u ko­jem je uče­stvo­vao 61 tak­mi­čar. Sta­zu du­gu 33 me­tra, što sim­bo­lič­no pred­sta­vlja broj Hri­sto­vih go­di­na ži­vo­ta u tre­nut­ku ka­da je ra­za­pet, naj­br­že su pre­pli­va­li va­ter­po­li­sti „Ja­dra­na Ca­ri­ne“ Mar­ko Ra­da­no­vić i Og­njen Mr­va­lje­vić ko­ji su isto­vre­me­no do­ta­kli ča­sni krst pa su or­ga­ni­za­to­ri njih obo­ji­cu pro­gla­si­li po­bjed­ni­ci­ma.
Naj­mla­đi uče­snik bio je če­tvo­ro­go­di­šnji Mar­ko Mo­ti­ka, a naj­sta­ri uče­snik bi­la je Ja­sna Ma­rić, ko­ja je ne­kad pli­va­la za „Ja­dran”. Z.Š.


Krv i lju­bav pre­ma Bo­gu to­pli­ji od vo­de

Za Ča­sni krst ko­ji je po­lo­žen u mo­re na 50 me­ta­ra od oba­le is­pred Dvor­ca kra­lja Ni­ko­le u Ba­ru, na Bo­go­ja­vlje­nje, ju­če je pli­va­lo oko 50 mla­di­ća i dje­ča­ka. Ove go­di­ne pr­vi je do Ča­snog kr­sta do­pli­vao Sa­vo La­lo­še­vić (21), ko­ji na Bo­go­ja­vlje­nje pli­va od svo­je 18. go­di­ne.
– Iz­u­zet­na mi je čast što sam pr­vi do­pli­vao do Ča­snog kr­sta. Bi­lo je hlad­no mo­re, ali je na­ša krv i ve­li­ka lju­bav pre­ma Bo­gu bi­la to­pli­ja od vo­de – ka­zao je La­lo­še­vić, ina­če stu­dent tre­će go­di­ne Fa­kul­te­ta za po­mor­stvo u Ko­to­ru.
Naj­mla­đi uče­snik ju­če­ra­šnjeg pli­va­nja bio je Đor­đe De­vić (9), ko­ji ni­je skri­vao ra­dost što je pli­vao za Ča­sni krst. Kao naj­mla­đi, on je na­gra­đen iko­nom, a is­ta­kao je da će na Bo­go­ja­vlje­nje pli­va­ti i ubu­du­će.D.S.


U Da­ni­lov­gra­du pr­vi Bal­ša Ra­do­njić

U Da­ni­lov­gra­du je is­pod grad­skog mo­sta or­ga­ni­zo­va­no tra­di­ci­o­nal­no pli­va­nje za Ča­sni krst, do ko­jeg je pr­vi do­pli­vao osam­na­e­sto­go­di­šnji Bal­ša Ra­do­njić iz pri­grad­skog na­se­lja Pa­ži­ći.
– Ovo je pr­vi put da uče­stvu­jem u pli­va­nju za Ča­sni krst i ra­do­stan sam što sam pr­vi do­pli­vao do kr­sta. Do­ći ću i na­red­ne go­di­ne, jer se ov­dje oku­plja­mo zbog ve­li­kog pra­zni­ka ko­ji pu­no zna­či sva­kom vjer­ni­ku – re­kao je Ra­do­njić. I.M.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"